skip to Main Content

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΩΝ  ΑΡΘΡΩΝ

 

Α

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.: Ο οικουμενικός πατριάρχης Νίφων Α΄ (1310-1314)  2007-2009
ΑΔΑΜΗ ΜΙΧΑΗΛ Γ. Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης Π. Γριτσάνη αποκειμένης νυν εν τη ιερά μητροπόλει Ζακύνθου    1966-1967
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Φιλιατών. Νικηφόρος Μελισσηνός-Κομνηνός    1931
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Φιλιατών. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω   1929
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Φιλιατών. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τοις Πατριαρχείοις Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων    1930
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας    1933
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω.   1927
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας. Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ πατριαρχείω.   1928
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας    1935
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας    1937
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Μητροπολίτου. του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμ. Πατριαρχείω.    1932
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας    1936
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ) Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανικήν κατάκτησιν    1963
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤ., Χριστιανικαί επιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρήτης  1972-1973
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α. Σ. Η κουρά των κληρικών και μοναχών κατά το κανονικόν δίκαιον της ορθοδόξου Εκκλησίας    1953
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Αμίλκα. Το «Ρηνάκι» της Πλάκας    1930
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ. Ανασκαφή εις τον άγιον Χαράλαμπον Μαρωνείας Κομοτηνής    1975-1976
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ. Εικών παλαιολογείου τέχνης εν Σίφνω   1975-1976
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. Γεωγραφικά ονόματα    1958
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Γλωσσικαί παρατηρήσεις εις μεσαιωνικούς συγγραφείς.    1925
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Επιτίμιον κατά της αδελφοποιίας    1927
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Η οικογένεια Βατάτζη    1951
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Θεόφιλος Παγκώστας Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1805-1825)    1949
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Παίσιος Λιγαρίδης    1937
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Παρατηρήσεις τινές εις την μεσαιωνικήν γεωγραφίαν.    1924
ΑΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. Γενεαλογικά εκ Χίου. Βεστάρχαι –Καλόθετοι – Κορέσσιοι    1956
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Π. Εισαγωγή εις την Νεοελλ. διαλεκτολογίαν. Περί της αρχής των νέων Ελληνικών διαλέκτων.   1924
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Π. Περί της επιδράσεως της Βενετίας εις τας υπ’ αυτής καταληφθείσας Ελληνικάς χώρας.    1925
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α. Οι Εβραίοι εν τω Βυζαντινώ κράτει    1929
ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ν. Περί της αρχής των βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων της νέας Ελληνικής.    1933
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Α. Προσευχόμενοι υπό αψίδα επί βήλου   1953
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ. Τα ξενοφανή της Φιλιππουπόλεως ονόματα Pulpudeva, Ploudin, Plovdin, Pulpudena, Plovdiv    1940
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Χ. Μάριου Βικτωρίνου ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα μετά παρατηρήσεων επί της τριαδολογίας αυτού και Νεοελληνικής αποδόσεως των ύμνων    1999-2000
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ανέκδοτη επιστολή του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Β’ προς τους Καρδιναλίους της Ρώμης    2004-2006
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Γ. Χριστιανικά σύμβολα. Αι «Ευλογίαι» του αγίου Μήνα    1925
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ιωσήφ του Βρυεννίου μετά τινος Ισμαηλίτου Διάλεξις   1966-1967
ΑΤΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρχιμ. Η επισκοπή Σκύρου ανά τους αιώνας.  1939
 

Β

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εκ του τοπωνυμικού της Ιθάκης    1959
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α. Μοναχικός βίος και γλώσσα    1974
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Η μαρτυρία του περιηγητού Robert de Dreux περί του κωδωνοστασίου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης   1953
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Η παρά την Θεσσαλονίκην Βυζαντινή μονή του Χορταΐτου    1939
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Το εν Θεσσαλονίκη παρεκκλήσιον Παναγίας της Ελεούσης    1936
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η παρ’ Ευσταθίω μνεία περί μονής τινος της Αχειροποιήτου    1938
ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜ. Τα εν τη Βυζαντινή Μουσική «Κρατήματα»    1933
ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜ. Το εν Κέδρω Σάμου Βαπτιστήριον    1932
BAPBOYNH ΜΑΝΟΛΗ Γ.: Άγιος Ερμογένης «Επίσκοπος Σαμουταίων»  2007-2009
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Δ. Από τας εκκλησίας της νήσου Κύθνου    1958
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Δ. Περί την χρονολόγησιν του ναού της Αγίας Τριάδος Αδάμαντος Μήλου    1965
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Δ. Συμβολή εις τους τρουλλοκαμάρους ναούς της Ελλάδος    1960-1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Ανδρόνικος ο Κομνηνός και Οδυσσεύς    1969-1970
ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ Αρκαδίου. Αι εν τω ναώ της αγίας Ειρήνης κατά την Μ. Παρασκευήν τελούμεναι «θείαι κατηχήσεις»    1930
ΒΕΗ Ν. Αντιβολαί Βυζαντινών κειμένων    1938
ΒΕΗ Ν. Λέων – Μανουήλ Μακρός, επίσκοπος Βελλάς – Καλοσπίτης, μητροπολίτης Λαρίσσης – Χρυσοβέργης, μητροπολίτης Κορίνθου   1925
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Π. Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, Κριτική θεώρησις επόψεως Στεφάνου Δραγούμη    1981-1982
ΒΙΣΒΙΖΗ ΙΑΚΩΒΟΥ. Αι βολαί της νήσου Κέας    1949
ΒΛΑΧΟΥ Ν. Η σχέσις της πολιτειολογίας και της πολιτικής προς την ιστορίαν    1953
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. Η θέσις της κυρίως Ελλάδος εντός του Βυζαντινού κράτους    1949
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. Το χρονικόν των Μετεώρων, Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία.    1924
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. Το χρονικόν των Μετεώρων. Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία.    1925
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. Λ. Λάτρος    1966-1967
ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥ Ανέκδοτος αλληλογραφία περί της Ελληνικής κοινότητος Τοκαΐας    1952
ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Μία μεταβυζαντινή επιγραφή    1926
ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Σιναϊτικαί έρευναι    1937
ΒΟΥΡΒΕΡΗ Κ. Ι. Ανθρωπισμός και χριστιανισμός    1953
ΒΡΑΝΟΥΣΗ EPA Λ. Πατμιακά. Χρυσόβουλλον Νικηφόρου του Βοτανειάτου υπέρ της εν Στροβίλω μονής του Προδρόμου (1079)   1964
 
 
 

Γ

 
ΓΑΒΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ανέκδοτον σιγίλλιον περί του εν Σικίνω ναού της Επισκοπής    1930
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Αρχιμ. Ο Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθενίας    1936
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Αρχιμ. Περί τον Όσ. Νίκωνα τον Μετανοείτε   1936
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Ηλιουπόλεως. Τα πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως χωρία κατά τουρκικόν χειρόγραφον του ΙΕ΄ αιώνος    1951
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ηλιουπόλεως. Δύο ανέκδοτα γράμματα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Α’    1952
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ηλιουπόλεως. Μια άγνωστος περιπέτεια του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε’. Εν ανέκδοτον γράμμα του    1949
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗ μοναχός Κατάλογος χει/φων κωδδ. της βιβλιοθήκης της κατά το αγιώνυμο όρος του Άθω ιεράς και μεγαλωνύμου Σκήτης της αγίας Θεομήτορος Άννης (μέρος Α’)    1959
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗ μοναχός Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων του Κυριακού της εν Άθω Σκήτης της Αγίας Άννης    1960-1961
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Άγνωστη εικόνα της Αποτομής των αγίων δέκα μαρτύρων της Κρήτης από την Σύμη    2004-2006
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠερί της τοπωνυμίας Καλαμπάκα    1938
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΑΡΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η περιήγησις του Ιμπν Μπαττούτα ανά την Μικράν Ασίαν και η κατάστασις των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών κατά τον ΙΔ’ αιώνα    1952
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Μελέτες για την αυλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α’: Η απονομή του τίτλου του Σεβαστοκράτορα στον Ισαάκιο Κομνηνό, Τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118)  2007-2009
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.:Η επιδρομή των Αιγυπτίων στην Κύπρο το 1158 και ο άγνωστος Δούκας Κύπρου 2010-2013
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. Α., Σπουδαί βυζαντινών προσωπικοτήτων, Σισίννιος Ρενδάκις    1972-1973
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. Απόπειρα εξισορροπήσεως τιμών και νομισματικού πληθωρισμού επί βασιλείας Ηρακλείου    1979-1980
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. Αι παρά την Δημητριάδα βυζαντιναί μοναί. Μέρος δεύτερον. Τα σωζόμενα μνημεία.    1925
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. Ανάγλυφον εκ Κεφαλληνίας    1929
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι    1933
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι    1930
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. Το φρούριον του Βόλου    1931
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλικοί μελέται    1938
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί μοναί. — Ανάγλυφον της Θεοτόκου Οξείας Επισκέψεως εν τω ναώ της Παναγίας εν Μακρινίτση   1924
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Έρευναι εν τη επαρχία Αγιάς, Δέσιανη (=Βεσαίνη) Βαθύρρευμα   1940
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Η επί του Πηλίου μονή του αγίου Λαυρεντίου    1935
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ι. Διόρθωσις επιγραφής    1927
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Μολυβδόβουλλα εκ της επαρχίας Αλμυρού   1926
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Παλαιοχριστιανική επιγραφή και Παλαιοχριστιανικόν νεκροταφείον Βόλου    1936
ΓΙΑΡΕΝΗ ΗΛΙΑ:Ο λόγιος και ο γενέθλιος τόπος. Η Τραπεζούντα με τον τρόπο του Βησσαρίωνος    2007-2009
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο «Νέος Αρμενόπουλος» του Κωνσταντίνου Χρυσοκεφάλου (1831)    1964
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου, Συμπλήρωμα δεύτερον    1977-1978
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διορθώσεις εις την «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου   1958
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Προσθήκαι εις το Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζ. Δικαίου    1958
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άγνωστον ιδιωτικόν εγχειρίδιον Βυζαντιακού δικαίου    1936
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζητήματά τινα εκ της εκλογής των Ισαύρων    1933
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατάλογοι Ελληνικών κωδίκων εν Ελλάδι και Ανατολή    1935
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λόγος ανέκδοτος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου εις την προεόρτιον εορτήν του αγίου Δημητρίου    1951
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου εις Νομοκάνονας των μετά την άλωσιν χρόνων    1949
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Διόρθωσις εις χωρίον των Βασιλικών    1959
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις του ιστ΄ αιώνος περί της επιληψίας ως λόγου διαζυγίου          1960-1961
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Ο υπ’ αριθ, 121 κώδιξ της Μονής Αγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) και δύο χρονολογίαι  της Εκλογής των Ισαύρων και του Προχείρου Νόμου    1960-1961
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Η ελληνική συμβολή εις την έρευναν της ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου    1954
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνος    1953
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ., Ανέκδοτον εγχειρίδιον περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά το οθωμανικόν δίκαιον    1957
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ., Ένδεκα επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου εν Κρήτη επί Τουρκοκρατίας    1955
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ., Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου    1952
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου    1952
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου    1956
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το εθιμικόν δίκαιον εν Αθήναις επί Τουρκοκρατίας και ο «Κώντικας» του Νοταρίου Πούλου    1950
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το επαρχιακόν βιβλίον και οι νόμοι Ιουλιανού του Ασκαλωνίτου    1937
ΓΚΙΝΗ Δημητρίου. Διορθώσεις εις την εξάβιβλον του Αρμενοπούλου επί τη βάσει του Νομοκάνονος του Μαλαξού    1938
ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Σ., Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου    1972-1973
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αγιολογικό κείμενο και εικόνα. Η περίπτωση του ψηφιδωτού της Μονής Λατόμου στη Θεσσαλονίκη    2004-2006
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Ιησούς διδάσκων εν τη Συναγωγή της Ναζαρέτ    1999-2000
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σχόλια στην παράσταση της Πεντηκοστής του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα    2003
ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθηκα του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά  2007-2009
ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, «Έπαινος εις το κρασί» —«Περί μεθύσου»    1972-1973
ΓΟΥΔΑ ΜΙΧ. Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς Μονής του Βατοπεδίου    1927
ΓΟΥΔΑ ΜΙΧ.. Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου   1926
ΓΡΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ Ο Ιεροσολύμων Γερμανός (1534 – 1579)    1958
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. Σχολή Κουρούτζεσμε    1968
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. Πρώτη περίοδος λειτουργίας της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως    1965
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. Aι πηγαί της ιστορίας της μονής Φιλοσόφου    1957
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης    1954
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. Πατριαρχικά γράμματα υπέρ της μονής του Φιλοσόφου    1956
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ.Η αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και Αργυροκάστρου    1950
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ.Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος    1963
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ.Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της σχολής Δημητσάνης    1952
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ.Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Καράκαλλος    1959
 
 

