skip to Main Content

ΑΘΗΝΑΙ 1973

Ἀκριβὲς ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τοῦ κατατεθειμένου ἐν τῇ δικογραφίᾳ, ἐφ’ ἧς ἐξεδόθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. 314/72 ἀπόφασις τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, δι’ ἧς ἐνεκρίθησαν αἱ ἐπενεχθεῖσαι τροποποιήσεις κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς 28ης Δεκεμβρίου 1971 εἰς τὸ ἀρχικὸν Καταστατικόν, τὸ διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3124/19 ἀποφάσεως τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω Δικαστηρίου ἀναγνωρισθὲν καὶ ἐγκριθέν. Κατεχωρίσθη εἰς το Βιβλίον ἀνεγνωρισμένων σωματείων καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ στήλῃ ὑπ’ αὔξ. ἀριθ. 2705/72 Ν. Μητρῴου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γραφεῖα: ὁδὸς Ἀριστείδου, ἀρ. 8 (8ος ὄροφος), Ἀθῆναι (122)• τηλ. 323 7173.

Ἄρθρον 1ον

Ἱδρύεται, ὑπὸ τῶν ὑπογεγραμμένων Σωματεῖον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν». Ἕδρα τῆς Ἑταιρείας ὁρίζονται αἱ Ἀθῆναι.

Ἄρθρον 2ον

Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ ἐνίσχυσις τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεσαιωνικῶν ἐν γένει μελετῶν, ἡ ἐκλαΐκευσις τῶν γνώσεων τῶν ἀναγομένων εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν πολιτισμὸν τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεσαιωνικῶν χρόνων καὶ ἡ διέγερσις τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρὸς τὴν χιλιετῆ περίοδον τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Ἑταιρεία θὰ ἐπιδίωξῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ της α΄) Διὰ διαλέξεων ἐκλαϊκευτικῶν ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν ἱστορίαν, τὸν βίον, τὰς ἐπιστήμας, τὰς τέχνας καὶ τὸν πολιτισμὸν ἐν γένει τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ Μεσαίωνος. β΄) Δι’ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων. γ΄) Δι’ ἐκδόσεως εἰδικοῦ περιοδικοῦ καὶ σχετικῶν δημοσιευμάτων. δ΄) Δι’ ἱδρύσεως βιβλιοθήκης περιλαμβανούσης τὰ ἔργα τὰ ἀναγόμενα εἰς τὸ Βυζάντιον καὶ τὸν Μεσαίωνα καὶ ε΄) Διὰ παντὸς ἄλλου τρόπου, τὸν ὁποῖον τὸ Συμβούλιον ἤθελε κρίνει συντελεστικόν.

Ἄρθρον 3ον

Ἡ Ἑταιρεία ἀπαρτίζεται ἀπὸ Ἑταίρους τακτικούς, ἀντεπιστέλλοντας καὶ ἐπιτίμους. Καὶ τακτικοὶ μὲν δύνανται νὰ γίνωσιν ἀνεξαρτήτως φύλου οἱ ἐν Ἀθήναις καὶ τοῖς περιχώροις οἰκοῦντες, ὁπωσδήποτε δ’ ἐνδιαφερόμενοι διὰ τὸν σκοπὸν τῆς Ἑταιρείας καὶ προσφερόμενοι νὰ βοηθήσωσιν αὐτὸν• οὗτοι προτείνονται ὑπὸ δύο τακτικῶν Ἑταίρων καὶ ψηφίζονται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου διὰ πλειονοψηφίας. Ἀντεπιστέλλοντες δὲ οἱ ἔξω τῶν Ἀθηνῶν ἢ τῶν περιχώρων ἔν τε τῇ ἠμεδαπῇ καὶ τῇ ἀλλοδαπῇ οἰκοῦντες καὶ ἐπ’ ἴσης ὑπὲρ τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας ἐνδιαφερόμενοι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ συμβάλλοντες• καὶ οὗτοι προτείνονται καὶ ψηφίζονται καθ’ ὃν τρόπον καὶ οἱ τακτικοὶ καὶ ἔχουσι τὰ αὐτὰ πρὸς τούτους δικαιώματα καὶ καθήκοντα. Οἱ τακτικοὶ Ἑταῖροι μετοικοῦντες ἔξω τῆς περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν μεταγράφονται εἰς τὴν στήλην τῶν ἀντεπιστελλόντων καὶ τἀνάπαλιν. Ἐπίτιμοι δ’ Ἑταῖροι ἀνακηρύσσονται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἠμεδαποὶ καὶ ἀλλοδαποί, ἐξέχοντες εἰς τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς τέχνας.

