skip to Main Content

Ἡ Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν ἱδρύθηκε τὸ 1918. Χαρακτηριστικὰ τὰ ὅσα ἐξιστοροῦνται στὴν «Προεισαγωγὴ» τοῦ πρώτου Βιβλίου Πρακτικῶν τῆς Ἑταιρείας:

«Τὴν 15 Μαρτίου 1918, ἡμέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 5 μ.μ. προσκληθέντες ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Τσοκοπούλλου συνῆλθον εἰς τὰ ἐπὶ τῆς λεωφόρου Πανεπιστημίου ἀριθ. 25 γραφεῖα τῶν «Καιρῶν» οἱ κ.κ. Γ. Τυπάλδος, Φ. Κουκουλές, Π. Ῥοδοκανάκης καὶ Ν. Καλογερόπουλος, ἵνα συσκεφθῶσιν, ὡς ἔλεγεν ἡ πρόσκλησις, περὶ ἐνδιαφέροντος ζητήματος.

Εἰς τοὺς προσελθόντας ὁ κ. Γ. Τσοκόπουλλος εἶπεν ὅτι ἡ πρόσκλησις ἀφορᾷ εἰς τὴν σύσκεψιν περὶ ἱδρύσεως Ἑταιρείας σκοπὸν ἐχούσης, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν συντήρησιν τῶν ὁλοὲν φθειρομένων Βυζαντινῶν μνημείων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν διὰ λαϊκῶν δημοσιευμάτων, διαλέξεων καὶ εἰς βραδύτερον τὴν διὰ περιοδικοῦ διαφώτισιν τοῦ κοινοῦ περὶ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Βυζαντιακοῦ καθ’ ὅλου πολιτισμοῦ, οὕτως ὥστε ν’ ἀρχίσῃ τὸ ἡμέτερον Ἔθνος να γνωρίζῃ καὶ ν’ ἀγαπᾷ πᾶν ὅ,τι συνδέεται πρὸς τὸ Βυζάντιον καὶ τὴν ὑπερχιλιετῆ αὐτοῦ ἱστορίαν, ἐζήτησε δὲ καὶ τῶν συνελθόντων τὰς γνώμας ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

Οἱ προσκληθέντες, ἀφοῦ συνεχάρησαν τὸν κ. Τσοκόπουλλον διὰ τὴν πρωτοβουλίαν, εὗρον ὅτι ἦτο καιρὸς νὰ συμπηχθῇ τοιαύτη Ἑταιρεία, ἧς ὁ σκοπός, ὅσον αὐτοὶ ἐγνώριζον, θὰ εὕρισκεν εὐμενῆ παρὰ τῷ κοινῷ ὑποδοχήν, ἐπεφυλάχθησαν δὲ νὰ συζητήσωσιν εὐρύτερον ἐπὶ τῆς προτάσεως ἐν προσεχεῖ συνεντεύξει.

Πέντε ἡμέρας μετὰ τὴν σύσκεψιν ταύτην συνελθόντες πάλιν ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Τσοκοπούλλου συνῆλθον εἰς τὰ γραφεῖα τῶν «Καιρῶν» οἱ ἀνωτέρω μνημονευθέντες καὶ ὁ κ. Θ. Βολίδης, οἵτινες διὰ μακρῶν συνεζήτησαν περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας, τῶν χρονικῶν περιόδων, ἃς θ’ ἀναλάβῃ νὰ διαφώτισῃ, ὡς καὶ τῶν μέσων, ἅτινα πρέπει νὰ θέσῃ εἰς ἐνέργειαν πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ της, ἀπεχώρησαν δέ, ἀφ’ οὗ ἀπεφάσισαν ν’ ἀνακοινώσωσι τὰ συζητηθέντα εἰς φίλους των λογίους, οὓς καὶ νὰ προσκαλέσωσι νὰ συνέλθωσιν εἰς τόπον βραδύτερον ὁρισθησόμενον, ἵνα μετ’ αὐτῶν τὸ μὲν συζητήσωσιν εὐρύτερον, περὶ τοῦ ζητήματος, τὸ δὲ προβῶσιν εἰς ὁριστικὴν συγκρότησιν τῆς Ἑταιρείας.