Δ

ΔΑΛΕΖΙΟΥ Ε. Ο απελευθερωτικός αγών και η Αγία Έδρα    1953
ΔΕΝΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Επί μιας επιστολής του Φρειδερίκου Β’ προς Ιωάννην Δούκαν Βατάτζην    1937
ΔΕΤΟΡΑΚΗ Θ. Ε. Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου    1987-1989
ΔΕΤΟΡΑΚΗ Θ. Ε. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των Βιβλιοθηκών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης    1977-1978
ΔΕΤΟΡΑΚΗ Θ. Ε. Προσθήκαι εις το Πατερικόν Λεξικόν του Lampe εκ των έργων Γρηγορίου του Θεολόγου    1981-1982
ΔΕΤΟΡΑΚΗ Θ. Ε. Ρωμανικαί επιδράσεις εις την ποίησιν Κοσμά του Μελωδού    1979-1980
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Ε. Ανέκδοτον εγκώμιον εις Ανδρέαν Κρήτης    1969-1970
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Ε. Ανέκδοτος ακολουθία Γρηγορίου του εν Ακρίτα   1968
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Ε. Ανέκδοτος Βίος Κοσμά του Μαϊουμά    1974
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, Κλασσικαί απηχήσεις εις την βυζαντινήν Υμνογραφίαν    1972-1973
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ: Οι περιπέτειες ενός κρητικού Χειρογράφου. Το χειρόγραφο αρ. 4 της Μονής Γωνιάς Κισάμου  2007-2009
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α. Συμβολαί εις τους καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων    1981-1982
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α. Αγιολογικά και Υμνογραφικά εις Άγιον Ρωμανόν και Νήπιον (Νοεμ. 18)          2004-2006
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α. Το κωδικογραφικό εργαστήριο της μονής Δουσίκου τον 16ο αιώνα και ο βιβλιογράφος Κάλλιστος    1999-2000
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡ.: Από την Κύπρο στη Σκιάθο. Ο κωδ. 11 Ευαγγελισμού Σκιάθου, Α’ μισού του 14ου αι.   2007-2009
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. Και πάλιν περί του αγίου Λεοντίου του Νέου    1999-2000
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. Ο αριθμός 365    2003
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. Σπάνιοι και ανύπαρκτοί τινες Άγιοι    1999-2000
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. Το εικονογραφικόν θέμα «Άνω σε εν θρόνω και κάτω εν τάφω» εν Νοτίω Ελλάδι    1999-2000
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ. Ο άγιος Γεώργιος ο Γοργός       1994-1998
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ. Τα περί δήθεν χρήσεως Παριανού μαρμάρου κατά την ανοικοδόμησιν του Ναού του Σολομώντος    1994-1998
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡ., Μία περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στη Νάξο    1972-1973
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Σικελίας και Κάτω Ιταλίας    1968
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περί την τοιχογραφίαν του αγίου Λεοντίου του Νέου εν Νάξω    1966-1967
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔ. Επί τη 1600ή επετηρίδι του θανάτου του Μ. Κωνσταντίνου (337-1937)    1937
ΔΙΟΜΗΔΗ ΑΛΕΞ. Η εξέλιξις της φορολογίας της γης εις το Βυζάντιον    1949
ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Άγιος Παντελεήμων Μπουλαριών (εκτός κειμένου εικ. 1-20)    1969-1970
ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Αι τοιχογραφίαι του ναού της Νάξου «Παναγία στης Γιαλλούς» (1288/9)    1964
ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η κτιτορική επιγραφή ναΐσκου του Μυστρά    1958
ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο ναός των αγίων Θεοδώρων της Λακωνικής Τρύπης    1955
ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β., Ανάγλυπτος παράστασις βυζαντινού μύθου    1972-1973
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Αι εκκλησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου.    1935
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Ανέκδοτα εγκώμια εις τους τρεις Ιεράρχας    1933
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος εις την γέννησιν του Χριστού    1930
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος περί των του Αγίου Πνεύματος προόδων    1931
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Γεώργιος Καλύβας    1929
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Διάλογος του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Γ’, του Αγχιάλου προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Α’ Κομνηνόν    1939
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Εκ των καταλοίπων του Β. Μυστακίδου τα υπ’ 16 και 17    1941
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Η ανέκδοτος ερμηνεία του Μιχαήλ Ακομινάτου εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου    1928
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια εις την ανακομιδήν του λειψάνου τoυ εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.    1925
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον    1940
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Κρίσις περί των συγγραμμάτων Μακαρίου του Αιγυπτίου.    1924
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτα έργα    1937
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Θ’, ο Αγαπητός    1941
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Περί του εν Ιεροσολύμοις αγίου φωτός    1936
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Συμμετοχή του Κωνσταντίας Επιφανίου εις την καταδίκην του Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου    1926
 ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού    1939
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού    1940
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ.Ι. Ο Αθηνών Άνθιμος και πρόεδρος Κρήτης ο ομολογητής    1932
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών ομιλία περί ιερωσύνης    1938
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικολάου Καβάσιλα ανέκδοτον εγκώμιον εις τους τρεις ιεράρχας    1938
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χειρόγραφα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου    1938
 
 

Ε

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚ. Το πάθος της οργής εν τη βυζαντινή ασκητική γραμματεία   1966-1967
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ ΦΛ. «Δι’ εξόδου και συνδρομής…». Χορηγοί κωδίκων του 13ου αιώνα και η θέση τους στην κοινωνία    2003
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Εκκλησία Ρόδου    1929
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. Oι Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος και Ιερόθεος    1928
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Συμπληρωματικός κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους    1957
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Ο χρόνος της ακμής Συμεών του Μεταφραστού    1933
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ πρ. Λεοντοπόλεως Συμεών Λογοθέτης ο Μεταφραστής    1931
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως, Θράκες μουσικοί    1936
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. Αγιολογικά    1932
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. Αγιολογικά ο άγιος Δημήτριος εν τη υμνογραφία   1935
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. Ανδρέας Ο Πηρός ή Τυφλός    1933
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο μαΐστωρ, και ο χρόνος της ακμής αυτού    1938
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ πρ. Λεοντοπόλεως. Περί κομμώσεως των Βυζαντινών    1931
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. Το Συνοδικόν της Εκκλησίας της Ελλάδος    1937
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, πρ. Λεοντοπόλεως, Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά έργα αυτού    1939
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα. Β΄ (Πρόλογος, σημειώσεις, πίναξ υπό Μ.Α. Ναουμίδου)    1955
 
 

Ζ

 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Το Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και Δύσεως    1958
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1955
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. Σφραντζής ο Φιαλίτης    1953
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1949
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. Βυζαντινά και Βενετικά ανάλεκτα    1930
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. Ιστορικά σημειώματα    1932
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν εκ βορείου Ηπείρου    1938
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Ιερεμίου του Α’ περί της Μονής της Κορακονησίας    1937
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κατάλογος της συλλογής Περικλέους Ζερλέντη    1937
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κεφαλληνίας ιστορικά και τοπωνυμικά    1929
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1951
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1948
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1941
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1952
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει    1948
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης Έλλην ποιητής των χρόνων της Αναγεννήσεως    1928
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ο αρχιεπίσκοπος Άντελμος και τα πρώτα έτη της Λατινικής εκκλησίας Πατρών    1933
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ο Μαρκίων του Μομφερράτου Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος και ο Βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος ο ΣΤ΄.    1935
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Περί της τιμής του σίτου εν Βυζαντίω    1936
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝ. Ι., Το δίκαιον εις τας ελληνικάς Ασσίζας της Κύπρου    1955
ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. Ι. Νομοθετικαί προσπάθειαι Αικατερίνης της Μεγάλης και σύγχρονοι πόθοι ελληνικοί    1953
ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. Το «Νομικόν Πρόχειρον» Μιχ. Φωτεινοπούλου (1765)    1937
ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. Το δίκαιον εις το χρονικόν του Μορέως    1948
ΖΩΗ Λ. Μιχαήλ Ερμόδωρος Ληστάρχης, Ιερώνυμος Λίταρχος    1940
ΖΩΗ Λ. Χ. Αλέξανδρος ο Νερούλης    1939
ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑ Βιογραφικά σημειώματα περί της οικογεν. Μουζάκη.    1926
ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑ Μέλη της Βυζαντινής οικογενείας Καλέκα εν Κέρκυρα και Ζακύνθω    1937
ΖΩΗ Ω Χ. Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων    1928
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β’ του κατακτητού, κατά ανέκδοτον Ελληνικό Βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής βιβλιοθήκης    1952
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. Ιστορία του Πτωχολέοντος (κατ’ ανέκδοτον παραλλαγήν)    1958
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. Ο Πουλλολόγος κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα 701    1960-1961
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β’ και Σελήμ Α’ (κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής Βιβλιοθήκης)    1953
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. Τζάνε Βεντράμου Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηφανίας (άγνωστον στιχούργημα του ις’ αιώνος)    1954
 ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ., Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα Παρηγορητική (κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας)    1956
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ., Ο Πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν)    1955
ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ., Πανάρατος· μονόπρακτος λαϊκή διασκευή της Ερωφίλης    1957
ΖΩΡΑ ΠΟΠΗ Άννα Αποστολάκι    1958
 
 

Η

 
Η αποσταλείσα περί εκτυπώσεως των τιμητικών τόμων εγκύκλιος
 
ΗΛΙΟΥΔΗ ΙΩ. Ν. Υπήρξαν δύο Νικόλαοι ιατροί Βελισδονίται κατά το 1683;   1999-2000
ΗΛΙΟΥΔΗ Ι. Ν. Ο πολιτικός στίχος και η προέλευσίς του    1990-1993
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤ. Δ. Η «ύδατος βλύσις» κατόπιν θαύματος στον βίο Νίκωνος του «Μετανοείτε». Συναφείς θαυματικές και άλλες διηγήσεις    1999-2000
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ. Θεοσημίες προ της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων κατά τον ιστορικόν Κριτόβουλον    2004-2006
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ. Ο Απόστολος Ανδρέας ως Άγιος δρακοντοκτόνος    2003
ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Παρατηρήσεις στο Μεταβυζαντινό γραπτό εθιμικό δίκαιο της Σύρου  2007-2009
 
 

Θ

 
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Η δήθεν αφορμή η προκαλέσασα την αποστασίαν της Κρήτης κατά τo 1363    1932
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Η καταγωγή της Κερκυραϊκής οικογενείας των Βουλγάρεων    1936
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Η πρώτη συμμαχία των κυριάρχων κρατών του Αιγαίου κατά της καθόδου των Τούρκων αρχομένου του ΙΔ’ αιώνος    1930
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Πρεσβεία Αρμενίων προς την Βενετικήν Γερουσίαν    1932
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Πρεσβεία Κόμητος Αλητίου, ψιλώ ονόματι Δου – Αθηνών, προς την Βενετ. Γερουσίαν    1932
ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Πρεσβεία Ρογήρου de Lluria προς την Βενετικήν Γερουσίαν    1931
ΘΕΟΧΑΡΗ Δ. Ρ. Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Πόρτο Ράφτη    1953
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Η ενδυτή του αγίου Μάρκου    1959
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Υπογραφαί κεντητών επί αμφίων του Άθω    1963
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ. Εκ των μεταβυζαντινών εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλεως. Η κεντήτρια Ευσεβία    1966-1967
 
 
 

Ι

 
ΙΕΖΕΚΙΗΛ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ακολουθία του οσιομάρτυρος Δαμιανού του νέου    1930
ΙΕΖΕΚΙΗΛ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ανέκδοτα αυτόγραφα γράμματα    1932
ΙΕΡΟΥΣΟΛΥΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Η Βυζαντινή Ιερουσαλήμ, ιστορικώς    1935
 
 
 

