skip to Main Content
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Α | 1924

Προς τους αναγνώστας
ΚΟΥΚΟΥΛΕ: Φ. Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω.   5-40
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Παρατηρήσεις τινές εις την μεσαιωνικήν γεωγραφίαν.   41-54
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Κ. Οι πάπαι Κελεστίνος ο Α’ και Λέων ο Α’ εν ταις σχέσεσιν αυτών
προς τους Βυζαντ. αυτοκράτορας και τας υπ’ αυτών συγκαλούμενας οικονομ. συνόδους.   55-85
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Κρίσις περί των συγγραμμάτων Μακαρίου του Αιγυπτίου.   86-92
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Π. Εισαγωγή εις την Νεοελλ. διαλεκτολογίαν.
Περί της αρχής των νέων Ελληνικών διαλέκτων. 93-108
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Η εν Σαλαμίνι μονή της Φανερωμένης.   109-138
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. Το χρονικόν των Μετεώρων. Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία.   139-175
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Τα θεανδρικά μυστήρια και η θεανδρική πανδεσία παρά τω Σιμοκάττη.   176-179
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΛΟΥ Α. Βυζαντινή παράστασις μηνός.   180-188
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΙΧ. Το ακουστικόν «μυστήριον» του Βυζαντίου.   189-195
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Η πρώτη αναγέννησις των Ελληνικών γραμμάτων.    196-198
ΝΟΜΙΚΟΥ Χ. Α. Το πρώτο τζαμί της Κωνσταντινουπόλεως.   199-209
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί μοναί. — Ανάγλυφον
της Θεοτόκου Οξείας Επισκέψεως εν τω ναώ της Παναγίας εν Μακρινίτση.   210-240
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡ. Γ. Ξύλινον αντιμήνσιον   241-245
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡ. Γ. Συμπλήρωσις του καταλόγου των ηγουμένων
της μονής Κύκκου   246-253
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Α. Συμβολαί κριτικαί και γραμματικαί.    254-273
ΦΟΥΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Α. Η Πρέβεζα, θέσις, κτίσις, όνομα.   274-294
ΣΙΓΑΛΑ Λ. Η διασκευή των υπό του Χρυσίππου παραδεδομένων
θαυμάτων του αγίου Θεοδώρου   295-339
Πρακτικά της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
Βιβλιογραφία
Προσθήκαι και διορθώσεις
Τα μέχρι του νυν υπό της Εταιρείας πεπραγμένα.
Πίνακες
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β | 1925

Κουκουλέ Φ. Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον   3-41
Ξανθουδίδου Στεφ. Μολύβδιναι βούλλαι εκ της Κρήτης   42-49
Δυοβουνιώτου Κ. Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια εις την ανακομιδήν
του λειψάνου τoυ εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.   50-83
Παπαδοπούλου Α. Α. Οι Έλληνες υπό τους Τούρκους.   84-106
Ξυγγοπούλου Α. Το ανάγλυφον της επισκοπής Βόλου   107-121
Βέη Ν. Λέων— Μανουήλ Μακρός, επίσκοπος Βελλάς—Καλοσπίτης,
μητροπολίτης Λαρίσσης — Χρυσοβέργης, μητροπολίτης Κορίνθου   122-148
Βογιατζίδου Ι. Το χρονικόν των Μετεώρων, Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία.   149-182
Αρβανιτάκη Γ. Χριστιανικά σύμβολα. Αι «Ευλογίαι» του αγίου Μήνα   183-219
Σιγάλα Α. Ανωνύμου, Βίος και ανατροφή του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.    220-226
Γιαννοπούλου Ν. Αι παρά την Δημητριάδα βυζαντιναί μοναί. Μέρος δεύτερον.
Τα σωζόμενα μνημεία.    227-241
Σωτηρίου Γ. Α. Η όμορφη εκκλησιά Αιγίνης. — Συμβολή εις την Βυζαντινήν
εικονογραφίαν και τέχνην   242-276
Αμάντου Κ. Γλωσσικαί παρατηρήσεις εις μεσαιωνικούς συγγραφείς.    277-287
Ορλάνδου Αναστ. Aι καμαροσκέπαστοι βασιλικαί των Αθηνών.   288-305
Αναγνωστοπούλου Γ. Περί της επιδράσεως της Βενετίας εις τας υπ’ αυτής
καταληφθείσας Ελληνικάς χώρας.   306-315 
Τιπάλδου Γ. Ε. Ο Ρως Σολυμάς των Βυζαντινών και οι Ροσόλυμοι
της Κεφαλληνίας. (Σημειώματα Άγνωστα ονόματα ζωγράφων ξυλόγλυπτων)   316-320
Ξυγγοπούλου Α. Συμπλήρωσις εις τα περί του αναγλύφουτης Επισκοπής Βόλου   320
Σημειώματα: Άγωστα ονόματα ζωγράφων ξυλογλυπτών…   321-329
Βιβλιοκρισίαι   330-341
Karl Krumbacher   341-344
Επιστημονικοί ανακοινώσεις       345-351
Βιβλιογραφία   352-361
Διορθωτέα       362
Το λεύκωμα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων        362-364
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1925 πεπραγμένα.        365-397
Πίνακες   367
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Γ | 1926

Κουκουλέ Φ. Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον.   3-27
Κουκουλέ Φ. Μπολιάρις   333-334
Χατζιδάκι Γ. Ν. Είναι το galimatias αληθώς λέξις Βυζαντινή;    28-33
Χατζιδάκι Γ. Ν Ενταλώνω   248
Ξανθουδίδου Στεφ. Επαρχίαι και πόλεις Κρήτης—εκ του τοπωνυμικού Κρήτης   35-66
Δυοβουνιώτου Κ. Συμμετοχή του Κωνσταντίας Επιφανίου εις την καταδίκην του Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου   67-84
Σιγάλα. Αντ. Χρυσίππου πρεσβυτέρου, εγκώμιον εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ   85-93
Νομικού Χριστοφ. Η μάχη των Μοθών και ο τάφος του Γκιάφαρ-Ελ-Ταγιάρ   94-112
Γούδα Μιχ. Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου   113-134
Ξυγγοπούλο Α. Εικών της Θεοτόκου Οδηγητρίας   135-143
Banescu N. Un recit en grec vulgaire de la construction de sainte – Sophie   144-160
Γιαννoπούλου Ν. Μολυβδόβουλλα εκ της επαρχίας Αλμυρού    161-167
Σιδερίδου Ξενοφ. Μανουήλ Ολοβώλου, Εγκώμιον, εις τον Μιχαήλ Η’ τον Παλαιολόγον 168-192
Σωτηρίου Γ. Η αγία Τριάς Κρανιδίου   193-205
Τιπάλδου Γ. Ε Είχον οι Βυζαντινοί οικόσημα;   206-222
Λάσκαρι Μιχ. Θεόδωρος Άγγελος, υιός του Σεβαστοκράτορος της Θεσσαλίας Ιωάννου   223-224
Παπαδοπούλου Α. Α. Εξορκισμοί και εξορκισταί   225-234
Πεζοπούλου Εμμ Συμβολαί κριτικαί και γραμματικαί   235-247
Στεφανίδου Β. Κ. Οι Πάπαι και αι οικουμενικαί σύνοδοι   249-253
Ζώη Λέων. Βιογραφικά σημειώματα περί της οικογεν. Μουζάκη.   254-256
Πουλίτσα Παναγ. Επιγραφαί, ενθυμήσεις και σιγγίλια εξ΄ Ευρυτανίας.   257-298
Ορλάνδου Αναστ. Επιγραφαί εξ΄ εκκλησιών των Αγράφων    299-300
Ορλάνδου Αναστ Νεώτεραι έρευναι εν αγίω Τίτω της Γορτύνης.   301-328
Καρολίδου Π. Το έπος Διγενή Ακρίτα κατά το χειρόγραφον Μαδρίτης ή Εσκουριάλ   329-332
Βολίδου Θεμ. Μία μεταβυζαντινή επιγραφή    335-336
Βιβλιοκρισίαι  (Ξανθουλίδου Στεφ.)     337-358
Επιστημονικαί ανακοινώσεις       359-364
Βιβλιογραφία    365-377
Ειδήσεις       378-381
Τα υπό της εταιρείας κατά το 1926 πεπραγμένα.       382-385
Πίνακες   385-396
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Δ | 1927

Αθηναγόρα Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω.    3-38
Στεφανίδου Μιχ. Κ. Μουσική και χρυσοποιία κατά τους Βυζαντινούς χυμευτάς.   39-45
Γιαννοπούλου Ν. Ι. Διόρθωσις επιγραφής    46
Κουκουλέ Φ. Ξελινίζω  47-88
Κουκουλέ Φ. Περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων   89-95
Πασχάλη Δ. Π, Μεσαιωνικαί και μεταγενέστεραι επιγραφαί της νήσου Άνδρου   49-88
Ξανθουδίδου Στεφ. Ο Φαλλίδος   95-105
Ξανθουδίδου Στεφ Χριστιανική επιγραφή Ηρακλείου Κρήτης.   106-108
Χαριτάκη Γ. Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων της πατριαρχικής βιβλιοθήκης Καΐρου   109-204
Μηλιοπούλου Ι. Π. Η Χρυσοκέραμος   205-210
Γούδα Μιχ. Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς Μονής του Βατοπεδίου   211-248
Φάβη Βασιλείου. Ακάπνιστον μέλι   249-250
Παπαδοπούλου Α. Α. Καιρός   251-256
Ξυγγοπούλου Α. Βυζαντινόν περίαπτον   257-264
Στεφανίδου Βασ. Κ. Ο μητροπολίτης Άπρως ή ο μητροπολίτης Άπρω;   265-266
Μούρατυ Φρειδερ. Ο Ουνυάδης και η υπό Μωάμεθ Β’ του πορθητού πολιορκία του Βελιγραδίου τω 1456    267-279
Αμάντου Κ. Επιτίμιον κατά της αδελφοποιίας   280-284
Κτενά Χριστοφ. Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν Άθω ιεράς Βασιλικής Πατριαρχ. και Σταυροπηγιακής Μονής του Δοχειαρίου.    285-311
Σωτηρίου Γ. Α. Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ’ αιώνος.   312-331
Μενάρδου Σ. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής.   332-341
Ορλάνδου Α. Κ. Ανατολίζουσαι Βασιλικαί της Λακωνίας   342-351
Γ. Ε Τιπάλδου. Τα φραγκικά οικόσημα της Χαλκίδος    352-364
Βιβλιοκρισίαι    365-376
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   377-381
Βιβλιογραφία    382-392
Ειδήσεις   393-395
Τα υπό της εταιρείας κατά το 1927 πεπραγμένα.   396-399
Πίνακες   400-409
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   410
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Ε | 1928

 Κουκουλέ Φ. Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία και ορθογραφία.   3
Κουκουλέ Φ Ονόματα και είδη άρτων κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.   36
Δυοβουνιώτου Κ. Η ανέκδοτος ερμηνεία του Μιχαήλ Ακομινάτου εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου   19
Ξανθουδίδου Στεφ. Μολύβδιναι βούλλαι Κρήτης   31
Πουλίτσα Παν. Επιγραφαί και ενθυμήσεις εκ της βορείου Ηπείρου.   53
Κτενά Χριστοφ. Σιγιλλιώδη και άλλα πατριαρχικά έγγραφα της εν Άθω ιεράς, βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Δοχειαρείου   100
Μυστακίδου Β. Α. Λασκάρεις (1400-1869):   131
Μυστακίδου Β. Α Οι Ράλ(λ)αι    257
Αθηναγόρα Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ πατριαρχείω.   169
Σαράφη – Πιτζιπιού Κ. Βυζαντινά ναυτικά ζητήματα   193
Ζακυνθηνού Διον. Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης Έλλην ποιητής των χρόνων της Αναγεννήσεως   200
Ευαγγελίδου Τρύφ. Oι Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος και Ιερόθεος    243
Μενάρδου Σίμου. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής    283
Παπαδοπούλου Α. Α. Καμελλαύκιον   293
Πεζοπούλου Εμμ. Παρατηρήσεις εις Έλληνας ιατρούς   300
Τιπάλδου Γ. Ε. Ζακυνθινά οικόσημα   339
Ζώη Λεωνίδα Χ. Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων   342
Γ. Α. Σωτηρίου Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας κατά τον ΙΓ’ και ΙΔ’ αιώνα   348
Ξ. Α. Σιδερίδου Ο εν Γενούη βυζαντινός πέπλος   376
Παπαδοπούλου Ιωάννου Β. Τινά περί της ιεράς μονής της Αχειροποιήτου της επιλεγόμενης
Εικοσιφοινίσσης    379
Βιβλιοκρισίαι    389
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   400
Βιβλιογραφία    404
Ειδήσεις   419
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1928 πεπραγμένα    423
Πίνακες    429
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   439
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΣΤ | 1929

 Παπαδοπούλου Χρυσοστ. Αρχιεπ. Αθηνών. Ο Αλεξανδρείας Αθανάσιος Β’ 1276-1316    3
Χατζιδάκι Γ. Περί της ανάγκης λεξικού της μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης    14
Χατζιδάκι Γ Αρθίρ – αθίρ – αθί εν τη Τσακωνική   44
Καρολίδου Π. Βυζάντιον – Αρμενία – Ιβηρία (Γεωργία)   17
Ανδρεάδου Α. Οι Εβραίοι εν τω Βυζαντινώ κράτει   23
Στεφανίδου Β. Η εκ δευτέρου τω 323 σύγκλησις της εν Νίκαια πρώτης οικουμενικής συνόδου (325)   45
Κουκουλέ Φ. Η εν Θήρα ιερά μονή του αγίου Νικολάου    54
Δυοβουνιώτου Κ. Γεώργιος Καλύβας   80
Γιαννοπούλου Ν. Ανάγλυφον εκ Κεφαλληνίας   100
Αθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω.   103
Μυστακίδου Β. Α. Περιγραφή χειρογράφου   143
Μυστακίδου Β. Α. Βιβλιογραφικά σημειώματα εκ των του Μ. Κρουσίου (Τυβίγγης)   217
Μυστακίδου Β. Α. Νεκρολογία   423
Ευαγγελίδου Τρύφωνος, Εκκλησία Ρόδου   145
Μηλιοπούλου Ι. Βιθυνικά, ο Κοντζές   180
Ζακυνθηνού Διον. Κεφαλληνίας ιστορικά και τοπωνυμικά    183
Πασχάλη Δ. Μεσαιωνικών και μεταγενεστέρων επιγραφών της νήσου Άνδρου συμπλήρωμα   203
Κτενά Χριστοφόρου Αρχιμ. Ο Πρώτος του αγίου όρους Άθω και η «μεγάλη μέση» ή «Σύναξις»   233
Στεφανίδου Μιχ. Περσική και Βυζαντιακή βιοτεχνία   282
Μενάρδου Σιμ. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής-III τοπικά Λέσβου και Ρόδου   286
 Σωτηρίου Γ. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ’ και ΙΔ’ αιώνος. — Η βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Καλαμπάκα   291
Κωνσταντοπούλου Κ. Στρατηγός Κρήτης   316
Μαλτέζου Κ. Περί των διατονικών κλιμάκων της Ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής   321
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Υπαπαντή    328
Πεζοπούλου Εμμ. Σύμμεικτα κριτικά και ερμηνευτικά   340
Ορλάνδου Αναστ. Ο Ταξιάρχης της Λοκρίδος   355
Τιπάλδου Γ. Οι εν τω Πανεπιστημίω του Παταβίου Έλληνες σπουδασταί   369
Κούζη Αριστοτ. Παρατηρήσεις επί τινων ανεκδότων ιατρικών κωδίκων των βιβλιοθηκών της Ευρώπης και καθορισμός ενίων τούτων   375
Κούζη Αριστοτ Το ανέκδοτον έτι ιατρικόν έργον του Ανδρειωμένου   383
Ξενόπουλου Στεφάνου. Η εξωτερική διακόσμησις του εν Άρτη Βυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλείου   387 Schneider Αlfons. Η κτιτορική επιγραφή του ναϋδρίου της Όμορφης Εκκλησιάς Αιγίνης   398
Βιβλιοκρισίαι    399
 Επιστημονικαί ανακοινώσεις   428
 Βιβλιογραφία    431
 Ειδήσεις   447
 Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1929 πεπραγμένα    453
 Πίνακες    458
 Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   469
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Ζ/1930

 Κουκουλέ Φαίδωνος. Περί κομμώσεως των Βυζαντινών   3
 Δυοβουνιώτου Κ. Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος εις την γέννησιν του Χριστού   38
Καιροφύλα Κώστα. Μεταφορά πλοίων διά ξηράς. Σόρβολος και Μωάμεθ Β΄   46
Ιεζεκήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ακολουθία του οσιομάρτυρος Δαμιανού του νέου   52
Ζακυθηνού Διονυσ. Α. Βυζαντινά και Βενετικά ανάλεκτα   64
Μηλιοπούλου Ι. Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα    70
Μυστακίδου Β. Α. Τραπεζουντιακά. Κώδικες φροντιστηρίου. Γαβράς Θεόδωρος   79
Μυστακίδου Β. Α Θηραϊκά Μοναστηριακά – Σχολικά   264
Χαριτωνίδου Χαρίτωνος. Varia ad variοs   95
Κτενά Χριστόφορου Αρχιμ. Τα κειμηλιαρχεία της εν Αγίω Όρει Άθω ιεράς Μονής του Δοχειαρίου   104
Μπαλάνου Δημ. Η Εκκλησιαστική τέχνη και οι πατέρες της Εκκλησίας   133
Maravcsik Gyula. H χειρόγραφος παράδοσις του De administrando imperio   138
Στεφανίδου Βασ. Οι όροι επιστήμη και επιστημονάρχης παρά τοις Βυζαντινοίς   153
Χρυσοστόμου Αρχιεπ. Αθηνών. Ιωακείμ ο «πάνυ» εξ Αθηνών, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. (1487-1567)   159
Κουρίλα Ευλογίου, Λαυριώτου. Τα Αγιορειτικά αρχεία και ο κατάλογος του Πορφυρίου Ουσπένσκη   180
Χατζηδάκι Γ. Ν. Περί του θησαυρού της Μεσαιωνικής γλώσσης    223
Χατζηδάκι Γ. Ν Περί της διαιρέσεως της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσης εις διαφόρους περιόδους   227
Χατζηδάκι Γ. Ν Βόλος- Γόλος   231
Χατζή Αντ. Ευστάθιος Μακρεμβολίτης και Όμηρος   234
Χατζή Αντ Η γλώσσα της Ακριτηϊδος   234
Μενάρδου Σίμ. Τοπωνυμικόν της Μυκόνου   240
Γιαννόπουλου Ν. Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι   253
Θεοτόκη Σπ. Η πρώτη συμμαχία των κυριάρχων κρατών του Αιγαίου κατά της καθόδου των Τούρκων αρχομένου του ΙΔ’. Αιώνος   283
Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου Σ. Η Τουκόφωνος Ελληνική φιλολογία.   299
Αθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τοις Πατριαρχείοις Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων   308
Αλιβιζάτου Αμίλκα. Το «Ρηνάκι» της Πλάκας   327
Γαβαλά Ζαφειρίου. Ανέκδοτον σιγίλλιον περί του εν Σικίνω ναού της Επισκοπής   335
Πεζοπούλου Εμμ. Παρατηρήσεις εις Έλληνας Ιατρούς   341
Κούζη Αριστ. «Το περί των εν οδούσι παθών» έργον Νεοφύτου του Προδρομηνού   348
Ξενοπούλου Στεφάνου. Η τεχνική των εντοιχίων μωσαϊκών και των γεωμετρικής διακοσμήσεως δαπέδων   358
Ορλάνδου Αναστ. Η επί της Όθρυος μονή της Αντινίτσης   369
Βατοπεδινού Αρκαδίου. Αι εν τω ναώ της αγίας Ειρήνης κατά την Μ. Παρασκευήν τελούμεναι «θείαι κατηχήσεις»   382
Μαρινάτου Σπ. Ευμάθιος ο Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος της Κρήτης   388
Βιβλιοκρισίαι   394
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   413
Βιβλιογραφία    418
Ειδήσεις   437
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1929 πεπραγμένα    442
Πίνακες    449
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   460
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Η/1931

