skip to Main Content

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΝΑ / 2003

 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ Δ. ΚΟΜΙΝΗΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γ.: Παρατηρήσεις εις τα Επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδου   5-48

SCHIEMENZ GUNTER PAULUS: Paintings of the Laud Psalms in Roumania   49-84

ROMANO ROBERTO: Per una riedizione della Ginecologia di Aezio Amideno. Ancora sui rapporti Sorano – Aezio   85-90

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΩ. ΔΙΟΝ.: Ο μητροπολίτης Κορίνθου Άνθιμος και αι σχέσεις αυτού προς τον μοναχισμόν της Ζακύνθου   91-108

ΤΖΙΑΤΖΗ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ: Παρατηρήσεις στην επιστολή 111 (Darrouzes) του «Συμεών Μαγίστρου και λογοθέτου του δρόμου»   109-117

FOLLIERI ENRICA: La sinonimia nella Vita di san Nilo da Rossano   118-124

ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Ανδρέου Κρήτης Κανών εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον   125-167

ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Ο Θεοφάνης ποιητής κανόνος δημοσιευθέντος ως έργου ανωνύμου   168

GIGANTE MARCELLO: Il nuovo testo epigrafico di Alicarnasso   169-177

CRISCUOLO UGO: Il volo di Icaro: Gregorio di Nazianzo e Sinesio   178-186

GARZYA ANTONIO: Per I’editio princeps del Lessico Greco – Latino del College of Arms di Londra. Le lettere χ ψ ω   187-203

CARMELO CRIMI: Nazianzenica X. Il teologo e il prefetto in un passo di Niceta David Paflagone   204-220

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ AIK.: Η κεντρική διοίκηση της Ρωμανίας τον ιβ΄ αι. και η διαμόρφωση της Κομνηνής αριστοκρατίας με την ίδρυση της δυναστείας   221-246

TRAPP ERICH: Der mittelalterliche Wortschatz im Werk des Eugenios Bulgaris   247-257

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Δ. Β.: Εκκλησιαστική επίδρασις εις παραδόσεις του δουλεύοντος Γένους   258-272

DIMITRAKOPOULOS PHOTIOS: Die Vorstellung von Byzanz in der Neugriechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts   273-309

ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Α.: Παρατηρήσεις αναφερόμενες στην προστασία της βιαίως αφαιρεθείσης νομής ακινήτου κατά το δίκαιο των Βυζαντινών   310-314

ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σχόλια στην παράσταση της Πεντηκοστής του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα   315-324

POLEMIS IOANNIS D.: Nikephoros Blemmydes and Gregorios Palamas   325-332

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ.: Ο Ιωάννης Λυδός (6ος αι. μ.Χ.) και ο Ισίδωρος Σεβίλλης (7ος αι.) ως εθνολογικές πηγές και διεπιστημονικές διαπιστώσεις ειδικών 20ου αι.   333-347

ΠΑΣΧΟΥ Π. Β.: Ποιητικές Ανθολογίες Χριστιανικού Λόγου   348-359

ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤ.: Η μυθική παράδοση περί του Απόλλωνος Σμινθέως σε προγύμνασμα του Θεοδώρου Εξαπτερύγου   360-364

ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝ.: Ο Εβραίος και η θήκη του   365-368

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ.: Ο αριθμός 365   369-371

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ – ΝΟΤΑΡΑ ΦΛ.: «Δι’ εξόδου και συνδρομής…». Χορηγοί κωδίκων του 13ου αιώνα και η θέση τους στην κοινωνία   372-394

MITSAKIS Κ.: The After Life or the Metaphysical Dimension in the Work of Romanos the Melodist    395-403

ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗΣ: Έκδοση των β΄ ωδών οι οποίες εξέπεσαν από τους εκδεδομένους κανόνες στα λειτουργικά βιβλία και τα AHG   404-479

ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΔΙΟΝ.: Φιλολογικά σημειώματα εκ Φαναριού   480-484

ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Ο Απόστολος Ανδρέας ως Άγιος δρακοντοκτόνος   485-497

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.: Ανέκδοτος κανών εις τους Αγίους Άλιον και Πλωτίνον   498-509

ΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ: Ανθρωπομορφισμός δένδρων – «φυτομεταμορφώσεις ανθρώπων» εις την Ελληνικήν λαϊκήν παράδοσιν   510-534

ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ: Ο συμβολισμός της διακρίσεως «πράξεως» και «θεωρίας». (Σχόλιον εις τον «Μέγαν Κανόνα» του αγίου Ανδρέου Κρήτης)   535-550

ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α.: Κονδακάριον του Σινά Σ 926. Τα νεοευρεθέντα φύλλα   551-629

RESUMES   631-641

Πίνακες Διοικητικών Συμβουλίων, Ιδρυτών κλπ.   643-644

Back To Top