Κ

 
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ ΚΩΣΤΑ Μεταφορά πλοίων διά ξηράς. Σόρβολος και Μωάμεθ Β΄    1930
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΔΙΟΝ. Φιλολογικά σημειώματα εκ Φαναριού    2003
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ. Λεξικά των Επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας Α’. Προλεγόμενα εν όψει κριτικής εκδόσεως    1987-1989
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ. Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας. Β’ Τα κείμενα των Λεξικών    1990-1993
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ Ι. Η διέλευσις του περιηγητού Arnold von Harff δι’ Ελλάδος κατά το 1497    1953
ΚΑΛΛΕΡΗ Ι. «Τροφαί και ποτά» εις πρωτοβυζαντινούς παπύρους    1953
ΚΑΡΓΑ Κ. ΜΑΡΙΑΣ: Οι άγιοι της Α’ Εικονομαχίας και το ανέκδοτον συναξάριον του Κωδικός Athen. Β.Ν. 2108 2010-2013
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ Π. Βυζάντιον – Αρμενία – Ιβηρία (Γεωργία)    1929
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ Π. Το έπος Διγενή Ακρίτα κατά το χειρόγραφον Μαδρίτης ή Εσκουριάλ    1926
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Γρηγ. Η κοινωνική πολιτική εις τας νεαράς του Λέοντος του Σοφού    1937
ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ Στυλιανού. Έμμετρος Χριστιανική επιγραφή του έτους 1758 εκ Χίου    1938
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Α. Δ. Ο Στράβων και oι Βλάχοι της Πίνδου    1953
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Αντ. Επιγραφή από τους Σάλωνες της Αιγίνης    1935
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Η πατρότητα της Συνεχείας του Σκυλίτζη και τα προβλήματά της  συγκλίσεις και αποκλίσεις από τη Σύνοψη Iστοριών    2004-2006
ΚΟΛIA Γ. Τ. Λόγοι και χρόνος εκδόσεως της Νεαράς 109 Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού    1953
ΚΟΛΙΑ Γ. Περί απλήκτου    1941
ΚΟΛΙΑ Γ. Σιδερόκαστρον    1933
ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο Καίσαρ Ιωάννης Δούκας, αντιγραφεύς του cod. Par. Gr. 2009 του de administrando imperio    1938
ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. Η μεταξύ Καταλανικής Εταιρείας και φραγκικού δουκάτου των Αθηνών μάχη    1956
ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τόρνα-επιχώριος γλώσσα    1938
ΚΟΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ και ΧΡΟΝΗ – ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν Βιβλίον του Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού    2004-2006
ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗΣ Έκδοση των β΄ ωδών οι οποίες εξέπεσαν από τους εκδεδομένους κανόνες στα λειτουργικά βιβλία και τα AHG    2003
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘ. Συναγωγή επιγραμμάτων εις τους τέσσαρας Ευαγγελιστάς    1951
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ., Βυζαντινών αγωγή και διαγωγή    1956
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ., Πηγαί του εις τον Νιπτήρα ύμνου Ρωμανού του Μελωδού    1957
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Δ. Παρατηρήσεις εις τους χρησμούς Λέοντος του Σοφού    1960-1961
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νέος κώδιξ χρονικής βίβλου Μιχαήλ του Γλυκά    1964
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υμνογραφικά εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη    1963
ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. Απηχήσεις βυζαντινοβουλγαρικών συγκρούσεων εις αγιολογικά κείμενα    1966-1967
ΚΟΝΙΔΑΡΗ Γ. Ι. Περί την πρώτην μνείαν των Αλβανών εν ταις εκκλησιαστικαίς πηγαίς και τα όρια της χώρας των επί Βυζαντινών    1953
ΚΟΝΙΔΑΡΗ Ι. – ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. «Επιτελεύτιος βούλησις και διδασκαλία» του οικουμενικού πατριάρχου Ματθαίου Α’ (1397-1410)    1981-1982
ΚΟΝΟΜΗ Ν. Χ. Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία της Κυπριακής διαλέκτου    1953
ΚΟΡΡΕ ΑΙΚ. Γ. Περίπτωσις επιδράσεως της Βυζ. τέχνης επί την Νεοελληνικήν Ηπειρωτικήν αργυροχοΐαν    1975-1976
ΚΟΡΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. «Κορώνη»—Παραμπύκια —Φλόκος    1974
ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤ. «Το περί των εν οδούσι παθών» έργον Νεοφύτου του Προδρομηνού    1930
ΚΟΥΖΗ Αριστ. Δύο θεραπευτικαί οδηγίαι του Μαγιστριανού «περί θεραπείας λεπρών» κατά τον Ελληνικόν κώδικα XLV της Βιέννης    1931
ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤ. Παρατηρήσεις επί τινων ανεκδότων ιατρικών κωδίκων των βιβλιοθηκών της Ευρώπης και καθορισμός ενίων τούτων    1929
ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤ. Το ανέκδοτον έτι ιατρικόν έργον του Ανδρειωμένου    1929
ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. Το «περί ούρων» έργον του Ιωάννου επισκόπου Πρισδριανών    1933
ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ. Καμαρώνω    1932
ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ. Κυνηγετικά εκ της εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων    1932
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ To κιόνιον του Νεόφυτου    1931
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Αγώνες, αγωνίσματα και αγωνιστικά παίγνια κατά τους βυζαντινούς χρόνους    1937
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Αι οδοί και οι έμβολοι των Βυζαντινών πόλεων    1948
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Αι παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω δημώδεις παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις    1931
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Βυζαντιναί τινες παραδόσεις    1952
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Βυζαντινών νεκρικά έθιμα    1940
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία και ορθογραφία.    1928
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Βυζαντινών τροφαί και ποτά    1941
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Γεύματα, δείπνα και συμπόσια των Βυζαντινών    1933
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Διορθωτικά και ερμηνευτικά εις την Έκθεσιν της βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και το Κλητορολόγιον του Φιλόθεου    1949
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Εκ του αλιευτικού βίου των Βυζαντινών    1948
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Εκ του ναυτικού βίου των Βυζαντινών   1951
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Εκ του ποιμενικού βίου των Βυζαντινών    1949
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Η αμπελουργία παρά Βυζαντινοίς    1950
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Η εν Θήρα ιερά μονή του αγίου Νικολάου    1929
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω    1924
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Μπολιάρις    1926
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Ξελινίζω    1927
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Ο χορός παρά Βυζαντινοίς  1938
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Ονόματα και είδη άρτων κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.    1928
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων    1927
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Περί κομμώσεως των Βυζαντινών    1930
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Περί την Βυζαντινήν οικίαν    1936
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Περί της των ανήβων τροφής και επιμελείας παρά Βυζαντινοίς    1938
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Συμβολή εις το περί βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον    1954
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον    1925
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον.    1926
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Τα ανεμίτσια    1939
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Τα κατά την γέννησιν και την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών    1938
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Τα κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων    1939
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Τα λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους    1935
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Ι. Περί της χρησιμότητος και του τρόπου της συγκροτήσεως ενός Corpus των βυζαντινών δημωδών παροιμιών    1955
ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ Στεφ. Ν. Πλαστόν χρυσόβουλλον Νικηφόρου Β΄ του Φωκά    1954
ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου, Τα κειμηλαρχεία και η βιβλιοθήκη της εν Άθω Μονής Μεγίστης Λαύρας εν κινδύνω    1935
ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου. Ο κατάλογος των επισήμων Αθωνικών εγγράφων του Ουσπένσκη    1931
ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου. Τα Αγιορειτικά αρχεία και ο κατάλογος του Πορφυρίου Ουσπένσκη    1930
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Γ. Φωνητικά ζητήματα    1948
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο συμβολισμός της διακρίσεως «πράξεως» και «θεωρίας». (Σχόλιον εις τον «Μέγαν Κανόνα» του αγίου Ανδρέου Κρήτης)    2003
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Δεξιόν εντάφιον    1999-2000
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Σ, Παρατηρήσεις επί τινων επιστολών του πρωτονοταρίου Φιλαδελφείας Μανουήλ Γαβαλά    1972-1973
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Γρηγορίου του Παλαμά τέσσαρες ανέκδοτοι επιστολαί προς Άγιον Όρος    1963
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. Aι αντιλήψεις περί των εσχάτων του κόσμου και η κατά το έτος 1346 πτώσις του τρούλλου της αγίας Σοφίας (εκτός κειμένου πίν. Α’ – Γ)    1969-1970
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. Ο λόγιος οικουμενικός πατριάρχης Ιωάννης ΙΓ΄ ο Γλυκύς  1974
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ I. Ψυχής θάνατος    1981-1982
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (ιγ’/ιδ’ αι.) επιστολαί μετά τινων βιογραφικών εξακριβώσεων    1981-1982
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. Ορθοδοξία – ορθοδοξαστικός παρά τοις Νεοπλατωνικοίς    1987-1989
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Αι περί βαθμών συγγενείας και γάμων νομικαί διατάξεις του κωδ. Par. gr. 1372 και ο γραφεύς Γεώργιος Γαλησιώτης (1278/80-1357;)    1979-1980
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Βοτάνη και πυρίτις βοτάνη    1979-1980
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ.  Η πατρότης της ρήσεως  διά γυναικός ερρύη τα φαύλα    1994-1998
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Ο μέγας διοικητής Θεόδωρος Καβάσιλας και η εις Ανδρόνικον Β’ († 1332) μονωδία αυτού    1975-1976
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ: Υμνογραφικοί Υπομνηματισμοί, 2007-2009
ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Ι.: Προσθήκαι εις τον κατάλογον των έργων Ιωσήφ του Υμνογράφου     2007-2009
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. Η έννοια της εικόνος εις τον Ψευδο – Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην    1966-1967
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Ι. Η θεολογική σκέψις του Μιχαήλ Ψελλού    1965
ΚΡΙΑΡΑ Μ. Μελετήματα εις την «Ερωφίλην» του Χορτάτζη    1935
ΚΡΙΑΡΑ ΜΑΝΟΛΗ Διορθώσεις εις τον Στάθην του Κρητικού Θεάτρου Σάθα.    1932
ΚΡΙΑΡΑ ΜΑΝΟΛΗ Η λέξις άτιε των Κρητικών κειμένων    1933
ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. Σιγιλλιώδη και άλλα πατριαρχικά έγγραφα της εν Άθω ιεράς, βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Δοχειαρείου    1928
ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αρχιμ. Ο Πρώτος του αγίου όρους Άθω και η «μεγάλη μέση» ή «Σύναξις»    1929
ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αρχιμ. Τα κειμηλιαρχεία της εν Αγίω Όρει Άθω ιεράς Μονής του Δοχειαρίου    1930
ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν Άθω ιεράς Βασιλικής Πατριαρχ. και Σταυροπηγιακής Μονής του Δοχειαρίου    1927
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ. Ο Γεώργιος Πισίδης και οι τραγικοί    1954
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ, Περί τινα ανέκδοτον ακολουθίαν εις Μάρκον Ευγενικόν    1957
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Σ. Π. Πώς η λέξις θέμα έφθασεν εις την σημασίαν της στρατιωτικής περιοχής    1953
ΚΥΡΡΗ Κ. Π., Νέαι ιστορικαί και προσωπογραφικαί ειδήσεις εξ άρτι εκδοθέντων κυπριακών εγγράφων    1972-1973
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος υπό Παν. Ι. Ζέπου 1965
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ Ν.: Ένα χειρόγραφο από τα Μετέωρα στην συλλογή του Robert Curzon: BL Additional 39618 (με 6 πίνακες)   2007-2009
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Το λεγόμενον μολυβδόβουλλον του στρατηγού Μελίου    1939
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Επιγραφή δυσανάγνωστος    1935
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Επιγραφή εκ του ναού του αγίου Ιωάννου Μαγκούτη  1931
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Στρατηγός Κρήτης    1929
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Η δίκη του Σεκρέτου    1933
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Η σφραγίς του στρατηγού Μανιάκη    1932
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Το μολυβδόβουλλον του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου    1936
ΚΩΤΣΑΚΗ ΔΗΜ. Δ. Η αστρονομία και η αστρολογία κατά τους βυζαντινούς χρόνους    1954
 
 

Λ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ. Ο Ιωάννης Λυδός (6ος αι. μ.Χ.) και ο Ισίδωρος Σεβίλλης (7ος αι.) ως εθνολογικές πηγές και διεπιστημονικές διαπιστώσεις ειδικών 20ου αι.    2003
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. Η μυθική παράδοση περί του Απόλλωνος Σμινθέως σε προγύμνασμα του Θεοδώρου Εξαπτερύγου    2003
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. Αριστοφάνης και ουχί Ευριπίδης           1987-1989
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. Εις χωρίον Γεωργίου του Τραπεζουντίου    1987-1989
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. Ομηρικόν χωρίον εν τη Ιστορία του Παχυμέρη    1987-1989
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. Κ. Επιστολή του επί των αναμνήσεων Λογαρά προς τον Ανδρόνικον Γ’ (1337)    1975-1976
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Κυβομαντεία    1941
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Ο βασιλεύς της Τραπεζούντας κατά το Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου    1959
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Ο Μιχαήλ Ψελλός ως πηγή της Επιτομής του Ιωάννου Ζωναρά    1949
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Ο Παχώμιος Ρουσάνος και ο βίος των συγχρόνων του    1937
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Τινά περί ανωνύμων λιβέλλων εν Βυζαντίω    1948
ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. Φιλολογικά εις την χρονικήν σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσή    1951
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. Εγκώμια εις τον άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα    1954
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. Εις Ευστάθιον Θεσσαλονίκης    1953
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. Μιχαήλ Αποστόλη λόγος περί Ελλάδος και Ευρώπης  1949
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. Παρατηρήσεις επί του χαρακτήρος των επιστολών του Φωτίου    1951
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικολάου Καβάσιλα προσφώνημα και επιγράμματα εις άγιον Δημήτριον    1952
ΛΑΣΚΑΡΙ ΜΙΧ.. Θεόδωρος Άγγελος, υιός του Σεβαστοκράτορος της Θεσσαλίας Ιωάννου    1926
ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗ Χριστιανικά γλυπτά εκ της μονής του αγίου Ιωάννου Καλυβίτου Ευβοίας    1966-1967
ΛΙΒΑΔΑΡΑ ΝΙΚ. Α. Περί τα προβλήματα των πατμιακών κοντακαρίων    1954
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Το εν Αθήναις σπάραγμα του κωδ. Const. Seragliensis 40    1966-1967
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. Uber die Randnotizen der Kontakaria von Patmos    1964
ΛΙΒΑΛΑΡΑ Ν. Α. Η παλαιοτέρα ένδειξις περί ορθοδόξων εν Σύρω    1953
ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ Κ. Ι. Νεύτωτος φιλοσοφήματα    1953
ΛΟΥΒΑΡΙ Ν. Ι. Βάγνερ και χριστιανισμός    1953
ΛΟΥΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . ΙΩ., Η πόλις Κάντανος και η επισκοπή αυτής    1972-1973
ΛΟΥΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩ. Αναγραφή των έργων (1900 – 1969) Σωφρονίου Ευστρατιάδου    1971
 
 
 