Κουκουλέ Φαίδωνος. Αι παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω δημώδεις παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις    3
Κουκουλέ Φαίδωνος To κιόνιον του Νεόφυτου   148
Δυοβουνιώτου Κ. Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος περί των του Αγίου Πνεύματος προόδων    30
Ευστρατιάδου Σωφρονίου πρ. Λεοντοπόλεως. Περί κομμώσεως των Βυζαντινών   42
Ευστρατιάδου Σωφρονίου πρ. Λεοντοπόλεως Συμεών Λογοθέτης ο Μεταφραστής   47
Κουρίλα Ευλογίου, Λαυριώτου. Ο κατάλογος των επισήμων Αθωνικών εγγράφων του Ουσπένσκη    66
Γιαννοπούλου Ν. Το φρούριον του Βόλου   110
Αθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών. Νικηφόρος Μελισσηνός-Κομνηνός   134
Σάρρου Δημητρίου. Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου    157
Θεοτόκη Σπυρίδωνος. Πρεσβεία Ρογήρου de Lluria προς την Βενετικήν Γερουσία   200
Θεοτόκη Σπυρίδωνος Η δήθεν αφορμή η προκαλέσασα την αποστασίαν της Κρήτης κατά τo 1363   206
Στεφανίδου Βασιλείου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η λατρεία των αυτοκρατόρων   214
Χαριτωνίδου Χαρίτωνος. Σύμμεικτα κριτικά   227
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. Επιγραφή εκ του ναού του αγίου Ιωάννου Μαγκούτη   244
Πάλλα Δημ. Εγχάρακτος εικονογραφική πλαξ του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών   256
Σάρου Αιμιλίας. Χιακά   264
Μυστακίδου Β. Α. Θηραϊκών εκ πατριαρχικών κωδίκων κατάλοιπα   301
Κούζη Αρ. Δύο θεραπευτικαί οδηγίαι του Μαγιστριανού «περί θεραπείας λεπρών» κατά τον Ελληνικόν κώδικα XLV της Βιέννης   312
Χατζή Αντωνίου. Κριτικαί παρατηρήσεις   316
Ορλάνδου Α. Δύο ανέκδοτοι ναοί των Αθηναίων Μπενιζέλων    318
Μακρίδου Θεοδώρου. Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινου-πόλεως   329
Μενάρδου Σίμου. Περί των συνθέτων από του έσω και έξω τοπωνυμίων    338
Βιβλιοκρισία
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   342
Βιβλιογραφία
Ειδήσεις   392
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1931 πεπραγμένα   395
Πίνακες   426
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   438
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Θ/1932

Koυκουλέ Φ. Κυνηγετικά εκ της εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων   3-33
Koυκουλέ Φ Καμαρώνω   239-240
Θεοτόκη Σπυρ. Πρεσβεία Αρμενίων προς την Βενετικήν Γερουσίαν    34-38
Θεοτόκη Σπυρ Πρεσβεία Κόμητος Αλητίου, ψιλώ ονόματι Δυο Αθηνών, προς την Βενετ. Γερουσίαν    39-46
Δυοβουνιώτου Κ. Ι. Ο Αθηνών Άνθιμος και πρόεδρος Κρήτης ο ομολογητής   47-79
Ευστρατιάδου Σωφρονίου. Πρ. Λεοντοπόλεως. Αγιολογικά   80-122
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. Η σφραγίς του στρατηγού Μανιάκη    123-128
Σάρρου Δημ. Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικού Συλλόγου.   129-172
Ιεζεκιήλ, Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ανέκδοτα αυτόγραφα γράμματα.   173-177
Συκουτρή Ι. Συνοδικός τόμος της εκλογής του πατριάρχου Γερμανού του Γ΄   178-212
Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιωακείμ Ε΄ εν Ρωσία.   213-218
Σαβράμη Ευαγ. Συμβολαί εις την ιστορίαν της Δημητσάνης   219-238
Αθηναγόρα, Μητροπ. του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμ. Πατριαρχείω.    241-288
Τωμαδάκη Ν. Β Η ιερά μονή αγ. Tριάδος των Τζαγκαρόλων εν Ακρωτηρίω Μελέχα Κρήτης.   289-350
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Παραστάσεις της Κοιμήσεως του Χρυσοστόμου και των μετ’ αυτήν.   351-360
Mercati Silvio Giuseppe. Osservazioni alle κριτικαί παρατηρήσεις   361-365
Κριαρά Μανόλη. Διορθώσεις εις τον Στάθην του Κρητικού Θεάτρου Σάθα.   366-376
Ζακυνθηνού Διον. Α. Ιστορικά σημειώματα   377-381
Σωτηρίου Γ. Α. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ’ αιώνος   382-415
Μακρίδου Θ. Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως   416-429
Βαμβουδάκη Εμμ. Το εν Κέδρω Σάμου Βαπτιστήριο   430-439
Ορλάνδου Α. Κ. Συμπληρωματικά περί της βασιλικής των Καλυβίων Κουβαρά   440-445
Βιβλιοκρισίαι    446-471
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   472-474
Βιβλιογραφία   475-504
Ειδήσεις   505-510
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1932 πεπραγμένα   511-517
Πίνακες    518-528
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων    529-535
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Ι/1933

Ευστρατιάδου Σωφρονίου Πρ. Λεοντοπόλεως. Ανδρέας Ο Πηρός ή Τυφλός   3-25
Ευστρατιάδου Σωφρονίου Ο χρόνος της ακμής Συμεών του Μεταφράσου   26-38
Στεφανίδου Β. Λείψανον των αρχαίων αγαπών εν τη ορθοδόξω εκκλησία   39-42
Γκίνη Δημ. Ζητήματά τινα εκ της εκλογής των Σαυρών   43-54 
Δυοβουνιώτου Κ. Ανέκδοτα εγκώμια εις τους τρεις Ιεράρχας    55-71
Κόλια Γ. Σιδερόκαστρον   72-82
Κριαρά Μανόλη. Η λέξις άτιε των Κρητικών κειμένων   83-94
Παπαδοπούλου Ι. Το υπ’ αριθ. 3 χειρόγραφον της ιεράς Μονής Ολυμπιωτίσσης   95-96
Κουκουλέ Φαιδ. Γεύματα, δείπνα και συμπόσια των Βυζαντινών    97-160
Σαβράμη Ευαγγ. Η πρώτη καθαίρεσις του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Ε΄ του Καρακάλου   161-186
Γιαννοπούλου Ν. Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι    187-191
Τωμαδάκη Ν. Ειδήσεις και έγγραφα της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας   192-235
Αθηναγόρα Μητροπ. του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας   236-292
Κωνσταντοπούλου Κ. Η δίκη του Σεκρέτου   293-303
Πασχάλη Δημ. Γαβριήλ ο Γ΄ Πατριάρχης Κ/πόλεως (1702-1707)    304-320
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς   321-339 
Ξυγγοπούλου Ανδρ Aι επιγραφαί του ναού των Αγίων Θεοδώρωνεν Αθήναις   450-453
Ανδριώτη Ν. Περί της αρχής των βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων της νέας Ελληνικής.   340-352
Βαμβουδάκη Εμμ. Τα εν τη Βυζαντινή Μουσική «Κρατήματα»     353-361
Κούζη Αριστοτέλους. Το «περί ούρων» έργον του Ιωάννου επισκόπου Πρισδριανών   362-382
Μάνωφ Αθαν. Ποίοι είνε οι Γκαγκαούζοι   383-400
Ζακυνθηνού Διον. Ο αρχιεπίσκοπος Άντελμος και τα πρώτα έτη της Λατινικής εκκλησίας Πατρών   401-417
Σωτηρίου Γ. Ο Άμβων της Θεσσαλονίκης   418-424
Συκουτρή Ι. Λέοντος του Διακόνου ανέκδοτον εγκώμιον εις Βασίλειον τον Β΄   425-434
Συκουτρή Ι Συμπληρωματικά του συνοδικού τόμου Γερμανού του Γ’.   435-437
Πεζοπούλου Ε. Φιλολογικά Μελετήματα   438-449
Nταρκό Ευγενίου. Η Ιστορική σημασία και τα σπουδαιότερα ερείπια του Μουχλίου   454-482
Βιβλιοκρισία   483-504
Επιστημονικαί ανακοινώσεις   505-507
Βιβλιογραφία   508-529
Ειδήσεις    530-534
Τα υπό της Εταιρείας κατά τo 1933 πεπραγμένα   535-543
 Πίνακες    544-554
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχόμενων   555-562
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΑ/(1934)-1935

Δυοβουνιώτου Κ. Αι εκκλησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου.   3-15
Ζακυνθηνού Διον. Ο Μαρκίων του Μομφερράτου Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος και ο Βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος ο ΣΤ΄.   16-28
Πασχάλη Δημ. Η εν Αποικίοις της Άνδρου γυναικεία μονή της Αγίας Μαρίνης   29-47
Χριστοπούλου Μηνά. Τυπική διάταξις της βασιλείου τάξεως τη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως   48-51
Ιερουσολύμων Τιμοθέου Η Βυζαντινή Ιερουσαλήμ, ιστορικώς    52-72
Παντελάκη Εμμ. Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το νέον Θετοκάριον   73-104
Φραγκούλα Ιωάν. Η επισκοπή Σικάθου διά μέσου των αιώνων   105-119
Ευστρατιάδου Σωφρονίου Πρ. Λεοντοπόλεως. Αγιολογικά ο άγιος Δημήτριος εν τη υμνογραφία   120-150
Μητροπολίτου Αθηναγόρα του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας   151-191
Κουκουλέ Φαιδ. Τα λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους    192-238
Κριαρά Μ. Μελετήματα εις την «Ερωφίλην» του Χορτάτζη    239-281
Κεραμοπούλλου Αντ. Επιγραφή από τους Σάλωνες της Αιγίνης    282
Μουράτυ Φ. Μανουήλ ο Κομνηνός και αι σχέσεις αυτού προς Βέλαν τον Γ’, και τους προκατόχους του   283-290
Σαβράμη Ευαγ. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί του Σαμουήλ Χαντζερή   291-294
Σαβράμη Ευαγ. Χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Βησσάνης- Πωγωνίου   295-305
Κουρίλα Ευλογίου. Λαυριώτου, Τα κειμηλαρχεία και η βιβλιοθήκη της εν Άθω Μονής Μεγίστης Λαύρας εν κίνδυνε   306-345
Ξυγγοπούλου Α. Το κάλυμμα της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου   346-360
Γκίνη Δ. Κατάλογοι Ελληνικών κωδίκων εν Ελλάδι και Ανατολή   361-382
Μπούα Χρυσοστ. Φορολογία των κατοίκων Τρίκκερι   383-384
Γιαννοπούλου Ν. Η επί του Πηλίου μονή του αγίου Λαυρεντίου    385-408
Παπαδοπούλου Ι. Περί των Ελληνικών και Βλαχικών σημειώσεων των κώδικος 291 της ιεράς Μονής Βατοπεδίου    409-410
Ορλάνδου Αναστ. Το πεταλόμορφον τόξον εν τη Βυζαντινή Ελλάδι   411-415
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. Επιγραφή δυσανάγνωστος       416-420
Πεζοπούλου Ε.. Φιλολογικά Μελετήματα       421-448
Σωτηρίου Γ. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά κιονόκρανα μετά φύλλων αμπέλου   449-457
Βιβλιοκρισίαι       458-529
Επιστημονικαί ανακοινώσεις    530-541
Βιβλιογραφία   542-565
Ειδήσεις    566-573
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1934-1935 πεπραγμένα    574-591
Πίνακες    592-602
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων    603-610

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΒ/1936

Δυοβουνιώτου Κ. Περί του εν Ιεροσολύμοις αγίου φωτός   3-18
Πασχάλη Δημ. Δώδεκα εν Άνδρω Βυζαντινά Μοναστήρια    19-45
Ευστρατιάδου Σωφρονίου Πρ. Λεοντοπόλεως·Θράκες μουσικοί    46-75
Κουκουλέ Φαίδωνος Περί την Βυζαντινήν οικία   76-138
Μυστακίδου Βασιλείου Επισκοπικοί κατάλογοι   139-238
Βακαλοπούλου Α. Το εν Θεσσαλονίκη παρεκκλήσιον Παναγίας της Ελεούσης   239-250
Αρχιμ. Γαλανοπούλου Μελετίου Ο Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθενίας   251-236
Αρχιμ. Γαλανοπούλου Μελετίου Περί τον Όσ. Νίκωνα τον Μετανοείτε   414
Παπαδοπούλου Ιωάν. Οι αρραβώνες της «Αυθεντοπούλας» μετά του Ιταλού άρχοντος Καρακκιόλου   264-268
Ξυγγοπούλου Α. Σαλώμη (;)   269-277
Θεοτόκη Σπ. Η καταγωγή της Κερκυραϊκής οικογενείας των Βουλγάρεων   278-284
Μητροπολίτου Αθηναγόρα του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας   285-316
Σιγάλα Α. Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, εις τα θαύματα του αγ. Δημητρίου   317-360
Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ε’ Οξείτης (1089-1100)   361-388
Ζακυνθηνού Διον. Περί της τιμής του σίτου εν Βυζαντίω   389-400
Γιαννοπούλου Ν. Παλαιοχριστιανική επιγραφή και Παλαιοχριστιανικόν νεκροταφείον Βόλου   401-410
Γκίνη Δημ. Άγνωστον ιδιωτικόν εγχειρίδιον Βυζαντιακού δικαίου    411-413
Σάρρου Δημ. Παλαιογραφικά ερανίσματα εκ Θεσσαλίας   415-422
Πεζοπούλου Ε. Νικήτας ο Ευγενειανός ποιητής των επιγραμμάτων του κώδικος Urbin. 134   423-432
Πεζοπούλου Ε. Επιγραφής δυσαναγνώστου ανάγνωσις   433-439
Πεζοπούλου Ε Επίμετρο   439-442
Ορλάνδου Αναστ. Δανιήλ ο πρώτος κτίτωρ των αγίων Θεοδώρων του Μυστρά   443-448
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. Το μολυβδόβουλλον του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιάκωβο   449-453
Βιβλιοκρισίαι       454-527
Επιστημονικαί ανακοινώσεις
Βιβλιογραφία
Ειδήσεις
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1936 πεπραγμένα
Πίνακες
 
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΓ/1937

Ευστρατιάδου Σωφρονίου. Πρ. Λεοντοπόλεως. Το Συνοδικόν της Εκκλησίας της Ελλάδος   3-29
Κασιμάτη Γρηγ. Η κοινωνική πολιτική εις τας νεαράς του Λέοντος του Σοφού   30-39
Δυοβουνιώτου Κ. Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτα έργα   40-49
Μητροπολίτου Αθηναγόρα του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας   50-64
Κουκουλέ Φαίδωνος. Αγώνες, αγωνίσματα και αγωνιστικά παίγνια κατά τους βυζαντινούς χρόνους   65-122
Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Η κατάστασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιοχείας κατά τον ΙΔ’ και ΙΕ’ αιώνα   123-142
Μυστακίδου Βασ. Σχολεία μετά την άλωσιν κατά κώδικας του Οικουμενικού Πατριαρχείου   143-154
Παπαδοπούλου Ι. Ερμηνευτικά εις την μεγάλην και την μικράν χρονογραφίαν του Φραντζή    155-157
Ξυγγοπούλου Α. Η προμετωπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινού 1208   158-178
Ζώη Λεωνίδα Μέλη της Βυζαντινής οικογενείας Καλέκα εν Κέρκυρα και Ζάκυνθε   179-182
Γκίνη Δημ. Το επαρχιακόν βιβλίον και οι νόμοι Ιουλιανού του Ασκαλωνίτου   183-191
Ζακυνθηνού Διον. Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Ιερεμίου του Α’ περί της Μονής της Κορακονησίας   192-196
Βολίδου Θεμιστ. Σιναϊτικαί έρευναι   197-223
Αμάντου Κ. Παίσιος Λιγαρίδης   224-229
Ζακυνθηνού Διον. Κατάλογος της συλλογής Περικλέους Ζερλέντη   230-304
Πεζοπούλου Ε. Ποιήματα Συνεσίου του Κυρηναίου   305-352
Διαμαντοπούλου Αδ. Επί τη 1600ή επετηρίδι του θανάτου του Μ. Κωνσταντίνου (337-1937)    353-370
Ξαναλάτου Διογ. Ανέκδοτον χειρόγραφον περί της Μονής Δαυλείας (Ιερουσαλήμ)    371-384
Λαμψίδου Ο. Ο Παχώμιος Ρουσάνος και ο βίος των συγχρόνων του   385-392
Ορλάνδου Αναστ. Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθο   393-396
Τσεβά Γεωργίου Επισκοπικός Κατάλογος Θηβών   397-399
Δένδια Μιχαήλ Επί μιας επιστολής του Φρειδερίκου Β’ προς Ιωάννην Δούκαν Βατάτζην   400-411
Ζέπου Παναγ. Το «Νομικόν Πρόχειρον» Μιχ. Φωτεινοπούλου (1765)   412-422
Βιβλιοκρισίαι
Επιστημονικαί ανακοινώσεις
Βιβλιογραφία
Ειδήσεις
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1937 πεπραγμένα
Πίνακες
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΔ/1938

