Έκδοσις Επετηρίδος

Ἀντίτυπα τῶν ἐπετηρίδων τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν διατίθενται στα γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας καὶ τὰ οποία μπορεῖτε νὰ  προμηθευτεῖτε κατὰ τὶς ὦρες λειτουργίας της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.