Ἄρθρον 4ον

Ι. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας ἀσκεῖ πειθαρχικὴν ἐξουσίαν ἐπί τῶν μελῶν. Πειθαρχικὰ παραπτώματα τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας, καθ’ ὧν ἐπιβάλλονται αἱ κάτωθι κυρώσεις εἶναι τὰ ἑξῆς: α΄) Πᾶσα ὑπό τοῦ μέλους τῆς Ἑταιρείας παράβασις τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ. Συμβουλίου. β΄) Πᾶσα ἐνέργεια ἢ συμπεριφορὰ τοῦ μέλους βλάπτουσα ἢ θέτουσα ἐν ἀμφιβαλῳ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας. γ΄) Ἡ μὴ ἐκπλήρωσις τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἐν γένει ὡς μέλους τοῦ Σωματείου, ἐφ’ ὅσον αὓτη οὐχὶ ἅπαξ ἔλαβε χῶραν. Αἱ κυρώσεις κατὰ τοῦ παραβάτου μέλους τοῦ Σωματείου εἶναι: α΄) Ἐπίπληξις τοῦ μέλους. β΄) Διαγραφὴ τοῦ μέλους. Πρὸ πάσης ἐπιβολῆς κυρώσεως καλεῖται τὸ μέλος εἰς ἀπολογίαν, τασσομένης αὐτῷ εὐλόγου προθεσμίας πρὸς ἀπολογίαν. ΙΙ. Ἡ πειθαρχικὴ ἐξουσία κατά των μελῶν τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας ἀσκεῖται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Πειθαρχικὰ παραπτώματα• τῶν μελῶν τοῦ Δ. Συμβουλίου εἶναι τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας ἀναφερόμενα. Ὡς κυρώσεις κατὰ τῶν παραβατῶν μελῶν τοῦ Δ. Συμβουλίου ἐπιβάλλονται: α΄) Ἐπίπληξις. β΄) Διαγραφὴ ἀπὸ μέλους τοῦ Δ. Συμβουλίου. Οἱ μόνον λόγῳ τῆς μὴ ἐκπληρώσεως τῶν χρηματικῶν αὐτῶν ὑποχρεώσεων διαγραφόμενοι Ἑταῖροι δύνανται νὰ ἔπανέλθωσι κατόπιν αἰτήσεώς των δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀφοῦ καταβάλωσι τὰ ὀφειλόμενα καὶ νέον δικαίωμα ἐγγραφῆς.

Ἄρθρον 5ον

Ἠ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Συμβουλίου ἐκ δέκα πέντε μελῶν, ἤτοι. ἑνὸς Προέδρου, δύο Ἀντιπροέδρων, ἑνὸς Γεν. Γραμματέως, ἑνὸς Εἰδικοῦ Γραμματέως, ἑνὸς Ταμίου, ἑνὸς Ἐφόρου τῆς Βιβλιοθήκης καὶ ὀκτὼ Συμβούλων ἐκλεγομένων ἐν συνόλῳ διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας κατὰ τριετίαν ὑπὸ τῆς Γέν. Συνελεύσεως. Ὁ Διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ δύναται νὰ ἐκλεγῇ ὑπὸ τῶν Συμβούλων καὶ ἐκτὸς τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 6ον