Ὄντως οὐχὶ μετὰ πολὺ ἤτοι κατὰ τὴν 5 Ἀπριλίου, ἡμέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 5 μ.μ. συνῆλθον ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς οἱ κ. κ. Louis Petit, Αἰμ. Καλλιγᾶς, Ἰ. Ζυγομαλᾶς, Π. Σάρογλους, Ἰ. Δαραλέξης, Ἐ. Ἄμποτ, Γρ. Ξενόπουλος, Σπ. Θεοδωρόπουλλος, Κωνστ. Παπαμιχαλόπουλος, Εὐ. Ἰωαννίδης, Εὐγενία Ζωγράφου, Νέλλη Σκούταρη, Φ. Κουκουλές, Εὔφη. Ἠλιάδου, Αἰκ. Πετιμεζᾶ, Π. Ῥοδοκανάκης, Π. Καλογερόπουλλος, Ἰ. Δαμβέργης, Β. Λαμπίκης, Γ. Τυπάλδος, Κ. Σοκόλης, Θ. Βολίδης, Ἀναστασία Κουκουλέ, Θ. Σοφούλης, Γ. Τσοκόπουλλος, Ν. Καλογερόπουλλος, Θ. Βελλιανίτης, Κ. Ῥάδος, Κ. Καρζῆς, οἵτινες ἀκούσαντες τοῦ προσωρινῶς προεδρεύοντος τῆς συνελεύσεως κ. Γ. Τσοκοπούλλου, ἀναπτύξαντος τὰ τοῦ σκοποῦ τῆς μελλούσης νὰ συσταθῇ Ἑταιρείας, οὐ μόνον ἐπεδοκίμασαν τὰς σκέψεις αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ προσεφέρθησαν νὰ ἐνεργήσωσιν, ὅπως καλλιεργηθῇ εἰς ὅσον τὸ δυνατὸν εὐρύτερον κύκλον ἡ ἀγάπη πρὸς τὰ βυζαντινὰ πράγματα.

Ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ ταῦτα ἤτοι τὴν 12ην Ἀπριλίου ἡμέραν (Τρίτην) καὶ ὥραν 6 μ.μ. συνῆλθον ἐν τῇ αὐτῇ αἰθούσῃ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς ὑπὸ τὴν προσωρινὴν προεδρείαν τοῦ κ. Εὐγενίου Ῥαγκαβῆ οἱ κ.κ. Ἰ. Δαμβέργης, Π. Καλογερόπουλλος, Τούλλα Καλογεροπούλου, Αἰμιλία Καλλιγᾶ, Αἰκ. Πετιμεζᾶ, Ἀναστασία Κουκουλέ, Ἐ. Ἄμποτ, Χ. Δαραλέξης, Δαργέντας, Γ. Τυπάλδος, Ἰ. Ζυγομαλᾶς, Ν. Καλογερόπουλλος, Φ. Κουκουλές, Π. Σάρογλος, Γ. Τσοκόπουλλος, Β. Λαμπίκης, Θ. Βολίδης, Β. Σιμωνίδης, Νέλλη Σκούταρη, οἵτινες ἀφοῦ συνεζήτησαν τελικῶς περὶ τοῦ τρόπου τῆς εὐδοκιμήσεως τῆς Ἑταιρείας, ἀπεφάσισαν νὰ συνέλθωσι μετ’ ὀλίγας ἡμέρας πρὸς ψήφισιν τοῦ καταστατικοῦ αὐτῆς».

