skip to Main Content

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΑΡΘΡΑ

 
Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης Π. Γριτσάνη αποκειμένης νυν εν τη ιερά μητροπόλει Ζακύνθου ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. 1966-1967
Νικηφόρος Μελισσηνός-Κομνηνός ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών. 1931
Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών.  1929
Ο θεσμός των συγκέλλων εν τοις Πατριαρχείοις Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπ. Παραμυθίας και Φιλιατών. 1930
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπ. του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. 1933
Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας.  1927
Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ πατριαρχείω. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας.  1928
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων.  1935
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. 1937
Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμ. Πατριαρχείω. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Μητροπολίτου. του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων.  1932
Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανικήν κατάκτησιν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ). 1963
Χριστιανικαί επιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρήτης. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤ. 1972-1973
Η κουρά των κληρικών και μοναχών κατά το κανονικόν δίκαιον της ορθοδόξου Εκκλησίας. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α. Σ. 1953
Το «Ρηνάκι» της Πλάκας. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Αμίλκα. 1930
Ανασκαφή εις τον άγιον Χαράλαμπον Μαρωνείας Κομοτηνής. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ. 1975-1976
Εικών παλαιολογείου τέχνης εν Σίφνω. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡ. 1975-1976
Γεωγραφικά ονόματα. ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. 1958
Γλωσσικαί παρατηρήσεις εις μεσαιωνικούς συγγραφείς. ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1925
Επιτίμιον κατά της αδελφοποιίας. ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1927
Η οικογένεια Βατάτζη. ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1951
Θεόφιλος Παγκώστας Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1805-1825). ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1949
Παίσιος Λιγαρίδης ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1937
Παρατηρήσεις τινές εις την μεσαιωνικήν γεωγραφίαν. ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. 1924
Γενεαλογικά εκ Χίου. Βεστάρχαι –Καλόθετοι – Κορέσσιοι. ΑΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 1956
Εισαγωγή εις την Νεοελλ. διαλεκτολογίαν. Περί της αρχής των νέων Ελληνικών διαλέκτων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Π. 1924
Περί της επιδράσεως της Βενετίας εις τας υπ’ αυτής καταληφθείσας Ελληνικάς χώρας. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Π. 1925
Οι Εβραίοι εν τω Βυζαντινώ κράτει ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α. 1929
Περί της αρχής των βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων της νέας Ελληνικής. ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ν. 1933
Προσευχόμενοι υπό αψίδα επί βήλου. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Α. 1953
Τα ξενοφανή της Φιλιππουπόλεως ονόματα Pulpudeva, Ploudin, Plovdin, Pulpudena, Plovdiv. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ. 1940
Μάριου Βικτωρίνου ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα μετά παρατηρήσεων επί της τριαδολογίας αυτού και Νεοελληνικής αποδόσεως των ύμνων. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Χ. 1999-2000
Ανέκδοτη επιστολή του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Β’ προς τους Καρδιναλίους της Ρώμης. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 2004-2006
Χριστιανικά σύμβολα. Αι «Ευλογίαι» του αγίου Μήνα ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Γ. 1925
Ιωσήφ του Βρυεννίου μετά τινος Ισμαηλίτου Διάλεξις ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1966-1967
Η επισκοπή Σκύρου ανά τους αιώνας. ΑΤΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρχιμ. 1939
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Μονής της Παναγίας. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Μητροπολίτου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων. 1936
 
 
Εκ του τοπωνυμικού της Ιθάκης. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 1959
Μοναχικός βίος και γλώσσα. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Α. 1974
Η μαρτυρία του περιηγητού Robert de Dreux περί του κωδωνοστασίου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. 1953
Η παρά την Θεσσαλονίκην Βυζαντινή μονή του Χορταΐτου. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1939
Το εν Θεσσαλονίκη παρεκκλήσιον Παναγίας της Ελεούσης. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1936
Η παρ’ Ευσταθίω μνεία περί μονής τινος της Αχειροποιήτου. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Αποστόλου 1938
Τα εν τη Βυζαντινή Μουσική «Κρατήματα». ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Εμμ. 1933
Το εν Κέδρω Σάμου Βαπτιστήριον. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Εμμ. 1932
Από τας εκκλησίας της νήσου Κύθνου. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. 1958
Περί την χρονολόγησιν του ναού της Αγίας Τριάδος Αδάμαντος Μήλου. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. 1965
Συμβολή εις τους τρουλλοκαμάρους ναούς της Ελλάδος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. 1960-1961
Ανδρόνικος ο Κομνηνός και Οδυσσεύς. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ 1969-1970
Αι εν τω ναώ της αγίας Ειρήνης κατά την Μ. Παρασκευήν τελούμεναι «θείαι κατηχήσεις» ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ Αρκαδίου. 1930
Αντιβολαί Βυζαντινών κειμένων. ΒΕΗ Ν. 1938
Λέων – Μανουήλ Μακρός, επίσκοπος Βελλάς – Καλοσπίτης, μητροπολίτης Λαρίσσης – Χρυσοβέργης, μητροπολίτης Κορίνθου. ΒΕΗ Ν. 1925
Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, Κριτική θεώρησις επόψεως Στεφάνου Δραγούμη. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Π. 1981-1982
Αι βολαί της νήσου Κέας. ΒΙΣΒΙΖΗ ΙΑΚΩΒΟΥ. 1949
Η σχέσις της πολιτειολογίας και της πολιτικής προς την ιστορίαν. ΒΛΑΧΟΥ Ν. 1953
Η θέσις της κυρίως Ελλάδος εντός του Βυζαντινού κράτους. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. 1949
Το χρονικόν των Μετεώρων, Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. 1924
Το χρονικόν των Μετεώρων. Ιστορική ανάλυσις και ερμηνεία. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ Ι. 1925
Λάτρος. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Λ. 1966-1967
Ανέκδοτος αλληλογραφία περί της Ελληνικής κοινότητος Τοκαΐας. ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. 1952
Μία μεταβυζαντινή επιγραφή. ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. 1926
Σιναϊτικαί έρευναι. ΒΟΛΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. 1937
Ανθρωπισμός και χριστιανισμός. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ Κ. Ι.  1953
Πατμιακά. Χρυσόβουλλον Νικηφόρου του Βοτανειάτου υπέρ της εν Στροβίλω μονής του Προδρόμου (1079). ΒΡΑΝΟΥΣΗ EPA Λ. 1964
 
