skip to Main Content

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Πραγματεία περὶ ὑποβρυχίων πλοίων”, 1878

Ἐν τῆ πραγματεία ταύτη ἐπειράθημεν  νὰ χορηγήσωμεν τοῖς ἀναγνώσταις γενικὴν τινα ἱστορίαν τῆς ἐπιστήμης τῆς ὑποβρυχίου ποντοπλοΐας, δίδοντες αὐτοῖς λεπτομερεῖς περιγραφᾶς (ὁσάκις ἠδυνάμεθα νὰ συλλέξωμεν τοιαύτας), εἰδικῶν μηχανημάτων ἐπὶ τῷ σκοπῶ τούτω ἐφευρεθέντων καὶ γενικὴν τινα ἰδέαν ἑταίρων, ἐν οἶς αἱ ἠμέτεραι ἔρευναι δὲν ἀπέβησαν  τοσούτον ἐπιτυχεῖς.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Χορτολογίας” τοῦ 1830

Ἐπειδὴ καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐχρημάτισεν ἑκατονταετηρίδας ὑπὸ τὴν τρομερὰν φραγγέλην τοῦ καταδυναστικωτάτου δεσποτισμοῦ, ὅστις μὲ τὴν ἀναισθησίαν του ἐμπόδιζε κάθε καλόν, ὡς τὴν Βιομηχανίαν, καὶ τὴν πρόοδον τῶν τεχνῶν μὲ πράξεις ὠμοτητάτης δυναστείας κατ’ ὀρθὸν  λόγον θέλει ὑπεθέσειν τὶς, ὅτι αἱ νεώτεραι πρόοδοι τῆς γεωργίας, εἶναι μόνον ἐν μέρει γνωσταὶ εἰς τοὺς καλλιεργητὰς ταύτης τῆς κλασικῆς γῆς.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Καλλιγραφίας” τοῦ 1815

Ἡ Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν προέβη σὲ ψηφιοποίηση σπάνιου ὑλικοῦ ἀποσκοπώντας ἔτσι νὰ τὸ καταστήσει ἄμεσα καὶ ἐντελῶς ἐλεύθερα προσβάσιμο στὸ ἀναγνωστικό της κοινό.

Ψηφιοποίηση «Συντόμου πραγματείας περὶ τῶν διαφόρων τρόπων τοῦ λογισμοῦ τοῦ χρόνου» τοῦ 1883

Τὰ ταχέα βήματα τοῦ χρόνου, τὰ φέροντα τὸν ἄνθρωπον ἀεννάως πρὸν τὴν πρόοδον καὶ τὴν τελειοποίησιν αὐτοῦ, καταμετροῦνται μὲν καὶ ὁρίζονται δι’ ὡρισμένων φυσικῶν μεταβολῶν, ὡς διὰ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, εἰδικῶς ὅμως καὶ διὰ τὴν καθημερινὴν χρῆσιν τῆς Κοινωνίας διὰ τῶν ὡρῶν, δεικνυομένων διὰ τῶν ὡρολογίων.

Ἐπιστημονικαὶ Δημοσιεύσεις, Κωνσταντίνου Ἀγγ. Μανάφη

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς γνωστοποιοῦμε ὅτι κυκλοφορήθηκαν οἱ ἑπτά τόμοι τοῦ ἔργου “Ἐπιστημονικαὶ Δημοσιεύσεις”, στοὺς ὁποίους περιέχεται ἐπανεκτυπωμένο τὸ σύνολο τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ ὁμοτίμου Καθηγητοῦ καὶ Προέδρου τῆς ΕΒΣ Κωνσταντίνου Ἀγγ. Μανάφη.