Ευστρατιάδου Σωφρονίου. Πρ. Λεοντοπόλεως. Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο μαϊστωρ, και ο χρόνος της ακμής αυτού   3-86
Κουκουλέ Φαίδωνος. Τα κατά την γέννησιν και την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών   87-146
Κουκουλέ Φαίδωνος Ο χορός παρά Βυζαντινοίς   217-257
Κουκουλέ Φαίδωνος Περί της των ανήβων τροφής και επιμελείας παρά Βυζαντινοίς   310-330
Δυοβουνιώτου Κωνσταντίνου. Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών ομιλία περί ιερωσύνης   147-156
Δυοβουνιώτου Κωνσταντίνου Νικολάου Καβάσιλα ανέκδοτον εγκώμιον εις τους τρεις ιεράρχας   157-162
Δυοβουνιώτου Κωνσταντίνου Χειρόγραφα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου   415-431
Τωμαδάκη Νικολάου. Οικογένειαι Salomon-Σολωμού εν Κρήτη   163-181
Χατζή-Αντωνίου. Απόκρεως-Τεσσαρακοστή   182-194
Παπαδημητρίου Ιωάννου. Από την ζωήν και το έργον του αγιογράφου Θεοδώρου Πουλάκη    195-200
Ξυγγοπούλου Ανδρέου. Η αυτοπροσωπογραφία του Θεοδώρου Πουλάκη   201-206
Ξυγγοπούλου Ανδρέου Ο Μέγας Αλέξανδρος εν τη Βυζαντινή αγιογραφία    267-276
Καψωμένου Στυλιανού. Έμμετρος Χριστιανική επιγραφή του έτους 1758 εκ Χίου   207-216
Βακαλοπούλου Αποστόλου. Η παρ’ Ευσταθίω μνεία περί μονής τινος της Αχειροποιήτου   258-261
Γεωργακά Δημητρίου. Περί της τοπωνυμίας Καλαμπάκα   262-266
Ζακυνθηνού Διονυσίου. Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν εκ βορείου Ηπείρου   277-294
Κόλια Γεωργίου. Τόρνα-επιχώριος γλώσσα   295-299
Κόλια Γεωργίου Ο Καίσαρ Ιωάννης Δούκας, αντιγραφεύς του cod. Par. Gr. 2009 του de administrando imperio   300-305
Γκίνη Δημητρίου. Διορθώσεις εις την εξάβιβλον του Αρμενοπούλου επί τη βάσει του Νομοκάνονος του Μαλαξού   306-309
Βέη Ν. Αντιβολαί Βυζαντινών κειμένων   331-341
Πεζοπούλου Εμμανουήλ. Ποιήματα Συνεσίου του Κυρηναίου   342-392
Χατζιδάκη Μ. Εκ των Ελπίου του Ρωμαίου   393-414
Γιαννοπούλου Νικολάου. Θεσσαλικοί μελέται
Παπάζογλου Αβραάμ. Σινάν ο αρχιτέκτων
Ορλάνδου Ανστασίου. Βυζαντινά μνημεία των κλιτύων του Ταϋγέτου
Μοσχοπούλου Νικηφόρου. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή
Βιβλιοκρισίαι
Επιστημονικαί ανακοινώσεις
Βιβλιογραφία
Ειδήσεις
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1938 πεπραγμένα
Πίνακες
Περίληψι ς Γαλλιστί των περιεχομένων
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΕ/1939

Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης εν τω αγώνι αυτού υπέρ των ιερών εικόνων   3-37
Δυοβουνιώτη Κ. Διάλογος του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Γ’, του Αγχιάλου προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Α’. Κομνηνόν   38-51
Δυοβουνιώτη Κ Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού   352-404
Κουκουλέ Φαίδωνος. Τα κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων    52-78
Κουκουλέ Φαίδωνος Τα ανεμίτσια   142-144
Ζώη Λ. Χ. Αλέξανδρος ο Νερούλης   79-84
Παπαδοπούλου Ι. Η περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως ιστορία Λεονάρδου του Χίου   85-95
Κωνσταντοπούλου Κ. Το λεγόμενον μολυβδόβουλλον του στρατηγού Μελίου   96-100
Ατέση Βασιλείου, αρχιμ. Η επισκοπή Σκύρου ανά τους αιώνας.   101-141
Μοσχοπούλου Νικηφ. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή    145-181
Ευστρατιάδου Σωφρονίου, πρ. Λεοντοπόλεως, Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα   182-255
Ξυγγοπούλου Α. Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά   256-279
Βακαλοπούλου Α. Η παρά την Θεσσαλονίκην Βυζαντινή μονή του Χορταΐτου   280-287
Πεζοπούλου Ε. Συνεσίου του Κυρηναίου περί Ομήρου και των εν ταις ρητορείαις σχημάτων και το ψευδοπλουτάρχειον σύγγραμμα περί του βίου και της ποιήσεως Ομήρου. Aι Ομηρικαί μελέται του Συνεσίου   288-351
Ορλάνδου Αναστ. Η επί της Πίνδου ιερά μονή Κορώνης   405-416
Βιβλιοκρισίαι
Επιστημονικαί ανακοινώσεις
Βιβλιογραφία
Ειδήσεις
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1939 πεπραγμένα
Πίνακες
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΣΤ/1940

 
Αποστολίδου Κ. Μυρτίλου. Τα ξενοφανή της Φιλιππουπόλεως ονόματα Pulpudeva, Ploudin, Plovdin, Pulpudena, Plovdiv   252-280
Γιαννοπούλου Ν. Έρευναι εν τη επαρχία Αγιάς, Δέσιανη (=Βεσαίνη) Βαθύρευμα   370-383
Δυοβουνιώτου Κ. Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομο   148-155
Δυοβουνιώτου Κ Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού   160-210
Ζώη Λ. Μιχαήλ Ερμόδωρος Ληστάρχης, Ιερώνυμος Λίταρχος   138-141
Κουκουλέ Φ. Βυζαντινών νεκρικά έθιμα   3-80
Μαλέτσκου Αντ. Η εν τη νήσω Πριγκίπω ιερά μονή αγίου Γεωργίου του Κουδουνά   281-314
Μοσχοπούλου Νικηφ. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεπή   321-363
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Η μικρογραφία εν αρχή του Σιναϊτικού κωδικός 339   128-137
Ξυγγοπούλου Ανδρ Το ελλείπον τεμάχιον εκ του καλύμματος της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου   156-159
Παπαδοπούλου Ι. Υπάρχει και δεύτερος άγιος Κύριλλος επίσκοπος Γορτύνης;   247-251
Παπάζογλου Αβραάμ. Μωάμεθ Β’, ο πορθητής κατά τον Τούρκον ιστορικόν Ασίκ Πασά Ζαντέ   211-246
Πεζοπούλου Εμμ. Ευριπίδης, Μεσομήδης και Νονός   315-320
Σιγάλα. Αντ. Συμβολή εις την ιστορίαν της μονής Σωτήρος εν Σκοπέλω   364-369
Τωμαδάκη Ν. Ναοί και θεσμοί της Ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου   81-127
Χριστοφιλοπούλου Α. Κριτικαί παρατηρήσεις εις τας πηγάς του Βυζαντινού δικαίου   142-147
Βιβλιογραφία    384-416
Ειδήσεις    417-424
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1940 πεπραγμένα    425-437
Πίνακες    438-440
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   441-446
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΖ/1941

 
Δυοβουνιώτου Κ. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Θ’, ο Αγαπητός   130-143
Δυοβουνιώτου Κ Εκ των καταλοίπων του Β. Μυστακίδου τα υπ’ 16 και 17   275-285
Ζακυνθηνού Διον. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει   208-274
Κόλια Γ. Περί απλήκτου   144-184
Κουκουλέ Φ. Βυζαντινών τροφαί και ποτά   3-112
Λαμψίδου Οδ. Κυβομαντεία   185-194
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Ο υμνολογικός εικονογραφικός τύπος της εις τον Άδην καθόδου του Ιησού   113-129
Ορλάνδου Αναστ. Η αναπαράστασις του ξενώνος της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του Παντοκράτορος   198-207
Παπαδοπούλου Ι. Η ιστορία του Lebeau ως πηγή    195-197
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου Oι Επίσκοποι εν τη εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους   298-302
Πεζοπούλου Εμμ. Ποικίλα προσωδιακά μέτρα εν τη εκκλησιαστική ποιήσει   286-297
Βιβλιοκρισίαι      303-339
Βιβλιογραφία      340-347
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1941 Πεπραγμένα       348-354
Πίνακες      355-357
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   358-362
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΗ/(1942-) 1948

 
Guilland R. Περί την βασίλειον τάξιν Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου. H Χαλκή και τα πέριξ αυτής   153-172
Ζακυνθηνού Διον. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει   42-62
Ζέπου Π. Το δίκαιον εις το χρονικόν του Μορέας   202-220
Κουκουλέ Φ. Αι οδοί και οι έμβολοι των Βυζαντινών πόλεων   3-27
Κουκουλέ Φ Εκ του αλιευτικού βίου των Βυζαντινών    28-41
Κουρμούλη Γ. Φωνητικά ζητήματα   221-237
Λαμψίδου Οδ. Τινά περί ανωνύμων λιβέλλων εν Βυζαντίω    144-152
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Ευλογία του αγίου Συμεών   79-98
Τωμαδάκη Ν. Ετούρκευσεν ο Γεώργιος Αμιρούτζης;   99-143
Τωμαδάκη Ν Ο αυτόγραφος του Βησσαρίωνος Cod. Marcianus Gr.·533    245-246
Τωμαδάκη Ν Δεκαπέντε επιγράμματα Μελετίου του Βλαστού εκ των καταλοίπων Β. Α. Μυστακίδου εκδιδόμενα   247-257
Παπαδοπούλου Ι. Περί των αποφράδων ημερών   238-244
Σάρου Αιμιλίας. Άγνωστος περιγραφή αυτόπτου των γεγονότων της προσκαίρου καταλήψεως της Χίου υπό των Βενετών τω 1694   63-78
Φάβη Βασ. Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικόν ιδίωμα Φαράσων    173-191
Χριστοφιλοπούλου Α. Η δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών κατά την Βυζαντινήν περίοδον    192-201
Βιβλιοκρισίαι       258-275
Βιβλιογραφία      276-298
Ειδήσεις       299-303
Τα υπό  της Εταιρείας κατά τ ο 1948 πεπραγμένα       304-312
Πίνακες       313-315
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   316-322

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΘ/1949

 
 
Αμάντου Κ. Θεόφιλος Παγκώστας Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1805-1825)   245-251
Βισβίζη Ιακώβου. Αι βολαί της νήσου Κέας   26-74
Βογιατζίδου Ι. Η θέσις της κυρίως Ελλάδος εντός του Βυζαντινού κράτους   252-258
Γενναδίου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. Μια άγνωστος περιπέτεια του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε’. Εν ανέκδοτον γράμμα του   229-234
Γκίνη Δ. Ο Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου εις Νομοκάνονας των μετά την άλωσιν χρόνων   209-228
Διομήδη Αλεξ. Η εξέλιξις της φορολογίας της γης εις το Βυζάντιον   306-314
Ζακυνθηνού Διον. Μελέται περί της (διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ Κράτει   3-25
Κουκουλέ Φ. Διορθωτικά και ερμηνευτικά εις την Έκθεσιν της βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και το Κλητορολόγιον του Φιλόθεου    75-115
Κουκουλέ Φ Εκ του ποιμενικού βίου των Βυζαντινών    272-291
Λαμψίδου Οδ. Ο Μιχαήλ Ψελλός ως πηγή της Επιτομής του Ιωάννου Ζωναρά   170-188
Λαούρδα Β. Μιχαήλ Αποστόλη λόγος περί Ελλάδος και Ευρώπης   235-244
Μπόνη Κ. Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος και οι δυο τόμοι του αυτοκράτορος Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143/80) υπέρ των εις την Χριστιανικήν ορθοδοξίαν μεθισταμένων   162-169
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Οι στυλίται εις την Βυζαντινήν τέχνην    116-129
Ορλάνδου Αναστ. Η μητρόπολις των Σερρών κατά την έκφρασιν του Πεδιασίμου   259-271
Παμπούκη Ι. Τ. Διγενής ο Κιόρογλου   315-322
Παπαδοπούλου Ι. Τα ιερά χρήματα κατά την αρχαίαν Ελληνικήν και την Βυζαντινην περίοδον   189-193
Σάρου Αιμιλίας. Περί μεικτών ναών ορθοδόξων και καθολικών εν Χίω   194-208
Τωμαδάκη Ν. Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά   130-154
Τωμαδάκη Ν Μάξιμος Μαργούνιος προς Συμεώνα Καβάσιλαν (εκτων του Β. Α. Μυστακίδου)   292-305
Τωμαδάκη Ν Εις τα περί Συμεώνος Καβάσιλα προσθήκαι    393
Χριστοφιλοπούλου Aναστ. Η κανονική σύνοψις και Συμεών ο Μεταφραστής   155-157
Χριστοφιλοπούλου Aναστ Πότε έζησε Γρηγόριος ο Ακράγαντος;   158-161
Βιβλιοκρισίαι       323-360
Βιβλιογραφία        361-379
Ειδήσεις      380-387
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1949 πεπραγμένα       388-392
Πίνακες        394-399
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων    400-407
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Κ/1950

Γκίνη Δ. Το εθιμικόν δίκαιον εν Αθήναις επί Τουρκοκρατίας και ο «Κώντικας» του Νοταρίου Πούλου   257-264
Γριτσοπούλου Τάσου. Η αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και Αργυροκάστρου   209-256
Guilland Rodolphe. Μελέται περί του ιπποδρόμου της Κωνσταντινουπόλεως    33-55
Κουκουλέ Φ. Η αμπελουργία παρά Βυζαντινοίς   17-32
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Πρόσωπα του ιπποδρόμου επί Βυζαντινών αγγείων   3-16
Πάλλα Δημ. Αρχαιολογικά — Λειτουργικά   265-313
Σούλη Γ. Η πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356)    56-73
Σπυριδάκη Γ. Τα κατά την τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών εκ των αγιολογικών πηγών   75-171
Τωμαδάκη Ν. Υμνογραφικά και αγιολογικά Ιωάννου του Ξένου και τρεις νέοι συγγραφείς κανόνων, Μάρκος Χαμέτης, Γαβριήλ Ροδίτης και Δημήτριος Σουρούμης   314-330
Νικολοπούλου Παναγ. Μαξίμου του Μαργουνίου επιστολαί δύο ανέκδοτοι (εκ των του Β. Α. Μυστακίδου)   331-339
Βιβλιοκρισίαι      340-358
Βιβλιογραφία       359-381
Ειδήσεις       382-387
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1950 πεπραγμένα    388-393
Πίνακες       394-399
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων   400-406
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΑ/1951

 
Αμάντου Κ. Η οικογένεια Βατάτζη   174-178
Γενναδίου Ηλιουπόλεως. Τα πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως χωρία κατά τουρκικόν χειρόγραφον του ΙΕ΄ αιώνος    296-299
Γκίνη Δ. Λόγος ανέκδοτος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου εις την προεόρτιον εορτήν του αγίου Δημητρίου   145-162
Guilland R. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και το θέλγητρον του μοναστηρίου    215-234
Ζακυνθηνού Δ. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει   179-209
Κομίνη Αθ. Συναγωγή επιγραμμάτων εις τους τέσσαρας Ευαγγελιστάς   254-261
Κουκουλέ Φ. Εκ του ναυτικού βίου των Βυζαντινών   3-48
Λαμψίδου Οδ. Φιλολογικά εις την χρονικήν σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσή   163-173
Λαούρδα Β. Παρατηρήσεις επί του χαρακτήρος των επιστολών του Φωτίου   74-109
Μανούσακα Μανούσου. Ο ποιητής Γεώργιος Χούμνος νοτάριος Χάνδακος    280-282
Νικολοπούλου Παναγ. Μαξίμου του Μαργουνίου ομιλία επί διαλλαγή    283-289
Ξυγγοπούλου Ανδρ. Η κηρόχυτος γραφή του Χρυσοστόμου   49-58
Ορλάνδου Αναστ. Η προσωπογραφία Μιχαήλ του Χωνιάτου    210-214
Σπυριδάκη Γ. Το θέμα Κρήτης προ της κατακτήσεως της νήσου υπό των Αράβων   59-68
Τωμαδάκη Ν. Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρης, Μητροφάνης Β’ και η προς την ένωσιν της Φλωρεντίας αντίθεσις των Κρητών   110-144
Τωμαδάκη Ν. Κρήτη=Χάνδαξ=Ηράκλειον   235-237
Χριστοφιλοπούλου Α. Η σχέσις των κανόνων προς τους νόμους και ο Θεόδωρος Βαλσαμών   69-73
Χρυσανθοπούλου Επαμ. Περί του χρονικού της Μονεμβασίας   238-253
Βιβλιοκρισίαι       300-326
Βιβλιογραφία        327-341
Ειδήσεις       342-348
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1951 πεπραγμένα   349-353
Πίνακες       357-359
Περίληψις Γαλλιστί των περιεχομένων      360-366
Παροράματα   366
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΒ/1952

 
Κουκουλέ Φαίδωνος. Βυζαντιναί τινες παραδόσεις   3-32
Γκίνη Δημητρίου. Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου   33-59
Guilland Rodolphe. Αι προς την Δύσιν εκκλήσεις Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Δραγάτση προς σωτηρίαν της Κωνσταντινουπόλεως   60-74
Βολίδου Θεμιστοκλέους. Ανέκδοτος αλληλογραφία περί της Ελληνικής κοινότητος Τοκαΐας   75-81
Σούλη Γεωργίου. Ο τσάρος Στέφανος Δουσάν και το Άγιον Όρος   82-96
Λαούρδα Βασιλείου. Νικολάου Καβάσιλα προσφώνημα και επιγράμματα εις άγιον Δημήτριον   97-109
Παπαδοπούλου Ιωάννου. Ο εν Νικαία της Βιθυνίας ναός του αγίου Τρύφωνος   110-113
Τωμαδάκη Νικολάου. Γεωργίου φιλοσόφου του Αμιρούτζη προς βασιλέα Ιωάννην τον Παλαιολόγον απορήσαντα   114-117
Γεωργιάδου-Αρνάκη Γεωργίου. Η περιήγησις του Ιμπν Μπαττούτα ανά την Μικράν Ασίαν και η κατάστασις των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών κατά τον ΙΔ’ αιώνα   135-149
Σάρου Αιμιλίας. Το Χιακόν πολίτευμα ανά τους αιώνας    150-158
Ζακυνθηνού Διονυσίου. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει   159-182
Γριτσοπούλου Τάσου. Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της σχολής Δημητσάνης   183-226
Γενναδίου Μητροπ. Ηλιουπόλεως. Δύο ανέκδοτα γράμματα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Α’    227-232
Ζώρα Γεωργίου. Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β’ του κατακτητού, κατά ανέκδοτον Ελληνικό Βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής βιβλιοθήκης    233-289
Βιβλιοκρισίαι        290-346
Βιβλιογραφία      347-366
Ειδήσεις      367-372
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1952 πεπραγμένα       373-377
Πίνακες   378-379
Περίληψις Γαλλιστίτων περιεχομένων   384-389
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΓ/1953