Ὁ Πρόεδρος ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἑταιρείαν καθ’ ὅλας αὐτῆς τὰς σχέσεις καὶ ἐνώπιον πάσης δικαστικῆς καὶ διοικητικῆς ἀρχῆς, καλεῖ αὐτήν, ὡς καὶ τὸ Δ. Συμβούλιον, εἰς συνεδριάσεις, κηρύσσει τὴν ἔναρξιν καί λήξιν αὐτῶν, δίδει καὶ ἀφαιρεῖ τὸν λόγον, θέτει τὰ ζητήματα εἰς ψηφοφορίαν, ὑπογράφει τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ πρακτικά, διατάσσει, κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς Ἑταιρείας ἢ κατὰ τὰς ὑπ’ αὐτῆς ψηφισθείσας πιστώσεις, τὰς πληρωμάς, ἐξελέγχει τὸ ταμεῖον καὶ τὸ γραφεῖον καὶ φροντίζει περὶ τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς τοῦ Καταστατικοῦ. Ἐντὸς δὲ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους λογοδοτεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Συμβουλίου ἐνώπιον τῆς Γεν. Συνελεύσεως περί τῶν κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος πεπραγμένων. Πέντε Σύμβουλοι δύνανται νὰ ζητήσωσι τὴν πρόσκλησιν συνεδρίας δι’ ὡρισμένα θέματα• ὁ Πρόεδρος τότε ὑποχρεοῦται νὰ καλέσῃ ἐντὸς ἑβδομάδος. Τὸν Πρόεδρον κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ ἕτερος τῶν Ἀντιπροέδρων.

Ἄρθρον 7ον

Ὁ Γεν. Γραμματεὺς συντάσσει καὶ συνυπογράφει μετὰ τοῦ Προέδρου τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, πάντα τὰ ἔγγραφα τῆς Ἑταιρείας, τηρεῖ μητρῷον τῶν Ἑταίρων, τὰ βιβλία τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων, τὴν ἀλληλογραφίαν αὐτῆς καὶ φυλάττει τὴν σφραγῖδα. Κωλυόμενος ἀναπληροῦται ὑπό τοῦ Εἰδ. Γραμματέως ἐκτελοῦντος καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Δ. Συμβουλίου ἀνατιθέμενα αὐτῷ καθήκοντα. Τὰ πρακτικὰ τῶν Γεν. Συνελεύσεων ὑπογράφουσιν ὅλοι οἱ Σύμβουλοι.

Ἄρθρον 8ον

Ὁ Ταμίας ἐνεργεῖ πᾶσαν εἴσπραξιν διὰ διπλοτύπων ἀποδείξεων καὶ τὰς πληρωμὰς δι’ ἐνταλμάτων τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γεν. Γραμματέως, κρατεῖ τὰ Λογιστικὰ βιβλία καὶ εἶναι προσωπικῶς ὑπεύθυνος διὰ πᾶσαν ἀπώλειαν χρημάτων ἢ πληρωμῶν γενομένων ἄνευ ἐντάλματος. Εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους δίδει ἔγγραφον λογοδοσίαν περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ταμείου. Τὸν Ταμίαν κωλυόμενον ἀναπληροῖ ἕτερος Σύμβουλος, ὑποδεικνυόμενος ὑπ’ αὐτοῦ. Ὁ Ταμίας καταθέτει ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἑταιρείας παρὰ τῇ Ἐθνικῇ ἢ ἄλλῃ νομίμως ἐγκριθείσῃ Τραπέζῃ πᾶν χρηματικὸν ποσὸν ὑπερβαῖνον τὰς δέκα χιλιάδας (10.000) δραχμῶν καὶ πᾶσαν ἀξίαν. Τα ὑπὸ τοῦ Ταμίου ὑποχρεωτικῶς τηρούμενα βιβλία εἶναι: 1) Βιβλίον καταγραφῆς ἐσόδων καὶ ἐξόδων, 2) Βιβλίον καταγραφῆς τῶν ἐκθέσεων τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, 3) Διπλότυπα ἀποδείξεων εἰσπράξεων καὶ διπλότυπα ἐνταλμάτων πληρωμῆς, 4) Βιβλίον καταγραφῆς περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 9ον

Ὁ Ἔφορος τῆς Βιβλιοθήκης φροντίζει περὶ τῆς διαφυλάξεως καὶ συντηρήσεως τῶν βιβλίων τῆς Ἑταιρείας, τηρεῖ λεπτομερῆ κατάλογον αὐτῶν, διενεργεῖ, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ. Συμβουλίου, ἀγορὰς βιβλίων καὶ μεριμνᾷ περὶ τῆς κανονικῆς λειτουργίας τῆς Βιβλιοθήκης, συμφώνως πρὸς τὸν εἰδικὸν κανονισμὸν τὸν ἐγκεκριμένον ὑπὸ τοῦ Δ. Συμβουλίου.