Δημητρίου Γκίνη – Κείμενα Βυζαντινοῦ καὶ Μεταβυζαντινοῦ Δίκαιου εἰς Χειρόγραφους ἐν Ἑλλαδι Κώδικας

Τὰ κείμενα τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Μεταβυζαντινοῦ Δικαίου εἶναι ἐν μέρει ἐκδεδομένα καὶ ἐν μέρει ἀνέκδοτα. Καὶ ὅσον μὲν ἄφορα εἰς τὰ τοῦ Βυζ. Δικαίου, ὑπερισχύουν τὰ ἐκδεδομένα τῶν ἀνέκδοτων, ὅσον δ’ ἀφορὰ εἰς τὰ τοῦ Μεταβυζαντινοῦ Δικαίου, ἀντιστρόφως, ὑπερισχύουν τὰ ἀνέκδοτα τῶν ἐκδεδομένων. Ἀλλὰ καὶ τὰ τελευταία δὲν εἶναι πάντοτε ἐκδεδομένα κατὰ τρόπον ἱκανοποιητικόν, εἴτε διότι κατὰ τὴν ἐκδοσὶν των, δὲν ἤσαν γνωστὰ περισσότερα χφφ. τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑπὸ τῶν ἐκδοτῶν των,

Κατάλογος Χειρογράφων Κωδίκων

Ἡ Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν εὐχαρίστως δημοσιεύει τὸν Κατάλογον Χειρογράφων Κωδίκων τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὅρους τὸν συνταχθέντα ὑπὸ τοῦ εὐλαβοῦς καὶ θεόπνευστου ὑμνογράφου πατρός Γερασίμου Μικραγιαννανίτου μοναχοῦ. Ἡ ἐργασία αὕτη παρέμενεν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἀνέκδοτος, ἔπρεπε δὲ νὰ ἔλθη εἰς φῶς ὡς πληρεστέρα τοῦ ὑπάρχοντος Καταλόγου τοῦ Λάμπρου καὶ φέρουσα εἰς φῶς νέα χει/φα μὴ περιλαμβανόμενα εἰς τὴν προγενεστέραν καταγραφήν.

Ἐκδρομὴ τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν εἰς Γεράκιον (Μάιος 1936)

Κατὰ τὰ τέλη Μαΐου 1936 ἡ ἓν Ἄθηναις «Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν», τὴ πρωτοβουλία τοῦ τότε Ἀντιπροέδρου καὶ εἶτα Προέδρου αὐτῆς κ. Παναγ. Πουλίτσα καὶ τοῦ ἀειμνήστου Γραμματέως καὶ ψυχῆς τῆς Ἑταιρείας Φαίδωνος Κουκουλέ, διωργάνωσεν ὡραίαν ἐκδρομὴν εἰς Μυστρᾶν καὶ Γεράκιον τῆς Λακεδαίμονος, πρὸς τέλεσιν συνάμα καὶ μνημοσύνου ὑπὲρ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Λεύκωμα Βυζαντινῶν Σχεδίων

Ἡ Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν τὸ ἔτος 1937 κυκλοφορεῖ τὸ Λεύκωμα Βυζαντινῶν Σχεδίων ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Παπαχρυσάνθου, ἡ δαπάνη τοῦ ὁποίου καλύφθηκε ἀπὸ δωρεὲς ἑταίρων καὶ τμῆμα της ἀπὸ  χρηματικὸ βραβεῖο ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας. Τὸ Λεύκωμα  ἀποτελεῖται ἀπὸ 10 πίνακες ποὺ περιέχουν 44 σχέδια καὶ 2 σειρὲς Βυζαντινῶν γραμμάτων καὶ ὑλοποιήθηκε μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Ἀνδρέα Ξυγγόπουλου τοῦ Φώτη Κόντογλου καὶ τῆς Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη.

Ο Γρηγόριος, Φαίδωνος Κουκουλέ

Τὸ 1934 ἀντὶ τόμου ἐκυκλοφόρησε ἡ Ἑταιρεία τὸ εὐρετηρίο τῶν δέκα ἤδη ἐκδοθέντων τόμων (Α-Ι). Μαζὶ μὲ τὸ εὐρετήριο διανεμήθη καὶ τὸ διήγημα τοῦ Φαίδωνος  Κουκουλὲ «Ὁ Γρηγόριος».

Back To Top