Μ

 
ΜΑΚΡΙΔΟΥ Θ. Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως    1932
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως    1931
ΜΑΛΕΤΣΚΟΥ ΑΝΤ. Η εν τη νήσω Πριγκίπω ιερά μονή αγίου Γεωργίου του Κουδουνά    1940
ΜΑΛΤΕΖΟΥ Κ. Περί των διατονικών κλιμάκων της Ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής    1929
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡ. Α. Πρόσφυγες από την Κρήτη στα Κύθηρα    1972-1973
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α.: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός κα Άννα Δαλασσηνή: Σχέση αμοιβαίας αφοσίωσης ή συνύπαρξη πολιτικής αναγκαιότητας;  2007-2009
ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Π. Ο πρώτος του Αγίου Όρους Άθω Ισαάκ    1968
ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Παρατηρήσεις επί του Τυπικού της μονής Πετριτζού (Μπατσκόβου)    1977-1978
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡ. Περί την ακολουθίαν του αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου του Παρίου και Νικοδήμου του Αγιορείτου              2004-2006
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. Επί της εκδόσεως των επιστολών Αθανασίου του Πάριου   1999-2000
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. Κονδακάριον του Σινά Σ 926. Τα νεοευρεθέντα φύλλα    2003
ΜΑΝΑΦΗ Κ. – ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩ. Βασιλείου Πεδιαδίτου ανέκδοτα έργα  α’) Συνοδική απόφασις και Λόγοι (υπό Κ. Α. Μανάφη)· β’) Σχέδη (υπό Ιω.·Δ. Πολέμη)    1994-1998
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. Άγνωστον χειρόγραφον περιέχον λόγον Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού    1994-1998
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. Συμπλήρωσις του επισκοπικού καταλόγου της νήσου Ρόδου κατά τον ιγ’ φθίνοντα και τον ιδ’ αρχόμενον αιώνα. Μαρτυρίαι εκ των επιστολών Γρηγορίου Κυπρίου και Μαξίμου Πλανούδη    1987-1989
ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α., Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το έργον του Μιχαήλ Ιταλικού    1972-1973
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝ. Α. Άγνωστος μαρτυρία των αρχών του ΙΓ’ αιώνος περί της εν Βοιωτία μονής του Σαγματά    1975-1976
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝ. Α. Επιστολή Βασιλείου Πεδιαδίτου, μητροπολίτου Κερκύρας προς τον πάπαν Ιννοκέντιον Γ’         1975-1976
ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ. Α. Πίνακες του ως άνω Καταλόγου        1960-1961
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. Θεοδώρου του Προδρόμου Λόγος εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Θ’ τον Αγαπητόν    1974
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. Κωσταντίνου Ακροπολίτου λόγος εις την ανακαίνισιν του ναού της του Κυρίου ημών Αναστάσεως διαθητικός    1969-1970
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος του τύπου «πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον»    1969-1970
ΜΑΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓ.: Ανέκδοτος κανών Ιωσήφ του Υμνογράφου εις Όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκη,  2007-2009
ΜΑΝΟYΣΑΚΑ Μ. Ι., Το «Υπομνηστικόν» του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα και το πεζό πρότυπό του    1972-1973
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. Συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής Σταυρονικήτα    1953
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι., Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας ως πρεσβευτής της Βενετίας εις Τυνησίαν κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα    (1389)   1957
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι., Συμβολή εις την ιστορίαν της Κρητικής οικογενείας Χορτάτση    1956
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ. Ο ποιητής Γεώργιος Χούμνος νοτάριος Χάνδακος    1951
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. Μέτρα της Βενετίας έναντι της εν Κρήτη επιρροής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1418-1419)    1960-1961
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. Νέα έγγραφα (1454) περί της εν Κρήτη συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού    1964
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. Συλλογή βενετικών εγγράφων αναφερομένων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού (1453-1454) και τα μετ’ αυτήν    1959
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Ι. H εν Βενετία Ελληνική Κοινότης και οι μητροπολίται Φιλαδελφείας    1969-1970
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Ι. Εις τα περί μητροπολιτών Φιλαδελφείας (Προσθήκη εις τας σσ. 170-210)    1969-1970
ΜΑΝΩΦ ΑΘΑΝ. Ποίοι είνε οι Γκαγκαούζοι    1933
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ Σ. Το πρώτον φως εκ των μνημείων της Κρητομυκηναϊκής γραφής    1953
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΣΠ. Ευμάθιος ο Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος της Κρήτης    1930
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. Θεοδώρου Β’ Λασκάρεως ανέκδοτον εγκώμιον προς τον Γεώργιον Ακροπολίτην    1968
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ Π. Δ. Νικολάου Σεκουνδινού ανέκδοτος επιστολή    1965
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. Άγνωστον χειρόγραφον του νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού    1969-1970
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. Ανέκδοτος βιογραφία Νικ. Σεχουνδινού εκ των καταλοίπων Ανδρ. Μουστοξύδου    1964
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Ε. Κτιτορική επιγραφή Αγίας Μονής Δωρίδος    1953
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘ. Ι. Επιγραφαί τριών μεταβυζαντινών ναών και ενθυμήσεις    1954
ΜΑΤΣΗΣ Ν. Π. Μνηστείαι συναπτόμενοι δι’ εγκολπίων και διά σταυρικών δεσμών εν τω Βυζαντινώ Δικαίω    1960-1961
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚ. Π. Ανάλεκτα εκ της Εκλογής των Ισαύρων    1958
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εις «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου    1966-1967
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επί της νεαράς 72 Λέοντος του Σοφού    1968
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ζητήματα εκ του θεσμού της προτιμήσεως εν τω βυζαντινώ δικαίω.    1968
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η πώλησις του ενεχύρου κατά την Εκλογήν των Ισαύρων    1968
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κριτικαί παρατηρήσεις εις την Πείραν Ευσταθίου του Ρωμαίου    1959
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Το «Νομοκριτήριον» επί του υπ’ αριθ. 2764 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος    1966-1967
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Διορθώσεις εις την ηυξημένην ιδιωτικήν εκλογήν (Ecloga privata aucta)    1964
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Διορθώσεις εις την πραγματείαν περί χρημάτων (tractatus de peculis)    1964
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Ο γάμος της υπεξούσιας κατά το Βυζαντινόν δίκαιον    1969-1970
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Ο τόκος εν τη νομολογία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους ιδ’ και ιε’ αιώνας    1971
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Περί την παράφρασιν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη υπό του Κουνάλη Κριτοπούλου    1965
ΜΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς εκδιδομένη εκ του υπ’ αριθ. 1430 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος    1969-1970
ΜΕΓΑ Γ. Α. Ο Μιχαήλ Ψελλός ως λαογράφος    1953
ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. Περί των συνθέτων από του έσω και έξω τοπωνυμίων    1931
ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής    1927
ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής-III τοπικά Λέσβου και Ρόδου    1929
ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής.    1928
ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. Τοπωνυμικόν της Μυκόνου    1930
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ K. I. Ο Ιουδαίος λόγιος Αρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Γ’)    1960-1961
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. Ο Ιουδαίος λόγιος Αρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Β’)    1959
ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. Ο Ιουδαίος Αρτάπανος και το έργον αυτού  1957
ΜΗΛΙΓΓΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ Λαογραφικά του «αβγού» και της «αβγοκουλούρας» και κυρίως εις τον νομόν Αττικής (ενδεικτικαί επισημάνσεις)    1999-2000
ΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ Ανθρωπομορφισμός δένδρων – «φυτομεταμορφώσεις ανθρώπων» εις την Ελληνικήν λαϊκήν παράδοσιν    2003
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα    1930
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Βιθυνικά, ο Κοντζές    1929
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Π. Η χρυσοκέραμος    1927
ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛ. Η χορηγία στις Κυκλάδες από τον 6ο μέχρι τον 14ο αι. Η μαρτυρία των επιγραφών    2004-2006
ΜΙΤΣΟΥ Μ. Θ. Εις επιγραφήν εξ Αργολίδος    1953
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. Τζάγγρα, χωρίον της «Αλεξιάδος» (Χ, 8, 6) εις έμμετρον παράφρασιν    1966-1967
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφ. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή    1938
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφ. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή    1939
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφόρου. Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή    1940
ΜΟΥΡΑΤΥ Φ. Μανουήλ ο Κομνηνός και αι σχέσεις αυτού προς Βέλαν τον Γ’, και τους προκατόχους του    1935
ΜΟΥΡΑΤΥ ΦΡΕΙΔΕΡ. Ο Ουνυάδης και η υπό Μωάμεθ Β’ του πορθητού πολιορκία του Βελιγραδίου τω 1456    1927
ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΩ. ΔΙΟΝ. Ο μητροπολίτης Κορίνθου Άνθιμος και αι σχέσεις αυτού προς τον μοναχισμόν της Ζακύνθου    2003
 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Κ. Aι παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από αρχιτεκτονικής ιδίως απόψεως    1959
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜ. Η Εκκλησιαστική τέχνη και οι πατέρες της Εκκλησίας    1930
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. Π. Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις του Γεωργίου Γεμιστού – Πλήθωνος και η θέσις των εις την ιστορίαν των οικονομικών ιδεών    1999-2000
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Π.: Αρχαία Ιστορία και ερμηνευτικές στρατηγικές στον Βησσαρίωνα 2010-2013
ΜΠΟΝΗ Κ. Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος και οι δυο τόμοι του αυτοκράτορος Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143/80) υπέρ των εις την Χριστιανικήν ορθοδοξίαν μεθισταμένων    1949
ΜΠΟΝΗ Κ. Ποίος ο συντάκτης του τετραμερούς διαλόγου του Ψευδο-Καισαρίου Ναζιανζηνού;    1953
ΜΠΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤ.. Φορολογία των κατοίκων Τρίκκερι    1935
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ Φ. Κ. Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Λεύκαις Πάρου μονής αγίου Ιωάννου του Θεολόγου    1981-1982
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ Φ. Κ. Το επιστολάριον του cod. Taurin. gr. LXIV. C. JII 7    1975-1976
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ Φ. Κ., Ανέκδοτα κείμενα του Δημητρίου Μόσχου    1972-1973
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΦΑΙΔΩΝ Κ. Ανέκδοτα έγγραφα περί του Ναυπλιέως ποιητού Τζάνε Βεντράμου    1960-1961
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΦΑΙΔΩΝ Κ. Ιστορημένα χρησμολόγια του Μουσείου Διον. Λοβέρδου    1971
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΦΑΙΔΩΝ Κ. Παρατηρήσεις εις τας «Αποδημίας» του Νουκίου    1965
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Κ. Τα επιγράμματα του Ιακ. Διασσωρίνου. Εκδεδομένα, προσγραφόμενα και ανέκδοτα κείμενα    1969-1970
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ Κ., Δημώδεις μεταβυζαντινοί αλφάβητοι    1955
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Π. Ι. Η κοινωνιολογική θεωρία του Max Weber και η ορθόδοξος Ανατολή    1953
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Βιβλιογραφικά σημειώματα εκ των του Μ. Κρουσίου (Τυβίγγης)    1929
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Θηραϊκά Μοναστηριακά – Σχολικά    1930
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Θηραϊκών εκ πατριαρχικών κωδίκων κατάλοιπα    1931
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Λασκάρεις (1400-1869)    1928
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Οι Ράλ(λ)αι    1928
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Περιγραφή χειρογράφου    1929
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. Τραπεζουντιακά. Κώδικες φροντιστηρίου. Γαβράς Θεόδωρος    1929
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επισκοπικοί κατάλογοι    1936
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σχολεία μετά την άλωσιν κατά κώδικας του Οικουμενικού Πατριαρχείου    1937
 
 
 

N

 
Ν.Β.Τ. Ανέκδοτος αλληλογραφία Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως προς τον Βασίλειον Μυστακίδην    1969-1970
Ν.Β.Τ. Θεόδωρος Πρόδρομος – Μάρκος Ευγενικός    1966-1967
Ν.Β.Τ. Λήθης βυθοί – λήθης πέδον – λήθης πεδίον    1966-1967
Ν.Β.Τ. Πύργος-Πυργούμαι    1966-1967
Ν.Β.Τ. Ταυρωνίτης – Ταρωνίτης – Βλαχερονίτισσα    1966-1967
Ν.Β.Τ. Υπουργός – πουργός – υπουργία    1966-1967
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Υμνογραφικά κείμενα εις παπύρους και όστρακα    1963
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔ. ΣΤ. Ο Ζωροάστρης εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Γ. Γεμιστού – Πλήθωνος    1971
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. Ανέκδοτον Αρσενιατικόν δοκίμιον υπέρ των σχιζoμ;eνων    1990-1993
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. Ανέκδοτος λόγος εις Αρσένιον Αυτωρειανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως    1981-1982
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. Βασίλειος επίσκοπος Παρίου και όχι Βασίλειος ο Πάριος (ανύπαρκτος κωδικογράφος)    1994-1998
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ., Μελετίου του Πηγά ανέκδοτος λόγος περί σοφίας    1972-1973
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. Γ. Ύμνοι (Κοντάκια) σωζόμενοι εις χει/φα της Βαλλικελλιανής Βιβλιοθήκης της Ρώμης    1958
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ.: Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης η συνέχεια της ερμηνείας εις το Άσμα των Ασμάτων,   2007-2009
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Βυζάντιον και Ευρωπαϊκόν μυθιστόρημα    1994-1998
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Το υπ’ αριθ. 335 χειρόγραφον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος    1994-1998
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π. Επιστολή Μάρκου του Κυπρίου προς τον Αλέξανδρον Ελλάδιον    1979-1980
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π., Ειδήσεις περί μαθητών των ελληνικών σχολών Βλαχίας και Μολδαβίας εκ σημειώσεων χειρογράφων κωδίκων    1972-1973
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. Η υπό του Μάρκου Πορ-φυροπούλου μετάφρασις των ανεκδότων του Προκοπίου    1974
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. Ακολουθία ανέκδοτος εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως    1977-1978
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. Ανέκδοτος κανών εις τους Αγίους Άλιον και Πλωτίνον    2003
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. Μαξίμου του Μαργουνίου επιστολαί δύο ανέκδοτοι (εκ των του Β. Α. Μυστακίδου)    1950
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. Μαξίμου του Μαργουνίου ομιλία επί διαλλαγή    1951
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ.: Γρηγορίου Νύσσης, Ερμηνεία της α’ ωδής    2010-2013
ΝΟΜΙΚΟΥ Χ. Α. Το πρώτο τζαμί της Κωνσταντινουπόλεως    1924
ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. Η μάχη των Μοθών και ο τάφος του Γκιάφαρ-Ελ-Ταγιάρ   1926
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο «Αλανικός» του επισκόπου Αλανίας Θεοδώρου και η εις τον θρόνον ανάρρησις Γερμανού του Β’    1964
 
 
 

Ξ

 
ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ ΔΙΟΓ. Ανέκδοτον χειρόγραφον περί της Μονής Δαυλείας (Ιερουσαλήμ)    1937
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. Επαρχίαι και πόλεις Κρήτης—εκ του τοπωνυμικού Κρήτης    1926
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. Μολύβδιναι βούλλαι εκ της Κρήτης    1925
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. Μολύβδιναι βούλλαι Κρήτης    1928
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. Ο Φαλλίδος    1927
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ.Χριστιανική επιγραφή Ηρακλείου Κρήτης    1927
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Η εξωτερική διακόσμησις του εν Άρτη Βυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλείου    1929
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Η τεχνική των εντοιχίων μωσαϊκών και των γεωμετρικής διακοσμήσεως δαπέδων    1930
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ A. Αι παραστάσεις του εκατοντάρχου Λογγίνου και των μετ’ αυτού μαρτυρησάντων δύο στρατιωτών    1960-1961
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά    1939
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Βυζαντινή παράστασις μηνός.    1924
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Βυζαντινόν περίαπτον    1927
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Εικόνες προφητών    1953
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Εικών της Θεοτόκου Οδηγητρίας    1926
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Η προμετωπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινού 1208    1937
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Σαλώμη (;)    1936
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Συμπλήρωσις εις τα περί του αναγλύφου της Επισκοπής Βόλου    1925
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Το ανάγλυφον της επισκοπής Βόλου    1925
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Το κάλυμμα της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου    1935
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Η μικρογραφία εν αρχή του Σιναϊτικού κωδικός 339    1940
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Aι επιγραφαί του ναού των Αγίων Θεοδώρων εν Αθήναις   1933
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Ευλογία του αγίου Συμεών    1948
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Η κηρόχυτος γραφή του Χρυσοστόμου    1951
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς    1933
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Ο Μέγας Αλέξανδρος εν τη Βυζαντινή αγιογραφία    1938
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Ο υμνολογικός εικονογραφικός τύπος της εις τον Άδην καθόδου του Ιησού    1941
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Οι στυλίται εις την Βυζαντινήν τέχνην    1949
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Παραστάσεις της Κοιμήσεως του Χρυσοστόμου και των μετ’ αυτήν.    1932
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Πρόσωπα του ιπποδρόμου επί Βυζαντινών αγγείων    1950
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Το ελλείπον τεμάχιον εκ του καλύμματος της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου    1940
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. Υπαπαντή    1929
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ Η αυτοπροσωπογραφία του Θεοδώρου Πουλάκη    1938
ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ., Απολυτίκια   1972-1973
 
 

Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜ. Β. H θυσία εις οικοδομήματα   1981-1982
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜ. Β. Η περί μετανοίας και των δαυλών του Λωτ παράδοσις    1979-1980
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜ. Β. Ο Ναξιακός Πωρικολόγος    1994-1998
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜ. Β. Από τας ελληνο – ρουμανικάς εκκλησιαστικάς σχέσεις    1953
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜ. Εκδόσεις εκκλησιαστικών βιβλίων εν Μολδοβλαχία, Γεωργία και Συρία (1690 – 1747)    1972-1973
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ. Β. Εκκλησιαστική επίδρασις εις παραδόσεις του δουλεύοντος Γένους    2003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ.Β. Η Φαναριωτική Ποίησις και αι επιδράσεις αυτής επί την αντίστοιχον Ρουμανικήν   2004-2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ.Β. Πότε και πώς έγιναν γνωστά εν Δυτική Ευρώπη τα δημοτικά τραγούδια των Βαλκανικών λαών         1999-2000
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Σφενδόνιον    1958
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Κ., Το τέμπλον της αγίας Θεοδώρας Άρτης    1972-1973
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. K. To μαρμάρινον τέμπλον του Πρωτάτου των Καρυών    1953
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Βυζαντινά μνημεία των κλιτύων του Ταϋγέτου    1938
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθον    1937
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Δανιήλ ο πρώτος κτίτωρ των αγίων Θεοδώρων του Μυστρά    1936
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Επιγραφαί εξ΄ εκκλησιών των Αγράφων    1926
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Η αναπαράστασις του ξενώνος της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του Παντοκράτορος    1941
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Η επί της Όθρυος μονή της Αντινίτσης    1930
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Η επί της Πίνδου ιερά μονή Κορώνης    1939
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Η μητρόπολις των Σερρών κατά την έκφρασιν του Πεδιασίμου    1949
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Η προσωπογραφία Μιχαήλ του Χωνιάτου    1951
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Νεώτεραι έρευναι εν αγίω Τίτω της Γορτύνης.    1926
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Aι καμαροσκέπαστοι βασιλικαί των Αθηνών    1925
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. Δύο ανέκδοτοι ναοί των Αθηναίων Μπενιζέλων    1931
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ.Κ. Ανατολίζουσαι Βασιλικαί της Λακωνίας    1927
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ.Κ. Συμπληρωματικά περί της βασιλικής των Καλυβίων Κουβαρά    1932
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ.Ο Ταξιάρχης της Λοκρίδος    1929
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Το πεταλόμορφον τόξον εν τη Βυζαντινή Ελλάδι    1935
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ονόματα ζωγράφων και αφιερωτών επί εικόνων του πατριαρχείου Ιεροσολύμων    1956
 
 
 

Π

 
ΠΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μαρτυρίες για τη Μονή Δαφνίου σε κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών (17ος-19ος αι.)  2007-2009
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. I. Το τρίκογχον ναύδριον του Αγίου Γρηγορίου εις την Σαλαμίνα    1990-1993
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Αρχαιολογικά — Λειτουργικά    1950
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Aι αισθητικαί ιδέαι των Βυζαντινών προ της Αλώσεως (1453)    1965
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Η βασιλική των Κεγχρεών    1987-1989
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Περί την εικονογραφίαν των Αισωπείων Μύθων    1965
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Περί της ζωγραφικής εις την Κωνσταντινούπολιν και την Θεσσαλονίκην μετά την Άλωσιν (Μεθοδολογικά)    1975-1976
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Το Τετράκογχον της Βιβλιοθήκης του Αδριανού    1987-1989
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Μελετήματα λειτουργικά – αρχαιολογικά    1954
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Ο επισκοπικός έξω θρόνος και το ασπαστικόν των εκκλησιών    1953
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ. Ι. Ο επιτάφιος της Παραμυθιάς    1957
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ.. Εγχάρακτος εικονογραφική πλαξ του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών    1931
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜ.. Ι. Βυζαντινόν υπέρθυρον του Μουσείου Κορίνθου    1960-1961
ΠΑΜΠΟΥΚΗ Ι. Τ. Διγενής ο Κιόρογλου    1949
ΠΑΜΠΟΥΚΗ Ι. Τ. Θεωνάς ανύπαρκτος χρονογράφος της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας    1953
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν. Μ., Νικηφόρος Βενετζάς    1972-1973
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λέων ο Διάκονος    1965
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. Φύλλα χειρογράφου της Χρονογραφίας του Λογοθέτου (Ελληνικός κώδιξ Σεραγίου αρ. 37) εν τοις καταλοίποις Βασ. Μυστακίδου    1966-1967
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ H αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου κατά τον ζ’ αιώνα    1969-1970
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ L’ inventario dei codici Vaticani Greci 2403 – 2631    1966-1697
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Δ. Μανουήλ Κορινθίου Ακολουθία Ιωάννου Νεομάρτυρος του εν Σέρραι    1987-1989
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΜΜ. Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το νέον Θετοκάριον    1935
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Εισαγωγικόν Σημείωμα Ν. Β. Τωμαδάκη, Πίνακες Κ. Α. Μανάφη)  Συμπληρωματικός Κατάλογος χει/φων κωδίκων Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας    1958
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Κύπριος) Αποσπάσματα εξ ανεκδότου προσκυνηταρίου της ιεράς μονής Μ. Λαύρας ΙΗ’ αιώνος    1963
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡ. Γ Συμπλήρωσις του καταλόγου των ηγουμένων της μονής Κύκκου    1924
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡ. Γ. Ξύλινον αντιμήνσιον 1924
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Κ. Ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου Παπαδοπούλου – Κεραμέως εκ του αρχείου Δημοσθένους Χαβιαρά εν Σύμη    1999-2000
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γ. Παρατηρήσεις εις τα Επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδου    2003
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε.-ΤΡΩΪΑΝΟΣ Σ. Διατάξεις της πολιτειακής νομοθεσίας εις το ερμηνευτικόν έργον των Αριστηνού, Ζωναρά και Βαλσαμώνος    1981-1982
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Η διοικητική ανεξαρτησία του Αγίου Όρους επί Βυζαντινών    1963
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αρχαίον Ελληνικόν Μυθογραφικόν θέμα και οι μύθοι του Βατικανού κώδικος 1139    1968
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από την ζωήν και το έργον του αγιογράφου Θεοδώρου Πουλάκη    1938
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Ν. Οι πρεσβύτεροι και χωρεπίσκοποι    1990-1993
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. Γ., Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν του Γρηγορίου Νύσσης    1972-1973
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Βυζαντινόν έπος εξ Αισωπείου μύθου    1953
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Εξορκισμοί και εξορκισταί    1926
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Καιρός    1927
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Καμελλαύκιον    1928
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α. Οι Έλληνες υπό τους Τούρκους.    1925
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τα θεανδρικά μυστήρια και η θεανδρική πανδεσία παρά τω Σιμοκάττη.    1924
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ερμηνευτικά εις την μεγάλην και την μικράν χρονογραφίαν του Φραντζή    1937
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Η ιστορία του Lebeau ως πηγή    1941
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Η περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως ιστορία Λεονάρδου του Χίου    1939
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Περί των αποφράδων ημερών    1948
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Περί των Ελληνικών και Βλαχικών σημειώσεων των κώδικος 291 της ιεράς Μονής Βατοπεδίου    1935
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Τα ιερά χρήματα κατά την αρχαίαν Ελληνικήν και την Βυζαντινην περίοδον    1949
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Το υπ’ αριθ. 3 χειρόγραφον της ιεράς Μονής Ολυμπιωτίσσης   1933
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Υπάρχει και δεύτερος άγιος Κύριλλος επίσκοπος Γορτύνης;    1940
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Β. Τινά περί της ιεράς μονής της Αχειροποιήτου της επιλεγομένης Εικοσιφοινίσσης    1928
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ο εν Νικαία της Βιθυνίας ναός του αγίου Τρύφωνος    1952
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Οι αρραβώνες της «Αυθεντοπούλας» μετά του Ιταλού άρχοντος Καρακκιόλου   1936
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Oι Επίσκοποι εν τη εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους    1941
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπ. Αθηνών. Ο Αλεξανδρείας Αθανάσιος Β’ 1276-1316    1929
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης εν τω αγώνι αυτού υπέρ των ιερών εικόνων    1939
 ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Τίνες οι δεσμοί συγγενείας του Γεωργίου Βράνκοβιτς (Brancovic) προς τον οίκον των Παλαιολόγων;    1964
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Μωάμεθ Β’, ο πορθητής κατά τον Τούρκον ιστορικόν Ασίκ Πασά Ζαντέ   1940
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Σινάν ο αρχιτέκτων    1938
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. Κ. Χειρόγραφα του Νικολάου Καρατζά εις την Βιβλιοθήκην του Βρεττανικού Μουσείου (άλλοτε χειρόγραφα Guilford)    1994-1998
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ANNA «Γυναίκες γάλακτος… εστερημέναι»    1977-1978
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. Γαβριήλ ο Γ΄ Πατριάρχης Κ/πόλεως (1702-1707)    1933
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. Δώδεκα εν Άνδρω Βυζαντινά Μοναστήρια    1936
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. Η εν Αποικίοις της Άνδρου γυναικεία μονή της Αγίας Μαρίνης    1935
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. Μεσαιωνικών και μεταγενεστέρων επιγραφών της νήσου Άνδρου συμπλήρωμα    1929
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. Π. Μεσαιωνικαί και μεταγενέστεραι επιγραφαί της νήσου Άνδρου    1927
ΠΑΣΧΟΥ Π. Β. Ποιητικές Ανθολογίες Χριστιανικού Λόγου    2003
ΠΑΣΧΟΥ Π. Β.: Μία ορθόδοξη Κατήχηση του Μελετίου Πήγα 2010-2013
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ Χ. Γ. Νόθα, ανύπαρκτα και συγχεόμενα προς άλληλα έργα του Μιχαήλ Αποστόλη    1960-1961
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Αρχιμ. Βασ. Στεφανίδης    1958
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΣ Διονύσιος Ιβηρίτης μητροπ. Ουγγροβλαχίας    1963
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΣ Κυριάκος ο Αγκωνίτης    1968
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. Αναγραφή δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδου (1859-1933)    1964
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Α. Συμβολαί κριτικαί και γραμματικαί.    1924
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Επιγραφής δυσαναγνώστου ανάγνωσις    1936
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Επίμετρον    1936
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Ευριπίδης, Μεσομήδης και Νόννος    1940
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Νικήτας ο Ευγενειανός ποιητής των επιγραμμάτων του κώδικος Urbin. 134    1936
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Παρατηρήσεις εις Έλληνας ιατρούς    1928
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Παρατηρήσεις εις Έλληνας Ιατρούς    1930
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Ποιήματα Συνεσίου του Κυρηναίου    1937
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Ποιήματα Συνεσίου του Κυρηναίου    1938
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Συμβολαί κριτικαί και γραμματικαί    1926
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Σύμμεικτα κριτικά και ερμηνευτικά    1929
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Συνεσίου του Κυρηναίου περί Ομήρου και των εν ταις ρητορείαις σχημάτων και το ψευδοπλουτάρχειον σύγγραμμα περί του βίου και της ποιήσεως Ομήρου. Aι Ομηρικαί μελέται του Συνεσίου   1939
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Φιλολογικά Μελετήματα    1933
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. Φιλολογικά Μελετήματα    1935
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ.. Ποικίλα προσωδιακά μέτρα εν τη εκκλησιαστική ποιήσει    1941
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Λ. Α. Η θανάτωσις δι΄ ανασκολοπισμού κατά την Τουρκοκρατίαν    1953
ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝ. Ο Εβραίος και η θήκη του    2003
ΠΙΤΣΑΚΗΣ Κ. Γ. Συμπληρωματικά εις Νικολάου Β. Τωμαδάκη (Ιωάννης – Ιωάσαφ Δορυανός Κρης, ιερομόναχος και κωδικογράφος»    1994-1998
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ. Η έκδοσις της Γραμματικής Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου και ο Ευγένιος Βούλγαρις    1999-2000
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Γ. Προτεινόμεναι διορθώσεις εις επιγράμματα Ιωάννου του Μαυρόποδος    1999-2000
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ Γ. Μ. Ταύτισις λόγου Ψευδοχρυσοστομικού    1994-1998
ΠΛΟΥΜΙΔΗ Γ. Σ., Έγγραφα για τη Βενετοκρατούμενη Ναύπακτο (1444 -1510)    1972-1973
ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. Aι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος A’. Artisti 1634 – 1782)    1969-1970
ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος Β’. Legisti 1591 – 1809)    1971
ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος A’. Artisti). Συμπληρώσεις – Διορθώσεις – Προσθήκαι    1971
ΠΟΛΕΜΗ Δ. Ι. Συμβολαί εις την ιστορίαν της μητροπόλεως Εφέσου κατά τον δέκατον έκτον αιώνα    1981-1982
ΠΟΛΕΜΗ Δ. Ι. – ΦΩΣΚΟΛΟΣ Μ. To Αρχείον της Καθολικής Εκκλησίας Άνδρου    1987-1989
ΠΟΛΕΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. Ανεπίγραφοι στίχοι εις τον θάνατον Ιωάννου Βρυεννίου του Κατακαλών   1966-1967
ΠΟΛΕΜΗ Ι. Δ. Ο μητροπολίτης Νικαίας Θεοφάνης και το «Περί Θαβωρίου φωτός» έργον αυτού    1987-1989
ΠΟΛΙΤΗ Ν. Γ. Έκστασις και Ανάστασις κατά τον «Μέγαν Κανόνα». Φιλοσοφική προσέγγισις    1987-1989
ΠΟΛΙΤΗ Ν. Γ. Η εξουσία. Σπουδή εις το έργον του Θεοδ. Μελιτηνιώτου    1979-1980
ΠΟΛΙΤΗ Ν. Γ. Η κατά Θεόδωρον Μελιτηνιώτην αγωγή       1981-1982
ΠΟΛΙΤΗ Ν. Γ. Η προς την θεωρίαν οδός Ηλία του Εκδίκου    1977-1978
ΠΟΛΙΤΗ Ν. Γ., Η μετάνοια του Σιλβέστρου Συροπούλου    1972-1973
ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού «Ευχή περιεκτική εις την Ζωοποιόν Τριάδα»    1966-1967
ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού λύσεις αποριών της θείας Γραφής    1969-1970
ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.: Επιλογές και εκτιμήσεις 2007-2009
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιγραφαί και ενθυμήσεις εκ της βορείου Ηπείρου   1928
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιγραφαί, ενθυμήσεις και σιγγίλια εξ΄ Ευρυτανίας    1926
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η. Το Άγιον Όρος    1963
 
 
 

Ρ

 
ΡΑΜΦΟΣ ΙΩ. ΣΠ., Η παπική εγκύκλιος «Lux Veritatis» (1931) και αι επ’ αυτής θέσεις της Ορθοδοξίας    1972-1973
ΡΩΜΑΙΟΥ Κ. Η «Κόκκινη Μηλιά» των εθνικών μας θρύλων.    1953
 
 
 