Αφιέρωσις    ε΄
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Φαίδων Ι. Κουκουλές   ζ΄-ιθ΄
Βιβλιογραφία Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ (1905-1954)   κ΄-λγ΄
Επιτροπή εκδόσεως   λδ΄
Οι κανισκεύοντες   λε΄
GUILLAND R. Les factions a Byzance   1-26
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Κ. Ο ακραίος σταθμός της εξελίξεως των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας του Βυζαντίου και τα άμεσα αποτελέσματα αυτού (1416- 1439)   27-40
MERCATI S. G. Alfabeti intromessi nelle versioni greche di S.Efrem Siro    41-44
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Εικόνες προφητών   45-56
DOLGER F. Φαγείν και πιείν   57-64
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Α. Δ. Ο Στράβων και oι Βλάχοι της Πίνδου   65-73
HOFMANN G. S. J. Papst und Patriarch unter Kaiser Manuel I.. Komnenos   74-82
ΟΡΛΑΝΔΟΥ A. K. To μαρμάρινον τέμπλον του Πρωτάτου των Καρυών    83-91
ΣΚΑΣΣΗ Ε. A. In Thesaurum linguae latinae addenda et corrigenda   92-98
ΜΕΓΑ Γ. Α. Ο Μιχαήλ Ψελλός ως λαογράφος    99-109
ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ Κ. Ι. Νεύτωτος φιλοσοφήματα   110-112
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Εις Συμεώνα τον Μεταφραστήν   113-138
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ Σ. Το πρώτον φως εκ των μνημείων της Κρητομυκηναϊκής γραφής   139-149
ΜΙΤΣΟΥ Μ. Θ. Εις επιγραφήν εξ Αργολίδος   150-151
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Περί το Επαρχικόν βιβλίον   152-159
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. Ο Πλήθων ως κοινωνιολόγος   160-164
GRUMEL V. De l’ origine du nom Ακομινάτος    165-167
ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ Κ. Κυπριακά τοπωνύμια παρά Λεοντίω Μαχαιρά   168-192
LAURENT V. Ο μέγας βαΐουλος   193-205
GERSTINGER Η. Zur Klausel αποτάττομαι πάση βοήθεια νόμων in den byzantinischen Landpachtvertragen   206-219
ΣΟΥΛΗ Γ. Χ. Περί των μεσαιωνικών αλβανικών φυλών των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών   213-216
HALKIN F. Saint Leonide et ses sept compagnes martyrs a Corinthe   217-223
GlANNELLI C. II cognome e la carriera ecclesiastica di un arcivescovo di Bulgaria (Costantino I ?)   224-232
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α. Σ. Η κουρά των κληρικών και μοναχών κατά το κανονικόν δίκαιον της ορθοδόξου Εκκλησίας   233-239
BABINGER F. Witwensitz und Sterbeplatz der Sultanin Mara   240-244
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ Ι. Η διέλευσις του περιηγητού Arnold von Harff δι’ Ελλάδος κατά το 1497   245-260
ΜΠΟΝΗ Κ. Ποίος ο συντάκτης του τετραμερούς διαλόγου του Ψευδό-Καισαρίου Ναζιανζηνού;   261-279
ΚΑΗΑΝΕ Η. and R. Italo-Byzantine etymologies IV   280-284
ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ Κ. Ι. Ανθρωπισμός και χριστιανισμός   285-289
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Κ. Π. Αι παραστάσεις των κολαζομένων εις τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Κύπρου   290-303
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. Συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής Σταυρονικήτα   304-311
DAWKINS R. Μ. The World Below in greek folktales   312-322
KOΛIA Γ. Τ. Λόγοι και χρόνος εκδόσεως της Νεαράς 109 Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού   323-347
ΓΚΙΝΗ Δ. Σ. Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνος   348-354
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Ε. Κτιτορική επιγραφή Αγίας Μονής Δωρίδος    355-357
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Π. Ι. Η κοινωνιολογική θεωρία του Max Weber και η ορθόδοξος Ανατολή   358-370
DENDIAS Μ. Sur les rapports entre les Grecs et les Francs en Orient apres 1204   371-379
ΔΑΛΕΖΙΟΥ Ε. Ο απελευθερωτικός αγών και η Αγία Έδρα    380-385
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Βυζαντινόν έπος εξ Αισωπείου μύθου    386-391
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Σ. Π. Πώς η λέξις θέμα έφθασεν εις την σημασίαν της στρατιωτικής περιοχής   392-394
ΚΟΝΙΔΑΡΗ Γ. Ι. Περί την πρώτην μνείαν των Αλβανών εν ταις εκκλησιαστικαίς πηγαίς και τα όρια της χώρας των επί Βυζαντινών   395-414
ΖΩΡΑ Γ. Θ. Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β’ και Σελήμ Α’ (κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής Βιβλιοθήκης)   415-444
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Κ. Περί δυσοιώνου σημείου προ της θανατώσεως του καίσαρας Βάρδα   445-449
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Β. Από τας ελληνο – ρουμανικάς εκκλησιαστικάς σχέσεις   450-471
ΚΟΝΟΜΗ Ν. Χ. Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία της Κυπριακής διαλέκτου   472-483
SALAVILLE S. Un Acathiste turc avec acrostiche alphabetique grec.   484-490
PARLANGELl O. II «Canto della Passione» presso i Greci del Salento   491-507
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Μετάλλινα μαγικά εικονίδια Κωνσταντίνου και Ελένης    508-518
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Ψηφιδωταί προσωπογραφίαι εκ Νικοπόλεως της Ηπείρου   519-523
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Γ. Το λεγόμενον θωράκιον της γυναικείας αυτοκρατορικής στολής   524-530
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Λ. Α. Η θανάτωσις δι΄ ανασκολοπισμού κατά την Τουρκοκρατίαν   531-543
ΛΑΟΥΡΔΑ Β. Εις Ευστάθιον Θεσσαλονίκης   544-547
LEMERLΕ P. Les archives du monastere des Amalfitains au Mont Athos   548-566
ΛΑΜΨΙΔΟΥ Ο. Ο βασιλεύς της Τραπεζούντας κατά το Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου   567-576
ΠΑΛΛΑ Δ. Ι. Ο επισκοπικός έξω θρόνος και το ασπαστικόν των εκκλησιών   577-592
ΖΕΠΟΥ Π. Ι. Νομοθετικαί προσπάθειαι Αικατερίνης της Μεγάλης και σύγχρονοι πόθοι ελληνικοί   593-603
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Η μαρτυρία του περιηγητού Robert de Dreux περί του κωδωνοστασίου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης   604-614
CHARANIS P. The term Helladikoi in byzantine texts of the sixth, seventhe and eighth centuries   615-620
ΒΛΑΧΟΥ Ν. Η σχέσις της πολιτειολογίας και της πολιτικής προς την ιστορίαν    621-627
ΘΕΟΧΑΡΗ Δ. Ρ. Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Πόρτο Ράφτη   628-632
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ Ι. Ν. Επιφάνιος Δημητριάδης ο Σκιάθιος   633-642
ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ Θ. Σ. Ανθρώπων απαρχή   643-656
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. Σφραντζής ο Φιαλίτης   657-662
ΛΟΥΒΑΡΙ Ν. Ι. Βάγνερ και χριστιανισμός   663-668
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Α. Προσευχόμενοι υπό αψίδα επί βήλου    669-675
ΡΩΜΑΙΟΥ Κ. Η «Κόκκινη Μηλιά» των εθνικών μας θρύλων.   676-688
ΚΑΛΛΕΡΗ Ι. «Τροφαί και ποτά» εις πρωτοβυζαντινούς παπύρους   689-715
ΠΑΜΠΟΥΚΗ Ι. Τ. Θεωνάς ανύπαρκτος χρονογράφος της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας   716-721
ΛΙΒΑΛΑΡΑ Ν. Α. Η παλαιοτέρα ένδειξις περί ορθοδόξων εν Σύρω   722-726
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΔ/1954

 
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ. Συμβολή εις το περί βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον   3-21
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Η εις Κωνσταντινούπολιν μετάβασις του Ρώμης Ιωάννου του Α’ (525 — 526)   22-36
GUILLAND R. La destinee des Empereurs de Byzance   37-66
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Η αποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τους αι. η’ – ιγ’ και ο τίτλος του προκαθημένου αυτής    67-107
Γκίνη Δημ. Σ. Η ελληνική συμβολή εις την έρευναν της ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου   108-157
Πάλλα Δ. Ι. Μελετήματα λειτουργικά – αρχαιολογικά   158-193
Μαστροκώστα  Ευθ. Ι. Επιγραφαί τριών μεταβυζαντινών ναών και Ενθυμήσεις   194-203
Κωτσάκης Δημ. Δ. Η αστρονομία και η αστρολογία κατά τους βυζαντινούς χρόνους    204-229
Γριτσοπούλου Τάσου Αθ. Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης   230-274
Λαούρδα Β. Εγκώμια εις τον άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα   275-290
Ζώρα Γ. Θ. Τζάνε Βεντράμου Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηφανίας (άγνωστον στιχούργημα του ις’ αιώνος)   291-314
Κουμανούδη Στεφ. Ν. Πλαστόν χρυσόβουλλον Νικηφόρου Β΄ του Φωκά   315-326
Κυριαζοπούλου Σπ. Ο Γεώργιος Πισίδης και οι τραγικοί   327-336
Λιβαδάρα Νικ. Α. Περί τα προβλήματα των πατμιακών κοντακαρίων   337-350
Salaville S. Deux Cretois etablis a Venise au XVIIe siecle Grigoire et Marc – Maxime Maras   351-364
Βιβλιοκρισίαι      365-399
Βιβλιογραφία      400-447
Ειδήσεις      448-455
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1953 πεπραγμένα      456-464
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1954 πεπραγμένα       465-467
Πίνακες       468-469
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   473-478
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΕ/1955

 
Τα κατά τον θάνατον και την κηδείαν του Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ
ΦΑΙΔΩΝ Ι. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Περί της χρησιμότητος και του τρόπου της συγκροτήσεως ενός Corpus των βυζαντινών δημωδών παροιμιών    1-11
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Τα όρια της εκκλησιαστικής νομοθεσίας των Βυζαντινών αυτοκρατόρων   12-27
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Η εν τω πατμιακώ κώδικι 287 μικρά χρονογραφία   28-37
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ο ναός των αγίων Θεοδώρων της Λακωνικής Τρύπης   38-87
R. GUILLAND, La Chaine de la corne d’ or   88-120
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ, Ένδεκα επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου εν Κρήτη επί Τουρκοκρατίας   121-126
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει   127-157
ClRO GlANNELLI, Un altro «calendario metrico» di Teodoro Prodrome   158-169
R.-J. LOENERTZ, Un prostagma perdu de Theodore ler Paleologue regardant Thessalonique (1380/1382?)   170-172
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ, Ο Πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν)   173-206
RAYMUNDUS LOENERTZ, Res gestae Theodori Joann. Palaeologi titulus merticus a.D. 1389   207-210
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα. Β’ (Πρόλογος, σημειώσεις, πίναξ υπό Μ. Α. Ναουμίδου)   211-283
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Δημώδεις μεταβυζαντινοί αλφάβητοι   284-305
ΠΑΝ. Ι. ΖΕΠΟΣ, Το δίκαιον εις τας ελληνικάς Ασσίζας της Κύπρου   306-330
MARCEL RICHARD, Les Chapitres a Epiphane sur les Eresies de Georges Hieromoine (VIIe siecle)   331-362
Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ – Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Βιβλιοκρισίαι   363-373
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Νεκρολογία: Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Γεννάδιος   374-376
ΓΡΗΓ. ΣΗΦΑΚΗ, Βιβλιογραφία 1955 έτους   377-400
Ειδήσεις.
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1955 πεπραγμένα
Πίνακες
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ-ΚΣΤ/1956

 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ρωμανικά μελετήματα. Α’) Ο Εσωτερικός διάλογος των Ύμνων Ρωμανού του Μελωδού. Β’) Ανέκδοτος ΄Υμνος Ρωμανού του Μελωδού εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Γ’) Η πατερική γνώσις Ρωμανού του Μελωδού   3-36
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΑΜΑΝΤΟΥ, Γενεαλογικά εκ Χίου. Βεστάρχαι –Καλόθετοι – Κορέσσιοι   37-40
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ, Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα Παρηγορητική (κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας)   41-56
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ιστορικαί διορθώσεις εις την εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Σωκράτους   57-129
R.-J. LOENΕRTZ, Ο.Ρ., Emmanuelis Raul Epistulae XII   130-163
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου   164-197
ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πατριαρχικά γράμματα υπέρ της μονής του Φιλοσόφου   198-230
Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Κρητικής οικογενείας Χορτάτση   231-300
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ, Βυζαντινών αγωγή και διαγωγή   301-321
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον εις τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη   322-333
J. DARROUZES, Les Observances monastiques de Dionysiou au XVIe siecle   334-339
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ονόματα ζωγράφων και αφιερωτών επί εικόνων του πατριαρχείου Ιεροσολύμων   340-357
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΚΟΛΙΑ, Η μεταξύ Καταλανικής Εταιρείας και φραγκικού δουκάτου των Αθηνών μάχη   358-379
MORTON SMITH, Σύμμεικτα   380-393
Π. ΖΕΠΟΥ, Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ο. PARLANGELI, Ν. ΛΙΒΑΔΑΡΑ, ΑΥΓ. ΜΠΑΓΙΟΝΑ, Βιβλιοκρισία   394-419
Ν. Β. ΤΟΜΑΔΑΚΗ, Βιβλιογραφικά Σημειώματα   420-426
Φ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Νεκρολογία: Λεωνίδας Χ. Ζώης   427-431
Τα μετά της Επετηρίδος ανταλλασσόμενα περιοδικά
Ειδήσεις.
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1956 πεπραγμένα
Πίνακες
Πίναξ των μελών της Εταιρείας
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΖ/1957

 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Οι λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου    3-62
R. GUILLAND, Le grand palais sacre de Byzance. Le palais de la Magnaure   63-74
ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Aι πηγαί της ιστορίας της μονής Φιλοσόφου   75-88
R.-J. LOENERTZ, O.P., Gregorii Acindyni Epistulae SeIectae IX   89-109
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ, Πανάρατος· μονόπρακτος λαϊκή διασκευή της Ερωφίλης   110-126
ΔΗΜ. Ι. ΠΑΛΛΑ, Ο επιτάφιος της Παραμυθιάς   127-150
ROBERT BROWNING – ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑ, Το κείμενον των επιστολών του κώδικος ΒΜ 36749   151-212
RADOSLAV KATlCIC, Άννα η Κομνηνή και ο Όμηρος   213-223
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΚΟΜΙΝΗ, Πηγαί του εις τον Νιπτήρα ύμνου Ρωμανού του Μελωδού   224-232
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ †, Συμπληρωματικός κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους   233-271
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ, Ανέκδοτον εγχειρίδιον περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά το οθωμανικόν δίκαιον   272-291
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ, Ο Ιουδαίος Αρτάπανος και το έργον αυτού   292-339
Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας ως πρεσβευτής της Βενετίας εις Τυνησίαν κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1389)   340-368
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ, Περί τινα ανέκδοτον ακολουθίαν εις Μάρκον Ευγενικόν   369-386
Σύμμεικτα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΜΑΝΑΦΗ, Σημείωμα περί του συμπληρωματικού καταλόγου των χει/φων της Ι. Μ. Διονυσίου (πρβλ. ανωτ. σσ. 233-271)   387-390
R. BROWNING – Β. ΛΑΟΥΡΔΑ, Υπόμνημα εις τας επιστολάς του κωδ. ΒΜ 36749 (πρβλ. ανωτ., σσ. 151-212)   391-392
Νεκρολογία: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ: † Ιωάννης Β. Παπαδόπουλος (1875-1957)   393-395
Βιβλιοκρισίαι: Π. ΖΕΠΟΥ: Leginirea Caragea, Editie critica – Pravilnicaesca Condica 1870, Editie critica   396-401
Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ: Γεωργίου Πετροπούλου, Νομικά έγγραφα Σίφνου   402
Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ: Ο κώδιξ του νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου, 1822-1833   402-404
Τ. Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ν. Κ. Μουτσοπούλου, Η αρχιτεκτονική των εκκλ. και των μοναστ. της Γορτυνίας   404-407
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑ: Κ. Α. Αλεξανδρή, Η θαλασσία δύναμις εις την ιστορίαν της Βυζαντινής αυτοκρατορίας   407-410
Β. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ: Egon Wellesz, The Akathistos Hymn   410-416
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ: Franz Babinger, Maometto il conquistatore e il suo tempo   417-419
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ: M. Richard, Asterii Sophistae, commentatiorum in Psalmos quae supersunt   420-421
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑ: Κωνσταντίνου Αμάντου, Ιστορία του Βυζ. Κράτους, Α΄ – Β΄, έκδ. β΄   421-425
Βιβλιογραφικά σημειώματα υπί Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Β.Μ., Α.Κ.Ο., Ν.Β.Τ.   426-434
Βιβλιογραφία 1956 – 1957 υπό Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗ και Δ. Ν. ΠΑΓΚΑΛΟΥ   435-456
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΗ/1958

 
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ.: Γεωγραφικά ονόματα   3-10
GARZYA ANTONIO: Theodori Studitae Epigrammata   11-64
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αισθητική διαφοροποίησις θρησκευτικής και Εκκλησια-στικής Υμνογραφίας   65-86
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Εισαγωγικόν Σημείωμα Ν. Β. Τωμαδάκη, Πίνακες Κ. Α. Μανάφη): Συμπληρωματικός Κατάλογος χει/φων κωδίκων Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας   87-203
LOENERTZ R.-J.: Chronicon Breve (1341-1453)   204-215
GUILLAND R.: Le Sigma   216-247
ΓΚΙΝΗΣ Δ.: Διορθώσεις εις την «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου   248-257
ΓΚΙΝΗΣ Δ. : Προσθήκαι εις το Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζ. Δικαίου   258-263
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚ. Π.: Ανάλεκτα εκ της Εκλογής των Ισαύρων   264-285
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Γ. : Ύμνοι (Κοντάκια) σωζόμενοι εις χει/φα της Βαλλικελλιανής Βιβλιοθήκης της Ρώμης   286-323
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ.: Από τας εκκλησίας της νήσου Κύθνου   324-361
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. Β.: Η κτιτορική επιγραφή. ναΐσκου του Μυστρά   362-366
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ.: Το Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και Δύσεως   367-400
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ.: Σφενδόνιον   401-405
ΓΡΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ: Ο Ιεροσολύμων Γερμανός (1534 – 1579)   406-413
ΖΩΡΑΣ Γ. Θ.: Ιστορία του Πτωχολέοντος (κατ’ ανέκδοτον παραλλαγήν)   414-443
Σύμμεικτα: DARROUZES JEAN: Corrections au lettres anonymes de Lond. Addit. 36749   444-446
ΣΟΥΛΗΣ Γ. Χ.: Αι νεώτεραι έρευναι περί Γεωργίου Καστριώτου Σκενδέρμπεη   447-457
Νεκρολογίαι: ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ.: Νίκος Α. Βέης   458-464
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Αρχιμ. Βασ. Στεφανίτης   464-466
ΖΩΡΑ ΠΟΠΗ: Άννα Αποστολάκι   466-468
Βιβλιοκρισίαι: Υπό μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Γ. Τ. ΚΟΛΙΑ, Δ. ΓΚΙΝΗ, Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Γ. ΧΡ. ΣΟΥΛΗ, Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑ, Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Δ. ΠΑΛΛΑ, Δ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ   469-573
Βιβλιογραφικά σημειώματα υπό Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ και Δ. ΓΚΙΝΗ   574-581
Βιβλιογραφία 1957-1958 υπό Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗ και Δ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ   582-593
Ειδήσεις       594-609
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς   610
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1958
Πεπραγμένα   611-612
Πίνακες       613-616
Πίνακες των μελών της Εταιρείας (επιτίμων, τακτικών, αντεπιστελλόντων      617-620
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων       621-626
Παροράματα και Προσθήκαι   627
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΚΘ/1959