 
Ανέκδοτον σιγίλλιον περί του εν Σικίνω ναού της Επισκοπής. ΓΑΒΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1930
Ο Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθενίας. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Αρχιμ. 1936
Περί τον Όσ. Νίκωνα τον Μετανοείτε. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Αρχιμ. 1936
Τα πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως χωρία κατά τουρκικόν χειρόγραφον του ΙΕ΄ αιώνος. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Ηλιουπόλεως 1951
Δύο ανέκδοτα γράμματα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Α΄. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Μητροπ. Ηλιουπόλεως. 1952
Μια άγνωστος περιπέτεια του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε΄. Εν ανέκδοτον γράμμα του. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. 1949
Κατάλογος χει/φων κωδδ. της βιβλιοθήκης της κατά το αγιώνυμο όρος του Άθω ιεράς και μεγαλωνύμου Σκήτης της αγίας Θεομήτορος Άννης (μέρος Α΄). ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ μοναχός. 1959
Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων του Κυριακού της εν Άθω Σκήτης της Αγίας Άννης. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ μοναχός. 1960-1961
Άγνωστη εικόνα της Αποτομής των αγίων δέκα μαρτύρων της Κρήτης από την Σύμη ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 2004-2006
Περί της τοπωνυμίας Καλαμπάκα. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1938
Η περιήγησις του Ιμπν Μπαττούτα ανά την Μικράν Ασίαν και η κατάστασις των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών κατά τον ΙΔ΄ αιώνα. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΑΡΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952
Σπουδαί βυζαντινών προσωπικοτήτων, Σισίννιος Ρενδάκις. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α., 1972-1973
Απόπειρα εξισορροπήσεως τιμών και νομισματικού πληθωρισμού επί βασιλείας Ηρακλείου. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ. 1979-1980
Αι παρά την Δημητριάδα βυζαντιναί μοναί. Μέρος δεύτερον. Τα σωζόμενα μνημεία. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. 1925
Ανάγλυφον εκ Κεφαλληνίας. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. 1929
Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. 1933
Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν Ν. 1930
Το φρούριον του Βόλου. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ν. 1931
Θεσσαλικοί μελέται. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 1938
Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί μοναί. — Ανάγλυφον της Θεοτόκου Οξείας Επισκέψεως εν τω ναώ της Παναγίας εν Μακρινίτση. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 1924
Έρευναι εν τη επαρχία Αγιάς, Δέσιανη (=Βεσαίνη) Βαθύρρευμα. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 1940
Η επί του Πηλίου μονή του αγίου Λαυρεντίου. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 1935
Διόρθωσις επιγραφής. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ι. 1927
Μολυβδόβουλλα εκ της επαρχίας Αλμυρού. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 1926
Παλαιοχριστιανική επιγραφή και Παλαιοχριστιανικόν νεκροταφείον Βόλου. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 1936
Ο «Νέος Αρμενόπουλος» του Κωνσταντίνου Χρυσοκεφάλου (1831). ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964
Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου, Συμπλήρωμα δεύτερον. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977-1978
Διορθώσεις εις την «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1958
Προσθήκαι εις το Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζ. Δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1958
Άγνωστον ιδιωτικόν εγχειρίδιον Βυζαντιακού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1936
Ζητήματά τινα εκ της εκλογής των Ισαύρων. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1933
Κατάλογοι Ελληνικών κωδίκων εν Ελλάδι και Ανατολή. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1935
Λόγος ανέκδοτος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου εις την προεόρτιον εορτήν του αγίου Δημητρίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1951
Ο Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου εις Νομοκάνονας των μετά την άλωσιν χρόνων. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1949
Διόρθωσις εις χωρίον των Βασιλικών. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1959
Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις του ιστ΄ αιώνος περί της επιληψίας ως λόγου διαζυγίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1960-1961
Ο υπ’ αριθ, 121 κώδιξ της Μονής Αγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) και δύο χρονολογίαι της Εκλογής των Ισαύρων και του Προχείρου Νόμου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1960-1961
Η ελληνική συμβολή εις την έρευναν της ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1954
Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνος. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1953
Ανέκδοτον εγχειρίδιον περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά το οθωμανικόν δίκαιον. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1957
Ένδεκα επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου εν Κρήτη επί Τουρκοκρατίας. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1955
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1952
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1952
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1956
Το εθιμικόν δίκαιον εν Αθήναις επί Τουρκοκρατίας και ο «Κώντικας» του Νοταρίου Πούλου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1950
Το επαρχιακόν βιβλίον και οι νόμοι Ιουλιανού του Ασκαλωνίτου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1937
Διορθώσεις εις την εξάβιβλον του Αρμενοπούλου επί τη βάσει του Νομοκάνονος του Μαλαξού. ΓΚΙΝΗ Δημητρίου. 1938
Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου. ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Σ. 1972-1973
Αγιολογικό κείμενο και εικόνα. Η περίπτωση του ψηφιδωτού της Μονής Λατόμου στη Θεσσαλονίκη. ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2004-2006
Ο Ιησούς διδάσκων εν τη Συναγωγή της Ναζαρέτ. ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1999-2000
Σχόλια στην παράσταση της Πεντηκοστής του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα. ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2003
«Έπαινος εις το κρασί» —«Περί μεθύσου» ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, 1972-1973
Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. ΓΟΥΔΑ ΜΙΧ. 1927
Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου. ΓΟΥΔΑ ΜΙΧ. 1926
Ο Ιεροσολύμων Γερμανός (1534 – 1579). ΓΡΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1958
Σχολή Κουρούτζεσμε. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ. 1968
Πρώτη περίοδος λειτουργίας της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1965
Aι πηγαί της ιστορίας της μονής Φιλοσόφου. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1957
Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1954
Πατριαρχικά γράμματα υπέρ της μονής του Φιλοσόφου. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1956
Η αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και Αργυροκάστρου. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1950
Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1963
Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της σχολής Δημητσάνης. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1952
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Καράκαλλος. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. 1959
 
 
Ο απελευθερωτικός αγών και η Αγία Έδρα. ΔΑΛΕΖΙΟΥ Ε. 1953
Επί μιας επιστολής του Φρειδερίκου Β΄ προς Ιωάννην Δούκαν Βατάτζην. ΔΕΝΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1937
Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε. 1987-1989
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των Βιβλιοθηκών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε. 1977-1978
Προσθήκαι εις το Πατερικόν Λεξικόν του Lampe εκ των έργων Γρηγορίου του Θεολόγου. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε. 1981-1982
Ρωμανικαί επιδράσεις εις την ποίησιν Κοσμά του Μελωδού. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε. 1979-1980
Ανέκδοτον εγκώμιον εις Ανδρέαν Κρήτης. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. 1969-1970
Ανέκδοτος ακολουθία Γρηγορίου του εν Ακρίτα. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. 1968
Ανέκδοτος Βίος Κοσμά του Μαϊουμά. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. 1974
Κλασσικαί απηχήσεις εις την βυζαντινήν Υμνογραφίαν. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1972-1973
Συμβολαί εις τους καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΥ Α. 1981-1982
Αγιολογικά και Υμνογραφικά εις Άγιον Ρωμανόν και Νήπιον (Νοεμ. 18). ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α. 2004-2006
Το κωδικογραφικό εργαστήριο της μονής Δουσίκου τον 16ο αιώνα και ο βιβλιογράφος Κάλλιστος. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Α. 1999-2000
Και πάλιν περί του αγίου Λεοντίου του Νέου. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. 1999-2000
Ο αριθμός 365. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. 2003
Σπάνιοι και ανύπαρκτοί τινες Άγιοι. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. 1999-2000
Το εικονογραφικόν θέμα «Άνω σε εν θρόνω και κάτω εν τάφω» εν Νοτίω Ελλάδι. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Γ. 1999-2000
Ο άγιος Γεώργιος ο Γοργός. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ. 1994-1998
Τα περί δήθεν χρήσεως Παριανού μαρμάρου κατά την ανοικοδόμησιν του Ναού του Σολομώντος. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ. 1994-1998
Μία περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στη Νάξο. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡ. 1972-1973
Οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Σικελίας και Κάτω Ιταλίας. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968
Περί την τοιχογραφίαν του αγίου Λεοντίου του Νέου εν Νάξω. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966-1967
Επί τη 1600ή επετηρίδι του θανάτου του Μ. Κωνσταντίνου (337-1937). ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔ. 1937
Η εξέλιξις της φορολογίας της γης εις το Βυζάντιον. ΔΙΟΜΗΔΗ ΑΛΕΞ. 1949
Άγιος Παντελεήμων Μπουλαριών (εκτός κειμένου εικ. 1-20). ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 1969-1970
Αι τοιχογραφίαι του ναού της Νάξου «Παναγία στης Γιαλλούς» (1288/9). ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 1964
Η κτιτορική επιγραφή ναΐσκου του Μυστρά. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 1958
Ο ναός των αγίων Θεοδώρων της Λακωνικής Τρύπης. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 1955
Ανάγλυπτος παράστασις βυζαντινού μύθου. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 1972-1973
Αι εκκλησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1935
Ανέκδοτα εγκώμια εις τους τρεις Ιεράρχας. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1933
Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος εις την γέννησιν του Χριστού. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1930
Ανθίμου Αθηνών λόγος ανέκδοτος περί των του Αγίου Πνεύματος προόδων. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1931
Γεώργιος Καλύβας. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1929
Διάλογος του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Γ΄, του Αγχιάλου προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Α΄ Κομνηνόν ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1939
Εκ των καταλοίπων του Β. Μυστακίδου τα υπ’ 16 και 17. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1941
Η ανέκδοτος ερμηνεία του Μιχαήλ Ακομινάτου εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1928
Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια εις την ανακομιδήν του λειψάνου τoυ εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1925
Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1940
Κρίσις περί των συγγραμμάτων Μακαρίου του Αιγυπτίου. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1924
Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτα έργα. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1937
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Θ΄, ο Αγαπητός. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1941
Περί του εν Ιεροσολύμοις αγίου φωτός. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1936
Συμμετοχή του Κωνσταντίας Επιφανίου εις την καταδίκην του Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1926
Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1939
Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ. 1940
Ο Αθηνών Άνθιμος και πρόεδρος Κρήτης ο ομολογητής. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ Κ.Ι. 1932
Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών ομιλία περί ιερωσύνης. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1938
Νικολάου Καβάσιλα ανέκδοτον εγκώμιον εις τους τρεις ιεράρχας. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1938
Χειρόγραφα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1938
 
 
Το πάθος της οργής εν τη βυζαντινή ασκητική γραμματεία. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚ.   1966-1967
«Δι’ εξόδου και συνδρομής…». Χορηγοί κωδίκων του 13ου αιώνα και η θέση τους στην κοινωνία. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ ΦΛ. 2003
Εκκλησία Ρόδου ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 1929
Oι Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος και Ιερόθεος. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. 1928
Συμπληρωματικός κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ 1957
Ο χρόνος της ακμής Συμεών του Μεταφραστού. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 1933
Συμεών Λογοθέτης ο Μεταφραστής. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ πρ. Λεοντοπόλεως 1931
Λεοντοπόλεως, Θράκες μουσικοί. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. 1936
Αγιολογικά. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. 1932
Αγιολογικά ο άγιος Δημήτριος εν τη υμνογραφία. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. 1935
Ανδρέας Ο Πηρός ή Τυφλός.  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. 1933
Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο μαΐστωρ, και ο χρόνος της ακμής αυτού. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. 1938
Περί κομμώσεως των Βυζαντινών. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ πρ. Λεοντοπόλεως. 1931
Το Συνοδικόν της Εκκλησίας της Ελλάδος ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Πρ. Λεοντοπόλεως. 1937
Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά έργα αυτού. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, πρ. Λεοντοπόλεως. 1939
Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα. Β΄ (Πρόλογος, σημειώσεις, πίναξ υπό Μ.Α. Ναουμίδου) ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 1955
 