Σ

 
ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓ. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί του Σαμουήλ Χαντζερή    1935
ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓ. Η πρώτη καθαίρεσις του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Ε΄ του Καρακάλου   1933
ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓ. Συμβολαί εις την ιστορίαν της Δημητσάνης    1932
ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓ. Χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Βησσάνης- Πωγωνίου    1935
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. Ο Πλήθων ως κοινωνιολόγος    1953
ΣΑΡΑΦΗ-Πιτζιπιού Κ. Βυζαντινά ναυτικά ζητήματα    1928
ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ Άγνωστος περιγραφή αυτόπτου των γεγονότων της προσκαίρου καταλήψεως της Χίου υπό των Βενετών τω 1694    1948
ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ Περί μεικτών ναών ορθοδόξων και καθολικών εν Χίω    1949
ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ Το Χιακόν πολίτευμα ανά τους αιώνας     1952
ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ Χιακά    1931
ΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου    1931
ΣΑΡΡΟΥ ΔΗΜ. Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικού Συλλόγου   1932
ΣΑΡΡΟΥ ΔΗΜ. Παλαιογραφικά ερανίσματα εκ Θεσσαλίας    1936
ΣΙΓΑΛΑ Α. Η διασκευή των υπό του Χρυσίππου παραδεδομένων θαυμάτων του αγίου Θεοδώρου    1924
ΣΙΓΑΛΑ Α. Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, εις τα θαύματα του αγ. Δημητρίου    1936
ΣΙΓΑΛΑ Α.. Ανωνύμου, Βίος και ανατροφή του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.    1925
ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤ Συμβολή εις την ιστορίαν της μονής Σωτήρος εν Σκοπέλω    1940
ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤ Χρυσίππου πρεσβυτέρου, εγκώμιον εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ    1926
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ Ξ. Α. Ο εν Γενούη βυζαντινός πέπλος    1928
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΞΕΝΟΦ. Μανουήλ Ολοβώλου, εγκώμιον, εις τον Μιχαήλ Η’ τον Παλαιολόγον    1926
ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ.:Επιστολή Μάρκου Κυπρίου του Πορφυροπούλου προς Χρύσανθον 2010-2013
ΣΚΑΣΣΗ Ε. A. In Thesaurum linguae latinae addenda et corrigenda    1953
ΣΟΥΛΗ Γ. Η πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356)    1950
ΣΟΥΛΗ Γ. Χ. Περί των μεσαιωνικών αλβανικών φυλών των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών    1953
ΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο τσάρος Στέφανος Δουσάν και το Άγιον Όρος    1952
ΣΟΥΛΗ Γ. Χ. Αι νεώτεραι έρευναι περί Γεωργίου Καστριώτου Σκενδέρμπεη    1958
ΣΟΦΙΑΝΟΥ Δ. Ζ. Η αρχική ακολουθία και ο αρχικός ανέκδοτος βίος του νεομάρτυρος Μιχαήλ του εξ Αγράφων († 1544, Θεσσαλονίκη)    1979-1980
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. Ζ. Ανέκδοτος κανών του μάρτυρος Αρμοδίου συνταχθείς υπό του Αρσενίου της Κρυπτοφέρρης (ΙΑ’ αιών)   1972-1973
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. Ο Βίος του Ευθυμίου (Vita Euthymii) πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως († 917) και ο χρόνος συγγραφής αυτού    1971
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜ. Τα υπέρ της Μονής της Παναγίας της Λυκουσάδος του Φαναρίου Καρδίτσας παλαιά βυζαντινά (ιγ’ και ιδ’ αι.) έγγραφα (χρυσόβουλλα κ.ά.). Διπλωματική Έκδοση          2004-2006
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Κ. Περί δυσοιώνου σημείου προ της θανατώσεως του καίσαρας Βάρδα    1953
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Τα κατά την τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών εκ των αγιολογικών πηγών    1950
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Το θέμα Κρήτης προ της κατακτήσεως της νήσου υπό των Αράβων    1951
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Κ., Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον η ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον    1972-1973
ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ Κ. Κυπριακά τοπωνύμια παρά Λεοντίω Μαχαιρά    1953
ΣΤΑΜΙΡΗ Γ. Α. Διορθώσεις εις τον «Κατάλογον των θείων χρυσοβούλλων κλπ. της Μεγάλης και Αγίας Λαύρας»    1959
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ., Τα όρια της εκκλησιαστικής νομοθεσίας των Βυζαντινών αυτοκρατόρων    1955
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Η εκ δευτέρου τω 323 σύγκλησις της εν Νικαία πρώτης οικουμενικής συνόδου (325)    1929
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Κ. Ο ακραίος σταθμός της εξελίξεως των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας του Βυζαντίου και τα άμεσα αποτελέσματα αυτού (1416- 1439)    1953
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Κ. Οι Πάπαι και αι οικουμενικαί σύνοδοι    1926
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β. Κ. Οι πάπαι Κελεστίνος ο Α’ και Λέων ο Α’ εν ταις σχέσεσιν αυτών προς τους Βυζαντ. αυτοκράτορας και τας υπ’ αυτών συγκαλούμενας οικονομ. συνόδους    1924
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Η εις Κωνσταντινούπολιν μετάβασις του Ρώμης Ιωάννου του Α’ (525 — 526)    1954
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Ιστορικαί διορθώσεις εις την εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Σωκράτους    1956
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Ο μητροπολίτης Άπρως ή ο μητροπολίτης Άπρω;    1927
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λείψανον των αρχαίων αγαπών εν τη ορθοδόξω εκκλησία    1933
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η λατρεία των αυτοκρατόρων    1931
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι όροι επιστήμη και επιστημονάρχης παρά τοις Βυζαντινοίς    1930
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΙΧ. Κ. Μουσική και χρυσοποιία κατά τους Βυζαντινούς χυμευτάς    1927
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΙΧ. Περσική και Βυζαντιακή βιοτεχνία    1929
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΙΧ. Το ακουστικόν «μυστήριον» του Βυζαντίου    1924
ΣΤΡΑΤΗ ΔΗΜ π.. Επιστολογραφικά Νικηφόρου Θεοτόκη    2004-2006
ΣΥΚΟΥΤΡΗ Ι Συμπληρωματικά του συνοδικού τόμου Γερμανού του Γ’    1933
ΣΥΚΟΥΤΡΗ Ι. Λέοντος του Διακόνου ανέκδοτον εγκώμιον εις Βασίλειον τον Β΄    1933
ΣΥΚΟΥΤΡΗ Ι. Συνοδικός τόμος της εκλογής του πατριάρχου Γερμανού του Γ΄    1932
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΒΑΣ. ΒΛ., Οι αζάπηδες των μεσαιωνικών κειμένων    1972-1973
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Το εν Νάξω μονύδριον των αγίων Τεσσαράκοντα, μετόχιον της Μονής Ξηροποτάμου    1963
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛ. Κώδικες εκ Νάξου    1964
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ’ αιώνος.    1927
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ’ αιώνος    1932
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας κατά τον ΙΓ’ και ΙΔ’ αιώνα    1928
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Η όμορφη εκκλησιά Αιγίνης. — Συμβολή εις την Βυζαντινήν εικονογραφίαν και τέχνην    1925
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α. Ψηφιδωταί προσωπογραφίαι εκ Νικοπόλεως της Ηπείρου    1953
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ’ και ΙΔ’ αιώνος. — Η βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Καλαμπάκα    1929
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Η αγία Τριάς Κρανιδίου    1926
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Η εν Σαλαμίνι μονή της Φανερωμένης.    1924
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Ο Άμβων της Θεσσαλονίκης    1933
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά κιονόκρανα μετά φύλλων αμπέλου    1935
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Γ. Το λεγόμενον θωράκιον της γυναικείας αυτοκρατορικής στολής    1935
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα. Β’ (Πρόλογος, σημειώσεις, πίναξ υπό Μ. Α. Ναουμίδου)    1955
 
 
 