 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. Β.: Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. A’ Tο ζήτημα των συνεισάκτων εν Κρήτη και Κύπρο (περί το 1400). Β’ Χρονολογικά προβλήματα της ζωής και του έργου   1-33
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. Β.: Υμνολογικοί όροι των ποιητών   34
GUILLAND R.: Etudes sur I’histoire administrative de l’empire Byzantin. Les termes disignant le commandant en chef des armees byzantines   35-77
SCHELTEMA H. J.: Κυλίστρα   78-80
KATlClC R.: Η αρχαιομάθεια και το επικόν πνεύμα εις την Αλεξιάδα της Άννης Κομνηνής   81-86
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μικραγιαννανίτης μοναχός: Κατάλογος χει/φων κωδδ. της βιβλιοθήκης τής κατά το αγιώνυμο όρος του Άθω ιεράς και μεγαλωνύμου Σκήτης της αγίας Θεομήτορος Άννης (μέρος Α’)   87-192
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ: Η ενδυτή του αγίου Μάρκου   193-202
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι.: Συλλογή βενετικών εγγράφων αναφερομένων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού) (1453-1454) και τα μετ’ αυτήν   203-272
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΙΩ.: Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Β’)   273-321
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ: Εκ του τοπωνυμικού της Ιθάκης   322-348
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜ. Σ.: Διόρθωσις εις χωρίον των Βασιλικών   349-350
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κριτικαί παρατηρήσεις εις την Πείραν Ευσταθίου του Ρωμαίου   351-366
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ.: Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλοςο Καράκαλλος   367-389
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Κ.: Aι παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από αρχιτεκτονικής ιδίως απόψεως   390-445
ΣΤΑΜΙΡΗΣ Γ. Α.: Διορθώσεις εις τον «Κατάλογον των θείων χρυσοβούλλων κλπ. της Μεγάλης και Αγίας Λαύρας»   446-448
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Ζακυθηνός Διονύσιος Α.: Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος (1874-1960)   449-456
Τωμαδάκης Νικ. Β.: Giro Giannelli (1905 -1959)   457-460
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Σοφίας Γ. Παπαδημητρίου, Δημ. Γκίνη, Τάσου Γριτσοπούλου, R. Katicic, Νικολάου Α. Λιβαδάρα, Χρίστου Πατρινέλη, Κωνσταντίνου Μανάφη, Μαρίας Θεοχάρη   458-511
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1959 υπό Δημ. Παγκάλου   512-521
Ειδήσεις      522-530
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς       531
Τα υπό της Εταιρείας κατά το 1959 Πεπραγμένα      532-535
Πίνακες      536-538
Πίνακες των μελών της Εταιρείας (επιτίμων, τακτικών και αντεπιστελλόντων)       539-542
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   543-547
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Λ/1960-1961

 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Προβλήματα της εν Κρήτη αραβοκρατίας (826-961 μ.Χ.). Περί της δήθεν αλλοιώσεως του πληθυσμού εξ απόψεως εθνολογικής και θρησκευτικής   1-38
GUILLAND R.: Remarques sur la vie monastique a Byzance   39-53
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ A.: Αι παραστάσεις του εκατοντάρχου Λογγίνου και των μετ’ αυτού μαρτυρησάντων δύο στρατιωτών   54-84
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι.: Μέτρα της Βενετίας έναντι της εν Κρήτη επιρροής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1418-1419)   85-144, 704
ΓΚΙΝΗΣ Δ. Σ.: Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις του ιστ΄ αιώνος περί της επιληψίας ως λόγου διαζυγίου   145-149
ΖΩΡΑΣ Γ. Θ.: Ο Πουλλολόγος κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα 701)   150-167
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ.: Συμβολή εις τους τρουλλοκαμάρους ναούς της Ελλάδος   168-193
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ.: Ανέκδοτα έγγραφα περί του Ναυπλιέως ποιητού Τζάνε Βεντράμου   194-201
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ. Γ.: Νόθα, ανύπαρκτα και συγχεόμενα προς άλληλα έργα του Μιχαήλ Αποστόλη   202-213
GARZYA ANTONIO: Scoli inediti alle Epistolae di Sinesio   214-280
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ K. I.: Ο Ιουδαίος λόγιος Αρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Γ’)   281-350
ΓΚΙΝΗΣ Δ. Σ.: Ο υπ’ αριθ, 121 κώδιξ της Μονής Αγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) και δύο χρονολογίαι: της Εκλογής των Ισαύρων και του Προχείρου Νόμου   351-352
ΜΑΤΣΗΣ Ν. Π. : Μνηστείαι συναπτόμενοι δι’ εγκολπίων και δια σταυρικών δεσμών εν τω Βυζαντινώ Δικαίω   353-363
KATIClC RADOSLAV: Βιογραφικά περί Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος   364-385
KATIClC RADOSLAV: Αι προς Πακουριανούς επιστολαί του Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος   386-397
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘ. Δ.: Παρατηρήσεις εις τους χρησμούς Λέοντος του Σοφού   398-412
ΠΑΛΛΑΣ Δ. Ι.: Βυζαντινόν υπέρθυρον του Μουσείου Κορίνθου   413-452
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ: Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων του Κυριακού της εν Άθω Σκήτης της Αγίας Άννης   453-560
ΚΩΝΣΤ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ: Πίνακες του ως άνω Καταλόγου   560α΄-560ιδ΄
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Μουτούσης Κ. Ι.: Αριστοτέλης Κούζης (1872-1961)   561-565
Τωμαδάκης Ν. Β.: Ευλόγιος Κουρίλας   565-566
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Παν. Ι, Ζέπου, Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου, Ν. Α. Λιβαδάρα, Radoslav Katicic, Αθ. Κομίνη, Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Μ. Ι. Μανούσακα, Ι. Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Π. Γ. Νικολοπούλου   567-649
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ υπό Νικ. Β. Τωμαδάκη, Αγνής Βασιλικοπούλου,Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Χ. Γ. Πατρινέλη, Ν. Α. Λιβαδάρα   650-658
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I960 υπό Σταύρου Ι. Κουρούση   659-677
Ειδήσεις.   678-694
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς   695
Πίνακες   696-699
Πίνακες των μελών της Εταιρείας (επιτίμων, τακτικών και αντεπιστελλόντων)   700-703
Περίληψις γαλλιστί των περιεχομένων   705-711
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ/ΛΑ 1962

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΒ/1963

 
 
Αφιέρωσις
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η.: Το Άγιον Όρος   ε΄-κ΄
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής   1-25
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Αγιορειτικοί κώδικες των έργων Ιωσήφ Βρυεννίου    26-39
GUILLAND R.: Moines de l’ Athos, Patriarches de Constantinople (Nicolas II, Isaie, Isidore)   40-59
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: Υμνογραφικά κείμενα εις παπύρους και όστρακα   60-93
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ: Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος   94-112
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ): Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανικήν κατάκτησιν   113-261
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Υμνογραφικά εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη   262-313
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Διονύσιος Ιβηρίτης μητροπ. Ουγγροβλαχίας   314-317
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Αγία Τριάς Τζαγκαρόλων και Μ. Λαύρα   318
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Κύπριος): Αποσπάσματα εξ ανεκδότου προσκυνηταρίου της ιεράς μονής Μ. Λαύρας ΙΗ’ αιώνος   319-332
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Γρηγορίου του Παλαμά τέσσαρες ανέκδοτοι επιστολαί προς Άγιον Όρος   333-376
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι.: Ελληνικά χειρόγραφα και έγγραφα του Αγίου Όρους. Βιβλιογραφία   377-419
GREGOIRE HENRI: Le monastere d’lviron et le role des Georgiens du Mont Athos   420-426
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Η διοικητική ανεξαρτησία του Αγίου Όρους επί Βυζαντινών   427-483
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Το εν Νάξω μονύδριον των αγίων Τεσσαράκοντα, μετόχιον της Μονής Ξηροποτόμου   484-495
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ: Υπογραφαί κεντητών επί αμφίων του Άθω   496-503
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Ανδρέου Ξυγγοπούλου, Τάσου Γριτσοπούλου και Radoslav Katicic   504-518
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ υπό Κυριακής Ν. Καραβουρνιώτου και Στεφάνου Διαλησμά   519-542
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (1961 -1662)      543-571
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς      572
Πεπραγμένα του Δ.Σ. της Εταιρείας Ετών 1961 και 1962   573-578
Πίνακες ιδρυτών, Μ. ευεργετών, ευεργετών, δωρητών   579-583
Πίνακες Διοικητ. Συμβουλίου και εταίρων      584-587
Παροράματα      588
Resumes du Volume XXXII (1963)   589-593
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΓ/1964

 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Επί της ανάγκης συντάξεως Θησαυρού της λογίας Βυζαντινής γλώσσης   1-16
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.: Uber die Randnotizen der Kontakaria von Patmos   17-47
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.: Κραμβιτάς   48-51
ΒΡΑΝΟΥΣΗ EPA Λ.: Πατμιακά. Χρυσόβουλλον Νικηφόρου του Βοτανειάτου υπέρ της εν Στροβίλω μονής του Προδρόμου (1079)   52-69
GUILLAND R.: Etudes sur le Grand Palais de Byzance   70-86
LOENERTZ RAYMOND. J.: Lettre de Georges Bardanes metropolite de Corcyre au patriarche Germain II 1226-1227 c.   87-118
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Νέος κώδιξ χρονικής βίβλου Μιχαήλ του Γλυκά   119-123
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Γ.: Αναγραφή δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδου (1859-1933)   124-139
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.: Τίνες οι δεσμοί συγγενείας του Γεωργίου Βράνκοβιτς (Brancovic) προς τον οίκον των Παλαιολόγων;    140-142
MORAVCSIK GYULA: Τα κύρια προβλήματα της Ουγγρικής Βυζαντινολογίας   143-153
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. : Διορθώσεις εις την ηυξημένην ιδιωτικήν εκλογήν (Ecloga privata aucta)   154-159
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. : Διορθώσεις εις την πραγματείαν περί χρημάτων (tractatus de peculis)   160-162
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ Κ.: Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη   163-184
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ο «Νέος Αρμενόπουλος» του Κωνσταντίνου Χρυσοκεφάλου (1831)   185-205
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛ.: Κώδικες εκ Νάξου   206-225
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Παρρησία – Παρρησιαστικός   226
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. : Το μεγαλείον   240
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι.: Νέα έγγραφα (1454) περί της εν Κρήτη συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού   227-239
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.: Ανέκδοτος βιογραφία Νικ. Σεχουνδινού εκ των καταλοίπων Ανδρ. Μουστοξύδου   241-257
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Αι τοιχογραφίια του ναού της Νάξου «Παναγία στης Γιαλλούς» (1288/9)   258-269
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: Ο «Αλανικός» του επισκόπου Αλανίας Θεοδώρου και η εις τον θρόνον ανάρρησις Γερμανού του Β’   270-278
ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.: Ο διδάσκαλος της Πατμιάδος Δανιήλ Κεραμεύς και τα έργα αυτού   279-298
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Henri Gregoire, υπό Β. Σφυρόερα 299-304
S. G. Mercati, υπό Αθ. Δ. Κομίνη 305-308
A. Dain (1896- 1964) υπό Νικ. Α. Λιβαδάρα 309-310
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Δ. Σ. Γκίνη, Μάρκου Ναουμίδου, Αγνής Βασιλικοπούλου, Ιω. Παπαδριανού, Ευτυχίου Ιω. Τωμαδάκη, Νικολάου Β. Τωμαδάκη   311-333
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ υπό Νικ. Β. Τωμαδάκη και Σταύρου Ι. Κουρούση   334-336
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1963-1964) υπό Κυριακής Καραβουρνιώτου και Στεφάνου Διαλησμά   337-356
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (1963-1964).   357-375
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ   376-380
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς      381-382
Πεπραγμένα του Δ.Σ. της Εταιρείας ημών 1963 και 1964     383-386
Πίνακας ιδρυτών, Μ. Ευεργετών, ευεργετών, δωρητών       390
Πίνακες Διοικ. Συμβούλιου και εταίρων      391-395
Παροράματα      396
Resume du volume XXXIII (1964)   397-402
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΔ/1965

 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λέων ο Διάκονος   1-138
GUILLAND R.: Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin   139-174
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.: Περί την παράφρασιν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη υπό του Κουνάλη Κριτοπούλου   175-201
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. Δ.: Νικολάου Σεκουνδινού ανέκδοτος επιστολή   202-207
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.: Η θεολογική σκέψις του Μιχαήλ Ψελλού   208-217
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ.: Παρατηρήσεις εις τας «Αποδημίας» του Νουκίου   218-221
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ.: Πρώτη περίοδος λειτουργίας της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως   222-297
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ.: Περί την χρονολόγησιν του ναού της Αγίας Τριάδος Αδάμαντος Μήλου   298-303
RICHARD MARCEL: Le commentaire du Grand Canon d’Andre de Crete par Acace le Sabaite   304-311
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.: Θύρα – θύραθεν   312
ΠΑΛΛΑΣ Δ. Ι.: Aι αισθητικαί ιδέαι των Βυζαντινών προ της Αλώσεως (1453)   313-331
ΠΑΛΛΑΣ Δ. Ι.: Περί την εικονογραφίαν των Αισωπείων Μύθων   332-335
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Γεώργιος Α. Σωτηρίου, Severien Salaville, Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις υπό Νικ. Β. Τωμαδάκη 336-338
Κωνσταντίνος Τοιανταφυλλόπουλος υπό Παν. Ι. Ζέπου 339-341
Γεώργιος Χρ. Σούλης υπό Λ. Ι. Βρανούση 342-348
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Δ. Βασιλειάδη, Δημ. Λ. Σταθοπούλου, Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Ν. Παναγιωτάκη, Ν. Α. Λιβαδάρα   349-386
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη και Τ. Αθ. Γριτσοπούλου   387-390
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1965-1966) υπό Αθανασίου Μαρκοπούλου   391-411
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (1965-1966)   412-423
Περιοδικά μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς      424
Απολογισμός της οικονομικής χρήσεως του έτους 1965       425
Πίνακες Διοικητικών Συμβουλίων.      426
Πίνακες Ιδρυτών, μ. ευεργετών, ευεργετών, δωρητών      427
Πίνακες μελών      428-432
Παροράματα και προσθήκαι      433
Resumes du volume XXXIV (1965)   434-439
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΕ/1966-1967

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η αγία Τριάς των Μουρτάρων η Τζαγκαρόλων και οι ιδρυταί αυτής   1-16
R. GUILLAND: Etudes sur l’histoire administrative de I’Empire Byzantin a la haute epoque (IVe – VIe siecles)   17-40
ANTONIO GARZYA: On Michael Psellus’ Admission of Faith   41-46
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ένδειξις δια την χρονολόγησιν του Ακαθίστου Ύμνου   47-67
Ν.Β.Τ.: Λήθης βυθοί – λήθης πέδον – λήθης πεδίον   68
Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λάτρος   69-106
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ: Ανεπίγραφοι στίχοι εις τον θάνατον Ιωάννου Βρυεννίου του Κατακαλών   107-116
S. A. SOFRONIOU: Lexicostatistical Contribution to the Authorship of the Akathistos Hymnos   117-127
Ν.Β.Τ.: Πύργος-Πυργούμαι   128
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: L’inventario dei codici Vaticani Greci 2403 – 2631    129-131
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ: Περί την τοιχογραφίαν του αγίου Λεοντίου του Νέου εν Νάξω   132-135
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τζάγγρα, χωρίον της «Αλεξιάδος» (Χ, 8, 6) εις έμμετρον παράφρασιν   136-140, 472 (Προσθήκαι)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ: Ιωσήφ του Βρυεννίου μετά τινος Ισμαηλίτου Διάλεξις   141-195
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ: Χριστιανικά γλυπτά εκ της μονής του αγίου Ιωάννου Καλυβίτου Ευβοίας   196-201
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Το «Νομοκριτήριον» επί του υπ’ αριθ. 2764 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος   202-209
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Εις «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου   210-213
Ν.Β.Τ.: Υπουργός – πουργός – υπουργία   214
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ: Απηχήσεις βυζαντινοβουλγαρικών συγκρούσεων εις αγιολογικά κείμενα   215-222
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού «Ευχή περιεκτική εις την Ζωοποιόν Τριάδα»   223-226
ΜΑΡΙΑ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ: Εκ των μεταβυζαντινών εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλεως. Η κεντήτρια Ευσεβία   227-241
Ν.Β.Τ.: Ταυρωνίτης – Ταρωνίτης – Βλαχερονίτισσα   242
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ: Η έννοια της εικόνος εις τον Ψευδο – Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην   243-258
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Φύλλα χειρογράφου της Χρονογραφίας του Λογοθέτου (Ελληνικός κώδιξ Σεραγίου αρ. 37) εν τοις καταλοίποις Βασ. Μυστακίδου   259-278
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ: Το εν Αθήναις σπάραγμα του κωδ. Const. Seragliensis 40   279-284
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ: Το πάθος της οργής εν τη βυζαντινή ασκητική γραμματεία   285-312
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΔΑΜΗΣ: Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης Π. Γριτσάνη αποκειμένης νυν εν τη ιερά μητροπόλει Ζακύνθου   313-365
Ν.Β.Τ.: Θεόδωρος Πρόδρομος – Μάρκος Ευγενικός   366
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1) Α. Μαρκόπουλος: Αι ιστορικαί βυζαντιναί γνώσεις του Αλεξ. Παπαδιαμάντη, ως προκύπτουν εκ της «Γυφτοπούλας»   367-375
Ν. Β. Τωμαδάκης: Λόγιοι Κρήτες αρχιερείς λησμονηθέντες α’) Εμμανουήλ Δέκαρχος – Εφραίμ Σάρδεων. β’) Σιναίου Νικηφόρος Μαρθάλης   376-378
Μ. Ι. Μανούσακας: Ανέκδοτος επιστολή Παχωμίου Ρουσσάνου   379-380
 
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ :
1) Ν. Β. Τωμαδάκης: Ιωάννης Καλιτσουνάκης (1878-1966)   381-382
2) Παναγιώτης Μαστροδημήτρης: Fr. Babinger (1891-1967)   383-389
3) Μαρία Θεοχάρη: Venance Grumel (1890-1967)   390-393
4) Μαρία Θεοχάρη: Άγγελος Προκοπίου   394-398
5) Ι. Μ. Πετριτάκης: Παναγιώτης Παναγιωτάκος (1912 – 1966)   399-403
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Π. Ζέπου, Ν. Β. Τωμαδάκη, Ν. Λιβαδάρα, Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Μ. Αδάμη, Γ. Δημητροκάλλη, Δ. Βασιλειάδη, Α. Μαρκοπούλου, Μαρίας Θεοχάρη   404-450
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ   451-453
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινών δημοσιευμάτων υπό Έλλήνων υπό Α. Μαρκοπούλου 454-471
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ υπό Δ. Κ. Μιχαηλίδου 472
ΕΙΔΗΣΕΙΣ       473-492
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ       494
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ       495-502
ΠΙΝΑΚΕΣ        503-509
RESUMES       510-517
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕ’ ΤΟΜΟΥ   518-520
ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΛΕ’ TOMΩ ΠΙΝΑΚΕΣ   521