 
Το Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1958
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. 1955
Σφραντζής ο Φιαλίτης. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. 1953
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. 1949
Βυζαντινά και Βενετικά ανάλεκτα. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. 1930
Ιστορικά σημειώματα. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. 1932
Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν εκ βορείου Ηπείρου. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1938
Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Ιερεμίου του Α΄ περί της Μονής της Κορακονησίας. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1937
Κατάλογος της συλλογής Περικλέους Ζερλέντη. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1937
Κεφαλληνίας ιστορικά και τοπωνυμικά ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1929
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1951
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1948
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1941
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1952
Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1948
Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης Έλλην ποιητής των χρόνων της Αναγεννήσεως. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1928
Ο αρχιεπίσκοπος Άντελμος και τα πρώτα έτη της Λατινικής εκκλησίας Πατρών. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1933
Ο Μαρκίων του Μομφερράτου Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος και ο Βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος ο ΣΤ΄. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1935
Περί της τιμής του σίτου εν Βυζαντίω. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1936
Το δίκαιον εις τας ελληνικάς Ασσίζας της Κύπρου. ΖΕΠΟΣ ΠΑΝ. Ι., 1955
Νομοθετικαί προσπάθειαι Αικατερίνης της Μεγάλης και σύγχρονοι πόθοι ελληνικοί. ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. Ι. 1953
Το «Νομικόν Πρόχειρον» Μιχ. Φωτεινοπούλου (1765). ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. 1937
Το δίκαιον εις το χρονικόν του Μορέως. ΖΕΠΟΥ ΠΑΝ. 1948
Μιχαήλ Ερμόδωρος Ληστάρχης, Ιερώνυμος Λίταρχος. ΖΩΗ Λ. 1940
Αλέξανδρος ο Νερούλης ΖΩΗ Λ. Χ. 1939
Βιογραφικά σημειώματα περί της οικογεν. Μουζάκη. ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 1926
Μέλη της Βυζαντινής οικογενείας Καλέκα εν Κέρκυρα και Ζακύνθω. ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 1937
Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων. ΖΩΗ Ω Χ. 1928
Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β’ του κατακτητού, κατά ανέκδοτον Ελληνικό Βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής βιβλιοθήκης. ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952
Ιστορία του Πτωχολέοντος (κατ’ ανέκδοτον παραλλαγήν). ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1958
Ο Πουλλολόγος κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα 701. ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1960-1961
Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β΄ και Σελήμ Α΄ (κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν βαρβερινόν κώδικα 111 της Βατικανής Βιβλιοθήκης). ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1953
Τζάνε Βεντράμου Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηφανίας (άγνωστον στιχούργημα του ις’ αιώνος). ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1954
Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα Παρηγορητική (κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας). ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1956
Ο Πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν). ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1955
Πανάρατος·μονόπρακτος λαϊκή διασκευή της Ερωφίλης. ΖΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 1957
Άννα Αποστολάκι. ΖΩΡΑ ΠΟΠΗ 1958
 
 
Υπήρξαν δύο Νικόλαοι ιατροί Βελισδονίται κατά το 1683; ΗΛΙΟΥΔΗ ΙΩ. Ν. 1999-2000
Ο πολιτικός στίχος και η προέλευσίς του. ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. Ν. 1990-1993
Η «ύδατος βλύσις» κατόπιν θαύματος στον βίο Νίκωνος του «Μετανοείτε». Συναφείς θαυματικές και άλλες διηγήσεις. ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤ. Δ. 1999-2000
Θεοσημίες προ της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων κατά τον ιστορικόν Κριτόβουλον. ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ. 2004-2006
Ο Απόστολος Ανδρέας ως Άγιος δρακοντοκτόνος ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ. 2003
 
 
Η δήθεν αφορμή η προκαλέσασα την αποστασίαν της Κρήτης κατά τo 1363 ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1932
Η καταγωγή της Κερκυραϊκής οικογενείας των Βουλγάρεων. ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1936
Η πρώτη συμμαχία των κυριάρχων κρατών του Αιγαίου κατά της καθόδου των Τούρκων αρχομένου του ΙΔ΄ αιώνος. ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1930
Πρεσβεία Αρμενίων προς την Βενετικήν Γερουσίαν. ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1932
Πρεσβεία Κόμητος Αλητίου, ψιλώ ονόματι Δου – Αθηνών, προς την Βενετ. Γερουσίαν. ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1932
Πρεσβεία Ρογήρου de Lluria προς την Βενετικήν Γερουσίαν. ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1931
Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Πόρτο Ράφτη. ΘΕΟΧΑΡΗ Δ. Ρ. 1953
Η ενδυτή του αγίου Μάρκου. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1959
Υπογραφαί κεντητών επί αμφίων του Άθω. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1963
Εκ των μεταβυζαντινών εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλεως. Η κεντήτρια Ευσεβία. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ. 1966-1967
 
 
Ακολουθία του οσιομάρτυρος Δαμιανού του νέου. ΙΕΖΕΚΙΗΛ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. 1930
Ανέκδοτα αυτόγραφα γράμματα. ΙΕΖΕΚΙΗΛ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. 1932
Η Βυζαντινή Ιερουσαλήμ, ιστορικώς. Ιερουσολύμων Τιμοθέου 1935
 