Τ

 ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ Δ. ΚΟΜΙΝΗΝ
ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ Θ. Σ. Ανθρώπων απαρχή    1953
ΤΖΙΑΤΖΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ Παρατηρήσεις στην επιστολή 111 (Darrouzes) του «Συμεών Μαγίστρου και λογοθέτου του δρόμου»    2003
ΤΙΠΑΛΔΟΥ Γ. Ε Είχον οι Βυζαντινοί οικόσημα;    1926
ΤΙΠΑΛΔΟΥ Γ. Ε. Ζακυνθινά οικόσημα    1928
ΤΙΠΑΛΔΟΥ Γ. Ε. Ο Ρως Σολυμάς των Βυζαντινών και οι Ροσόλυμοι της Κεφαλληνίας    1925
ΤΙΠΑΛΔΟΥ Γ. Ε. Τα φραγκικά οικόσημα της Χαλκίδος    1927
ΤΙΠΑΛΔΟΥ Γ. Οι εν τω Πανεπιστημίω του Παταβίου Έλληνες σπουδασταί    1929
ΤΟΥΛ Χ. ΙΑΚ. Τα ιάματα των Αγίων Αναργύρων    1975-1976
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. Α. Παρατηρήσεις αναφερόμενες στο «μεταβυζαντινό δίκαιο» και στην εξελικτική του πορεία            1999-2000
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Α. Παρατηρήσεις αναφερόμενες στην προστασία της βιαίως αφαιρεθείσης νομής ακινήτου κατά το δίκαιο των Βυζαντινών    2003
ΤΡΩΪΑΝΟΥ ΣΠ. Περί τας νομικάς πηγάς του Ματθαίου Βλάσταρη    1979-1980
ΤΡΩΪΑΝΟΥ ΣΠ., Περί του εγκλήματος της πλαστογραφίας εν τω βυζαντινώ δικαίω    1972-1973
ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επισκοπικός Κατάλογος Θηβών    1937
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ ΖΑΧ. Ν., Από την φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην Ελληνική Ανατολή    1972-73
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Γ. Ι. Αθησαύριστα βυζαντινά Α’    1990-1993
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Γ. Ι. Αθησαύριστα βυζαντινά και νεώτερα Α’    1990-1993
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Γ. Ι. Και πάλιν περί του ξύλου του Σταυρού    1990-1993
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Γ. Ι. Περί των δαυλών του Λωτ κλπ.    1990-1993
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΡ.: Άγνωστον ποίημα του Αντωνίου Μανούσου (1822-1903) του έτους 1889,   2007-2009
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ανδρέου Κρήτης Κανών εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον    2003
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ο Θεοφάνης ποιητής κανόνος δημοσιευθέντος ως έργου ανωνύμου    2003
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ο ποιητής Χριστόφορος πρωτασηκρήτις ο Μαζαρινός    2004-2006
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Ανέκδοτοι και ελλιπώς εκδεδομένοι ασματικοί κανόνες της παρακλητικής παραδιδόμενοι υπό σιναϊτικών χειρογράφων  2007-2009
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ι.: Ιωσήφ Υμνογράφου Δύο Εγκώμια εις τον Απόστολον Βαρθολομαίο     2010-2013
ΤΩΜΑΔΑΚΗ  ΕΥΤ.  Ι.: Ο κωδικογράφος  Μιχαήλ Λουλούδης και οι συνεπώνυμοί του εις Κρήτην     2010-2013
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Δεκαπέντε επιγράμματα Μελετίου του Βλαστού εκ των καταλοίπων Β. Α. Μυστακίδου εκδιδόμενα    1948
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Ειδήσεις και έγγραφα της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας    1933
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Εις τα περί Συμεώνος Καβάσιλα προσθήκαι    1949
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Ετούρκευσεν ο Γεώργιος Αμιρούτζης;    1948
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά    1949
 ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Κρήτη=Χάνδαξ=Ηράκλειον    1951
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Μάξιμος Μαργούνιος προς Συμεώνα Καβάσιλαν (εκ των του Β. Α. Μυστακίδου)   1949
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρης, Μητροφάνης Β’ και η προς την ένωσιν της Φλωρεντίας αντίθεσις των Κρητών    1951
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Ναοί και θεσμοί της Ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου    1940
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Ο αυτόγραφος του Βησσαρίωνος Cod. Marcianus Gr.·533    1948
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Υμνογραφικά και αγιολογικά Ιωάννου του Ξένου και τρεις νέοι συγγραφείς κανόνων, Μάρκος Χαμέτης, Γαβριήλ Ροδίτης και Δημήτριος Σουρούμης    1950
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Γεωργίου φιλοσόφου του Αμιρούτζη προς βασιλέα Ιωάννην τον Παλαιολόγον απορήσαντα    1952
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Οικογένειαι Salomon-Σολωμού εν Κρήτη    1938
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β., Οι λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου    1957
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β., Ρωμανικά μελετήματα. Α’) Ο Εσωτερικός διάλογος των Ύμνων Ρωμανού του Μελωδού. Β’) Ανέκδοτος ΄Υμνος Ρωμανού του Μελωδού εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Γ’) Η πατερική γνώσις Ρωμανού του Μελωδού    1956
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Α’. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και Ερημίτης εν Κρήτη (10ος – 11ος αιών)    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Αθανάσιος Πατελλάρος Κρης (1595; – 1654), μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1630/31-1646) και επιβάτης του Οικουμενικού θρόνου (1634, 1652). Βίος και έργον    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Β’. Θεώνυμα και ιερώνυμα, ήτοι η Ελληνική ορολογία εις την Ελληνικήν Χριστιανικήν γλώσσαν.    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Γ’. Η βυζαντινή ζωγραφική και η αγιολογία. Άγιοι ζώντες προσωπογραφούμενοι και άλλαι μαρτυρίαι    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Δ’. Η Κυπριακή αγιολογία και υμνογραφία εν σχέσει προς τας Κυπριακάς ακολουθίας    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΙΩ. Άγνωστος βυζαντινός υμνογράφος, ο επίσκοπος Ησαΐας    1994-1998
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΙΩ. Ο ποιητής του κανόνος της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Πέμπτη της Ε’ εβδομάδος των Νηστειών)        1994-1998
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. Ι., Κανόνες της Παρακλητικής    1972-1973
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις Ι. Πολέμη, Κανόνες εις τον όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην. Κριτική έκδοσις. Αθήναι 1993 (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων),    2007-2009
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου Επιστολαί Λ’ και αι προς αυτόν Γ’    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αισθητική διαφοροποίησις θρησκευτικής και Εκκλησιαστικής Υμνογραφίας    1958
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.  – ΤΡΩΪΑΝΟΥ Σ. Εις μνήμην Δημητρίου Γκίνη († 11.9.1978)    1977-1978
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.   Ελληνικαί λέξεις εις την ορολογίαν του Basso-Latino της Κρήτης (ιγ’-ιδ’ αι.)   1987-1989
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.  . Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. A’ Tο ζήτημα των συνεισάκτων εν Κρήτη και Κύπρο (περί το 1400). Β’ Χρονολογικά προβλήματα της ζωής και του έργου    1959
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.  . Λόγιοι Κρήτες αρχιερείς λησμονηθέντες α’) Εμμανουήλ Δέκαρχος – Εφραίμ Σάρδεων. β’) Σιναίου Νικηφόρος Μαρθάλης    1966-1967
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. . Φαίδων Ι. Κουκουλές    1953
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. Nazione = Κοινότης (και φοιτητικόν Σωματείον). Rettore = Πρόεδρος. Consul και Sindico = Σύμβουλοι φοιτητικών σωματείων    1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Αγία Τριάς Τζαγκαρόλων και Μ. Λαύρα    1963
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Αγιολογικά και Υμνολογικά    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Αγιορειτικοί κώδικες των έργων Ιωσήφ Βρυεννίου    1963
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Απεικόνισμα, ιερογραφία, ιεροτυπία, εκτύπωμα, χαρακτήρ (=εικόνες)    1981-1982
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Βοτάνη > βοτάνι – Polvere > πόλβερη -(μ)πόλβερη    1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Γραφή, γραφεύς, (μετα)γράφω, ζωγράφος, εικονογραφώ, εικονογραφία    1981-1982
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Εις Νείλου Μπέρτου ιερομόναχου έργα    1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Εις Συμεώνα τον Μεταφραστήν    1953
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Εκ της βυζαντινής Επιστολογραφίας.    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Εκκλησιαστικά προσωπογραφικά και φιλολογικά    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ελληνικά επώνυμα του 1536 δυτικής Κρήτης   1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ενετικοί ναυτικοί όροι του ιζ’ αιώνος    1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Επί της ανάγκης συντάξεως Θησαυρού της λογίας Βυζαντινής γλώσσης    1964
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Επίγραμμα εις εικόνα του αγίου Μανδηλίου    1983-1986
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Επίμετρον – Προσθήκαι (εις τα ανωτέρω)    (βλ. Ιλαρίων Γραδενίγος)    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Εφεσιακών Συμπληρώματα    1977-1978
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η αγία Τριάς των Μουρτάρων ή Τζαγκαρόλων και οι ιδρυταί αυτής    1966-1967
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η αδόκιμος Ρωμαιοσύνη και η υπόδουλος Ρωμιοσύνη    1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η Άλωσις (1453) και η ιστορική μνήμη των Ελλήνων    1971
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η αποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τους αι. η’ – ιγ’ και ο τίτλος του προκαθημένου αυτής    1954
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η δήθεν «Μεγάλη σιγή» των Γραμμάτων εν Βυζαντίω (650 – 850). (Αρχαιογνωσία και πνευματικαί εκδηλώσεις)    1971
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΣΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) γενομένη επιμελεία Ελλήνων ορθοδόξων κληρικών κατά τους ιε’ – ιζ’ αιώνας                  1969-1970
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η εν τω πατμιακώ κώδικι 287 μικρά χρονογραφία    1955
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η ιερά μονή αγ. Tριάδος των Τζαγκαρόλων εν Ακρωτηρίω Μελέχα Κρήτης.    1932
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως και αι επιπτώσεις αυτής    1969-1970
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Θύρα – θύραθεν    1965
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ιλαρίων Γραδενίγος μητροπολίτης Ηρακλείας και οι σύγχρονοι αυτώ λόγιοι και σχετικοί Κρήτες    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ιωάννης – Ιωάσαφ Δορυανός Κρης, Ιερομόναχος και κωδικόγραφος, διδάσκαλος Μαξίμου του Μαργουνίου    1990-1993
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ιωαννικίου Β’ οικουμενικού πατριάρχου του από Ηρακλείας γράμματα, επιστολαί, τόμοι, υπομνήματα και άλλα υπ’ αυτού υπογραφέντα έγγραφα (1624 – 1657)    1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ιωσήφ Βρυεννίου Δημηγορία περί του της Πόλεως ανακτίσματος (1415 μ.Χ.)    1968
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Κρητικά τοπωνυμικά    1976-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Κρητικών τοπωνυμίων ορθογράφησις    1987-1989
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Κυπροκρητικά    1971
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λαβίς και ουχί λακίς    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λαυρέντιος Μαρίνος Κρης και Λεόντιος Ευστράτιος Κύπριος περί Παραδείσου (1591)    1981-1982
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λειογραφία, υλογραφία και άλλοι όροι    1981-1982
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λουκάρεια Α’  Νεόφυτος Γ’ Κρης οικουμενικός πατριάρχης (1636 – 1637) ο από Ηρακλείας (Φεβρουάριος 1622 – Ιούνιος 1636) φίλος και οπαδός Κυρίλλου του Λουκάρεως    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λουκάρεια Β’   Εξ ανέκδοτοι επιστολαί Κυρίλλου του Λουκάρεως. Συμβολή εις τα περί Κρητών Καλλεργών και ιατρών (1611)    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Λουκάρεια Γ’   Σημείωμα περί του Αλεξανδρείας Ιωαννικίου. Ήτο ως Ιωαννίκιος Βερροίας επίσκοπος Χαλεπίου    1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Μελέτιος ο Πηγάς. Περί των ιερών ορθοδόξων εικόνων    1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Μεσηκάλη, η > Μεσκλά, τα    1987-1989
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Μητρόπολις Εφέσου, επαρχία Ασίας κατά την Τουρκοκρατία    1977-1978
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Μητροφάνης Θεσσαλονίκης και Ματθαίος ο ρήτωρ και διδάσκαλος και υμνογράφος    1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής    1963
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Νέα στοιχεία περί του Ιωσήφ Δόξα αρχιεπ. Σεβαστείας και πάσης Αρμενίας    1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο (αρχι)επίσκοπος Σεβαστείας Ιωσήφ Δόξας ο Ζακύνθιος εν Κρήτη, Κυθήροις και Παροναξία            1975-1976
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο Έλεος, τον -εον, ουχί το έλαιον (αιτ.)    1987-1989
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο Ιωσήφ Βρυέννιος περί Ζωγραφικής    1968
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο Νικηφόρος Πριλιγγεύς κατά Νεοφύτου Ροδινού    1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Οι ορθόδοξοι προκαθήμενοι της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης [(αρχι)επίσκοποι Γορτύνης, Κρήτης και πρόεδροι αυτής] από Τίτου του Αποστόλου μέχρι της Αλώσεως (1453)    1987-1989
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Παρρησία – Παρρησιαστικός    1964
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥΒ. Προβλήματα της εν Κρήτη αραβοκρατίας (826-961 μ.Χ.). Περί της δήθεν αλλοιώσεως του πληθυσμού εξ απόψεως εθνολογικής και θρησκευτικής            1960-1961
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Προσθήκαι εκ σ. 177. Πατριαρχικά έγγραφα υπογραφέντα υπό του Ηρακλείας Νεοφύτου   1974
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Τα εις -ωρ λήγοντα ουσιαστικά   1979-1980
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Το μεγαλείον    1964
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Υμνολογικοί όροι των ποιητών    1959
 
 
 

Υ, Φ

 
ΦΑΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ακάπνιστον μέλι,    1927
ΦΑΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικόν ιδίωμα Φαράσων,    1948
ΦΕΙΔΑ ΒΛ., Η ηγεμονίς του Κιέβου Όλγα – Ελένη (945-964) μεταξύ Ανατολής και Δύσεως,   1972-1973
ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. Ο διδάσκαλος της Πατμιάδος Δανιήλ Κεραμεύς και τα έργα αυτού,    1964
ΦΟΥΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Α. Η Πρέβεζα, θέσις, κτίσις, όνομα.,   1924
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝ. Η επισκοπή Σικάθου διά μέσου των αιώνων,    1935
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝ. Ν. Επιφάνιος Δημητριάδης ο Σκιάθιος,    1953
 
 
 

Υ, Χ, Ψ, Ω

 
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ Η απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637    1968
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ Κ. Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη    1964
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ Κ., Αι ορθόδοξοι μοναί της Κυδωνίας κατά την απογραφήν του έτους 1637    1972-1973
ΧΑΡΙΤΑΚΗ Γ. Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων της πατριαρχικής βιβλιοθήκης Καΐρου    1927
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ Varia ad variοs    1930
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ Σύμμεικτα κριτικά    1931
ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Απόκρεως-Τεσσαρακοστή    1938
ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευστάθιος Μακρεμβολίτης και Όμηρος    1930
ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Η γλώσσα της Ακριτηϊδος    1930
ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κριτικαί παρατηρήσεις    1931
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Κ. Π. Αι παραστάσεις των κολαζομένων εις τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Κύπρου   1953
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Μετάλλινα μαγικά εικονίδια Κωνσταντίνου και Ελένης    1953
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Μ. Εκ των Ελπίου του Ρωμαίου    1938
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ Αρθίρ – αθίρ – αθί εν τη Τσακωνική    1929
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Βόλος- Γόλος    1930
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Είναι το galimatias αληθώς λέξις Βυζαντιακή;     1926
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Ενταλώνω    1926
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Η πρώτη αναγέννησις των Ελληνικών γραμμάτων.    1924
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Περί της διαιρέσεως της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσης εις διαφόρους περιόδους    1930
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Ν. Περί του θησαυρού της Μεσαιωνικής γλώσσης     1930
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ Γ. Περί της ανάγκης λεξικού της μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης    1929
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ Η επιστολιμαία διατριβή του Γερασίμου Παλλαδά περί του ακριβούς χρόνου καθαγιασμού των τιμίων δώρων    2004-2006
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Εξ λόγοι εις την ανάληψιν του Κυρίου επιγραφόμενοι επ’ ονόματι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εισαγωγή-Κριτική έκδοσις)   2007-2009
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Γερασίμου Βλάχου, πραγματεία περί της θρησκείας του Μωάμεθ (εισαγωγή-κριτική έκδοση) 2010-2013
ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ-ΘΕΟΔΟΤΟΥ Σ. Η Τουκόφωνος Ελληνική φιλολογία.    1930
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑ Τυπική διάταξις της βασιλείου τάξεως τη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως    1935
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ AIK. Η κεντρική διοίκηση της Ρωμανίας τον ιβ΄ αι. και η διαμόρφωση της Κομνηνής αριστοκρατίας με την ίδρυση της δυναστείας    2003
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ AΝΑΣΤ. Η κανονική σύνοψις και Συμεών ο Μεταφραστής    1949
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ AΝΑΣΤ. Πότε έζησε Γρηγόριος ο Ακράγαντος;   1949
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Η δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών κατά την Βυζαντινήν περίοδον    1948
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Η σχέσις των κανόνων προς τους νόμους και ο Θεόδωρος Βαλσαμών    1951
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Κριτικαί παρατηρήσεις εις τας πηγάς του Βυζαντινού δικαίου    1940
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Περί το Επαρχικόν βιβλίον    1953
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. Πολιτική παρέμβαση της Εκκλησίας της Ανατολής στην λειτουργία της Πολιτείας. Βυζάντιο 324-1453. Σύντομη Διαχρονική σκιαγραφία    2004-2006
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ένδειξις διά την χρονολόγησιν του Ακαθίστου Ύμνου    1966-1967
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. Κραμβιτάς    1964
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον εις τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη    1956
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Επαμ. Περί του χρονικού της Μονεμβασίας    1951
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Η κατάστασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιοχείας κατά τον ΙΔ’ και ΙΕ’ αιώνα    1937
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ιωακείμ ο «πάνυ» εξ Αθηνών, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. (1487-1567)    1930
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιωακείμ Ε΄ εν Ρωσία.    1932
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ε’ Οξείτης (1089-1100)    1936
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

 
 
 
 
 

Α, B

 
BABINGER F. Witwensitz und Sterbeplatz der Sultanin Mara    1953
BANESCU N. Un recit en grec vulgaire de la construction de sainte – Sophie    1926
BARGELIOTES L. C. Plotinus and Plethon as Defenders of the Hellenic Logos    1990-1993
BEH Μ. Ν. Εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων δύο κώδικες του XI αιώνος    1981-1982
BROWNING R. – ΛΑΟΥΡΔΑ Β., Υπόμνημα εις τας επιστολάς του κωδ. ΒΜ 36749 (πρβλ. ανωτ., σσ. 151-212)    1957
BROWNING ROBERT – ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. Το κείμενον των επιστολών του κώδικος ΒΜ 36749    1957
BRUNEHILDE IMHAUS Encheres des fiefs et vignobles de la Republique Venitienne en Crete au XIVs siecle    1974
 
 
 

C

 
CANART P., Nouveaux manuscrits copies par Emmanuel Glynzounios    1972-73
CARMELO CRIMI Nazianzenica X. Il teologo e il prefetto in un passo di Niceta David Paflagone    2003
CARUSO STEFANO Le tre omilie inedite «Per la Domenica delle Palme» di Filagato da Cerami (LI, LII, LIII Rossi – Taibbi)    1974
CARUSO STEFANO Sull’ autore del Bios di S. Filareto il Giovane   Nilo Doxapatres?    1979-1980
CASETTI BRACK CARLA Copisti Greci del Medioevo e del Rinascimento, aggiunte    1975-1976
CATAUDELLA Q., Due note critiche al testo di Niceta Eugeniano    1972-1973
CHARANIS P. The term Helladikoi in byzantine texts of the sixth, seventhe and eighth centuries    1953
CHARANIS P., A Note on the Byzantine Coin Finds in Sardis and their Historical Significance    1972-1973
ClRO GlANNELLI Un altro «calendario metrico» di Teodoro Prodrome    1955
CRISCUOLO UGO L’epistola di Michele Italico ad Irene Ducas    1971
CRISCUOLO UGO Altri inediti di Manuele Karanteno ο Saranteno    1979-1980
CRISCUOLO UGO Il volo di Icaro  Gregorio di Nazianzo e Sinesio    2003
CRISCUOLO UGO, Un codice inesplorato delle opere di Sinesio    1972-1973
CRONT GH. Des conceptions pedagogiques dans l’ancien droit roumain fondees sur les sources romano – byzantines            1972-1973
CRONT GHEORGHE Nicolas lorga. Historien de l’empire byzantin    1971
 
 
 