Πράγματι, τὴν 25η Ἀπριλίου 1918 οἱ «Ἀθηνῶν Μελέτιος, Κ. Παπαμιχαλόπουλος, Ἰωάν. Δαμβέργης, Π. Σάρογλος, Γ. Τσοκόπουλλος, Εὔφη Α. Ἠλιάδου, Εὐγενία Ζωγράφου, Ἀγγελικὴ Πανᾶ, Ἰωάνν. Ζερβός, Τούλα Καλογεροπούλου, Ἀ. Ἰ. Κουκουλέ, Μ. Δηλιγιάννης, Ἐ. Ἄμποτ, Βασ. Π. Λαμπίκης, Νέλλη Σκούταρη, Θεμιστοκλῆς Βολίδης, Νικόλ. Δ. Καλογερόπουλος, Σ. Ἰ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Δαραλέξης, Γ. Λουκίδης, Εὐάγγελος Ἰωαννίδης, Φαίδων Ἰ. Κουκουλές, Γ. Τυπάλδος, Γ. Ξενόπουλος, Β. Σιμωνίδης, Π. Μαθιόπουλος» συνῆλθαν, ὡς ἱδρυτικὰ μέλη, στὴν μεγάλη αἴθουσα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ «ἵδρυσαν ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν “Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν”, ἧς ὁ σκοπὸς ἐμφαίνεται ἐν τῷ ὑπ’ αὐτῶν σήμερον ψηφισθέντι καταστατικῷ».

Κατόπιν, διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας ἐξέλεξαν τὸ πρῶτο Διοικητικὸ Συμβούλιο, ἀποτελούμενο ἀπὸ τούς: «Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀθηνῶν Μελέτιον, Θ. Σοφούλην, Ἀ. Ἀνδρεάδην, Γ. Τσοκόπουλλον, Αἰμιλίαν Καλλιγᾶ, Ἀ. Σαρόγλουν, Φ. Κουκουλέν, Γ. Τυπάλδον, Ν. Καλογερόπουλλον, Π. Καλογερόπουλλον, Σπ. Θεοδωρόπουλλον καὶ Ἰ. Ζερβόν». Στὴν ἴδια συνεδρία ἐψηφίσθη καὶ τὸ Καταστατικὸν τῆς Ἑταιρείας, ἀποτελούμενο ἀπὸ 18 ἄρθρα. Στο 2ο ἄρθρο τοῦ Καταστατικοῦ ὁρίζονται οἱ σκοποὶ τῆς Ἑταιρείας ὡς ἀκολούθως: «Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ ἐνίσχυσις τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεσαιωνικῶν ἐν γένει μελετῶν, ἡ ἐκλαΐκευσις τῶν γνώσεων ἐπὶ τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεσαιωνικῶν χρόνων, ἡ διέγερσις τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὴν χιλιετῆ περίοδον τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Ἑταιρεία θὰ ἐπιδιώξῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ της α΄) Διὰ διαλέξεων ἐκλαϊκευτικῶν ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν ἱστορίαν, τὸν βίον, τὰς ἐπιστήμας, τὰς τέχνας, τὸν πολιτισμὸν ἐν γένει τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ Μεσαίωνος. β΄) Δι’ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων. γ΄) Δι’ ἐκδόσεως εἰδικοῦ περιοδικοῦ καὶ σχετικῶν δημοσιευμάτων. δ΄) Δι’ ἱδρύσεως βιβλιοθήκης τῶν ἔργων τῶν συγγραφέων τοῦ Βυζαντίου καὶ τῶν Μεσαιωνικῶν καὶ τῶν ἔργων τῶν ἀναγομένων εἰς τὸ Βυζάντιον καὶ τὸν Μεσαίωνα. καί ε΄) Διὰ παντὸς ἄλλου τρόπου, τὸν ὁποῖον τὸ Συμβούλιον ἤθελε κρίνει συντελεστικόν».

Στὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας συγκαταλέγονται σπουδαῖες πνευματικές, ἐπιστημονικές, θρησκευτικὲς καὶ πολιτικὲς προσωπικότητες, ὅπως οἱ: Ἐλευθέριος Βενιζέλος, Ἀντώνιος καὶ Ἐμμανουὴλ Μπενάκης, Πηνελόπη Δέλτα, Κωνσταντῖνος καὶ Ἀλέξανδρα Χωρέμη, Κωνσταντῖνος Ῥακτιβάν, μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος, μητροπολίτης Παραμυθίας Ἀθηναγόρας, καθὼς καὶ ξένοι ἐπιφανεῖς καθηγητές, ὅπως οἱ P. Lemerle καὶ F. Halkin, κ.ἄ.