 
Μεταφορά πλοίων διά ξηράς. Σόρβολος και Μωάμεθ Β΄. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 1930
Φιλολογικά σημειώματα εκ Φαναριού. ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΔΙΟΝ. 2003
Λεξικά των Επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας Α’. Προλεγόμενα εν όψει κριτικής εκδόσεως. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ. 1987-1989
Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας. Β΄ Τα κείμενα των Λεξικών. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Δ. Χ. 1990-1993
Η διέλευσις του περιηγητού Arnold von Harff δι’ Ελλάδος κατά το 1497. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ Ι. 1953
«Τροφαί και ποτά» εις πρωτοβυζαντινούς παπύρους. ΚΑΛΛΕΡΗ Ι. 1953
Βυζάντιον – Αρμενία – Ιβηρία (Γεωργία). ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ Π.  1929
Το έπος Διγενή Ακρίτα κατά το χειρόγραφον Μαδρίτης ή Εσκουριάλ. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ Π. 1926
Η κοινωνική πολιτική εις τας νεαράς του Λέοντος του Σοφού. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Γρηγ. 1937
Έμμετρος Χριστιανική επιγραφή του έτους 1758 εκ Χίου. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ Στυλιανού. 1938
Ο Στράβων και oι Βλάχοι της Πίνδου. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Α. Δ. 1953
Επιγραφή από τους Σάλωνες της Αιγίνης. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Αντ. 1935
Η πατρότητα της Συνεχείας του Σκυλίτζη και τα προβλήματά της συγκλίσεις και αποκλίσεις από τη Σύνοψη Iστοριών. ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2004-2006
Λόγοι και χρόνος εκδόσεως της Νεαράς 109 Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού. ΚΟΛIA Γ. Τ. 1953
Περί απλήκτου. ΚΟΛΙΑ Γ. 1941
Σιδερόκαστρον. ΚΟΛΙΑ Γ. 1933
Ο Καίσαρ Ιωάννης Δούκας, αντιγραφεύς του cod. Par. Gr. 2009 του de administrando imperio. ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1938
Η μεταξύ Καταλανικής Εταιρείας και φραγκικού δουκάτου των Αθηνών μάχη. ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. 1956
Τόρνα-επιχώριος γλώσσα. ΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1938
Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν Βιβλίον του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού. ΚΟΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ και ΧΡΟΝΗ – ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 2004-2006
Έκδοση των β΄ ωδών οι οποίες εξέπεσαν από τους εκδεδομένους κανόνες στα λειτουργικά βιβλία και τα AHG. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗΣ 2003
Συναγωγή επιγραμμάτων εις τους τέσσαρας Ευαγγελιστάς. ΚΟΜΙΝΗ ΑΘ. 1951
Βυζαντινών αγωγή και διαγωγή. ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. 1956
Πηγαί του εις τον Νιπτήρα ύμνου Ρωμανού του Μελωδού. ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. 1957
Παρατηρήσεις εις τους χρησμούς Λέοντος του Σοφού. ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘ. Δ. 1960-1961
Νέος κώδιξ χρονικής βίβλου Μιχαήλ του Γλυκά. ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1964
Υμνογραφικά εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963
Απηχήσεις βυζαντινοβουλγαρικών συγκρούσεων εις αγιολογικά κείμενα. ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. 1966-1967
Περί την πρώτην μνείαν των Αλβανών εν ταις εκκλησιαστικαίς πηγαίς και τα όρια της χώρας των επί Βυζαντινών. ΚΟΝΙΔΑΡΗ Γ. Ι. 1953
«Επιτελεύτιος βούλησις και διδασκαλία» του οικουμενικού πατριάρχου Ματθαίου Α΄ (1397-1410). ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ι. – ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. 1981-1982
Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία της Κυπριακής διαλέκτου. ΚΟΝΟΜΗ Ν. Χ. 1953
Περίπτωσις επιδράσεως της Βυζ. τέχνης επί την Νεοελληνικήν Ηπειρωτικήν αργυροχοΐαν. ΚΟΡΡΕ ΑΙΚ. Γ. 1975-1976
«Κορώνη»—Παραμπύκια —Φλόκος. ΚΟΡΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. 1974
«Το περί των εν οδούσι παθών» έργον Νεοφύτου του Προδρομηνού. ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤ. 1930
Δύο θεραπευτικαί οδηγίαι του Μαγιστριανού «περί θεραπείας λεπρών» κατά τον Ελληνικόν κώδικα XLV της Βιέννης. ΚΟΥΖΗ Αριστ. 1931
Παρατηρήσεις επί τινων ανεκδότων ιατρικών κωδίκων των βιβλιοθηκών της Ευρώπης και καθορισμός ενίων τούτων. ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤ. 1929
Το ανέκδοτον έτι ιατρικόν έργον του Ανδρειωμένου. ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤ. 1929
Το «περί ούρων» έργον του Ιωάννου επισκόπου Πρισδριανών. ΚΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. 1933
Καμαρώνω. ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ. 1932
Κυνηγετικά εκ της εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ. 1932
To κιόνιον του Νεόφυτου. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1931
Αγώνες, αγωνίσματα και αγωνιστικά παίγνια κατά τους βυζαντινούς χρόνους. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1937
Αι οδοί και οι έμβολοι των Βυζαντινών πόλεων. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1948
Αι παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω δημώδεις παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1931
Βυζαντιναί τινες παραδόσεις. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1952
Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1940
Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία και ορθογραφία. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1928
Βυζαντινών τροφαί και ποτά. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1941
Γεύματα, δείπνα και συμπόσια των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1933
Διορθωτικά και ερμηνευτικά εις την Έκθεσιν της βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και το Κλητορολόγιον του Φιλόθεου. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1949
Εκ του αλιευτικού βίου των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1948
Εκ του ναυτικού βίου των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1951
Εκ του ποιμενικού βίου των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1949
Η αμπελουργία παρά Βυζαντινοίς. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1950
Η εν Θήρα ιερά μονή του αγίου Νικολάου. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1929
Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1924
Μπολιάρις. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1926
Ξελινίζω. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1927
Ο χορός παρά Βυζαντινοίς. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1938
Ονόματα και είδη άρτων κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1928
Περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1927
Περί κομμώσεως των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1930
Περί την Βυζαντινήν οικίαν. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1936
Περί της των ανήβων τροφής και επιμελείας παρά Βυζαντινοίς. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1938
Συμβολή εις το περί βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1954
Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1925
Συμβολή εις το περί του γάμου παρά τοις Βυζαντινοίς κεφάλαιον. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1926
Τα ανεμίτσια. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1939
Τα κατά την γέννησιν και την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1938
Τα κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1939
Τα λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 1935
Περί της χρησιμότητος και του τρόπου της συγκροτήσεως ενός Corpus των βυζαντινών δημωδών παροιμιών. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι. 1955
Πλαστόν χρυσόβουλλον Νικηφόρου Β΄ του Φωκά. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ Στεφ. Ν. 1954
Τα κειμηλαρχεία και η βιβλιοθήκη της εν Άθω Μονής Μεγίστης Λαύρας εν κινδύνω. ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου, 1935
Ο κατάλογος των επισήμων Αθωνικών εγγράφων του Ουσπένσκη. ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου. 1931
Τα Αγιορειτικά αρχεία και ο κατάλογος του Πορφυρίου Ουσπένσκη. ΚΟΥΡΙΛΑ Ευλογίου, Λαυριώτου. 1930
Φωνητικά ζητήματα. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Γ. 1948
Ο συμβολισμός της διακρίσεως «πράξεως» και «θεωρίας». (Σχόλιον εις τον «Μέγαν Κανόνα» του αγίου Ανδρέου Κρήτης). ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2003
Δεξιόν εντάφιον. ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. 1999-2000
Παρατηρήσεις επί τινων επιστολών του πρωτονοταρίου Φιλαδελφείας Μανουήλ Γαβαλά. ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. Σ. 1972-1973 Γρηγορίου του Παλαμά τέσσαρες ανέκδοτοι επιστολαί προς Άγιον Όρος. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1963
Aι αντιλήψεις περί των εσχάτων του κόσμου και η κατά το έτος 1346 πτώσις του τρούλλου της αγίας Σοφίας (εκτός κειμένου πίν. Α΄ – Γ) ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. 1969-1970
Ο λόγιος οικουμενικός πατριάρχης Ιωάννης ΙΓ΄ ο Γλυκύς. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. 1974Ψυχής θάνατος. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ I. 1981-1982
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (ιγ΄/ιδ΄ αι.) επιστολαί μετά τινων βιογραφικών εξακριβώσεων. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. 1981-1982
Ορθοδοξία – ορθοδοξαστικός παρά τοις Νεοπλατωνικοίς. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. 1987-1989
Αι περί βαθμών συγγενείας και γάμων νομικαί διατάξεις του κωδ. Par. gr. 1372 και ο γραφεύς Γεώργιος Γαλησιώτης (1278/80-1357;). ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. 1979-1980
Βοτάνη και πυρίτις βοτάνη. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. 1979-1980
Η πατρότης της ρήσεως  διά γυναικός ερρύη τα φαύλα. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. 1994-1998
Ο μέγας διοικητής Θεόδωρος Καβάσιλας και η εις Ανδρόνικον Β΄ († 1332) μονωδία αυτού. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩ. 1975-1976
Η έννοια της εικόνος εις τον Ψευδο – Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην. ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 1966-1967
Η θεολογική σκέψις του Μιχαήλ Ψελλού. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι. 1965
Μελετήματα εις την «Ερωφίλην» του Χορτάτζη. ΚΡΙΑΡΑ Μ. 1935
Διορθώσεις εις τον Στάθην του Κρητικού Θεάτρου Σάθα. ΚΡΙΑΡΑ ΜΑΝΟΛΗ 1932
Η λέξις άτιε των Κρητικών κειμένων. ΚΡΙΑΡΑ ΜΑΝΟΛΗ 1933
Σιγιλλιώδη και άλλα πατριαρχικά έγγραφα της εν Άθω ιεράς, βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Δοχειαρείου. ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. 1928
Ο Πρώτος του αγίου όρους Άθω και η «μεγάλη μέση» ή «Σύναξις» ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αρχιμ. 1929
Τα κειμηλιαρχεία της εν Αγίω Όρει Άθω ιεράς Μονής του Δοχειαρίου. ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αρχιμ. 1930
Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν Άθω ιεράς Βασιλικής Πατριαρχ. και Σταυροπηγιακής Μονής του Δοχειαρίου. ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. 1927
Ο Γεώργιος Πισίδης και οι τραγικοί. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ. 1954
Περί τινα ανέκδοτον ακολουθίαν εις Μάρκον Ευγενικόν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ, 1957
Πώς η λέξις θέμα έφθασεν εις την σημασίαν της στρατιωτικής περιοχής. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Σ. Π. 1953
Νέαι ιστορικαί και προσωπογραφικαί ειδήσεις εξ άρτι εκδοθέντων κυπριακών εγγράφων. ΚΥΡΡΗΣ Κ. Π. 1972-1973
Παν. Ι. Ζέπου (υπό). Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος 1965
Το λεγόμενον μολυβδόβουλλον του στρατηγού Μελίου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ .1939
Επιγραφή δυσανάγνωστος. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 1935
Επιγραφή εκ του ναού του αγίου Ιωάννου Μαγκούτη. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 1931
Στρατηγός Κρήτης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 1929
Η δίκη του Σεκρέτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.1933
Η σφραγίς του στρατηγού Μανιάκη. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.1932
Το μολυβδόβουλλον του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.1936
Η αστρονομία και η αστρολογία κατά τους βυζαντινούς χρόνους. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Δημ. Δ. 1954
 
 
Ο Ιωάννης Λυδός (6ος αι. μ.Χ.) και ο Ισίδωρος Σεβίλλης (7ος αι.) ως εθνολογικές πηγές και διεπιστημονικές διαπιστώσεις ειδικών 20ου αι. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ. 2003
Η μυθική παράδοση περί του Απόλλωνος Σμινθέως σε προγύμνασμα του Θεοδώρου Εξαπτερύγου ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. 2003
Αριστοφάνης και ουχί Ευριπίδης ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. 1987-1989
Εις χωρίον Γεωργίου του Τραπεζουντίου ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. 1987-1989
Ομηρικόν χωρίον εν τη Ιστορία του Παχυμέρη ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. 1987-1989
Επιστολή του επί των αναμνήσεων Λογαρά προς τον Ανδρόνικον Γ΄ (1337). ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. Κ. 1975-1976
Κυβομαντεία. ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1941
Ο βασιλεύς της Τραπεζούντας κατά το Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου. ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1959
Ο Μιχαήλ Ψελλός ως πηγή της Επιτομής του Ιωάννου Ζωναρά. ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1949
Ο Παχώμιος Ρουσάνος και ο βίος των συγχρόνων του ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1937
Τινά περί ανωνύμων λιβέλλων εν Βυζαντίω. ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1948
Φιλολογικά εις την χρονικήν σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσή. ΛΑΜΨΙΔΟΥ ΟΔ. 1951
Εγκώμια εις τον άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. 1954
Εις Ευστάθιον Θεσσαλονίκης. ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. 1953
Μιχαήλ Αποστόλη λόγος περί Ελλάδος και Ευρώπης. ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. 1949
Παρατηρήσεις επί του χαρακτήρος των επιστολών του Φωτίου. ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. 1951
Νικολάου Καβάσιλα προσφώνημα και επιγράμματα εις άγιον Δημήτριον. ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1952
Θεόδωρος Άγγελος, υιός του Σεβαστοκράτορος της Θεσσαλίας Ιωάννου. ΛΑΣΚΑΡΙ ΜΙΧ. 1926
Χριστιανικά γλυπτά εκ της μονής του αγίου Ιωάννου Καλυβίτου Ευβοίας. ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966-1967
Περί τα προβλήματα των πατμιακών κοντακαρίων. ΛΙΒΑΔΑΡΑ ΝΙΚ. Α. 1954
Το εν Αθήναις σπάραγμα του κωδ. Const. Seragliensis 40. ΛΙΒΑΔΑΡΑ ΝΙΚ. Α. 1966-1967
Uber die Randnotizen der Kontakaria von Patmos. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 1964
Η παλαιοτέρα ένδειξις περί ορθοδόξων εν Σύρω. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 1953
Νεύτωτος φιλοσοφήματα. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ Κ. Ι. 1953
Βάγνερ και χριστιανισμός. ΛΟΥΒΑΡΙ Ν. Ι. 1953
Η πόλις Κάντανος και η επισκοπή αυτής ΛΟΥΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩ. 1972-1973
Αναγραφή των έργων (1900 – 1969) Σωφρονίου Ευστρατιάδου. ΛΟΥΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 1971
 