Ἄρθρον 10ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ὅταν κατὰ τὰς συνεδριάσεις αὐτοῦ παρευρίσκωνται ἑπτὰ τοὐλάχιστον τῶν μελῶν του, συμπεριλαμβανομένων ἀπαραιτήτως τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Δ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειονοψηφίαν τῶν παρόντων κατὰ τὴν συνεδρίασιν μελῶν αὐτοῦ• ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας νικᾷ ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ προεδρεύοντος.

Ἄρθρον 11ov

Ἐκ τῶν Συμβούλων θεωροῦνται παραιτηθέντες ὅσοι ἀπουσιάσωσιν ἐπὶ τρεῖς κατὰ συνέχειαν συνεδριάσεις ἄνευ δικαιολογημένης αἰτίας, γινομένης ἀποδεκτῆς ὕπο τοῦ Προέδρου. Ὁ οὕτω παραιτηθεὶς Σύμβουλος ἀντικαθίσταται δι’ ἑτέρου ἐκλεγομένου ὑπὸ τοῦ Δ. Συμβουλίου. Τὸ Δ. Συμβούλιον δύναται νὰ ἱδρύῃ τμήματα τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἐκτὸς τῆς ἕδρας αὐτῆς, κανονίζη δὲ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν συμφώνως πρὸς τὸ παρὸν Καταστατικὸν καὶ δι’ ἰδίων ὀργανισμῶν καὶ διορίζῃ τοὺς προϊσταμένους αὐτῶν. Τὸ Δ. Συμβούλιον ἀποφασίζει ἐπὶ τῶν αἰτήσεων τῶν ἐπιθυμούντων νὰ γίνωσι μέλη, ἀποδέχεται δωρεὰς καὶ κληροδοτήματα, συντάσσει τὸν ἀπολογισμὸν τοῦ λήξαντος ἔτους καὶ τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ νέου, οὖς ὑποβάλλει εἰς τὴν ἔγκρισιν; τῆς Γεν. Συνελεύσεως καὶ ἐν γένει φροντίζει περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐκτελεῖ πάσας τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνελεύσεως. Τὸ Δ. Συμβούλιον δύναται νὰ προσλάβῃ ἐπὶ πληρωμῇ ἐμμίσθους ὑπαλλήλους πρὸς διεκπεραίωσιν τῆς ἐργασίας τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 12ον

Κατὰ Φεβρουάριον ἑκάστης τριετίας συγκαλεῖται τακτικὴ συνέλευσις τῶν Ἑταίρων, ἀγγελλομένη πρὸ ὀκτὼ ἡμερῶν διὰ δύο ἡμερησίων ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων. Aἱ Συνελεύσεις λογίζονται ἐν ἀπαρτίᾳ, ἐὰν παρίσταται κατ’ αὐτάς το 1/4 τοὐλάχιστον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν Ἑταίρων τῶν ἐκπληρωσάντων τὰς ὑποχρεώσεις των. Μὴ ἐπιτευχθείσης ἀπαρτίας, οἱ Ἑταῖροι καλοῦνται ἐκ νέου μετὰ δέκα ἡμέρας, ὅτε ἡ συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ὁσοιδήποτε καὶ ἂν παρευρεθῶσιν. Αἱ ἀποφάσεις τῶν συνελεύσεων λαμβάνονται δι’ ἀπολύτου πλειονοψηφίας τῶν παρόντων.

Ἄρθρον 13ον

Ἑκτὸς τῶν τακτικῶν συνελεύσεων δύναται νὰ συγκληθῶσι καὶ ἔκτακτοι, ἐὰν ζητηθῇ τοῦτο ἐγγράφως παρὰ τοῦ ἑνὸς εἰκοστοῦ τῶν ἐκπληρωσάντων τὰς ὑποχρεώσεις τῶν Ἑταίρων, ὅτε τὰ θέματα δέον νὰ εἶναι ὡρισμένα, ἢ ὁσάκις το Δ. Συμβούλιον θεώρησῃ τοῦτο ἐπάναγκες.

Ἄρθρον 14ον

Κατὰ τὴν τακτικὴν ἐτησίαν συνέλευσιν τὸ Δ. Συμβούλιον ὑποβάλλει τὴν λογοδοσίαν αὑτοῦ καὶ τὸν διαχειριστικὸν ἀπολογισμόν τοῦ λήξαντος ἔτους, ἢ δὲ συνέλευσις ἐκλέγει τριμελῆ Ἔξελεγκτικήν Ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν Ἑταίρων, ἥτις προσλαμβάνουσα ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰδικὸν λογιστὴν ἐξελέγχει τὴν διαχείρισιν τοῦ Ταμίου, ὑποβάλλει δὲ δι’ ἐκθέσεώς της τὸ ἐξαγόμενον τῆς ἐξελέγξεως εἰς τὴν ἑπομένην συνέλευσιν.

