skip to Main Content

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου ”Λόγος Σαὶντ-Μάρκου Γιραρδίνου περὶ τῶν ἐπ’ ἀρετὴ βραβείων τῷ 1858” 1858

  • 14/12/2020

Ὁ Saint-Marc Girardin (22/2/1801 – 1/4/1873) ἦταν Γάλλος πολιτικὸς καὶ ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, γεννήθηκε στὸ Παρίσι στὶς 22 Φεβρουαρίου 1801 πέθανε τὴν 1η Ἀπριλίου 1873. Τὸ 1828 ἄρχισε νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐφημερίδα Journal des Debats, ὅπου παρέμεινε ἐπὶ σχεδὸν μισὸ αἰώνα.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου ”Μέθοδος πρὸς κατασκευὴν καὶ διατήρησιν τῶν τυπογραφικῶν κυλίνδρων καὶ διαβροχῆς τυπογραφικοῦ χάρτου” 1888

  • 14/12/2020

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Σκοπὸς τοῦ ἐγχειριδίου τούτου εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπαιτούμενου χειρισμοῦ πρὸς κατασκευήν, ἀνακαινισμὸν καὶ διατήρησιν τῶν τυπογραφικῶν κυλίνδρων.

Εὐμενῶς, πιστεύομεν, οἱ ἡμέτεροι κ. κ. συνάδελφοι θέλουσιν ἀποδεχθῆ τὸ δημοσίευμα τοῦτο, καὶ ἰδίως οἱ μακρὰν τῶν μεγαλοπόλεων, διότι εἶναι προϊὸν μακρᾶς πείρας, ἢν ἀπεκτήσαμεν διαρκῶς ἐπισκεπτόμενοι τὰ τελειότερα τυπογραφεῖα τῶν Παρισίων, καὶ μελετῶντες εἰδικᾶς συγγραφάς.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Κοσμογονικὰ ἔλεγχος τῶν ἐν τῆ Κοσμογονία τοῦ κ. Δ. Αἰγινήτου ἀναφερομένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν” 1891

  • 14/12/2020

Ἄξια λόγου καὶ μελέτης ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ στὸν Δ. Αἰγινήτη ὁ Ν. Κ. Γερμανὸς στὸ «Κοσμογονικὰ – Ἔλεγχος τῶν ἐν τῆ Κοσμογονία τοῦ κ. Δ. Αἰγινήτου ἀναφερομένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν» 1891.

Ψηφιοποίηση του βιβλίου “Τὰ ἐγκαίνια τῆς βιομηχανικῆς καὶ ἐμπορικῆς Ἀκαδημίας” 1894

  • 13/12/2020

Το 1894 ιδρύεται από τον χημικό Όθ. Ρουσσόπουλο και τον φυσικό Ι. Γεράκη η “Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία” ως μέση τεχνική σχολή, με σκοπό την παροχή πρακτικής μόρφωσης με στοιχεία θεωρητικών γνώσεων.

     Η “Ακαδημία” θα εξελιχθεί σε σημαντική εκπαιδευτική μονάδα, στην οποία διδάσκουν καθηγητές υψηλού επιστημονικού κύρους και η οποία διαθέτει πολύ καλή οργάνωση σπουδών και εντυπωσιακό για την εποχή εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Ἰχνογραφία, Θεωρητική καὶ Ἐφηρμοσμένη”, 1875