 
Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως. ΜΑΚΡΙΔΟΥ Θ. 1932
Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα του Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 1931
Η εν τη νήσω Πριγκίπω ιερά μονή αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. ΜΑΛΕΤΣΚΟΥ ΑΝΤ. 1940
Περί των διατονικών κλιμάκων της Ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Κ. 1929
Πρόσφυγες από την Κρήτη στα Κύθηρα. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡ. Α. 1972-1973Ο πρώτος του Αγίου Όρους Άθω Ισαάκ. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. 1968
Παρατηρήσεις επί του Τυπικού της μονής Πετριτζού (Μπατσκόβου). ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1977-1978
Περί την ακολουθίαν του αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου του Παρίου και Νικοδήμου του Αγιορείτου. ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡ. 2004-2006
Επί της εκδόσεως των επιστολών Αθανασίου του Πάριου. ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. 1999-2000
Κονδακάριον του Σινά Σ 926. Τα νεοευρεθέντα φύλλα. ΜΑΝΑΦΗ Κ. Α. 2003
Βασιλείου Πεδιαδίτου ανέκδοτα έργα  α΄) Συνοδική απόφασις και Λόγοι (υπό Κ. Α. Μανάφη)· β΄) Σχέδη (υπό Ιω.·Δ. Πολέμη). ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. – ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩ. 1994-1998
Άγνωστον χειρόγραφον περιέχον λόγον Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α. 1994-1998
Συμπλήρωσις του επισκοπικού καταλόγου της νήσου Ρόδου κατά τον ιγ’ φθίνοντα και τον ιδ’ αρχόμενον αιώνα. Μαρτυρίαι εκ των επιστολών Γρηγορίου Κυπρίου και Μαξίμου Πλανούδη.ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α. 1987-1989
Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το έργον του Μιχαήλ Ιταλικού ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α. 1972-1973
Άγνωστος μαρτυρία των αρχών του ΙΓ’ αιώνος περί της εν Βοιωτία μονής του Σαγματά ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ. Α. 1975-1976
Επιστολή Βασιλείου Πεδιαδίτου, μητροπολίτου Κερκύρας προς τον πάπαν Ιννοκέντιον Γ’ ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ. Α. 1975-1976
Πίνακες του ως άνω Καταλόγου ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ. Α. 1960-1961
Θεοδώρου του Προδρόμου Λόγος εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Θ’ τον Αγαπητόν ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. 1974
Κωσταντίνου Ακροπολίτου λόγος εις την ανακαίνισιν του ναού της του Κυρίου ημών Αναστάσεως διαθητικός ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. 1969-1970
Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος του τύπου «πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον» ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. 1969-1970
Το «Υπομνηστικόν» του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα και το πεζό πρότυπό του ΜΑΝΟYΣΑΚΑΣ Μ. Ι. 1972-1973
Συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής Σταυρονικήτα. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. 1953
Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας ως πρεσβευτής της Βενετίας εις Τυνησίαν κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1389) ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. 1957
Συμβολή εις την ιστορίαν της Κρητικής οικογενείας Χορτάτση ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. Ι. 1956
Ο ποιητής Γεώργιος Χούμνος νοτάριος Χάνδακος. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ. 1951
Μέτρα της Βενετίας έναντι της εν Κρήτη επιρροής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1418-1419) ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι. 1960-1961
Νέα έγγραφα (1454) περί της εν Κρήτη συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι. 1964
Συλλογή βενετικών εγγράφων αναφερομένων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού (1453-1454) και τα μετ’ αυτήν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι. 1959
H εν Βενετία Ελληνική Κοινότης και οι μητροπολίται Φιλαδελφείας. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι. 1969-1970
Εις τα περί μητροπολιτών Φιλαδελφείας (Προσθήκη εις τας σσ. 170-210). ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι. 1969-1970
Ποίοι είνε οι Γκαγκαούζοι. ΜΑΝΩΦ ΑΘΑΝ. 1933
Το πρώτον φως εκ των μνημείων της Κρητομυκηναϊκής γραφής. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ Σ. 1953
Ευμάθιος ο Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος της Κρήτης. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΣΠ. 1930
Θεοδώρου Β’ Λασκάρεως ανέκδοτον εγκώμιον προς τον Γεώργιον Ακροπολίτην ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. 1968
Νικολάου Σεκουνδινού ανέκδοτος επιστολή ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. Δ. 1965
Άγνωστον χειρόγραφον του νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. 1969-1970
Ανέκδοτος βιογραφία Νικ. Σεχουνδινού εκ των καταλοίπων Ανδρ. Μουστοξύδου ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. 1964
Κτιτορική επιγραφή Αγίας Μονής Δωρίδος. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Ε. 1953
Επιγραφαί τριών μεταβυζαντινών ναών και ενθυμήσεις ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘ. Ι. 1954
Μνηστείαι συναπτόμενοι δι’ εγκολπίων και διά σταυρικών δεσμών εν τω Βυζαντινώ Δικαίω ΜΑΤΣΗΣ Ν. Π. 1960-1961
Ανάλεκτα εκ της Εκλογής των Ισαύρων. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚ. Π. 1958
Εις «Πείραν» Ευσταθίου του Ρωμαίου. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966-1967
Επί της νεαράς 72 Λέοντος του Σοφού. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968
Ζητήματα εκ του θεσμού της προτιμήσεως εν τω βυζαντινώ δικαίω. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968
Η πώλησις του ενεχύρου κατά την Εκλογήν των Ισαύρων. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968
Κριτικαί παρατηρήσεις εις την Πείραν Ευσταθίου του Ρωμαίου. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959
Το «Νομοκριτήριον» επί του υπ’ αριθ. 2764 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966-1967
Διορθώσεις εις την ηυξημένην ιδιωτικήν εκλογήν (Ecloga privata aucta). ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1964
Διορθώσεις εις την πραγματείαν περί χρημάτων (tractatus de peculis). ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1964
Ο γάμος της υπεξούσιας κατά το Βυζαντινόν δίκαιον ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1969-1970
Ο τόκος εν τη νομολογία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους ιδ’ και ιε’ αιώνας. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1971
Περί την παράφρασιν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη υπό του Κουνάλη Κριτοπούλου. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1965
Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς εκδιδομένη εκ του υπ’ αριθ. 1430 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1969-1970
Ο Μιχαήλ Ψελλός ως λαογράφος. ΜΕΓΑ Γ. Α. 1953
Περί των συνθέτων από του έσω και έξω τοπωνυμίων. ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. 1931
Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής. ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. 1927
Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής-III τοπικά Λέσβου και Ρόδου. ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. 1929
Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας Ελληνικής. ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. 1928
Τοπωνυμικόν της Μυκόνου. ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΣΙΜΟΥ. 1930
Ο Ιουδαίος λόγιος Αρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Γ’) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ K. I. 1960-1961
Ο Ιουδαίος λόγιος Αρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Β’). ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. 1959
Ο Ιουδαίος Αρτάπανος και το έργον αυτού. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. 1957
Λαογραφικά του «αβγού» και της «αβγοκουλούρας» και κυρίως εις τον νομόν Αττικής (ενδεικτικαί επισημάνσεις). ΜΗΛΙΓΓΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ 1999-2000
Ανθρωπομορφισμός δένδρων – «φυτομεταμορφώσεις ανθρώπων» εις την Ελληνικήν λαϊκήν παράδοσιν ΜΗΛΙΓΚΟΥ – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣ. 2003
Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι 1930
Βιθυνικά, ο Κοντζές. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 1929
Η χρυσοκέραμος . ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Π. 1927
Η χορηγία στις Κυκλάδες από τον 6ο μέχρι τον 14ο αι. Η μαρτυρία των επιγραφών. ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛ. 2004-2006
Εις επιγραφήν εξ Αργολίδος. ΜΙΤΣΟΥ Μ. Θ. 1953
Τζάγγρα, χωρίον της «Αλεξιάδος» (Χ, 8, 6) εις έμμετρον παράφρασιν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 1966-1967
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφ. 1938
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφ. 1939
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νικηφόρου. 1940
Μανουήλ ο Κομνηνός και αι σχέσεις αυτού προς Βέλαν τον Γ’, και τους προκατόχους του. ΜΟΥΡΑΤΥ Φ. 1935
Ο Ουνυάδης και η υπό Μωάμεθ Β’ του πορθητού πολιορκία του Βελιγραδίου τω 1456. ΜΟΥΡΑΤΥ ΦΡΕΙΔΕΡ. 1927
Ο μητροπολίτης Κορίνθου Άνθιμος και αι σχέσεις αυτού προς τον μοναχισμόν της Ζακύνθου. ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΩ. ΔΙΟΝ. 2003
Aι παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από αρχιτεκτονικής ιδίως απόψεως. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Κ. 1959
Η Εκκλησιαστική τέχνη και οι πατέρες της Εκκλησίας. ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜ. 1930
Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις του Γεωργίου Γεμιστού – Πλήθωνος και η θέσις των εις την ιστορίαν των οικονομικών ιδεών. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. Π. 1999-2000
Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος και οι δυο τόμοι του αυτοκράτορος Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143/80) υπέρ των εις την Χριστιανικήν ορθοδοξίαν μεθισταμένων. ΜΠΟΝΗ Κ. 1949
Ποίος ο συντάκτης του τετραμερούς διαλόγου του Ψευδο-Καισαρίου Ναζιανζηνού; ΜΠΟΝΗ Κ 1953
Φορολογία των κατοίκων Τρίκκερι. ΜΠΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤ.. 1935
Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Λεύκαις Πάρου μονής αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ. Κ. 1981-1982
Το επιστολάριον του cod. Taurin. gr. LXIV. C. JII 7. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ. Κ. 1975-1976
Ανέκδοτα κείμενα του Δημητρίου Μόσχου. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ. Κ.,  1972-1973
Ανέκδοτα έγγραφα περί του Ναυπλιέως ποιητού Τζάνε Βεντράμου. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ. 1960-1961
Ιστορημένα χρησμολόγια του Μουσείου Διον. Λοβέρδου.  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ. 1971
Παρατηρήσεις εις τας «Αποδημίας» του Νουκίου. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ. 1965
Τα επιγράμματα του Ιακ. Διασσωρίνου. Εκδεδομένα, προσγραφόμενα και ανέκδοτα κείμενα. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ. 1969-1970
Δημώδεις μεταβυζαντινοί αλφάβητοι. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ Κ. 1955
Η κοινωνιολογική θεωρία του Max Weber και η ορθόδοξος Ανατολή. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Π. Ι. 1953
Βιβλιογραφικά σημειώματα εκ των του Μ. Κρουσίου (Τυβίγγης). ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1929
Θηραϊκά Μοναστηριακά – Σχολικά. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1930
Θηραϊκών εκ πατριαρχικών κωδίκων κατάλοιπα. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1931
Λασκάρεις (1400-1869). ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1928
Οι Ράλ(λ)αι. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1928
Περιγραφή χειρογράφου. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1929
Τραπεζουντιακά. Κώδικες φροντιστηρίου. Γαβράς Θεόδωρος. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. 1929
Επισκοπικοί κατάλογοι. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1936
Σχολεία μετά την άλωσιν κατά κώδικας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1937
Ανέκδοτος αλληλογραφία Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως προς τον Βασίλειον Μυστακίδην. Ν.Β.Τ. 1969-1970
Θεόδωρος Πρόδρομος – Μάρκος Ευγενικός. Ν.Β.Τ. 1966-1967
Λήθης βυθοί – λήθης πέδον – λήθης πεδίον. Ν.Β.Τ. 1966-1967
Πύργος-Πυργούμαι. Ν.Β.Τ. 1966-1967
Ταυρωνίτης – Ταρωνίτης – Βλαχερονίτισσα. Ν.Β.Τ. 1966-1967
Υπουργός – πουργός – υπουργία. Ν.Β.Τ. 1966-1967
Υμνογραφικά κείμενα εις παπύρους και όστρακα. ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1963
Ο Ζωροάστρης εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Γ. Γεμιστού – Πλήθωνος. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔ. ΣΤ. 1971
Ανέκδοτον Αρσενιατικόν δοκίμιον υπέρ των σχιζoμενων. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ. 1990-1993
Ανέκδοτος λόγος εις Αρσένιον Αυτωρειανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ. 1981-1982
Βασίλειος επίσκοπος Παρίου και όχι Βασίλειος ο Πάριος (ανύπαρκτος κωδικογράφος). ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ. 1994-1998
 Μελετίου του Πηγά ανέκδοτος λόγος περί σοφίας. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ. 1972-1973
Ύμνοι (Κοντάκια) σωζόμενοι εις χει/φα της Βαλλικελλιανής Βιβλιοθήκης της Ρώμης. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Γ. 1958
Βυζάντιον και Ευρωπαϊκόν μυθιστόρημα. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. 1994-1998
Το υπ’ αριθ. 335 χειρόγραφον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. 1994-1998
Επιστολή Μάρκου του Κυπρίου προς τον Αλέξανδρον Ελλάδιον. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π. 1979-1980
Ειδήσεις περί μαθητών των ελληνικών σχολών Βλαχίας και Μολδαβίας εκ σημειώσεων χειρογράφων κωδίκων. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. Π. 1972-1973
Η υπό του Μάρκου Πορ-φυροπούλου μετάφρασις των ανεκδότων του Προκοπίου. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. 1974
Ακολουθία ανέκδοτος εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ. 1977-1978
Ανέκδοτος κανών εις τους Αγίους Άλιον και Πλωτίνον. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. 2003
Μαξίμου του Μαργουνίου επιστολαί δύο ανέκδοτοι (εκ των του Β. Α. Μυστακίδου). ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 1950
Μαξίμου του Μαργουνίου ομιλία επί διαλλαγή. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 1951
Το πρώτο τζαμί της Κωνσταντινουπόλεως. ΝΟΜΙΚΟΥ Χ. Α. 1924
Η μάχη των Μοθών και ο τάφος του Γκιάφαρ-Ελ-Ταγιάρ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. 926
Ο «Αλανικός» του επισκόπου Αλανίας Θεοδώρου και η εις τον θρόνον ανάρρησις Γερμανού του Β’. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1964
 