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΣΤ/1968

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Ιωσήφ Βρυεννίου Δημηγορία περί του της Πόλεως ανακτίσματος (1415 μ.Χ.)   1-15
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Ο Ιωσήφ Βρυέννιος περί Ζωγραφικής   16
R.GUILLAND: Titres et offices du Bas – Empire Byzantin. Le Grand interprete, ο μέγας διερμηνευτής   17-26
PAUL VAN SICHEM: L’Hymne sur Noe de Romanes le Melode. Contrubition a l’etude des sources   27-36
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Η πώλησις του ενεχύρου κατά την Εκλογήν των Ισαύρων   37-44
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Ζητήματα εκ του θεσμού της προτιμήσεως εν τω βυζαντινώ δικαίω.   45-54
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Επί της νεαράς 72 Λέοντος του Σοφού   55-69
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ: Ο πρώτος του Αγίου Όρους Άθω Ισαάκ   70-80
ANTONIO GARZYA: Una declamazione giudiziaria di Niceforo Basilace   81-103
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θεοδώρου Β’ Λασκάρεως ανέκδοτον εγκώμιον προς τον Γεώργιον Ακροπολίτην   104-118
COSTAS P. KYRRIS: Στράτορος = [Πρωτοσ]τράτωρ, or strator. A military Institution in XVth Century Cyprus   119-138
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ: Ανέκδοτος ακολουθία Γρηγορίου του εν Ακρίτα   139-151
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ: Κυριάκος ο Αγκωνίτης   152-160
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σχολή Κουρούτζεσμε   161-240
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αρχαίον Ελληνικόν Μυθογραφικόν θέμα και οι μύθοι του Βατικανού κώδικος 1139   241-266
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ: Οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Σικελίας και Κάτω Ιταλίας   267-334
ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ: Η απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637   335-388
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ : Νικ. Β. Τωμαδάκης: Franz Dolger (1891-1968)   389-391
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ : Υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, Νικολάου Γ. Πολίτου και Αθανασίου Φ. Μαρκοπούλου   392-439
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : Υπό Ν. Β. Τ(ωμαδάκη) και Αγνής Βασιλικοπούλου   440-451
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Τα Συνέδρια Κρυπτοφέρρης, Βησσαρίωνος, Ενετίας. Μνημόσυνον Κ. Παλαιολόγου. Μνημόσυνον Στεφ. Ξανθουδίδου. Συμπόσιον Βυζαντινής Φιλολογίας. Τα Επιστημονικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, Γενικά Αρχεία του Κράτους)   452-469
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινών δημοσιευμάτων υπό Ελλήνων υπό Αθάν.Φ. Μαρκοπούλου   470-488
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   481-482
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1968    483-485
ΠΙΝΑΚΕΣ   486-492
RESUMES   493-497
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΣΤ ΤΟΜΟΥ   498-499
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   500
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛΖ/1969-1970

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) γενομένη επιμελεία Ελλήνων ορθοδόξων κληρικών κατά τους ιε’ – ιζ’ αιώνας   3-33
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ: Ο γάμος της υπεξούσιας κατά το Βυζαντινόν δίκαιον   34-54
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ: Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς εκδιδομένη εκ του υπ’ αριθ. 1430 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος   55-75
EVANGHELOS MOUTSOPOULOS: Platon et la philosophic byzantine. Actualite et perspectives    76-84
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ: Ανέκδοτον εγκώμιον εις Ανδρέαν Κρήτης   85-94
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: H αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου κατά τον ζ’ αιώνα   95-133
RODOLPHE GUILLAND: Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin. Les differentes classes de fonctionnaires (IVe – VIe s.)   134-145
FRANCA FUSCO: II panegirico di Michele Italico per Giovanni Comneno   146-196
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ: H εν Βενετία Ελληνική Κοινότης και οι μητροπολίται Φιλαδελφείας   170-210
ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ : Aι αντιλήψεις περί των εσχάτων του κόσμου και η κατά το έτος 1346 πτώσις του τρούλλου της αγίας Σοφίας (εκτός κειμένου πίν. Α’ – Γ)   211-250
ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ανδρόνικος ο Κομνηνός και Οδυσσεύς   251-259
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ: Aι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος A’. Artisti 1634 – 1782)   260-336
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ: Άγνωστον χειρόγραφον του νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού   337-342
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού λύσεις αποριών της θείας Γραφής   343-364
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ: Τα επιγράμματα του Ιακ. Διασσωρίνου. Εκδεδομένα, προσγραφόμενα και ανέκδοτα κείμενα   365-373
Ν. Β. Τ.: Ανέκδοτος αλληλογραφία Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως προς τον Βασίλειον Μυστακίδην   374-436
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ: Άγιος Παντελεήμων Μπουλαριών (εκτός κειμένου εικ. 1-20)   437-458
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ: Κωσταντίνου Ακροπολίτου λόγος εις την ανακαίνισιν του ναού της του Κυρίου ημών Αναστάσεως διαθητικός   459-465
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ: Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος του τύπου «πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον»   459-465
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ: Εις τα περί μητροπολιτών Φιλαδελφείας (Προσθήκη εις τας σσ. 170-210)   473-474
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: Νικόλαος Β. Τωμαδάκης: Πώς είδον οι σύγχρονοι ιστορικοί την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως   475-482
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης: Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως και αι επιπτώσεις αυτής   482-490
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: Υπό Ν. Β. Τωμαδάκη. Παν. Γ. Νικολοπούλου, Κωνστ. Α. Μανάφη, Στ. Ι. Κουρούση, Ανδρ. Κουρούση, Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου   491-527
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: Υπό Ν. Β. Τ(ωμαδάκη) και Ανδρεανής Κουρούση   528-533
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ βυζαντινών και μεταβυζαντινών δημοσιευμάτων Ελλήνων υπό Αικατερίνης Χωματά   534-561
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Νέα περιοδικά και νέαι σειραί δημοσιευμάτων. Διεθνές συμπόσιον «Ο αυτοκρατορικός θεσμός εις το Βυζάντιον, εις τον δυτικόν και εις τον σλαβικόν Μεσαίωνα»)   562-564
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ    ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ μεθ’ ων ανταλλάσσεται η Επετηρίς   565-566
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1969 – 1970   569-572
ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητικών Συμβουλίων, ιδρυτών, ευεργετών, δωρητών, εταίρων   573-579
RESUMES   580-587
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   588
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΛH/1971

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η δήθεν «Μεγάλη σιγή» των Γραμμάτων εν Βυζαντίω (650 – 850). (Αρχαιογνωσία και πνευματικαί εκδηλώσεις)   5-26
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Κυπροκρητικά   27-46
GHEORGHE CRONT: Nicolas lorga. Historien de l’empire byzantin   47-56
UGO CRISCUOLO: L’epistola di Michele Italico ad Irene Ducas   57-70
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ: Ο τόκος εν τη νομολογία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους ιδ’ και ιε’ αιώνας   71-83
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ: Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος Β’. Legisti 1591 – 1809)   84-195
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ: Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος A’. Artisti). Συμπληρώσεις – Διορθώσεις – Προσθήκαι   196-206
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ: Ιστορημένα χρησμολόγια του Μουσείου Διον. Λοβέρδου   207-223
GEORGIOS Κ. SPYRIDAKIS: Die Erforschung des Volkslieds und der Volksmusik der byzantinischen Epoche (4. – 15. Jh.)   224-232
HARRY J. MAGOULIAS: Bathhouse, Inn, Tavern, Prostitution, and the Stage as seen in the Lives of the Saints of the sixth and seventh Centuries   233-252
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΟΥΠΑΣΗΣ: Αναγραφή των έργων (1900 – 1969) Σωφρονίου Ευστρατιάδου   253-288
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ: Ο Βίος του Ευθυμίου (Vita Euthymii) πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως († 917) και ο χρόνος συγγραφής αυτού   289-296
ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο Ζωροάστρης εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Γ. Γεμιστού – Πλήθωνος   297-341
Σύμμεικτα:
Ν. Β. TOMADAKIS: Les Historiens byzantins   345-360
Ν. Β. TOMADAKIS: La politica religiosa di Venezia a Creta verso i Cretesi ortodossi dal XIII al XV secolo   361-376
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η Άλωσις (1453) και η ιστορική μνήμη των Ελλήνων   377-387
Ε. J. MAVROUDIS: L’influence byzantine sur les arts decoratifs a Liege et dans le pays Mosan durant le Moyen Age   388-393
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος (1886 – 1971)   397-421
Παν. Ι. Ζέπος, Antonio d’Emilia (1908 – 1968)   422-424
Ν. Β. Τωμαδάκης, Βασίλειος Λαούρδας   425-426
Ν. Β. Τωμαδάκης, Νικόλαος Banescu (1878 – 1971)   427-429
Ν. Μ. Κοντολέων: Χαρίκλεια Μπάρλα – Πάλλα   430-432
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ : Υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Δ. Β. Βαγιακάκου   433-470
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : Υπό Ν. Β. Τωμαδάκη   471-475
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινών δημοσιευμάτων Ελλήνων υπό Aικ. Χώματα   476-499
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.   500-501
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1971   502-505
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   506-512
RESUMES   513-517
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   518
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   519
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ/ΛΘ – Μ/1972-1973

 ΛΕΙΜΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΩ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ

 
Αφιέρωσις
Η αποσταλείσα περί εκτυπώσεως των τιμητικών τόμων εγκύκλιος
«Λειμών» — «Λειμωνάριον» : Οι συνεργασθέντες
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (Βιογραφικά)   ιε΄
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (Βιβλιογραφία)   ις΄-μα΄
G. MORAVCSIK, Το Βυζάντιον εις το κάτοπτρον των ονομάτων του   1-13
R. GUILLAND, Etudes sur l’ histoire administrative de l’empire byzantin    14-28
Q. CATAUDELLA, Due note critiche al testo di Niceta Eugeniano   29-32
ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Εκδόσεις εκκλησιαστικών βιβλίων εν Μολδοβλαχία, Γεωργία και Συρία (1690 – 1747)   33-42
Ε. TRAPP, Zur Etymologic von στανιό   43-45
G. FEDALTO, La versione latina di una biografia di S. Atanasio   46-59
Μ. Ι. ΜΑΝΟYΣΑΚΑΣ, Το «Υπομνηστικόν» του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα και το πεζό πρότυπό του   60-74
P. L. Μ. LEONE, Le epistole di Niceforo Chumno   75-95
ΔΗΜ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ανέκδοτος κανών του μάρτυρος Αρμοδίου συνταχθείς υπό του Αρσενίου της Κρυπτοφέρρης (ΙΑ’ αιών)   96-109
FR. HALKIN, Un poeme liturgique en l’honneurde Sainte Melo de Cos   110-113
ΣΤ. ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ, Παρατηρήσεις επί τινων επιστολών του πρωτονοταρίου Φιλαδελφείας Μανουήλ Γαβαλά   114-127
ΙΩ. ΣΠ. ΡΑΜΦΟΣ, Η παπική εγκύκλιος «Lux Veritatis» (1931) και αι επ’ αυτής θέσεις της Ορθοδοξίας   128-147
ΘΕΟΧ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Κλασσικαί απηχήσεις εις την βυζαντινήν Υμνογραφίαν   148-161
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον η ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον   162-174
P. CHARANIS, A Note on the Byzantine Coin Finds in Sardis and their Historical Significance   175-180
ΣΠ. ΤΡΩΪΑΝΟΣ, Περί του εγκλήματος της πλαστογραφίας εν τω βυζαντινώ δικαίω   181-200
ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου   201-246
GH. CRONT, Des conceptions pedagogiques dans l’ancien droit roumain fondees sur les sources romano – byzantines   247-252
ΕΥΤ. Ι. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κανόνες της Παρακλητικής   253-274
ΓΕΩΡ. ΙΩ. ΛΟΥΠΑΣΗΣ, Η πόλις Κάντανος και η επισκοπή αυτής   275-282
F. J. DE WAELE, De duabus Salvatoris et Deiparae iconibus   283-289
ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Μία περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στη Νάξο    290-294
ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Από την φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην Ελληνική Ανατολή   295-311
Κ. Π. ΚΥΡΡΗΣ, Νέαι ιστορικαί και προσωπογραφικαί ειδήσεις εξ άρτι εκδοθέντων κυπριακών εγγράφων   312-321
UGO CRISCUOLO, Un codice inesplorato delle opere di Sinesio   322-324
V. LAURENT, Monogrammes byzantins pour un hommage   325-341
ANT. GARZYA, Varia Philologa X   342-345
ENR. FOLLIERI, Gli appellativi dei persecutori nel sinassario di Costantinopoli   346-372
Μ. ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ, Σύμμεικτα παλαιογραφικά   373-385
Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Η μετάνοια του Σιλβέστρου Συροπούλου   386-402
A. TURYN, Demetrius Triclinius and the Planudean Anthology   403-450
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Χριστιανικαί επιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρήτης   451-456
BR. LAVAGNINI, Filippo – Filagato e il romanzo di Eliodoro   457-463
Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ, Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το έργον του Μιχαήλ Ιταλικού   464-475
ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Το τέμπλον της αγίας Θεοδώρας Άρτης   476-492
Γ. Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Έγγραφα για τη Βενετοκρατούμενη Ναύπακτο (1444 -1510)   493-501
ΘΕΟΔ. ΞΥΔΗΣ, Απολυτίκια   502-517
ΧΡ. Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Πρόσφυγες από την Κρήτη στα Κύθηρα   518-526
P. CANART, Nouveaux manuscrits copies par Emmanuel Glynzounios   527-544
ΣΤ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν του Γρηγορίου Νύσσης   545-559
Φ. Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Ανέκδοτα κείμενα του Δημητρίου Μόσχου   560-562
Μ. Κ. ΧΑΙΡΕΤΗ, Αι ορθόδοξοι μοναί της Κυδωνίας κατά την απογραφήν του έτους 1637   563-575
Π. Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σπουδαί βυζαντινών προσωπικοτήτων, Σισίννιος Ρενδάκις   579-593
ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, «Έπαινος εις το κρασί» —«Περί μεθύσου»   594-611
ΑΓΓ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδήσεις περί μαθητών των ελληνικών σχολών Βλαχίας και Μολδαβίας εκ σημειώσεων χειρογράφων κωδίκων   612-620
ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, Οι αζάπηδες των μεσαιωνικών κειμένων   621-629
ΒΛ. ΦΕΙΔΑΣ, Η ηγεμονίς του Κιέβου Όλγα – Ελένη (945-964) μεταξύ Ανατολής και Δύσεως   630-650
Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Νικηφόρος Βενετζάς   651-658
Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ανάγλυπτος παράστασις βυζαντινού μύθου   659-674
Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μελετίου του Πηγά ανέκδοτος λόγος περί σοφίας   675-688
G. KONIDARIS, Zur Frage nach der Einheit der Kirche in Episkopat und Tradition   689-707
Πεπραγμένα της Εταιρείας 1972 – 1973   709-716
Οικονομικοί απολογισμοί 1972 – 1973   717-718
Πίνακες ιδρυτών κλπ., Διοικητικού Συμβουλίου, εταίρων επιτίμων, τακτικών και αντεπιστελλόντων   719-724
Resumes   725-739
Παροράματα και Προσθήκαι   740
Εκτός κειμένου πίνακες   741
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MA/1974

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Ιλαρίων Γραδενίγος μητροπολίτης Ηρακλείας και οι σύγχρονοι αυτώ λόγιοι και σχετικοί Κρήτες   5-75
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Επίμετρον – Προσθήκαι (εις τα ανωτέρω)   76, 574-575
GEORGIOS SPYRIDAKIS † : Sur la formation des .versions grecques du conte AaTh 611 en relation avec des recits legendaires de Saint Nicolas   77-87
GIORGIO FEDALTO: La chiesa latina nel regno di Tessanica. 1204-1224. 1423-1430   88-102
MICHEL AUBINEAU: Sept folios d’apophtegmes, dans un MS d’Oxford Bodl., Greek Theol. b. 8   103-108
STEFANO CARUSO: Le tre omilie inedite «Per la Domenica delle Palme» di Filagato da Cerami (LI, LII, LIII Rossi – Taibbi)   109-127
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΟΡΡΕ: «Κορώνη»—Παραμπύκια —Φλόκος   128-135
GERASSIMOS ΚΟΝIDARIS: Die Privilegien der griechischen Kirche im osmanischen Reich und die Erfullung der dreifachen Aufgabe durch das okumenische Patriarchat   136-152
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Λουκάρεια Α’: Νεόφυτος Γ’ Κρης οικουμενικός πατριάρχης (1636 – 1637) ο από Ηρακλείας (Φεβρουάριος 1622 – Ιούνιος 1636) φίλος και οπαδός Κυρίλλου του Λουκάρεως   153-180
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Λουκάρεια Β’ : Εξ ανέκδοτοι επιστολαί Κυρίλλου του Λουκάρεως. Συμβολή εις τα περί Κρητών Καλλεργών και ιατρών (1611)   181-192
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Λουκάρεια Γ’ : Σημείωμα περί του Αλεξανδρείας Ιωαννικίου. Ήτο ως Ιωαννίκιος Βερροίας επίσκοπος Χαλεπίου   193-194
BRUNEHILDE IMHAUS: Encheres des fiefs et vignobles de la Republique Venitienne en Crete au XIVs siecle    195-210
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η υπό του Μάρκου Πορ-φυροπούλου μετάφρασις των ανεκδότων του Προκοπίου   211-222
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ: Θεοδώρου του Προδρόμου Λόγος εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Θ’ τον Αγαπητόν   223-242
ΔΙΚΑΙΟΣ Α. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ : Μοναχικός βίος και γλώσσα   243-258
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ: Ανέκδοτος Βίος Κοσμά του Μαϊουμά   259-296
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ: Ο λόγιος οικουμενικός πατριάρχης Ιωάννης ΙΓ΄ ο Γλυκύς   297-405
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Λαβίς και ουχί λακίς   406
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Προσθήκαι εκ σ. 177. Πατριαρχικά έγγραφα υπογραφέντα υπό του Ηρακλείας Νεοφύτου   407
Σύμμεικτα:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η επιβίωσις του Βυζαντίου μετά την άλωσιν του 1453 εις την Ανατολήν και την Δύσιν   408-422
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ: Μεταφράσεις κειμένων της Αγίας Γραφής   423-434
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Gheorghe Cront, Vasile Grecu (1885-1972)   435-436
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Gyula Moravcsik (1892 -1972)   437-440
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Γεώργιος Ταξ. Κόλιας   441
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Vitalien Laurent (1896 – 21 Νοεμβρ. 1973)   442-443
Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης, Ευγένιος Μιχαηλίδης (1885 -1975). Ο ιστορικός και βιβλιογράφος του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού   444-450
Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης(1906-1975)   451-454
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, P. L. Μ. Leone, R. Maisano   455-516
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Ι. Μ. Χατζηφώτη, Ν. Ο. Θ., Δ. Γκίνη, Κ. Α. Μανάφη   517-527
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ βυζαντινολογικών δημοσιευμάτων Ελλήνων υπό Τ. Χρυσάκη και Μ. Κονιδάρη   528-556
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   557-558
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1974   559-561
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   562-567
RESUMES   568-573
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ   574-575
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   577
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MB/1975-1976