D

 
DARROUZES J. Les Observances monastiques de Dionysiou au XVIe siecle    1956
DAWKINS R. Μ. The World Below in greek folktales    1953
DENDIAS Μ. Sur les rapports entre les Grecs et les Francs en Orient apres 1204    1953
DETORAKI MARINA ΤΗ. La terminologie du vetement dans le De ceremoniis de Constantin Porphyrogenete    1999-2000
DETORAKI MARINA: Portraits de saints dans le Synaxaire de Constantinople 2007-2009
DIMITRAKOPOULOS PHOTIOS Die Vorstellung von Byzanz in der Neugriechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts    2003
DOLGER F. Φαγείν και πιείν    1953
 
 
 

Ε, F

 
FEDALTO G. La versione latina di una biografia di S. Atanasio    1972-1973
FEDALTO GIORGIO La chiesa latina nel regno di Tessanica. 1204-1224. 1423-1430    1974
FOLLIERI ENR. Gli appellativi dei persecutori nel sinassario di Costantinopoli    1972-1973
FOLLIERI ENRICA La sinonimia nella Vita di san Nilo da Rossano    2003
FR. HALKIN Un poeme liturgique en l’honneurde Sainte Melo de Cos    1972-1973
FRANCA FUSCO II panegirico di Michele Italico per Giovanni Comneno    1969-1970
 
 
 

G

 
GARZYA ANT. Varia Philologa X    1972-1973
GARZYA ANTONIO Per I’editio princeps del Lessico Greco – Latino del College of Arms di Londra. Le lettere χ ψ ω    2003
GARZYA ANTONIO On Michael Psellus’ Admission of Faith    1966-1967
GARZYA ANTONIO Scoli inediti alle Epistolae di Sinesio     1960-1961
GARZYA ANTONIO Theodori Studitae Epigrammata    1958
GARZYA ANTONIO Una declamazione giudiziaria di Niceforo Basilace    1968
GEORGIOS SPYRIDAKIS Sur la formation des versions grecques du conte AaTh 611 en relation avec des recits legendaires de Saint Nicolas    1974
GEORGIOS Κ. SPYRIDAKIS Die Erforschung des Volkslieds und der Volksmusik der byzantinischen Epoche (4. – 15. Jh.)    1971
GERASSIMOS ΚΟΝIDARIS Die Privilegien der griechischen Kirche im osmanischen Reich und die Erfullung der dreifachen Aufgabe durch das okumenische Patriarchat    1974
GERSTINGER Η. Zur Klausel αποτάττομαι πάση βοήθεια νόμων in den byzantinischen Landpachtvertragen    1953
GIGANTE MARCELLO Il nuovo testo epigrafico di Alicarnasso    2003
GlANNELLI C. II cognome e la carriera ecclesiastica di un arcivescovo di Bulgaria (Costantino I ?)    1953
GONZALEZ RINCON M. The Symbolic-Allegorical Introduction of Bergadis’ Apokopos and its Relation to the Content of the Work    1990-1993
GREGOIRE HENRI Le monastere d’lviron et le role des Georgiens du Mont Athos    1963
GRISCUOLO UGO Un opusculo inedito di Manuele Karanteno ο Saranteno    1975-1976
GRUMEL V. De l’ origine du nom Ακομινάτος    1953
GUILLAND R. Etudes sur l’histoire administrative de I’Empire Byzantin a la haute epoque (IVe – VIe siecles)    1966-1967
GUILLAND R. Titres et offices du Bas – Empire Byzantin. Le Grand interprete, ο μέγας διερμηνευτής    1968
GUILLAND R. Etudes sur I’histoire administrative de l’empire Byzantin. Les termes disignant le commandant en chef des armees byzantines    1959
GUILLAND R. Etudes sur l’ histoire administrative de l’empire byzantin    1972-1973
GUILLAND R. Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin    1965
GUILLAND R. Etudes sur le Grand Palais de Byzance    1964
GUILLAND R. La Chaine de la corne d’ or    1955
GUILLAND R. La destinee des Empereurs de Byzance 1954
GUILLAND R. Le grand palais sacre de Byzance. Le palais de la Magnaure    1957
GUILLAND R. Le Sigma    1958
GUILLAND R. Les factions a Byzance    1953
GUILLAND R. Moines de l’ Athos, Patriarches de Constantinople (Nicolas II, Isaie, Isidore)    1963
GUILLAND R. Remarques sur la vie monastique a Byzance    1960-1961
GUILLAND R. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και το θέλγητρον του μοναστηρίου    1951
GUILLAND R. Περί την βασίλειον τάξιν Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογεννήτου. H Χαλκή και τα πέριξ αυτής    1948
GUILLAND RODOLPHE Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin. Les differentes classes de fonctionnaires (IVe – VIe s.)         1967-1970
GUILLAND RODOLPHE Αι προς την Δύσιν εκκλήσεις Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Δραγάτση προς σωτηρίαν της Κωνσταντινουπόλεως    1952
GUILLAND RODOLPHE Μελέται περί του ιπποδρόμου της Κωνσταντινουπόλεως    1950
 

H

 
HALKIN F. Deux passions byzantines du martyr Saint Jnlien d’Emese    1981-1982
HALKIN F. Eloge de Saint Cyr et de sa mere Julitte (BHG318)   1987-1989
HALKIN F. Saint Leonide et ses sept compagnes martyrs a Corinthe    1953
HOFMANN G. S. J. Papst und Patriarch unter Kaiser Manuel I. Komnenos    1953
 
 
 

I

 
ILIADOU DEMOCRATIE Ephrem Versions Grecque, Latine et Slave. Addenda et corrigenda    1975-1976
 
 
 

K

 
KAHANE Η. and R. Italo-Byzantine etymologies IV    1953
KATIClC R. Η αρχαιομάθεια και το επικόν πνεύμα εις την Αλεξιάδα της Άννης Κομνηνής    1959
KATIClC RADOSLAV Αι προς Πακουριανούς επιστολαί του Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος    1960-1961
KATIClC RADOSLAV Βιογραφικά περί Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος    1960-1961
KATlCIC RADOSLAV, Άννα η Κομνηνή και ο Όμηρος    1957
KONIDARIS G. Zur Frage nach der Einheit der Kirche in Episkopat und Tradition    1972-1973
KYRRIS C. P. Byzantium, Cyprus and the Arabs from the mid-7th to the early 8th Century    1994-1998
KYRRIS C. P. L’organisation de l’ Eglise Orthodoxe de Chypre pendant les deux premiers siecles de l’occupation franque      1990-1993
KYRRIS COSTAS Continuity and Differentiation in the Regime established by Andronicus III after his Victory of 23/24.V. 1328    1977-1978
KYRRIS COSTAS P. Στράτορος = [Πρωτοσ]τράτωρ, or strator. A military Institution in XVth Century Cyprus    1968
 
 
 

L

 
LAURENT V Ο μέγας βαΐουλος    1953
LAURENT V., Monogrammes byzantins pour un hommage 1972-1973
LAVAGNINI BR. Filippo – Filagato e il romanzo di Eliodoro    1972-1973
LAZAROU A. G. Die Mazedo-Aromunen    1999-2000
LAZAROU A. G. Les Valaques Balkaniques    1994-1998
LEMERLΕ P. Les archives du monastere des Amalfitains au Mont Athos    1953
LEONE P. L. M. La «Passio Sancti Codrati» di Niceforo Gregora    1987-1989
LEONE P. L. Μ., Le epistole di Niceforo Chumno    1972-1973
LOENERTZ R.-J. Chronicon Breve (1341-1453)    1958
LOENERTZ R.-J., O.P., Gregorii Acindyni Epistulae SeIectae IX   1957
LOENERTZ R.-J., Un prostagma perdu de Theodore ler Paleologue regardant Thessalonique (1380/1382?)    1955
LOENERTZ RAYMOND. J. Lettre de Georges Bardanes metropolite de Corcyre au patriarche Germain II 1226-1227 c.    1964
LOENERTZ RAYMUNDUS Res gestae Theodori Joann. Palaeologi titulus merticus a.D. 1389    1955
LOENΕRTZ R.-J., Ο., Emmanuelis Raul Epistulae XII    1956
LOUNGHIS Τ. C. La revision du Constitutum Constantini en tant que rehabilitation du pape Adrien II    1990-1993
 
 
 

M

 
MAGOULIAS HARRY J. Bathhouse, Inn, Tavern, Prostitution, and the Stage as seen in the Lives of the Saints of the sixth and seventh Centuries    1971
MAGULIAS Η. J. The Lives of the Saints in the Sixth and Seventh Centuries as Sources for the Internal and External Enemies of the Byzantine Empire    1990-1993
MARAVCSIK GYULA H χειρόγραφος παράδοσις του De administrando imperio    1930
MARCEL RICHARD Le commentaire du Grand Canon d’Andre de Crete par Acace le Sabaite    1965
MARCEL RICHARD, Les Chapitres a Epiphane sur les Eresies de Georges Hieromoine (VIIe siecle)    1955
MATINO GIUSEPPINA Per lo studio del Greco in epoca tardoantica    1977-1978
MAVROUDIS E. J. L’ influece byzantine sur les arts decoratifs a Liege et dans le pays Mosa durant le Moyen Age    1971 
MELISSAKIS Ζ. Sul ritrovamento di un manoscritto del monastero di «Εικοσιφοίνισσα»    1994-1998
MERCATI S. G. Alfabeti intromessi nelle versioni greche di S. Efrem Siro    1953
MERCATI SILVIO GIUSEPPE Osservazioni alle κριτικαί παρατηρήσεις    1932
MICHEL AUBINEAU Sept folios d’apophtegmes, dans un MS d’Oxford Bodl., Greek Theol. b. 8    1974
MITSAKIS Κ. The After Life or the Metaphysical Dimension in the Work of Romanos the Melodist    2003
MORAVCSIK G. Το Βυζάντιον εις το κάτοπτρον των ονομάτων του    1972-1973
MORAVCSIK GYULA Τα κύρια προβλήματα της Ουγγρικής Βυζαντινολογίας    1964
MORTON SMITH, Σύμμεικτα    1956
MOUTSOPOULOS EVANGHELOS Platon et la philosophie byzantine. Actualite et perspectives    1969-1970
 
 
 

N, Ο

 
NAOUMIDES MARK Codex Athen. Mus. Byz. 186 and Photius    1975-1976
 
 
 

P, Q

 
PALLAS D. Ι. Monuments et textes    1979-1980
PAPANICOLAOU MARIA Ancora una testimonianza autografa di Francesco Porto. L’esemplare casanatense Vol. Misc. 288. 3 della Retorica di Aristotele    1999-2000
PARLANGELl O. II «Canto della Passione» presso i Greci del Salento    1953
PITSAKIS CONSTANTIN G.: A propos de la fete de Sainte-Sophie: Ideologie et rituels byzantins, pratiques moderns  2007-2009
POLEMIS IOANNIS D. Nikephoros Blemmydes and Gregorios Palamas    2003
 
 
 

R

 
ROMANO R. Il commentario a Ermogene attribuito a S. Nilo di Rossano (Par. suppl. gr, 670, ff. 1-179v)    1987-1989
ROMANO R. Note filologiche II    1981-1982
ROMANO R. Su alcuni calendari metrici grecomedievali      1994-1998
ROMANO ROBERTO Esegesi di Daniele di Patmos ai monostici di Menandro    2004-2006
ROMANO ROBERTO Per una riedizione della Ginecologia di Aezio Amideno. Ancora sui rapporti Sorano – Aezio    2003
ROMANO ROBERTO: Nuove osservazioni agli inediti consignli a una novizia di S. Nilo Ancirano 2007-2009
ROMANO  ROBERTO:  Aggiunte e correzioni  alla  bi bliografia della bizantinistica italiana 1960-1979, 2010-2013
RUZSA GEORGES Medieval Russian and Hungarian relations in jewelry and fine metal industry (11-14 cc.)    1979-1980
 
 
 

S

 
S. A. SOFRONIOU Lexicostatistical Contribution to the Authorship of the Akathistos Hymnos    1966-1967
S. G. Mercati, υπό Αθ. Δ. Κομίνη 1964
SALAVILLE S. Deux Cretois etablis a Venise au XVIIe siecle Grigoire et Marc – Maxime Maras    1954
SALAVILLE S. Un Acathiste turc avec acrostiche alphabetique grec.    1953
SAVVIDES A. G. C. Notes on the Turkish Raids in the Mystras Area from c. 1360 to the Ottoman Conquest of 1460    1990-1993
SAVVIDES A. G. C. Theodore of Tarsus Greek Archbishop of Canterbury in A.D. 668/9-690    1987-1989
SCHELTEMA H. J. Κυλίστρα    1959
SCHIEMENZ G. P. Die letzten Psalmen in der Christi-Geburt-Kirche in Arbanasi    1994-1998
SCHIEMENZ G. P. Ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei in Goreme    1987-1989
SCHIEMENZ G. P. Wunderkraft gegen kampfende Widersacher   1979-1980
 
SCHIEMENZ G. Ρ. Elevra III, ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei    1977-1978
SCHIEMENZ GUNTER PAULUS Paintings of the Laud Psalms in Roumania    2003
SCHNEIDER ALFONS. Η κτιτορική επιγραφή του ναϋδρίου της Όμορφης Εκκλησιάς Αιγίνης    1929
SICHEM PAUL VAN L’Hymne sur Noe de Romanes le Melode. Contrubition a l’etude des sources    1968
SKOULATOS Β. Byzance dans l’ «Historia Francorum» de S. Gregoire de Tours    1981-1982
STOMEO PAOLO Παντολέων αρχιθύτης πρόεδρος Καλλιπόλεως    1975-1976
 
 
 

T, U

 
TOMADAKIS Ν. Β. Ancora «Iconodulia» e «Iconoduli»       1979-1980
TOMADAKIS Ν. Β. La politica religiosa di Venezia a Creta verso i Cretesi ortodossi dal XIII al XV secolo    1971
TOMADAKIS Ν. Β. Les Historiens byzantins    1971
TRAPP ERICH Der mittelalterliche Wortschatz im Werk des Eugenios Bulgaris    2003
TRAPP Ε., Zur Etymologic von στανιό    1972-1973
TURYN A. Demetrius Triclinius and the Planudean Anthology    1972-1973
 
 
 

W

 
WAELE F. J. DE De duabus Salvatoris et Deiparae iconibus   1972-1973
 
 
 

Y

 
YANNOPOULOS P. A. Les prets maritimes et la dixieme vexation de Nicephore Ier 1987-1989
YANNOPOULOS Ρ. Les Slaves chez Menandre    1990-1993
 
 
 
 
 
 
 
 
Back To Top