Ἄρθρον 15ον

Ὁ ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἀναφερόμενος εἰς πάντα τὰ πραγματοποιηθέντα ἔξοδα καὶ τὰς πηγὰς αὐτῶν ὡς καὶ εἰς τὰς πραγματοποιηθείσας δαπάνας διενεργεῖται κατ’ ἔτος ὑπὸ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν ἐλεγκτῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 14. Ἡ συνέλευσις ὁμοῦ μετὰ τῶν τακτικῶν ἐλεγκτῶν ἐκλέγει καὶ τρεῖς ἀναπληρωματικούς. Δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας συγκλήσεως τῆς Συνελεύσεως τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐλεγκτῶν τὰ Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Συνελεύσεων, τὰ βιβλία διαχειρίσεως καὶ ἐν γένει πᾶν στοιχεῖον ἀναγκαιον εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν διενέργειαν ελέγχου. Οἱ ἐλεγκταὶ συντάσσουσι γραπτὴν τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν, ἣν ὑποβάλλουσιν εἰς τὴν Συνέλευσιν. Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ ἀπολογισμὸς ἑκάστου ἔτους ὡς καὶ ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλονται ὑποχρεωτικῶς πρὸς ἔγκρισιν εἷς τὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ Οἰκονομικοῦ ἔτους.

Ἄρθρον 16ον

Τὰ ἔσοδα τῆς Ἑταιρείας ἀποτελοῦνται α΄) ἐκ τοῦ δικαιώματος τῆς ἐγγραφῆς ἐφάπαξ καταβαλλομένου εἰς ποσὸν οὐχὶ κατώτερον τῶν πεντήκοντα δραχμῶν*• β΄) ἐκ τῆς ἑκάστοτε ὁριζομένης ἐτησίας συνδρομῆς τῶν Ἑταίρων• γ΄) ἐκ τῶν εἰσπράξεων διαλέξεων καὶ ἐκτάκτων μαθημάτων καὶ δ΄) ἐκ δωρεῶν καὶ κληροδοτημάτων. Οἱ προσφέροντες ποσὸν ἀπὸ τρισχιλίων μέχρι πεντακισχιλίων δραχμῶν ἀνα-κηρύσσονται, κατ’ ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου, δωρηταί, οἱ δὲ ἀπὸ πεντακισχιλίων μέχρι δεκακισχιλίων δραχμῶν εὐεργέται καὶ οἱ ἄνω τῶν δεκακισχιλίων δραχμῶν μεγάλοι εὑεργέται. Τὰ χρηματικὰ κεφάλαια τῆς Ἑταιρείας, ὅταν ὑπερβαίνωσι τὰς δεκακισχιλίας δραχμάς, κατατίθενται εἰς τὴν Ἐθνικήν Τράπεζαν ἢ ἄλλην ἐγκρινομένην ὑπό τοῦ Δ. Συμβουλίου, ἀναλαμβάνονται δὲ ὑπὸ τοῦ Ταμίου διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Ἑταιρείας, κατ’ ἀπόφασιν τοῦ Δ. Συμβουλίου.