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ο (αρχι)επίσκοπος Σεβαστείας Ιωσήφ Δόξας ο Ζακύνθιος εν Κρήτη, Κυθήροις και Παροναξία   5-56
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ιωαννικίου Β’ οικουμενικού πατριάρχου του από Ηρακλείας γράμματα, επιστολαί, τόμοι, υπομνήματα και άλλα υπ’ αυτού υπογραφέντα έγγραφα (1624 – 1657)   57-84
NAOUMIDES MARK: Codex Athen. Mus. Byz. 186 and Photius   85-100
ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜ. Ι.: Περί της ζωγραφικής εις την Κωνσταντινούπολιν και την Θεσσαλονίκην μετά την Άλωσιν (Μεθοδολογικά)   101-211
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Βοτάνη > βοτάνι – Polvere > πόλβερη -(μ)πόλβερη   212
GRISCUOLO UGO: Un opusculo inedito di Manuele Karanteno ο Saranteno   213-221
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Κρητικά τοπωνυμικά   222
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ.: Ανασκαφή εις τον άγιον Χαράλαμπον Μαρωνείας Κομοτηνής   223-229
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ.: Εικών παλαιολογείου τέχνης εν Σίφνω   230-233
CASETTI BRACK, CARLA: Copisti Greci del Medioevo e del Rinascimento, aggiunte   234-252
ΤΟΥΛ Χ. ΙΑΚ.: Τα ιάματα των Αγίων Αναργύρων   253-297
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ. Κ.: Το επιστολάριον του cod. Taurin. gr. LXIV. C. JII 7   298-319
ILIADOU DEMOCRATIE: Ephrem: Versions Grecque, Latine et Slave. Addenda et corrigenda   320-373
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ενετικοί ναυτικοί όροι του ιζ’ αιώνος   374
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Νέα στοιχεία περί του Ιωσήφ Δόξα αρχιεπ. Σεβαστείας και πάσης Αρμενίας   375-384
STOMEO PAOLO: Παντολέων αρχιθύτης πρόεδρος Καλλιπόλεως   385-389
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Εις Νείλου Μπέρτου ιερομόναχου έργα   390
ΚΟΡΡΕ ΑΙΚ. Γ.: Περίπτωσις επιδράσεως της Βυζ. τέχνης επί την Νεοελληνικήν Ηπειρωτικήν αργυροχοΐαν   391-396
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. Κ.: Επιστολή του επί των αναμνήσεων Λογαρά προς τον Ανδρόνικον Γ’ (1337)   397-407
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤ. ΙΩ.: Ο μέγας διοικητής Θεόδωρος Καβάσιλας και η εις Ανδρόνικον Β’ († 1332) μονωδία αυτού   408-428
ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ. Α.: Επιστολή Βασιλείου Πεδιαδίτου, μητροπολίτου Κερκύρας προς τον πάπαν Ιννοκέντιον Γ’   429-440
ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ. Α.: Άγνωστος μαρτυρία των αρχών του ΙΓ’ αιώνος περί της εν Βοιωτία μονής του Σαγματά   441-444
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη: α’) Marcel Richard, β’) R. – J. Loenertz, γ’) Γ. Α. Γεωργιάδης – Αρνάκης, δ’) Δημοκρατία Ηλιάδου   445-456
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Κ. Α. Μανάφη, Γ. Δημητροκάλλη, Π. Νικολοπούλου, Στ. Ιω. Κουρούση, Δ. Οκονομίδου   457-479
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: υπό Ν. Β. Τ., Π. Νικολοπούλου, Στ. Ιω. Κουρούση, Στυλ. Λαμπάκη   480-486
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1975 -1976   487-506
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.   507-508
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1975-1976   509-519
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   520-525
RESUMES.   526-533
 ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ   534
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   535
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΓ/1977-1978

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Μητρόπολις Εφέσου, επαρχία Ασίας κατά την Τουρκοκρατία   5-119
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Εφεσιακών Συμπληρώματα   464-466
MATINO GIUSEPPINA: Per lo studio del Greco in epoca tardoantica   120-151
† ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου, Συμπλήρωμα δεύτερον   152-187
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε.: Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των Βιβλιοθηκών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης   188-229
SCHIEMENZ G. Ρ.: Elevra III, ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei   230-262
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ANNA: «Γυναίκες γάλακτος… εστερημέναι»   263-277
KYRRIS COSTAS: Continuity and Differentiation in the Regime established by Andronicus III after his Victory of 23/24.V. 1328   278-328
ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: Παρατηρήσεις επί του Τυπικού της μονής Πετριτζού (Μπατσκόβου)   329-344
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: Η προς την θεωρίαν οδός Ηλία του Εκδίκου   345-364
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ.: Ακολουθία ανέκδοτος εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως   365-383
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. – ΤΡΩΪΑΝΟΥ Σ.: Εις μνήμην Δημητρίου Γκίνη († 11.9.1978)   384-394
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ υπό Π. Γ. Νικολοπούλου: Μάρκος Ναουμίδης   395-396
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, Ν. Β. Τωμαδάκη, Δ. Ι. Παλλα, Γ. Δημητροκάλλη   397-452
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Ν. Γ. Πολίτου, Κ. Χαραλαμπίδου   453-463
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1977-1978 υπό Στ. Λαμπάκη   467-498
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   499-500
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1977-1978   501-507
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   508-513
RESUMES   514-518
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   519
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΔ/1979-1980

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Μελέτιος ο Πηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξων εικόνων   1-30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β.: Η περί μετανοίας και των δαυλών του Λωτ παράδοσις   31-36
PALLAS D. Ι.: Monuments et textes   37-116
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Μητροφάνης Θεσσαλονίκης και Ματθαίος ο ρήτωρ και διδάσκαλος και υμνογράφος   117-140
RUZSA GEORGES: Medieval Russian and Hungarian relations in jewelry and fine metal industry (11-14 cc.)   141-149
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ο Νικηφόρος Πριλιγγεύς κατά Νεοφύτου Ροδινού   150
CRISCUOLO UGO: Altri inediti di Manuele Karanteno ο Saranteno   151-163
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ N.B.: Nazione = Κοινότης (και φοιτητικόν Σωματείον). Rettore = Πρόεδρος. Consul και Sindico = Σύμβουλοι φοιτητικών σωματείων   164
SCHIEMENZ G. P.: Wunderkraft gegen kampfende Widersacher    165-221
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Τα εις -ωρ λήγοντα ουσιαστικά   222
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε.: Ρωμανικαί επιδράσεις εις την ποίησιν Κοσμά του Μελωδού   223-230
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Δ. Ζ.: Η αρχική ακολουθία και ο αρχικός ανέκδοτος βίος του νεομάρτυρος Μιχαήλ του εξ Αγράφων († 1544, Θεσσαλονίκη)   231-281
TOMADAKIS Ν. Β.: Ancora «Iconodulia» e «Iconoduli»   282
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.: Απόπειρα εξισορροπήσεως τιμών και νομισματικού πληθωρισμού επί βασιλείας Ηρακλείου   283-292
CARUSO STEFANO: Sull’ autore del Bios di S. Filareto il Giovane: Nilo Doxapatres?   293-304
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ.: Περί τας νομικάς πηγάς του Ματθαίου Βλάσταρη   305
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Η αδόκιμος Ρωμαιοσύνη και η υπόδουλος Ρωμιοσύνη   330
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π.: Επιστολή Μάρκου του Κυπρίου προς τον Αλέξανδρον Ελλάδιον   331-344
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: Η εξουσία. Σπουδή εις το έργον του Θεοδ. Μελιτηνιώτου   345-375
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤ. ΙΩ.: Βοτάνη και πυρίτις βοτάνη   376
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤ. ΙΩ.: Αι περί βαθμών συγγενείας και γάμων νομικαί διατάξεις του κωδ. Par. gr. 1372 και ο γραφεύς Γεώργιος Γαλησιώτης (1278/80-1357;)   377-386
Σύμμεικτα
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Φιλολογικόν μνημόσυνον Αναστασίου Ορλάνδου (11.12.1980). Η ομιλία του Προέδρου της ΕΒΣ   387-389
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Προσθήκη περί σφαλιστηρίων   390
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, Π. Γ. Νικολοπούλου, Στ. Ιω. Κουρούση.   391-462
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1979-1980 υπό Στυλ. Λαμπάκη   463-502
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   503-504
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ. Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1979-1980   505-510
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   511-515
RESUMES   516-526
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ   522-523
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   524
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΕ/1981-1982

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Λαυρέντιος Μαρίνος Κρής και Λεόντιος Ευστράτιος Κύπριος περί Παραδείσου (1591)   5-41
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Γραφή, γραφεύς, (μετα)γράφω, ζωγράφος, εικονογραφώ, εικονογραφία   42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Β.: H θυσία εις οικοδομήματα   43-132
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε.: Προσθήκαι εις το Πατερικόν Λεξικόν του Lampe εκ των έργων Γρηγορίου του Θεολόγου   133-156
HALKIN F.: Deux passions byzantines du martyr Saint Jnlien d’Emese   157-162
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ. Κ.: Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Λεύκαις Πάρου μονής αγίου Ιωάννου του Θεολόγου   163-200
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε. – ΤΡΩΪΑΝΟΣ Σ.: Διατάξεις της πολιτειακής νομοθεσίας εις το ερμηνευτικόν έργον των Αριστηνού, Ζωναρά και Βαλσαμώνος   201-238
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Π.: Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, Κριτική θεώρησις επόψεως Στεφάνου Δραγούμη   239-252
ROMANO R.: Note filologiche II   253-261
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Απεικόνισμα, ιερογραφία, ιεροτυπία, εκτύπωμα, χαρακτήρ (=εικόνες)   262
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.: Συμβολαί εις τους καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων   263-312
ΠΟΛΕΜΗΣ Δ. Ι.: Συμβολαί εις την ιστορίαν της μητροπόλεως Εφέσου κατά τον δέκατον έκτον αιώνα   313-363
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Λειογραφία, υλογραφία και άλλοι όροι   364
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: Η κατά Θεόδωρον Μελιτηνιώτην αγωγή   365-378
SKOULATOS Β.: Byzance dans l’ «Historia Francorum» de S. Gregoire de Tours   379-397
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Σ. I.: Ψυχής θάνατος   398
BEH Μ. Ν.: Εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων δύο κώδικες του XI αιώνος   399-405
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.: Ανέκδοτος λόγος εις Αρσένιον Αυτωρειανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως   406-461
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ι. – ΜΑΝΑΦΗΣ Κ.: «Επιτελεύτιος βούλησις και διδασκαλία» του οικουμενικού πατριάρχου Ματθαίου Α’ (1397-1410)   462-515
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Σ. Ι.: Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (ιγ’/ιδ’ αι.) επιστολαί μετά τινων βιογραφικών εξακριβώσεων   516-558
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη: Rodolphe Guilland, Νικόλαος Π. Δελιαλής, Βασίλειος Ατέσης υπό Σ. Τρωϊάνου: Η. J. Scheltema υπό Γ. Δημητροκάλλη, Φίλιπττος Κ. Φάλμπος   559-575
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ υπό Ν, Β. Τωμαδάκη, Ν. Παπαδημητρίου, Δ. Ι. Πολέμη, Α. Βασιλικοπούλου – Ιωαννίδου, Σ. Ι. Κουρούση, Π. Βελισσαρίου, Ν. Γ. Πολίτου    576-624
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1981-1982 (1983) υπό Στυλ. Λαμπάκη   625-653
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   654-655
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1980-1982   656-662
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   663-667
RESUMES   668-673
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ   674-675
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   676
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΣΤ/1983-1986

[Της συντάξεως] Προλογικόν σημείωμα   ζ΄
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Αγιολογικά και Υμνολογικά   1-278
Α’. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και Ερημίτης εν Κρήτη (10ος – 11ος αιών)    1-117
Β’. Θεώνυμα και ιερώνυμα, ήτοι η Ελληνική ορολογία εις την Ελληνικήν Χριστιανικήν γλώσσαν.    119-156
Γ’. Η βυζαντινή ζωγραφική και η αγιολογία. Άγιοι ζώντες προσωπογραφούμενοι και άλλαι μαρτυρίαι   157-187
Δ’. Η Κυπριακή αγιολογία και υμνογραφία εν σχέσει προς τας Κυπριακάς ακολουθίας   189-278
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Εκ της βυζαντινής Επιστολογραφίας. Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου Επιστολαί Λ’ και αι προς αυτόν Γ’   279-364
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Εκκλησιαστικά προσωπογραφικά και φιλολογικά
Αθανάσιος Πατελλάρος Κρης (1595; – 1654), μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1630/31-1646) και επιβάτης του Οικουμενικού θρόνου (1634, 1652). Βίος και έργον   365-436
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ελληνικά επώνυμα του 1536 δυτικής Κρήτης   118
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Επίγραμμα εις εικόνα του αγίου Μανδηλίου   188
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Βιβλιοκρισία (Fr. HaIkin, Hagiologie byzantine, Bruxelles 1986)   437-440
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   441-445
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤA   446
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ EΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟY   447
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MZ/1987-1989

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Οι ορθόδοξοι προκαθήμενοι της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης [(αρχιεπίσκοποι Γορτύνης, Κρήτης και πρόεδροι αυτής] από Τίτου του Αποστόλου μέχρι της Αλώσεως (1453)   1-32
HALKIN F.: Eloge de Saint Cyr et de sa mere Julitte (BHG318)   33-41
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Κρητικών τοπωνυμίων ορθογράφησις   42
SCHIEMENZ G. P.: Ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei in. Goreme   43-86
YANNOPOULOS P. A.: Les prets maritimes et la dixieme vexation de Nicephore Ier 87-95
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Μεσηκάλη, η > Μεσκλά, τα   96
SAVVIDES A. G. C.: Theodore of Tarsus Greek Archbishop of Canterbury in A.D. 668/9-690   97-108
ΠΟΛΕΜΗΣ Δ. Ι. – ΦΩΣΚΟΛΟΣ Μ.: To Αρχείον της Καθολικής Εκκλησίας Άνδρου   109-147
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ελληνικαί λέξεις εις την ορολογίαν του Basso-Latino της Κρήτης (ιγ’-ιδ’ αι.)   148
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: Έκστασις και Ανάστασις κατά τον «Μέγαν Κανόνα». Φιλοσοφική προσέγγισις   149-200
ΠΟΛΕΜΗΣ Ι. Δ.: Ο μητροπολίτης Νικαίας Θεοφάνης και το «Περί Θαβωρίου φωτός» έργον αυτού   201-219
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β.: Ο Έλεος, τον -εον, ουχί το έλαιον (αιτ.)   220
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε.: Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου   221-246
ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α.: Συμπλήρωσις του επισκοπικού καταλόγου της νήσου Ρόδου κατά τον ιγ’ φθίνοντα και τον ιδ’ αρχόμενον αιώνα. Μαρτυρίαι εκ των επιστολών Γρηγορίου Κυπρίου και Μαξίμου Πλανούδη   247-251
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Σ. Ι.: Ορθοδοξία – ορθοδοξαστικός παρά τοις Νεοπλατωνικοίς   252
ROMANO R.: Il commentario a Ermogene attribuito a S. Nilo di Rossano (Par. suppl. gr, 670, ff. 1-179v)   253-274
LEONE P. L. M.: La «Passio Sancti Codrati» di Niceforo Gregora   275-294
ΠΑΛΛΑ Δ. Ι.: Η βασιλική των Κεγχρεών   295-309
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.: Αριστοφάνης και ουχί Ευριπίδης   310
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ.: Λεξικά των Επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας Α’. Προλεγόμενα εν όψει κριτικής εκδόσεως   311-418
ΠΑΛΛΑΣ Δ, Ι.: Το Τετράκογχον της Βιβλιοθήκης του Αδριανού   419-422
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Δ.: Μανουήλ Κορινθίου Ακολουθία Ιωάννου Νεομάρτυρος του εν Σέρραις   423-445
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.: Ομηρικόν χωρίον εν τη Ιστορία του Παχυμέρη   446
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.: Εις χωρίον Γεωργίου του Τραπεζουντίου   447
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό A. G. C. Saννides, Δ. Χ. Καλαμάκη, Β. Ηendrickx, Ι. Δ. Πολέμη, Δ. Ι. Πάλλα, S. Lampakis   449-475
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: Ν. Β. Τωμαδάκη, Δ. Χ. Καλαμάκη   476-479
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1983-1989   480-556
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   557-562
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   563-567
RESUMES   568-572
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   573
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   574
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΗ/1990-1993

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β. †: Ιωάννης – Ιωάσαφ Δορυανός Κρης, Ιερομόναχος και κωδικόγραφος, διδάσκαλος Μαξίμου του Μαργουνίου   1-12
ΠΑΛΛΑΣ Δ. I. †: Το τρίκογχον ναύδριον του Αγίου Γρηγορίου εις την Σαλαμίνα   13-25
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ. Ι.: Περί των δαυλών του Λωτ κλπ.   26
YANNOPOULOS Ρ.: Les Slaves chez Menandre   27-35
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ. Ι.: Και πάλιν περί του ξύλου του Σταυρού   36
LOUNGHIS Τ. C.: La revision du Constitutum Constantini en tant que rehabilitation du pape Adrien II   37-44
SAVVIDES A. G. C.: Notes on the Turkish Raids in the Mystras Area from c. 1360 to the Ottoman Conquest of 1460   45-51
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ. Ι.: Αθησαύριστα βυζαντινά Α’   52
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ.: Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας. Β’ Τα κείμενα των Λεξικών   53-163
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.: Ανέκδοτον Αρσενιατικόν δοκίμιον υπέρ των σχιζομένων   164-280
MAGULIAS Η. J.: The Lives of the Saints in the Sixth and Seventh Centuries as Sources for the Internal and External Enemies of the Byzantine Empire   281-316
GONZALEZ RINCON M.: The Symbolic-Allegorical Introduction of Bergadis’ Apokopos and its Relation to the Content of the Work   317-326
KYRRIS C. P.: L’organisation de l’ Eglise Orthodoxe de Chypre pendant les deux premiers siecles de l’occupation franque   327-366
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ν.: Οι πρεσβύτεροι και χωρεπίσκοποι   367-368
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ. Ι.: Αθησαύριστα βυζαντινά και νεώτερα Α’   369-376
BARGELIOTES L. C.: Plotinus and Plethon as Defenders of the Hellenic Logos   377-396
ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. Ν.: Ο πολιτικός στίχος και η προέλευσίς του   397-404
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ : υπό Π. Γ. Νικολοπούλου 405-412
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ : υπό Στυλ. Λαμπάκη   413-414
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : υπό Δ. Χ. Καλαμάκη   415-416
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1989-1903 υπό Στυλ. Λαμπάκη   417-470
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   471-475
RESUMES   477-481
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   483
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ MΘ | 1994-1998

 ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. – ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩ.: Βασιλείου Πεδιαδίτου ανέκδοτα έργα: α’) Συνοδική απόφασις και Λόγοι (υπό Κ. Α. Μανάφη) β’) Σχέδη (υπό Ιω.·Δ. Πολέμη)   1-62
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Β.: Ο Ναξιακός Πωρικολόγος   63-71
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.: Βασίλειος επίσκοπος Παρίου και όχι Βασίλειος ο Πάριος (ανύπαρκτος κωδικογράφος)   72
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π.: Το υπ’ αριθ. 335 χειρόγραφον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος   73-85
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ.: Ο άγιος Γεώργιος ο Γοργός   86
ΠΙΤΣΑΚΗΣ Κ. Γ.: Συμπληρωματικά εις Νικολάου Β. Τωμαδάκη (Ιωάννης – Ιωάσαφ Δορυανός Κρης, ιερομόναχος και κωδικογράφος»   87-88
LAZAROU A. G.: Les Valaques Balkaniques   89-113
ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α.: Άγνωστον χειρόγραφον περιέχον λόγον Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού   114
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ.: Τα περί δήθεν χρήσεως Παριανού μαρμάρου κατά την ανοικοδόμησιν του Ναού του Σολομώντος   115-119
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π.: Βυζάντιον και Ευρωπαϊκόν μυθιστόρημα   120
ROMANO R.: Su alcuni calendari metrici grecomedievali   121-133
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ Γ. Μ.: Ταύτισις λόγου Ψευδοχρυσοστομικού   134
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΙΩ.: Άγνωστος βυζαντινός υμνογράφος, ο επίσκοπος Ησαΐας   135-150
SCHIEMENZ G. P.: Die letzten Psalmen in der Christi-Geburt-Kirche in Arbanasi   151-184
KYRRIS C. P.: Byzantium, Cyprus and the Arabs from the mid-7th to the early 8th Century   185-236
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΙΩ.: Ο ποιητής του κανόνος της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Πέμπτη της Ε’ εβδομάδος των Νηστειών)   237-239
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤ. ΙΩ.: Η πατρότης της ρήσεως: διά γυναικός ερρύη τα φαύλα   240
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. Κ.: Χειρόγραφα του Νικολάου Καρατζά εις την Βιβλιοθήκην του Βρεττανικού Μουσείου (άλλοτε χειρόγραφα Guilford)   241-256
MELISSAKIS Ζ.: Sul ritrovamento di un manoscritto del monastero di «Εικοσιφοίνισσα»   257-272
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Κ. Α. Μανάφη, Γ. Δημητροκάλλη, Δ. Καλαμάκη, Θεοδώρας Αντωνοπούλου, Άννης Φραγκεδάκη – Ελένης Χατζόγλου   303-307
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   273-301
RESUMES   309-312
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   313
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Ν | 1999-2000