Ἡ Ἑταιρεία ἑδρεύει στὴν Ἀθήνα καὶ στεγάζεται, ἀπὸ τὸ 1959 ἕως καὶ σήμερα, στὴν ὀδὸ Ἀριστείδου 8, σὲ ἰδιόκτητα γραφεῖα, τὰ ὁποῖα ἐδωρήθησαν στὴν Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν Δημήτριο Γκίνη τὸ 1962. Τὸ 2010 ἡ Ἑταιρεία ἀπέκτησε, δι’ ἀγορᾶς, στὸ ἴδιο κτήριο δύο ἐπιπλέον γραφεῖα, ὥστε σήμερα νὰ διαθέτῃ ὁλοκλήρους τὸν 7ο καὶ 8ο ὄροφο τοῦ κτηρίου, μὲ γραφεῖα, βιβλιοθήκη καὶ ἀναγνωστήριο πλήρως ἀνακαινισμένα καὶ ἐξοπλισμένα.

Πρὸς ἐκπληρώση τοῦ σκοποῦ ἱδρύσεώς της, ἡ Ἑταιρεία δραστηριοποιεῖται σὲ ποικίλους τομεῖς, καὶ συγκεκριμένως:

Εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία τῶν βυζαντινῶν μνημείων καὶ κειμηλίων, χειρογράφων καὶ ἔργων τέχνης. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε τὴν ἔγγραφο διαμαρτυρία της πρὸς τὸν Γενικὸ Διοικητὴ Μακεδονίας ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς πρεσβευτὲς τῆς Ἑλλάδος στὸν «πεπολιτισμένον κόσμον», ἤτοι «ἐν Ῥώμῃ, Παρισίοις, Λονδίνῳ καὶ Βασιγκτῶνι» γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἁρπαγὴ κειμηλίων στὴν Μακεδονία. Ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν ὑπῆρξε ἡ ὑπὸ τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως παράδοση, κατὰ τὸ ἔτος 1922, στὸν Σύμβουλο τῆς Ἑταιρείας Γ. Σωτηρίου πολλῶν κειμηλίων καὶ ἱερῶν ἀντικειμένων καθὼς καὶ διακοσίων ἐνενήκοντα ἐντύπων βιβλίων καὶ διακοσίων πεντήκοντα ἐννέα χειρογράφων τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς Μονῆς Προδρόμου Σερρῶν. Ἐπίσης παρεμβαίνει ἐπὶ σημαντικῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν θεμάτων, πχ. κατὰ τῆς καταλήψεως τῆς Κερκύρας ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1922, τῶν διωγμῶν τῶν Ἑλλήνων στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1955 καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος τῶν  Κυπρίων γιὰ ἀνεξαρτησία ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, καθὼς καὶ ἐμπράκτως δεικνύουσα τὴν ἀλληλεγγύη της πρὸς τοὺς σεισμοπλήκτους τῶν Ἰονίων νήσων.

Σημαντικὴ ἐπίσης δραστηριότητα ἀποτελεῖ ἡ ὀργάνωση ἐπιστημονικῶν διαλέξεων, τὶς ὁποῖες ἔδιδαν μέλη τῆς Ἑταιρείας. Ὁ ἀριθμός τους μέχρι σήμερα ἀνέρχεται σὲ περίπου τριακόσιες (300), συμπεριλαμβανομένης τῆς διαλέξεως ποὺ δίδεται στὸ πλαίσιο τοῦ καθιερωμένου ἐτησίου μνημοσύνου πρὸς τιμὴν τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ἐπὶ τῇ Ἁλώσει τοῦ 1453. Παραλλήλως μέλη τῆς Ἑταιρείας ὁμιλοῦν ἐκτὸς τῆς Ἑταιρείας προσκεκλημένοι, ὅπως πχ. ὁ Ν.Β. Τωμαδάκης στὴν Θεσσαλονίκη, ἐκπροσωπῶν τὴν Ἑταιρεία ἐπὶ τῇ ἑξακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἐπίσης, ξένοι διακεκριμένοι ἐπιστήμονες προσκαλοῦνται κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία ὅπως προσφέρουν διαλέξεις, π.χ. ἐνδεικτικῶς οἱ καθηγητὲς G. Moravcsik καὶ C. Giannelli. Τέλος, ἡ Ἑταιρεία συμμετέχει σὲ ὅλα τὰ Διεθνῆ Βυζαντινολογικὰ Συνέδρια.

