skip to Main Content

Peregrinatio Hierosolymitana…Β.Α.Μυστακίδη

Περιήγηση Ἁγίας Γῆς Ἐβερχάρδου τοῦ Πωγωνάτου κόμιτος δουκός Βυρτεμβέργης κατά τό 1468

Υβριολογία και κακολογία παρά τοῖς Ἕλλησι…Β.Α.Μυστακίδη

Ὁ Ἕλλην ὡς γινώσκεις, εὐεπίφορος καί εὐχερής εἶναι εἰς βωμολοχίας καί εἰς ἀκόσμους ἐπωνυμίας, τό δέ στόμα αὐτοῦ ἀεί πρός σκώμματα ἀναπέπταται, διότι φιλοπαίγμονα φιλοσκώμμονα ἅμα καί εὐσκώμμονα χαρακτήρα ἔχει·…

Ἀνακοίνωση

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς γνωρίζομεν ὅτι κυκλοφορήθηκε ἡ ἑπτάτομη ἔκδοση “Ἐπιστημονικαὶ Δημοσιεύσεις“, στὴν ὁποία περιέχεται ἐπανεκτυπωμένο τὸ σύνολο τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ Προέδρου τῆς ΕΒΣ ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ἀγγ. Μανάφη.

Ἡ λιανικὴ τιμὴ πωλήσεως τῶν ἑπτά τόμων ἀνέρχεται στὸ ποσὸν τῶν 100 €.

Κατάλογος περιοδικῶν Μυστακιδείου βιβλιοθήκης

Στὸν κατάλογο παρουσιάζονται οἱ 202 τίτλοι τῶν περιοδικῶν ποὺ ὑπάρχουν στὴν Μυστακίδειο Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν.

Ἡμερολόγια Συλλογῆς Μυστακίδου

Στὸν κατάλογο παρουσιάζονται οἱ 46 τίτλοι τῶν ἡμερολογίων τῆς Μυστακιδείου βιβλιοθήκης τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου ”Λόγος Σαὶντ-Μάρκου Γιραρδίνου περὶ τῶν ἐπ’ ἀρετὴ βραβείων τῷ 1858” 1858

Ὁ Saint-Marc Girardin (22/2/1801 – 1/4/1873) ἦταν Γάλλος πολιτικὸς καὶ ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, γεννήθηκε στὸ Παρίσι στὶς 22 Φεβρουαρίου 1801 πέθανε τὴν 1η Ἀπριλίου 1873. Τὸ 1828 ἄρχισε νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐφημερίδα Journal des Debats, ὅπου παρέμεινε ἐπὶ σχεδὸν μισὸ αἰώνα.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου ”Μέθοδος πρὸς κατασκευὴν καὶ διατήρησιν τῶν τυπογραφικῶν κυλίνδρων καὶ διαβροχῆς τυπογραφικοῦ χάρτου” 1888

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Σκοπὸς τοῦ ἐγχειριδίου τούτου εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπαιτούμενου χειρισμοῦ πρὸς κατασκευήν, ἀνακαινισμὸν καὶ διατήρησιν τῶν τυπογραφικῶν κυλίνδρων.

Εὐμενῶς, πιστεύομεν, οἱ ἡμέτεροι κ. κ. συνάδελφοι θέλουσιν ἀποδεχθῆ τὸ δημοσίευμα τοῦτο, καὶ ἰδίως οἱ μακρὰν τῶν μεγαλοπόλεων, διότι εἶναι προϊὸν μακρᾶς πείρας, ἢν ἀπεκτήσαμεν διαρκῶς ἐπισκεπτόμενοι τὰ τελειότερα τυπογραφεῖα τῶν Παρισίων, καὶ μελετῶντες εἰδικᾶς συγγραφάς.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Κοσμογονικὰ ἔλεγχος τῶν ἐν τῆ Κοσμογονία τοῦ κ. Δ. Αἰγινήτου ἀναφερομένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν” 1891

Ἄξια λόγου καὶ μελέτης ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ στὸν Δ. Αἰγινήτη ὁ Ν. Κ. Γερμανὸς στὸ «Κοσμογονικὰ – Ἔλεγχος τῶν ἐν τῆ Κοσμογονία τοῦ κ. Δ. Αἰγινήτου ἀναφερομένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν» 1891.

Ψηφιοποίηση του βιβλίου “Τὰ ἐγκαίνια τῆς βιομηχανικῆς καὶ ἐμπορικῆς Ἀκαδημίας” 1894

Το 1894 ιδρύεται από τον χημικό Όθ. Ρουσσόπουλο και τον φυσικό Ι. Γεράκη η “Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία” ως μέση τεχνική σχολή, με σκοπό την παροχή πρακτικής μόρφωσης με στοιχεία θεωρητικών γνώσεων.

     Η “Ακαδημία” θα εξελιχθεί σε σημαντική εκπαιδευτική μονάδα, στην οποία διδάσκουν καθηγητές υψηλού επιστημονικού κύρους και η οποία διαθέτει πολύ καλή οργάνωση σπουδών και εντυπωσιακό για την εποχή εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Ἰχνογραφία, Θεωρητική καὶ Ἐφηρμοσμένη”, 1875

Σήμερον, ὅτε τὰ πάντα ἐπὶ ὡρισμένων βαίνουσιν ἀρχῶν καὶ κανόνων, ὅτε τὸ πᾶν τείνει εἰς βελτίωσιν καὶ τελειοποίησιν, καὶ ἡ μέθοδος τῆς διδασκαλίας, ἢ μᾶλλον σύμπαν ἐν γένει τὸ ἐκπαιδευτικὸν σύστημα, τὸ κυριώτερον μέλημα τῶν μεγαλειτέρων τοῦ καθ’ ἠμᾶς αἰῶνος σοφῶν καταστάν, ὀσημέραι προάγεται καὶ τελειοποιεῖται, ὥστε καὶ αἳ τῶν μαθημάτων σπουδαὶ οὐχὶ τυχαίως οὐδὲ κατὰ τὴν ἰδίαν ἑκάστου γίνονται βούλησιν, αλλά σειρὰ ὡρισμένων μαθημάτων, ἀδιάσπαστον πρὸς ἄλληλα ἐχόντων συνάφειαν,

Back To Top