Ἄρθρον 17ον

Ἠ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ ἀπόκτησῃ ἀκίνητον περιουσίαν ἐξ ἐπαχθοῦς αἰτίας ἄνευ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τοῦτ’ αὐτὸ ἰσχύει προκειμένου καὶ περὶ κινητῶν, ὧν ἡ ἀξία ὑπερβαίνει κατὰ τριάκοντα τοῖς ἑκατὸν τοὐλάχιστον τὴν ἀξίαν τοῦ ἀντιστοίχου κεφαλαίου τοῦ ἐγκριθέντος προϋπολογισμοῦ. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ ἀποδεχθῇ κληροδοσίαν ἢ δωρεὰν ὑπὸ ὄρον ἄνευ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένης δι’ ἀποφάσεως τοῦ ἡμίσεος τοὐλάχιστον τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας ἀποδοχὴ κληρονομίας γίνεται πάντοτε ἀποδεκτὴ μὲ τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀπογραφῆς. Κληρονομίαι, κληροδοσία δωρεα, ὑπὲρ τῆς Ἑταιρείας ἐπὶ ὡρισμένῳ σκοπῷ τελοῦν ὑπὸ ἰδιαιτέραν διαχείρισιν ἐντός τοῦ προϋπολογισμοῦ της, αἱ τυχὸν δὲ πρόσοδοι αἱ περιερχόμεναι ἐξ αὐτῶν διατίθενται, ἀποκλειστικῶς κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ διαθέτου ἢ τοῦ δωρητοῦ ὅρους. Πᾶσα ὑπὲρ τῆς Ἑταιρείας δωρεὰ δέον νὰ εἶναι ἐπώνυμος. Τὰ τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας θέλουσι ρυθμισθῆ διὰ Κανονισμοῦ, ὅστις θέλει ὑποβληθῆ εἰς ἔγκρισιν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ θέλει ἰσχύσει κατὰ τοὺς ὀρους τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 795/71 Ν.Δ.

Ἄρθρον 18ον

Ἡ Ἑταιρεία ἔχει σφραγῖδα φέρουσαν διὰ Βυζαντινῶν γραμμάτων τὸν τίτλον αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ τὸν Δικέφαλον ἀετόν.

Ἄρθρον 19ον

Ἡ Ἑταιρεία διαλύεται δι’ ἀποφάσεως τῶν τριῶν τετάρτων τοὐλάχιστον τῶν ἐκπληρωσάντων ἀπάσας τὰς ὑποχρεώσεις τῶν Ἑταίρων, λαμβανομένης εἰς δύο συνεχεῖς συνεδριάσεις. Οἱ παρόντες Ἑταῖροι πρέπει νὰ ἀποτελῶσι τοὐλάχιστον τὸ ἥμισυ τῶν ἐχόντων ψῆφον. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως ἡ περιουσία τῆς Ἑταιρείας περιέρχεται εἰς τὸ Βυζαντινόν Μουσεῖον.

Ἄρθρον 20ὸν

Τὸ παρὸν καταστατικὸν δύναται νὰ μεταρρυθμισθῇ, ἐκτὸς τοῦ ἄρθρου 2 καί τοῦ παρόντος ἄρθρου, δι’ ἀποφάσεως τῶν τριῶν τετάρτων τῶν παρόντων εἰς εἰδικήν συνέλευσιν Ἑταίρων, ἀποτελούντων ὅμως τοὐλάχιστον το 1/2 τῶν ἐχόντων ψῆφον Ἑταίρων. Τὸ παρὸν καταστατικὸν συγκείμενον ἐξ ἄρθρων εἴκοσιν (20) ἐνεκρίθη κωδικοποιηθὲν ὡς ἐτροποποιήθη συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 795/1971 κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 28ης Δεκεμβρίου 1971.

 

…   …   …   …   …   …

Τὸ καταστατικὸ τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν ὅπως συντάχθηκε καὶ ὑπογράφηκε ἀπὸ τὰ ἰδρυτικά της μέλη. Διακρίνονται οι ὑπογραφές, κατά αλφαβητική σειρά, των: Ὁ Ἀθηνῶν Μελέτιος, Ευγενία Ἀμποτ, Βολίδη Θεμιστοκλῆ, Δαμβέργης Ι., Δαραλέξη Χ., Δεληγιάννης Π., Ζερβός Ι., Ζωγράφου Εὐγενία, Ἠλιάδου Εὐφη, Θεοδωρόπουλου Σπύρου, Ἰωαννίδη Εὐάγγελου, Καλογερόπουλος Δ. Νικόλαος, Καλογερόπουλος. Δ. Παναγιώτη, Καλογερόπουλου Τούλα, Κουκουλέ Ἀναστασία, Κουκουλέ Φαίδωνος, Λαμπίκη Π. Βασ., Λουκίδη Γ., Μαθιόπουλου Π., Ξενόπουλος Γρηγορίου, Παπαμιχαλόπουλου Κ., Σάρογλου Π., Σιμωνίδης Β., Σκούταρη Νέλλης, Τιπάλδου Γ., Τσοκόπουλου Γ., Ἀγγελικὴ Πανὰ.

 

Back To Top