 
Ανέκδοτον χειρόγραφον περί της Μονής Δαυλείας (Ιερουσαλήμ). ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ ΔΙΟΓ. 1937
Επαρχίαι και πόλεις Κρήτης—εκ του τοπωνυμικού Κρήτης. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. 1926
Μολύβδιναι βούλλαι εκ της Κρήτης. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. 1925
Μολύβδιναι βούλλαι Κρήτης ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. 1928
Ο Φαλλίδος. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. 1927
Χριστιανική επιγραφή Ηρακλείου Κρήτης. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΣΤΕΦ. 1927
Η εξωτερική διακόσμησις του εν Άρτη Βυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλείου. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1929
Η τεχνική των εντοιχίων μωσαϊκών και των γεωμετρικής διακοσμήσεως δαπέδων. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1930
Αι παραστάσεις του εκατοντάρχου Λογγίνου και των μετ’ αυτού μαρτυρησάντων δύο στρατιωτών ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ A. 1960-1961
Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1939
Βυζαντινή παράστασις μηνός. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1924
Βυζαντινόν περίαπτον. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1927
Εικόνες προφητών. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1953
Εικών της Θεοτόκου Οδηγητρίας. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1926
Η προμετωπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινού 1208. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1937
Σαλώμη (;)ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1936
Συμπλήρωσις εις τα περί του αναγλύφου της Επισκοπής Βόλου. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1925
Το ανάγλυφον της επισκοπής Βόλου ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1925
Το κάλυμμα της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1935
Η μικρογραφία εν αρχή του Σιναϊτικού κωδικός 339. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1940
Aι επιγραφαί του ναού των Αγίων Θεοδώρων εν Αθήναις. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1933
Ευλογία του αγίου Συμεών. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1948
Η κηρόχυτος γραφή του Χρυσοστόμου. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1951
Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1933
Ο Μέγας Αλέξανδρος εν τη Βυζαντινή αγιογραφία. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1938
Ο υμνολογικός εικονογραφικός τύπος της εις τον Άδην καθόδου του Ιησού. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1941
Οι στυλίται εις την Βυζαντινήν τέχνην. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1949
Παραστάσεις της Κοιμήσεως του Χρυσοστόμου και των μετ’ αυτήν. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1932
Πρόσωπα του ιπποδρόμου επί Βυζαντινών αγγείων. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1950
Το ελλείπον τεμάχιον εκ του καλύμματος της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1940
Υπαπαντή. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. 1929
Η αυτοπροσωπογραφία του Θεοδώρου Πουλάκη. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 1938
Απολυτίκια. ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ., 1972-1973
 