Ἡ διοργάνωση ἐπιστημονικῶν ἐκδρομῶν καὶ ἐπισκέψεων σὲ τοποθεσίες βυζαντινολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ καὶ μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν μελῶν της, ἀποτελεῖ ἄλλο ἕνα μέλημά της. Οἱ δραστηριότητες αὐτὲς ἀνέρχονται σὲ περίπου 70, σὲ μέρη ὅπως Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Μυστρᾶς, Μονεμβασία, Λέσβος, Κρήτη, Αἴγινα, Σαλαμῖνα καὶ σὲ μονὲς τῆς Ἀττικῆς.

Βασικὸ ἔργο τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ της ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν». Ἡ Ἐπετηρὶς ἀριθμεῖ μέχρι σήμερα 54 τόμους, ἐνῶ ἐπίκειται ἡ ἐκτύπωση τοῦ 55ου. Σὲ αὐτὴν ἔχουν γραφῆ 1.097 μελέτες ἀπὸ 332 συγγραφεῖς, διαπρεπεῖς βυζαντινολόγους, φιλολόγους, θεολόγους, ἀρχαιολόγους, ἱστορικοὺς καὶ λαογράφους. Τὸ σύνολο τῶν σελίδων τῶν Ἐπετηρίδων ἀνέρχεται σὲ 27.592. Ἐπίσης ἔχουν ἐκδοθῆ δύο Εὑρετήρια τῶν τόμων τῆς Ἐπετηρίδος, τὸ μὲν πρῶτο ὑπὸ τοῦ Μ. Κριαρᾶ (1934, τόμοι Α΄-Ι΄), τὸ δὲ δεύτερο ὑπὸ τοῦ Ν. Παναγιωτάκη (1962, τόμοι ΙΑ΄-Λ΄). Τὸ περιοδικὸ ἀνταλλάσσεται μὲ 10 ἑλληνικὰ καὶ 12 διεθνῆ ἐπιστημονικὰ περιοδικά. Ἐπίσης τὸ προμηθεύονται ἐπιστημονικοὶ φορεῖς καὶ ἱδρύματα, ὅπως πανεπιστημιακὲς βιβλιοθῆκες αρχαιολογικές εφορίες καθὼς καὶ ἰδιῶτες. Τέλος, τὸ 1936 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Λεύκωμα μὲ σχέδια ἐκ προτύπων βυζαντινῶν, ἐν συνεργασίᾳ τῶν Ἀνδ. Ξυγγοπούλου, Φωτ. Κόντογλου καὶ Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη.

Στοὺς χώρους ὅπου ἑδρεύει ἡ Ἑταιρεία, στεγάζεται καὶ ἡ βιβλιοθήκη της, ἡ ὁποία ἐμπλουτίζεται συνεχῶς δι’ ἀγορῶν, ἀνταλλαγῶν καὶ δωρεῶν περιοδικῶν καὶ βιβλίων, ἀπαρτιζομένη ἀπὸ περίπου 2.000 τίτλους βιβλίων, ἐκδοθέτων ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. μέχρι προσφάτως, καὶ ἀπὸ 208 τίτλους ἐπιστημονικῶν ἑλληνικῶν καὶ διεθνῶν περιοδικῶν, μάλιστα πολλῶν ἐξ αὐτῶν δυσευρέτων.

