skip to Main Content

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ/ΛΘ – Μ/1972-1973

ΛΕΙΜΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΩ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ

 

Αφιέρωσις

Η αποσταλείσα περί εκτυπώσεως των τιμητικών τόμων εγκύκλιος

«Λειμών» — «Λειμωνάριον» : Οι συνεργασθέντες

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (Βιογραφικά)   ιε΄

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (Βιβλιογραφία)   ις΄-μα΄

G.MORAVCSIK, Το Βυζάντιον εις το κάτοπτρον των ονομάτων του   1-13

R. GUILLAND, Etudes sur l’ histoire administrative de l’empire byzantin    14-28

Q. CATAUDELLA, Due note critiche al testo di Niceta Eugeniano   29-32

ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Εκδόσεις εκκλησιαστικών βιβλίων εν Μολδοβλαχία, Γεωργία και Συρία (1690 – 1747)   33-42

Ε. TRAPP, Zur Etymologic von στανιό   43-45

G. FEDALTO, La versione latina di una biografia di S. Atanasio   46-59

Μ. Ι. ΜΑΝΟYΣΑΚΑΣ, Το «Υπομνηστικόν» του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα και το πεζό πρότυπό του   60-74

P. L. Μ. LEONE, Le epistole di Niceforo Chumno   75-95

ΔΗΜ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ανέκδοτος κανών του μάρτυρος Αρμοδίου συνταχθείς υπό του Αρσενίου της Κρυπτοφέρρης (ΙΑ’ αιών)   96-109

FR. HALKIN, Un poeme liturgique en l’honneurde Sainte Melo de Cos   110-113

ΣΤ. ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ, Παρατηρήσεις επί τινων επιστολών του πρωτονοταρίου Φιλαδελφείας Μανουήλ Γαβαλά   114-127

ΙΩ. ΣΠ. ΡΑΜΦΟΣ, Η παπική εγκύκλιος «Lux Veritatis» (1931) και αι επ’ αυτής θέσεις της Ορθοδοξίας   128-147

ΘΕΟΧ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Κλασσικαί απηχήσεις εις την βυζαντινήν Υμνογραφίαν   148-161

Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον η ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον   162-174

P. CHARANIS, A Note on the Byzantine Coin Finds in Sardis and their Historical Significance   175-180

ΣΠ. ΤΡΩΪΑΝΟΣ, Περί του εγκλήματος της πλαστογραφίας εν τω βυζαντινώ δικαίω   181-200

ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου   201-246

GH. CRONT, Des conceptions pedagogiques dans l’ancien droit roumain fondees sur les sources romano – byzantines   247-252

ΕΥΤ. Ι. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κανόνες της Παρακλητικής   253-274

ΓΕΩΡ. ΙΩ. ΛΟΥΠΑΣΗΣ, Η πόλις Κάντανος και η επισκοπή αυτής   275-282

F. J. DE WAELE, De duabus Salvatoris et Deiparae iconibus   283-289

ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Μία περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στη Νάξο    290-294

ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Από την φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην Ελληνική Ανατολή   295-311

Κ. Π. ΚΥΡΡΗΣ, Νέαι ιστορικαί και προσωπογραφικαί ειδήσεις εξ άρτι εκδοθέντων κυπριακών εγγράφων   312-321

UGO CRISCUOLO, Un codice inesplorato delle opere di Sinesio   322-324

V. LAURENT, Monogrammes byzantins pour un hommage   325-341

ANT. GARZYA, Varia Philologa X   342-345

ENR. FOLLIERI, Gli appellativi dei persecutori nel sinassario di Costantinopoli   346-372

Μ. ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ, Σύμμεικτα παλαιογραφικά   373-385

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Η μετάνοια του Σιλβέστρου Συροπούλου   386-402

A. TURYN, Demetrius Triclinius and the Planudean Anthology   403-450

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Χριστιανικαί επιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρήτης   451-456

BR. LAVAGNINI, Filippo – Filagato e il romanzo di Eliodoro   457-463

Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ, Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις το έργον του Μιχαήλ Ιταλικού   464-475

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Το τέμπλον της αγίας Θεοδώρας Άρτης   476-492

Γ. Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Έγγραφα για τη Βενετοκρατούμενη Ναύπακτο (1444 -1510)   493-501

ΘΕΟΔ. ΞΥΔΗΣ, Απολυτίκια   502-517

ΧΡ. Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Πρόσφυγες από την Κρήτη στα Κύθηρα   518-526

P. CANART, Nouveaux manuscrits copies par Emmanuel Glynzounios   527-544

ΣΤ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν του Γρηγορίου Νύσσης   545-559

Φ. Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Ανέκδοτα κείμενα του Δημητρίου Μόσχου   560-562

Μ. Κ. ΧΑΙΡΕΤΗ, Αι ορθόδοξοι μοναί της Κυδωνίας κατά την απογραφήν του έτους 1637   563-575

Π. Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σπουδαί βυζαντινών προσωπικοτήτων, Σισίννιος Ρενδάκις   579-593

ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, «Έπαινος εις το κρασί» —«Περί μεθύσου»   594-611

ΑΓΓ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδήσεις περί μαθητών των ελληνικών σχολών Βλαχίας και Μολδαβίας εκ σημειώσεων χειρογράφων κωδίκων   612-620

ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, Οι αζάπηδες των μεσαιωνικών κειμένων   621-629

ΒΛ. ΦΕΙΔΑΣ, Η ηγεμονίς του Κιέβου Όλγα – Ελένη (945-964) μεταξύ Ανατολής και Δύσεως   630-650

Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Νικηφόρος Βενετζάς   651-658

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ανάγλυπτος παράστασις βυζαντινού μύθου   659-674

Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μελετίου του Πηγά ανέκδοτος λόγος περί σοφίας   675-688

G. KONIDARIS, Zur Frage nach der Einheit der Kirche in Episkopat und Tradition   689-707

Πεπραγμένα της Εταιρείας 1972 – 1973   709-716

Οικονομικοί απολογισμοί 1972 – 1973   717-718

Πίνακες ιδρυτών κλπ., Διοικητικού Συμβουλίου, εταίρων επιτίμων, τακτικών και αντεπιστελλόντων   719-724

Resumes   725-739

Παροράματα και Προσθήκαι   740

Εκτός κειμένου πίνακες   741

Back To Top