 
H θυσία εις οικοδομήματα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β. 1981-1982
Η περί μετανοίας και των δαυλών του Λωτ παράδοσις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β. 1979-1980
Ο Ναξιακός Πωρικολόγος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β. 1994-1998
Από τας ελληνο – ρουμανικάς εκκλησιαστικάς σχέσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Β. 1953
Εκδόσεις εκκλησιαστικών βιβλίων εν Μολδοβλαχία, Γεωργία και Συρία (1690 – 1747). ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. 1972-1973
Εκκλησιαστική επίδρασις εις παραδόσεις του δουλεύοντος Γένους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ. Β. 2003
Η Φαναριωτική Ποίησις και αι επιδράσεις αυτής επί την αντίστοιχον Ρουμανικήν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ.Β. 2004-2006
Πότε και πώς έγιναν γνωστά εν Δυτική Ευρώπη τα δημοτικά τραγούδια των Βαλκανικών λαών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜ.Β. 1999-2000
Σφενδόνιον ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 1958
Το τέμπλον της αγίας Θεοδώρας Άρτης. ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. Κ. 1972-1973
To μαρμάρινον τέμπλον του Πρωτάτου των Καρυών. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. K. 1953
Βυζαντινά μνημεία των κλιτύων του Ταϋγέτου. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1938
Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθον. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1937
Δανιήλ ο πρώτος κτίτωρ των αγίων Θεοδώρων του Μυστρά ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1936
Επιγραφαί εξ΄ εκκλησιών των Αγράφων. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1926
Η αναπαράστασις του ξενώνος της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του Παντοκράτορος. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1941
Η επί της Όθρυος μονή της Αντινίτσης . ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1930
Η επί της Πίνδου ιερά μονή Κορώνης. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1939
Η μητρόπολις των Σερρών κατά την έκφρασιν του Πεδιασίμου. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1949
Η προσωπογραφία Μιχαήλ του Χωνιάτου. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1951
Νεώτεραι έρευναι εν αγίω Τίτω της Γορτύνης. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1926
Aι καμαροσκέπαστοι βασιλικαί των Αθηνών. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1925
Δύο ανέκδοτοι ναοί των Αθηναίων Μπενιζέλων. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. 1931
 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΑΡΘΡΑ

A Note on the Byzantine Coin Finds in Sardis and their Historical Significance    CHARANIS P., 1972-1973
Alfabeti intromessi nelle versioni greche di S. Efrem Siro    MERCATI S. G., 1953
Altri inediti di Manuele Karanteno ο Saranteno    CRISCUOLO UGO 1979-1980
Ancora «Iconodulia» e «Iconoduli»    TOMADAKIS Ν. Β. 1979-1980
Ancora una testimonianza autografa di Francesco Porto. L’esemplare casanatense Vol. Misc. 288. 3 della Retorica di Aristotele    PAPANICOLAOU MARIA 1999-2000
Bathhouse, Inn, Tavern, Prostitution, and the Stage as seen in the Lives of the Saints of the sixth and seventh Centuries    MAGOULIAS HARRY J 1971
Byzance dans l’ «Historia Francorum» de S. Gregoire de Tours    SKOULATOS Β. 1981-1982
Byzantium, Cyprus and the Arabs from the mid-7th to the early 8th Century    KYRRIS C. P. 1994-1998
Chronicon Breve (1341-1453)    LOENERTZ R.-J. 1958
Codex Athen. Mus. Byz. 186 and Photius    NAOUMIDES MARK 1975-1976
Continuity and Differentiation in the Regime established by Andronicus III after his Victory of 23/24.V. 1328    KYRRIS COSTAS 1977-1978
Copisti Greci del Medioevo e del Rinascimento, aggiunte    CASETTI BRACK CARLA 1975-1976
De duabus Salvatoris et Deiparae iconibus   WAELE F. J. DE 1972-1973
De l’ origine du nom Ακομινάτος    GRUMEL V. 1953
Demetrius Triclinius and the Planudean Anthology    TURYN A. 1972-1973
Der mittelalterliche Wortschatz im Werk des Eugenios Bulgaris    TRAPP ERICH 2003
Des conceptions pedagogiques dans l’ancien droit roumain fondees sur les sources romano – byzantines       CRONT GH. 1972-1973
Deux Cretois etablis a Venise au XVIIe siecle Grigoire et Marc – Maxime Maras    SALAVILLE S 1954
Deux passions byzantines du martyr Saint Jnlien d’Emese    HALKIN F. 1981-1982
Die Erforschung des Volkslieds und der Volksmusik der byzantinischen Epoche (4. – 15. Jh.)    GEORGIOS Κ. SPYRIDAKIS 1971
Die letzten Psalmen in der Christi-Geburt-Kirche in Arbanasi    SCHIEMENZ G. P. 1994-1998
Die Mazedo-Aromunen    LAZAROU A. G 1999-2000
Die Privilegien der griechischen Kirche im osmanischen Reich und die Erfullung der dreifachen Aufgabe durch das okumenische Patriarchat    GERASSIMOS ΚΟΝIDARIS 1974
Die Vorstellung von Byzanz in der Neugriechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts    DIMITRAKOPOULOS PHOTIOS 2003
Due note critiche al testo di Niceta Eugeniano    CATAUDELLA Q., 1972-1973
Ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei in Goreme    SCHIEMENZ G. P. 1987-1989
Elevra III, ein Neufund kappadokischer Kirchenmalerei    SCHIEMENZ G. Ρ. 1977-1978
Eloge de Saint Cyr et de sa mere Julitte (BHG318)   HALKIN F. 1987-1989
Emmanuelis Raul Epistulae XII    LOENΕRTZ R.-J., Ο., 1956
Encheres des fiefs et vignobles de la Republique Venitienne en Crete au XIVs siecle    BRUNEHILDE IMHAUS 1974
Ephrem Versions Grecque, Latine et Slave. Addenda et corrigenda    ILIADOU DEMOCRATIE 1975-1976
Esegesi di Daniele di Patmos ai monostici di Menandro    ROMANO ROBERTO 2004-2006
Etudes sur I’histoire administrative de l’empire Byzantin. Les termes disignant le commandant en chef des armees byzantines    GUILLAND R. 1959
Etudes sur l’ histoire administrative de l’empire byzantin    GUILLAND R. 1972-1973
Etudes sur l’histoire administrative de I’Empire Byzantin a la haute epoque (IVe – VIe siecles)    GUILLAND R. 1966-1967
Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin    GUILLAND R. 1965
Etudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantin. Les differentes classes de fonctionnaires
(IVe – VIe s.)    GUILLAND RODOLPHE 1967-1970
Etudes sur le Grand Palais de Byzance    GUILLAND R. 1964
Filippo – Filagato e il romanzo di Eliodoro    LAVAGNINI BR. 1972-1973
Gli appellativi dei persecutori nel sinassario di Costantinopoli    FOLLIERI ENR. 1972-1973
Gregorii Acindyni Epistulae SeIectae IX   LOENERTZ R.-J., O.P., 1957
H χειρόγραφος παράδοσις του De administrando imperio    MARAVCSIK GYULA 1930
II «Canto della Passione» presso i Greci del Salento    PARLANGELl O. 1953
II cognome e la carriera ecclesiastica di un arcivescovo di Bulgaria (Costantino I ?)    GlANNELLI C. 1953
II panegirico di Michele Italico per Giovanni Comneno    FRANCA FUSCO 1969-1970
Il commentario a Ermogene attribuito a S. Nilo di Rossano (Par. suppl. gr, 670, ff. 1-179v)    ROMANO R. 1987-1989
Il nuovo testo epigrafico di Alicarnasso    GIGANTE MARCELLO 2003
Il volo di Icaro  Gregorio di Nazianzo e Sinesio    CRISCUOLO UGO 2003
Italo-Byzantine etymologies IV    KAHANE Η. and R. 1953
L’ influece byzantine sur les arts decoratifs a Liege et dans le pays Mosa durant le Moyen Age    MAVROUDIS E. J. 1971
L’epistola di Michele Italico ad Irene Ducas    CRISCUOLO UGO 1971
L’Hymne sur Noe de Romanes le Melode. Contrubition a l’etude des sources SICHEM PAUL VAN 1968
L’influence byzantine sur les arts decoratifs a Liege et dans le pays Mosan durant le Moyen Age    MAVROUDIS Ε. J. 1971
L’organisation de l’ Eglise Orthodoxe de Chypre pendant les deux premiers siecles de l’occupation franque      KYRRIS C. P. 1990-1993
La «Passio Sancti Codrati» di Niceforo Gregora    LEONE P. L. M. 1987-1989
La Chaine de la corne d’ or    GUILLAND R 1955
La chiesa latina nel regno di Tessanica. 1204-1224. 1423-1430    FEDALTO GIORGIO 1974
La destinee des Empereurs de Byzance   GUILLAND R. 1954
La politica religiosa di Venezia a Creta verso i Cretesi ortodossi dal XIII al XV secolo    TOMADAKIS Ν. Β. 1971
La revision du Constitutum Constantini en tant que rehabilitation du pape Adrien II    LOUNGHIS Τ. C. 1990-1993
La sinonimia nella Vita di san Nilo da Rossano    FOLLIERI ENRICA 2003
La terminologie du vetement dans le De ceremoniis de Constantin Porphyrogenete    DETORAKI MARINA ΤΗ. 1999-2000
La versione latina di una biografia di S. Atanasio    FEDALTO G. 1972-1973
Le commentaire du Grand Canon d’Andre de Crete par Acace le Sabaite    MARCEL RICHARD 1965
Le epistole di Niceforo Chumno    LEONE P. L. Μ., 1972-1973
Le grand palais sacre de Byzance. Le palais de la Magnaure    GUILLAND R. 1957
Le Sigma    GUILLAND R 1958
Le monastere d’lviron et le role des Georgiens du Mont Athos    GREGOIRE HENRI 1963
Le tre omilie inedite «Per la Domenica delle Palme» di Filagato da Cerami (LI, LII, LIII Rossi – Taibbi)    CARUSO STEFANO 1974
Les archives du monastere des Amalfitains au Mont Athos    LEMERLΕ P. 1953
Les Chapitres a Epiphane sur les Eresies de Georges Hieromoine (VIIe siecle)    MARCEL RICHARD, 1955
Les factions a Byzance    GUILLAND R. 1953
Les Historiens byzantins    TOMADAKIS Ν. Β. 1971
Les Observances monastiques de Dionysiou au XVIe siecle    DARROUZES J. 1956
Les prets maritimes et la dixieme vexation de Nicephore Ier YANNOPOULOS P. A. 1987-1989
Les Slaves chez Menandre    YANNOPOULOS Ρ. 1990-1993
Les Valaques Balkaniques    LAZAROU A. G. 1994-1998
Lettre de Georges Bardanes metropolite de Corcyre au patriarche Germain II 1226-1227 c.    LOENERTZ RAYMOND J.. 1964
Lexicostatistical Contribution to the Authorship of the Akathistos Hymnos    S. A. SOFRONIOU 1966-1967
Medieval Russian and Hungarian relations in jewelry and fine metal industry (11-14 cc.)    RUZSA GEORGES 1979-1980
Moines de l’ Athos, Patriarches de Constantinople (Nicolas II, Isaie, Isidore)    GUILLAND R. 1963
Monogrammes byzantins pour un hommage   LAURENT V., 1972-1973
Monuments et textes    PALLAS D. Ι. 1979-1980
Nazianzenica X. Il teologo e il prefetto in un passo di Niceta David Paflagone    CARMELO CRIMI 2003
Nicolas lorga. Historien de l’empire byzantin    CRONT GHEORGHE 1971
Nikephoros Blemmydes and Gregorios Palamas    POLEMIS IOANNIS D. 2003
Note filologiche II    ROMANO R. 1981-1982
Notes on the Turkish Raids in the Mystras Area from c. 1360 to the Ottoman Conquest of 1460    SAVVIDES A. G. C. 1990-1993
Nouveaux manuscrits copies par Emmanuel Glynzounios    CANART P., 1972-73
On Michael Psellus’ Admission of Faith    GARZYA ANTONIO 1966-1967
Osservazioni alle κριτικαί παρατηρήσεις    MERCATI SILVIO GIUSEPPE 1932
Paintings of the Laud Psalms in Roumania    SCHIEMENZ GUNTER PAULUS 2003
Papst und Patriarch unter Kaiser Manuel I. Komnenos    HOFMANN G. S. J. 1953
Per I’editio princeps del Lessico Greco – Latino del College of Arms di Londra. Le lettere χ ψ ω    GARZYA ANTONIO 2003
Per lo studio del Greco in epoca tardoantica    MATINO GIUSEPPINA 1977-1978
Per una riedizione della Ginecologia di Aezio Amideno. ROMANO ROBERTO Ancora sui rapporti Sorano – Aezio    2003
Platon et la philosophie byzantine. Actualite et perspectives    MOUTSOPOULOS EVANGHELOS 1969-1970
Plotinus and Plethon as Defenders of the Hellenic Logos    BARGELIOTES L. C. 1990-1993
Remarques sur la vie monastique a Byzance    GUILLAND R. 1960-1961
Res gestae Theodori Joann. Palaeologi titulus merticus a.D. 1389    LOENERTZ RAYMUNDUS 1955
S. G. Mercati, υπό Αθ. Δ. Κομίνη 1964
Saint Leonide et ses sept compagnes martyrs a Corinthe    HALKIN F 1953
Scoli inediti alle Epistolae di Sinesio     GARZYA ANTONIO 1960-1961
Sept folios d’apophtegmes, dans un MS d’Oxford Bodl., Greek Theol. b. 8    MICHEL AUBINEAU 1974
Su alcuni calendari metrici grecomedievali      ROMANO R. 1994-1998
Sul ritrovamento di un manoscritto del monastero di «Εικοσιφοίνισσα»    MELISSAKIS Ζ. 1994-1998
Sull’ autore del Bios di S. Filareto il Giovane   Nilo Doxapatres?    CARUSO STEFANO 1979-1980
Sur la formation des versions grecques du conte AaTh 611 en relation avec des recits legendaires de Saint Nicolas    GEORGIOS SPYRIDAKIS 1974
Sur les rapports entre les Grecs et les Francs en Orient apres 1204    DENDIAS Μ 1953
The After Life or the Metaphysical Dimension in the Work of Romanos the Melodist    MITSAKIS Κ 2003
The Lives of the Saints in the Sixth and Seventh Centuries as Sources for the Internal and External Enemies of the Byzantine Empire    MAGULIAS Η. J. 1990-1993
The Symbolic-Allegorical Introduction of Bergadis’ Apokopos and its Relation to the Content of the Work    GONZALEZ RINCON M. 1990-1993
The term Helladikoi in byzantine texts of the sixth, seventhe and eighth centuries    CHARANIS P. 1953
The World Below in greek folktales    DAWKINS R. Μ. 1953
Theodore of Tarsus Greek Archbishop of Canterbury in A.D. 668/9-690    SAVVIDES A. G. C. 1987-1989
Theodori Studitae Epigrammata    GARZYA ANTONIO 1958
Titres et offices du Bas – Empire Byzantin. Le Grand interprete, ο μέγας διερμηνευτής    GUILLAND R. 1968
Un Acathiste turc avec acrostiche alphabetique grec.    SALAVILLE S. 1953
Un altro «calendario metrico» di Teodoro Prodrome    ClRO GlANNELLI 1955
Un codice inesplorato delle opere di Sinesio    CRISCUOLO UGO 1972-1973
Un opusculo inedito di Manuele Karanteno ο Saranteno    GRISCUOLO UGO 1975-1976
Un poeme liturgique en l’honneurde Sainte Melo de Cos    FR. HALKIN 1972-1973
Un prostagma perdu de Theodore ler Paleologue regardant Thessalonique (1380/1382?)    LOENERTZ R.-J., 1955
Un recit en grec vulgaire de la construction de sainte – Sophie    BANESCU N. 1926
Una declamazione giudiziaria di Niceforo Basilace    GARZYA ANTONIO 1968
Varia Philologa X    GARZYA ANT 1972-1973
Witwensitz und Sterbeplatz der Sultanin Mara    BABINGER F. 1953
Wunderkraft gegen kampfende Widersacher   SCHIEMENZ G. P. 1979-1980
Zur Etymologic von στανιό    TRAPP Ε., 1972-1973
Zur Frage nach der Einheit der Kirche in Episkopat und Tradition    KONIDARIS G 1972-1973
Zur Klausel αποτάττομαι πάση βοήθεια νόμων in den byzantinischen Landpachtvertragen    GERSTINGER Η 1953
Αι προς Πακουριανούς επιστολαί του Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος    KATIClC RADOSLAV 1960-1961
Αι προς την Δύσιν εκκλήσεις Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Δραγάτση προς σωτηρίαν της Κωνσταντινουπόλεως    GUILLAND RODOLPHE 1952
Άννα η Κομνηνή και ο Όμηρος    KATlCIC RADOSLAV, 1957
Βιογραφικά περί Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Αχρίδος    KATIClC RADOSLAV 1960-1961
Εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων δύο κώδικες του XI αιώνος    BEH Μ. Ν. 1981-1982
Η αρχαιομάθεια και το επικόν πνεύμα εις την Αλεξιάδα της Άννης Κομνηνής    KATIClC R 1959
Η κτιτορική επιγραφή του ναϋδρίου της Όμορφης Εκκλησιάς Αιγίνης SCHNEIDER ALFONS. 1929
Κυλίστρα    SCHELTEMA H. J. 1959
Μελέται περί του ιπποδρόμου της Κωνσταντινουπόλεως    GUILLAND RODOLPHE 1950
Ο μέγας βαΐουλος    LAURENT V 1953
Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και το θέλγητρον του μοναστηρίου    GUILLAND R 1951
Παντολέων αρχιθύτης πρόεδρος Καλλιπόλεως    STOMEO PAOLO 1975-1976
Περί την βασίλειον τάξιν Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογεννήτου. H Χαλκή και τα πέριξ αυτής    GUILLAND R 1948
Στράτορος = [Πρωτοσ]τράτωρ, or strator. A military Institution in XVth Century Cyprus    KYRRIS COSTAS P 1968
Σύμμεικτα    MORTON SMITH, 1956
Τα κύρια προβλήματα της Ουγγρικής Βυζαντινολογίας    MORAVCSIK GYULA 1964
Το Βυζάντιον εις το κάτοπτρον των ονομάτων του    MORAVCSIK G. 1972-1973
Το κείμενον των επιστολών του κώδικος ΒΜ 36749    BROWNING ROBERT – ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ. 1957
Υπόμνημα εις τας επιστολάς του κωδ. ΒΜ 36749 (πρβλ. ανωτ., σσ. 151-212)    BROWNING R. – ΛΑΟΥΡΔΑ Β., 1957
Φαγείν και πιείν    DOLGER F 1953
Back To Top