Ἐπίσης στεγάζεται ἡ ἐπονομαζομένη «Μυστακίδειος Βιβλιοθήκη», ἡ ὁποία ἐδωρήθη στὴν Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν υἱὸ τοῦ Βασιλείου Μυστακίδη, Ἀθανάσιο, τὸ 1933 Ἡ βιβλιοθήκη διαθέτει 5.823 καταγεγραμμένους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων παλαιτύπων σπανίων ἐκδόσεων ἀπὸ τὸν 17ο αἰ., καλύπτουσα θεματικῶς τὶς κατηγορίες τῆς θεολογίας, κλασικῆς καὶ νεώτερης γλώσσας καὶ φιλολογίας, ἱστορίας, καλῶν τεχνῶν, μαθηματικῶν, φυσικῆς, γεωγραφίας, βιβλιογραφίας καὶ τεχνικῶν. Διαθέτει ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰ. (271 τίτλοι), καθὼς καὶ ἐφημερίδες, ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς (περὶ τοὺς 30 τίτλους), καὶ ἡμερολόγια, ἑλληνόγλωσσα καὶ ξενόγλωσσα (46 τίτλοι). Τέλος, στὴν ἐν λόγῳ Βιβλιοθήκη συμπεριλαμβάνεται τὸ Ἀρχεῖο Βασιλείου Μυστακίδη, ἀποτελούμενο ἀπὸ 503 φακέλλους, οἱ ὁποῖοι περιέχουν ἰδιόγραφες σημειώσεις τοῦ Μυστακίδη, ἀποκόμματα ἐφημεριδῶν, ἐπιστολὲς καὶ φωτογραφίες.

Για τὴν παραπάνω προσφορά της ἡ Ἑταιρεία ἔχει τιμηθῆ ὡς ἀκολούθως:

Α. Ἀπὸ τὴν Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques τῶν Παρισίων διὰ τοῦ Ζαππείου Βραβείου, τὸ 1926.

Β. Ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν διὰ τοῦ Βραβείου τῆς Τραπέζης Ἀθηνῶν, τὸ 1929.

Γ. Ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν διὰ τοῦ Ἀργυροῦ Μεταλλίου, στὶς 24 Μαρτίου 1952.

Δ. Ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος ἑταῖρος τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Σπουδῶν ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τῆς χιλιετηρίδος τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας, τὸ 1953.

Ἡ Ἑταιρεία σήμερα μὲ στόχο τὴν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν της μὲ σύγχρονα μέσα, λειτουργεῖ ἱστοσελίδα (www.ετ-βυζ-σ.gr) γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν μελῶν της καὶ τῆς εὐρύτερης ἐπιστημονικῆς κοινότητος. Στὴν ἱστοσελίδα περιέχονται ἐνημερωμένοι κατάλογοι α) τῶν περιοδικῶν, β) τῶν περιεχομένων τῶν Ἐπετηρίδων καὶ γ) τῶν Ἡμερολογίων. Ἐπίσης ὑπάρχει Εὑρετήριο καὶ μηχανὴ ἀναζητήσεως συγγραφέων καὶ τίτλων μελετῶν τῆς Ἐπετηρίδος. Πρὸς τοῦτο:

α) Ψηφιοποιήθησαν ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ Ἐπετηρίς.

β) Συντηρήθηκε, καταγράφηκε, ταξινομήθηκε καὶ ψηφιοποιήθηκε τὸ ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας.

γ) Ψηφιοποιήθησαν 45 τεκμήρια τῆς Μυστακιδείου Βιβλιοθήκης  ποὺ λόγῳ παλαιότητος κατὰ προτεραιότητα ἔχρηζαν διασώσεως.

δ) Ψηφιοποιήθησαν 86 τίτλοι ἐφημεριδῶν.

ε) Ἀκολουθῶντας τὰ διεθνῆ πρότυπα ἔχουν ταξινομηθῆ, καταλογογραφηθῆ καὶ εἰσαχθῆ στὸ βιβλιοθηκονομικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηρίωσης ΑΒΕΚΤ 920 τίτλοι τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑταιρείας.

Back To Top