  • 13/12/2020

Σήμερον, ὅτε τὰ πάντα ἐπὶ ὡρισμένων βαίνουσιν ἀρχῶν καὶ κανόνων, ὅτε τὸ πᾶν τείνει εἰς βελτίωσιν καὶ τελειοποίησιν, καὶ ἡ μέθοδος τῆς διδασκαλίας, ἢ μᾶλλον σύμπαν ἐν γένει τὸ ἐκπαιδευτικὸν σύστημα, τὸ κυριώτερον μέλημα τῶν μεγαλειτέρων τοῦ καθ’ ἠμᾶς αἰῶνος σοφῶν καταστάν, ὀσημέραι προάγεται καὶ τελειοποιεῖται, ὥστε καὶ αἳ τῶν μαθημάτων σπουδαὶ οὐχὶ τυχαίως οὐδὲ κατὰ τὴν ἰδίαν ἑκάστου γίνονται βούλησιν, αλλά σειρὰ ὡρισμένων μαθημάτων, ἀδιάσπαστον πρὸς ἄλληλα ἐχόντων συνάφειαν,

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Πραγματεία περὶ ὑποβρυχίων πλοίων”, 1878

  • 13/12/2020

Ἐν τῆ πραγματεία ταύτη ἐπειράθημεν  νὰ χορηγήσωμεν τοῖς ἀναγνώσταις γενικὴν τινα ἱστορίαν τῆς ἐπιστήμης τῆς ὑποβρυχίου ποντοπλοΐας, δίδοντες αὐτοῖς λεπτομερεῖς περιγραφᾶς (ὁσάκις ἠδυνάμεθα νὰ συλλέξωμεν τοιαύτας), εἰδικῶν μηχανημάτων ἐπὶ τῷ σκοπῶ τούτω ἐφευρεθέντων καὶ γενικὴν τινα ἰδέαν ἑταίρων, ἐν οἶς αἱ ἠμέτεραι ἔρευναι δὲν ἀπέβησαν  τοσούτον ἐπιτυχεῖς.

Ψηφιοποίηση τοῦ βιβλίου “Χορτολογίας” τοῦ 1830

  • 07/12/2020

Ἐπειδὴ καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐχρημάτισεν ἑκατονταετηρίδας ὑπὸ τὴν τρομερὰν φραγγέλην τοῦ καταδυναστικωτάτου δεσποτισμοῦ, ὅστις μὲ τὴν ἀναισθησίαν του ἐμπόδιζε κάθε καλόν, ὡς τὴν Βιομηχανίαν, καὶ τὴν πρόοδον τῶν τεχνῶν μὲ πράξεις ὠμοτητάτης δυναστείας κατ’ ὀρθὸν  λόγον θέλει ὑπεθέσειν τὶς, ὅτι αἱ νεώτεραι πρόοδοι τῆς γεωργίας, εἶναι μόνον ἐν μέρει γνωσταὶ εἰς τοὺς καλλιεργητὰς ταύτης τῆς κλασικῆς γῆς.

Ψηφιοποίηση «Συντόμου πραγματείας περὶ τῶν διαφόρων τρόπων τοῦ λογισμοῦ τοῦ χρόνου» τοῦ 1883

  • 07/11/2020

Τὰ ταχέα βήματα τοῦ χρόνου, τὰ φέροντα τὸν ἄνθρωπον ἀεννάως πρὸν τὴν πρόοδον καὶ τὴν τελειοποίησιν αὐτοῦ, καταμετροῦνται μὲν καὶ ὁρίζονται δι’ ὡρισμένων φυσικῶν μεταβολῶν, ὡς διὰ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, εἰδικῶς ὅμως καὶ διὰ τὴν καθημερινὴν χρῆσιν τῆς Κοινωνίας διὰ τῶν ὡρῶν, δεικνυομένων διὰ τῶν ὡρολογίων.

Πάτροκλος Καμπανάκης (1858-1929)

  • 06/10/2019

Μια ξεχωριστή περίπτωση ανάμεσα στους Ρωμιούς Αρχιτέκτονες της Πόλης αποτελεί ο Πάτροκλος Καμπανάκης. Δεινός σχεδιαστής, καλλιτέχνης και στοχαστής δεν περιορίστηκε στις αναθέσεις έργων από την ομογένεια, το Πατριαρχείο και την άρχουσα τάξη της εποχής του. Απευθύνθηκε στη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα…

Back To Top