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ.: Και πάλιν περί του αγίου Λεοντίου του Νέου   5-8
ΗΛΙΟΥΔΗ ΙΩ. Ν.: Υπήρξαν δύο Νικόλαοι ιατροί Βελισδονίται κατά το 1683   9-16
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. Π.: Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις του Γεωργίου Γεμιστού – Πλήθωνος και η θέσις των εις την ιστορίαν των οικονομικών ιδεών   17-38
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤ. Δ.: Η «ύδατος βλύσις» κατόπιν θαύματος στον βίο Νίκωνος του «Μετανοείτε». Συναφείς θαυματικές και άλλες διηγήσεις   39-84
ΜΗΛΙΓΓΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ: Λαογραφικά του «αβγού» και της «αβγοκουλούρας» και κυρίως εις τον νομόν Αττικής (ενδεικτικαί επισημάνσεις)   85-146
DETORAKI MARINA ΤΗ.: La terminologie du vetement dans le De ceremoniis de Constantin Porphyrogenete   147-224
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Χ.: Μάριου Βικτωρίνου ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα μετά παρατηρήσεων επί της τριαδολογίας αυτού και Νεοελληνικής αποδόσεως των ύμνων   225-269
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ.: Προτεινόμεναι διορθώσεις εις επιγράμματα Ιωάννου του Μαυρόποδος   270
ΓΚΙΟΛΕ Ν.: Ο Ιησούς διδάσκων εν τη Συναγωγή της Ναζαρέτ   271-296
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Δ. Β.: Πότε και πώς έγιναν γνωστά εν Δυτική Ευρώπη τα δημοτικά τραγούδια των Βαλκανικών λαών   297-315
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤ. ΙΩ.: Δεξιόν εντάφιον   316
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. Α.: Παρατηρήσεις αναφερόμενες στο «μεταβυζαντινό δίκαιο» και στην εξελικτική του πορεία   317-338
LAZAROU A. G.: Die Mazedo-Aromunen   339-380
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ.: Σπάνιοι και ανύπαρκτοί τινες Άγιοι   381-402
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.: Το κωδικογραφικό εργαστήριο της μονής Δουσίκου τον 16ο αιώνα και ο βιβλιογράφος Κάλλιστος   403-447
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α.: Επί της εκδόσεως των επιστολών Αθανασίου του Πάριου   448
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Κ.: Ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου Παπαδοπούλου – Κεραμέως εκ του αρχείου Δημοσθένους Χαβιαρά εν Σύμη   449-487
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ.: Η έκδοσις της Γραμματικής Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου και ο Ευγένιος Βούλγαρις   488
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ.: Το εικονογραφικόν θέμα «Άνω σε εν θρόνω και κάτω εν τάφω» εν Νοτίω Ελλάδι   489-500
PAPANICOLAOU MARIA: Ancora una testimonianza autografa di Francesco Porto. L’esemplare casanatense Vol. Misc. 288. 3 della Retorica di Aristotele   501-51
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Enrica Follieri (1926-1999) υπό Π. Γ. Νικολοπούλου 511-515
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Γ. Δημητροκάλλη, Ελένης Σαράντη, Φανής Δροσογιάννη   517-545
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: υπό Δ. Χ. Καλαμάκη   546-556
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή (1998-2000) υπό Στ. Λαμπάκη   557-591
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ.   592-596
RESUMES   597-605
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   605
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΝΑ | 2003

ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ Δ. ΚΟΜΙΝΗΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γ.: Παρατηρήσεις εις τα Επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδου   5-48
SCHIEMENZ GUNTER PAULUS: Paintings of the Laud Psalms in Roumania   49-84
ROMANO ROBERTO: Per una riedizione della Ginecologia di Aezio Amideno. Ancora sui rapporti Sorano – Aezio   85-90
ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΩ. ΔΙΟΝ.: Ο μητροπολίτης Κορίνθου Άνθιμος και αι σχέσεις αυτού προς τον μοναχισμόν της Ζακύνθου   91-108
ΤΖΙΑΤΖΗ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ: Παρατηρήσεις στην επιστολή 111 (Darrouzes) του «Συμεών Μαγίστρου και λογοθέτου του δρόμου»   109-117
FOLLIERI ENRICA: La sinonimia nella Vita di san Nilo da Rossano   118-124
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Ανδρέου Κρήτης Κανών εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον   125-167
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Ο Θεοφάνης ποιητής κανόνος δημοσιευθέντος ως έργου ανωνύμου   168
GIGANTE MARCELLO: Il nuovo testo epigrafico di Alicarnasso   169-177
CRISCUOLO UGO: Il volo di Icaro: Gregorio di Nazianzo e Sinesio   178-186
GARZYA ANTONIO: Per I’editio princeps del Lessico Greco – Latino del College of Arms di Londra. Le lettere χ ψ ω   187-203
CARMELO CRIMI: Nazianzenica X. Il teologo e il prefetto in un passo di Niceta David Paflagone   204-220
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ AIK.: Η κεντρική διοίκηση της Ρωμανίας τον ιβ΄ αι. και η διαμόρφωση της Κομνηνής αριστοκρατίας με την ίδρυση της δυναστείας   221-246
TRAPP ERICH: Der mittelalterliche Wortschatz im Werk des Eugenios Bulgaris   247-257
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Δ. Β.: Εκκλησιαστική επίδρασις εις παραδόσεις του δουλεύοντος Γένους   258-272
DIMITRAKOPOULOS PHOTIOS: Die Vorstellung von Byzanz in der Neugriechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts   273-309
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Α.: Παρατηρήσεις αναφερόμενες στην προστασία της βιαίως αφαιρεθείσης νομής ακινήτου κατά το δίκαιο των Βυζαντινών   310-314
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σχόλια στην παράσταση της Πεντηκοστής του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα   315-324
POLEMIS IOANNIS D.: Nikephoros Blemmydes and Gregorios Palamas   325-332
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ.: Ο Ιωάννης Λυδός (6ος αι. μ.Χ.) και ο Ισίδωρος Σεβίλλης (7ος αι.) ως εθνολογικές πηγές και διεπιστημονικές διαπιστώσεις ειδικών 20ου αι.   333-347
ΠΑΣΧΟΥ Π. Β.: Ποιητικές Ανθολογίες Χριστιανικού Λόγου   348-359
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤ.: Η μυθική παράδοση περί του Απόλλωνος Σμινθέως σε προγύμνασμα του Θεοδώρου Εξαπτερύγου   360-364
ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝ.: Ο Εβραίος και η θήκη του   365-368
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ.: Ο αριθμός 365   369-371
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ – ΝΟΤΑΡΑ ΦΛ.: «Δι’ εξόδου και συνδρομής…». Χορηγοί κωδίκων του 13ου αιώνα και η θέση τους στην κοινωνία   372-394
MITSAKIS Κ.: The After Life or the Metaphysical Dimension in the Work of Romanos the Melodist    395-403
ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗΣ: Έκδοση των β΄ ωδών οι οποίες εξέπεσαν από τους εκδεδομένους κανόνες στα λειτουργικά βιβλία και τα AHG   404-479
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΔΙΟΝ.: Φιλολογικά σημειώματα εκ Φαναριού   480-484
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Ο Απόστολος Ανδρέας ως Άγιος δρακοντοκτόνος   485-497
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.: Ανέκδοτος κανών εις τους Αγίους Άλιον και Πλωτίνον   498-509
ΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ: Ανθρωπομορφισμός δένδρων – «φυτομεταμορφώσεις ανθρώπων» εις την Ελληνικήν λαϊκήν παράδοσιν   510-534
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ: Ο συμβολισμός της διακρίσεως «πράξεως» και «θεωρίας». (Σχόλιον εις τον «Μέγαν Κανόνα» του αγίου Ανδρέου Κρήτης)   535-550
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α.: Κονδακάριον του Σινά Σ 926. Τα νεοευρεθέντα φύλλα   551-629
RESUMES   631-641
Πίνακες Διοικητικών Συμβουλίων, Ιδρυτών κλπ.   643-644
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΝΒ | 2004-2006

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Δ. Β.: Η Φαναριωτική Ποίησις και αι επιδράσεις αυτής επί την αντίστοιχον Ρουμανικήν   5-84
ROMANO ROBERTO: Esegesi di Daniele di Patmos ai monostici di Menandro   85-100
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.: Πολιτική παρέμβαση της Εκκλησίας της Ανατολής στην λειτουργία της Πολιτείας. Βυζάντιο 324-1453. Σύντομη Διαχρονική σκιαγραφία   101-116
π. ΣΤΡΑΤΗ ΔΗΜ.: Επιστολογραφικά Νικηφόρου Θεοτόκη      117-162
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α.: Αγιολογικά και Υμνογραφικά εις Άγιον Ρωμανόν και Νήπιον (Νοεμ. 18)     163-204
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αγιολογικό κείμενο και εικόνα. Η περίπτωση του ψηφιδωτού της Μονής Λατόμου στη Θεσσαλονίκη      205-226
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ: Άγνωστη εικόνα της Αποτομής των αγίων δέκα μαρτύρων της Κρήτης από την Σύμη     227-250
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Η επιστολιμαία διατριβή του Γερασίμου Παλλαδά περί του ακριβούς χρόνου καθαγιασμού των τιμίων δώρων      251-322
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Ο ποιητής Χριστόφορος πρωτασηκρήτις ο Μαζαρινός   323-328
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: Η πατρότητα της Συνεχείας του Σκυλίτζη και τα προβλήματά της: συγκλίσεις και αποκλίσεις από τη Σύνοψη Ιστοριών      329-362
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ: Ανέκδοτη επιστολή του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Β’ προς τους Καρδιναλίους της Ρώμης      363-378
ΚΟΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ και ΧΡΟΝΗ-ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ: Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν Βιβλίον του Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού      379-390
ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛ.: Η χορηγία στις Κυκλάδες από τον 6ο μέχρι τον 14ο αι. Η μαρτυρία των επιγραφών      391-446
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Θεοσημίες προ της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων κατά τον ιστορικόν Κριτόβουλον      447-478
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.: Τα υπέρ της Μονής της Παναγίας της Λυκουσάδος του Φαναρίου Καρδίτσας παλαιά βυζαντινά (ιγ΄ και ιδ΄ αι.) έγγραφα (χρυσόβουλλα κ.ά.). Διπλωματική Έκδοση   479-528
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡ.: Περί την ακολουθίαν του αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου του Παρίου και Νικοδήμου του Αγιορείτου   529-544
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Μαρία Θεοχάρη (1923-2004) υπό Τ. Παπαμαστοράκη 545-548
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Φ. Νικητοπούλου και Μ. Γερολυμάτου      549-572
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: υπό Μεθ. Φούγια και Κων. Χαραλαμπίδου   573-578
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή (2000-2006): υπό Στ. Λαμπάκη   579-650
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΙΔΡΥΤΩΝ κλπ.      651-652
RESUMES   653-660
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΝΓ | 2007-2009

ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Παρατηρήσεις στο Μεταβυζαντινό γραπτό εθιμικό δίκαιο της Σύρου                                                5-18
ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.: Επιλογές και εκτιμήσεις     19-38
ROMANO ROBERTO: Nuove osservazioni agli inediti consignli a una novizia di S. Nilo Ancirano   39-48
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Ανέκδοτοι και ελλιπώς εκδεδομένοι ασματικοί κανόνες της παρακλητικής παραδιδόμενοι υπό σιναϊτικών χειρογράφων  49-102
PITSAKIS CONSTANTIN G.: A propos de la fete de Sainte-Sophie: Ideologie et rituels byzantins, pratiques moderns     103-114
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Μελέτες για την αυλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α’: Η απονομή του τίτλου του Σεβαστοκράτορα στον Ισαάκιο Κομνηνό, Τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118)                                        115-126
ΠΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μαρτυρίες για τη Μονή Δαφνίου σε κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών (17ος-19ος αι.)           127-138
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθηκα του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά       139-160
BAPBOYNH ΜΑΝΟΛΗ Γ.: Άγιος Ερμογένης «Επίσκοπος Σαμουταίων»  161-168
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α.: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός κα Άννα Δαλασσηνή: Σχέση αμοιβαίας αφοσίωσης ή συνύπαρξη πολιτικής αναγκαιότητας;  169-200
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ: Οι περιπέτειες ενός κρητικού Χειρογράφου. Το χειρόγραφο αρ. 4 της Μονής Γωνιάς Κισάμου   201-210
DETORAKI MARINA: Portraits de saints dans le Synaxaire de Constantinople      211-232
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.: Ο οικουμενικός πατριάρχης Νίφων Α΄ (1310-1314)       233-264
ΓΙΑΡΕΝΗ ΗΛΙΑ:Ο λόγιος και ο γενέθλιος τόπος. Η Τραπεζούντα με τον τρόπο του Βησσαρίωνος                               265-280
ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Ι.: Προσθήκαι εις τον κατάλογον των έργων Ιωσήφ του Υμνογράφου                              281-302
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Εξ λόγοι εις την ανάληψιν του Κυρίου επιγραφόμενοι επ’ ονόματι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εισαγωγή-Κριτική έκδοσις)  303-376
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡ.: Από την Κύπρο στη Σκιάθο. Ο κωδ. 11 Ευαγγελισμού Σκιάθου, Α’ μισού του 14ου αι.       377-406
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ Ν.: Ένα χειρόγραφο από τα Μετέωρα στην συλλογή του Robert Curzon: BL Additional 39618 (με 6 πίνακες)      407-442
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις Ι. Πολέμη, Κανόνες εις τον όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην. Κριτική έκδοσις. Αθήναι 1993 (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων), σσ. 177                                       443-466
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ.: Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης η συνέχεια της ερμηνείας εις το Άσμα των Ασμάτων   467-502
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡ.: Άγνωστον ποίημα του Αντωνίου Μανούσου (1822-1903) του έτους 1889                503-506
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ: Υμνογραφικοί Υπομνηματισμοί    507-540
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓ.: Ανέκδοτος κανών Ιωσήφ του Υμνογράφου εις Όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης      541-584
RESUMES   585-595
ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ   597-600
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΔ TOMOΥ | 20102013

ROMANO  ROBERTO:  Aggiunte e correzioni  alla  bi bliografia della bizantinistica italiana 1960-1979     5-18
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Γερασίμου Βλάχου, πραγματεία περί της θρησκείας του Μωάμεθ (εισαγωγή-κριτική έκδοση)     19-106

ΠΑΣΧΟΥ Π. Β.: Μία ορθόδοξη Κατήχηση του Μελετίου Πηγά     107-168
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Π.: Αρχαία Ιστορία και ερμηνευτικές στρατηγικές στον Βησσαρίωνα     169-190
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ι.: Ιωσήφ Υμνογράφου Δύο Εγκώμια εις τον Απόστολον Βαρθολομαίο     191-233
ΤΩΜΑΔΑΚΗ  ΕΥΤ.  Ι.: Ο κωδικογράφος  Μιχαήλ Λουλούδης και οι συνεπώνυμοί του εις Κρήτην     234
ΚΑΡΓΑ Κ. ΜΑΡΙΑΣ: Οι άγιοι της Α’ Εικονομαχίας και το ανέκδοτον συναξάριον του Κωδικός Athen. Β.Ν. 2108     235-290
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.: Η επιδρομή των Αιγυπτίων στην Κύπρο το 1158 και ο άγνωστος Δούκας Κύπρου     291-298
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ.: Γρηγορίου Νύσσης, Ερμηνεία της α΄ ωδής     299-350
ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ.: Επιστολή Μάρκου Κυπρίου του Πορφυροπούλου προς Χρύσανθον     351-356
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Charles Astrue, υπό Π. Β. Πάσχου, Αικ. Χριστοφιλοπούλου (1917-2012), υπό Κων. Μέντζου-Μεϊμάρη      357-364
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ: υπό Αικ. Χριστοφιλοπούλου (+), Χ. Μπαλόγλου,  Στ. Λαμπάκη,  Χ. Χαραλαμπίδη, Μ.Γερολυμάτου     365-402
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: υπό Αιμιλίας Μιχαηλίδου,  Δ. Δέδε,  Στ. Γεωργίου,  Χ. Μπαλόγλου, Στ. Λαμπάκη     403-421
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινή και  Μεταβυζαντινή  (2007-2012) υπό Στ. Λαμπάκη  423-573
RESUMES  575-579
ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ 581-584
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΝΕ | 2018-2019

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1918-2018 Σύντοµος ἱστορικὴ ἀναδροµὴ         εʹ-ιηʹ
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝ. – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡ. – ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ.: Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου Ἀκολουθία εἰς τὸν Ἅγιον Μάρκον τὸν Εὐγενικόν     1-122
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝ. – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡ. – ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ.: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ὑπεράσπισις τοῦ ἐγχειριδίου «Περὶ τῆς συνεχοῦς µεταλή­ψεως». Ἀνέκδοτη ἐπιστολιµαία πραγµατεία      123-200
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝ. – ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ.: Ἄγνωστος βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἐκ τῶν νεοανευρεθέντων σιναϊτικῶν χειρογράφων           201-248
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Ἡ Ἀργοκοιλιώτισσα ἐτυµολογουµένη­   249-262
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤ.: Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Σιναΐτης ἡγούµενος τῆς Μονῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου  263-288
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ.: Συµβολὴ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ κειµένου ᾀσµατικῶν κανόνων τῶν µηναίων     289-304
ΠΟΛΕΜΗ ΙΩ.: Φιλολογικὲς παρατηρήσεις στὸν Ἀποκριτικὸν τοῦ Μακαρίου τοῦ Μάγνητος     305-312
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡ.: Ἐξήγησις τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας. Ἄγνωστο καὶ ἀνώνυµο ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πάριου*   313-352
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚ.: Εἰκονογραφικὰ θέµατα ἄµεσα ἐµπνευσµένα ἀπὸ τὰ κείµενα τῆς θείας Λειτουργίας             353-380
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚ.: Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἑορτή, ἡ παλαιοχριστιανικὴ καὶ ἡ βυζαντινὴ εἰκονογραφία της       381-420
ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΕΛ.: Οἱ µικρογραφίες ἀνεκδότου φυλακτηρίου ἐξορκιστικοῦ κυλίνδρου (Scroll-Rotulus) τοῦ 17ου αἰ. ἀπὸ τὴ Σπάρτη –Πισίδια– τῆς Μικρᾶς Ἀσίας      421-492
ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΙΡΓ.: Ὁ ἱερὸς ναὸς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Φιλιατρῶν καὶ ἡ ἐµφάνισις τοῦ Σταυρεπιστέγου ναοῦ       493-526
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤ.: Ἡ πρόσληψη τοῦ γεγονότος τῆς πολιορκίας τῆς Ἱερουσαλὴµ ἀπὸ τὸν Σενναχηρεὶµ στὴν βυζαντινὴ γραµµατεία καὶ τέχνη  527-546


* Λόγῳ ἀπρόβλεπτης τεχνικῆς δυσλειτουργίας ἡ παροῦσα μελέτη τῆς κυρίας Μαντουβάλου δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πλήρη μελέτη, ἡ ὁποία ἀπεστάλη καὶ θὰ συμπεριληφθῇ στὸν ἑπόμενο τόμο ΝΣΤ΄ τῆς Ἐπετηρίδος

 

 

 

 

Back To Top